نتایج جستجو

21526

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2153

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  73-80
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  660
 • دانلود: 

  189
چکیده: 

زمینه: علی رغم مزایای فراوان تقسیم بندی Lenke در مورد اسکولیوز ایدیوپاتیک بالغین، مطالعه Richards و همکارانش مشخص نمود که تقسیم بندی king بهتر از آنچه قبلا تصور می شد، می باشد و تقسیم بندی Lenke برای اسکولیوزایدیوپاتیک بالغین کمتر از آنچه قبلا گزارش می شد، قابل اعتماد است.روش کار: در مطالعه حاضر مقایسه این دو سیستم تقسیم بندی به وسیله چند جراح صورت گرفت. بعد از آموزش و بحث پیرامون همه اطلاعات در دسترس این سیستم های طبقه بندی، به وسیله چهار جراح ستون فقرات (بعد از یک تقسیم بندی اولیه و طرح اولیه) رادیوگرافی های قبل از عمل به صورت مستقل بررسی شد. رادیوگرافی ها شامل رادیوگرافی ایستاده قدامی خلفی، جانبی و دو نمای خم شده به پهلو بودند. 99 بیمار مبتلا به اسکولیوز ایدیوپاتیک در این مطالعه وارد شدند. نتایج براساس محاسبه متوسط درصد هماهنگی interobserver و intraobserver صورت گرفت. میزان قابلیت اعتماد با استفاده از ضریب کاپا، کمی شد.یافته ها: قابلیت اعتماد inter & intraobsever در مورد سیستم تقسیم بندی king، 8.85% و ضریب هماهنگی کاپا، 0.8 بود. میزان هماهنگی intraobserver نیز، 80.8% و ضریب کاپا، 74% بود. تقسیم بندی کامل lenke با استفاده از ترکیب نوع انحنا، متغیر کمری (Lumbar modifier) و متغیر ساژیتال توراسیک (Sagital thorasic modifier) بیانگر قابلیت اعتماد مناسبی در intra & interobserver بود. میزان هماهنگی دسته بندی یک متخصص در دو زمان، 86.9% و ضریب کاپا 0.821 محاسبه شد و میزان هماهنگی دسته بندی بین دو متخصص در مورد یک بیمار، 83.8% و ضریب کاپا، 0.781 بود.نتیجه گیری: در این مطالعه که هر متخصص خود اقدامات مربوط به دسته بندی را به صورت جداگانه انجام می داد (non measurement) تقسیم بندی king و Lenke منجر به نتایج مشابه شدند (تقسیم بندی Lenke به صورت جزیی بهتر بود). این نتایج ممکن است به علت آموزش بهتر و کامل تر متخصصین باشد. به علت پوشش مناسب تر انحنا در اسکولیوز ایدیوپاتیک و مفید بودن تقسیم بندی Lenke، این سیستم در مرکز آموزشی درمانی پژوهشی سینا مورد استفاده قرار می گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 660

دانلود 189 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SCHMIDT F.L. | VISWESVARAN CH. | ONES D.S.

نشریه: 

PERSONNEL PSYCHOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  53
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  901-912
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3989
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3989

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

NOROOZIAN A. | JAHROMI A.E.

نشریه: 

SHARIF: CIVIL ENINEERING

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  31-1
 • شماره: 

  2.1
 • صفحات: 

  117-124
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11654
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

In the process of designing a product or a physical system, reliability engineering is an important factor to be considered. Also, as an essential step in reliability evaluation during the design phase, it is necessary to allocate reliability to subsystems, in such a way that full system reliability is satisfied. Performing this process, which is called reliability allocation, creates a more reliable and competitive system, which, at the same time, is compatible with our limitations. The consequences of considering this phase in designing a product are improved design and manufacturing methods, and, as a result, it is possible to gain cheap and reliable products compatible with customer demand. Many parameters that exist in the process of reliability allocation have been generated based on research investigations. These techniques have different attitudes towards performing an allocation process. By analyzing these approaches, the researchers discovered remarkable disorders. These disorders are consequences of weaknesses, some of which all techniques share. One important aspect not considered in these techniques, and considered to be a great weakness, is the importance of subsystems, regarding their place in system configuration and their contribution to full system reliability. In this study, according to the importance and e effectiveness of reliability importance measures, we have utilized them as an approach to suggest a new and effective technique. In this process, we use the technique of reliability importance measures to propose a new way to overcome this weakness, and, in two examples, will show the effects of using these measures in the process of reliability allocation. Based on a comparison between the new technique and the two most applicable techniques in literature; ARINC and MAXIMAL ENTROPY, using one hypothetical and one real example, we have shown the preferable results of the new technique.

آمار یکساله:  

بازدید 11654

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

CARUSO J.C. | WITKIEWITZ K. | BELCOURT DITTLOFF A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  61
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  675-689
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  10145
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10145

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  41-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  367
 • دانلود: 

  304
چکیده: 

در این مقاله، یک روش طراحی برای قابلیت اطمینان سازه های بحرانی ارائه شده است. روش فاصله بی-نظمی برای تحلیل قابلیت اطمینان ارائه شده و در چارچوب مناسبی با الگوریتم بهینه سازی تلفیق شده-است. علیرغم پیشرفت هایی که در زمینه قابلیت اطمینان و بهینه سازی صورت گرفته، هنوز در حوزه سازه-های بحرانی چالش های محاسباتی وجود دارد. در روش فاصله بی نظمی، واریانس نمونه های تصادفی لازم برای شبیه سازی مونت کارلو کاهش یافته و امکان تحلیل قابلیت اطمینان قیود بحرانی فراهم می شود. این روش بر روی دو نمونه طراحی سازه ای پیاده سازی شده و نتایج نشان می دهد که این روش در مقایسه با روش ضریب اطمینان، قابلیت اطمینان سازه را افزایش می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 367

دانلود 304 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  53
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

تحلیل سازه ها در دنیای مهندسی بیشتر بر اساس روشهای قطعی صورت می گیرد. به طوریکه در طراحی بر اساس روشهای آیین نامه ای تمام متغیرهای موثر در مساله، از جمله خواص مکانیکی و بارگذاری قطعی فرض شده و با اعمال ضرایب اطمینان، عدم قطعیت ها را پوشش می دهند.....

آمار یکساله:  

بازدید 53

دانلود 28
strs
نویسندگان: 

HOJJATI EMAMI KHASHAYAR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  232-246
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12718
 • دانلود: 

  8737
چکیده: 

Modern systems have four basic components: hardware, software, organizational, and human. With the development of new technologies and systems, the hardware and software reliability has increased dramatically during the past decades, while in many cases the human reliability has remained either unchanged or even deteriorated over the same period as the result of complexity of systems. Human interactions are an important factor during the design, installation, production and operation, and maintenance phases of a product or system. The capacity of human beings to make mistakes and errors has been recognized since the beginning of recorded history. The new view on human error is that you can see the human error as the symptom of deeper trouble, in this case, human error is not a cause of failure. Human error is the effect, or symptom, of deeper trouble inside a system. It is not fair, logical and professionally ethical and sound for experts in the field of human factors and safety to say that human is recognized as the cause of as the matter of fact it is the failure of design and operation team and those who were unable to predict and mitigate source of human failure. This paper review was examined and summarized the history, significance, concepts, contributing factors, and all invented analytical methods and procedures in a systematic human reliability assessment (HRA). Furthermore, available human reliability data banks were introduced and elaborated. The challenges and issues in the field of human reliability field were later highlighted and emphasized. Lastly, the expected directions for future works by researchers and practitioners were suggested.

آمار یکساله:  

بازدید 12718

دانلود 8737 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

MENHAGE BENA R. | | | SHAHTAHERI S.J.A.D. | HOSSEINI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  1155
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

THE SUBSEA INDUSTRY IS HAVING TO FACE INCREASINGLY MORE CHALLENGES TO DEVELOP HYDROCARBON RESERVES IN THE MARGINAL AND MORE IN ACCESSIBLE FIELDS AROUND THE WORLD. THESE CHALLENGES INCLUDE THOSE ASSOCIATED WITH DEEP WATER, HIGH PRESSURE/ HIGH TEMPERATURE, AGGRESSIVE ENVIRONMENTS AND ECONOMIC RESTRICTIONS. ALL OF THESE PUT INCREASING DEMAND ON THE ACHIEVEMENT AND IMPROVEMENT OF reliability AT EVERY STAGE OF THE SYSTEM LIFE CYCLE. THE reliability DEPENDS STRICTLY ON THE DESIGN RULES AND THE ASSOCIATED PARAMETERS THAT HAVE BEEN USED IN SYSTEM DESIGN. SO THE EVALUATION OF reliability REQUIRES AN UNDERSTANDING OF DESIGN METHODOLOGIES AND WHAT DESIGN PARAMETERS CAN CAUSE AND INCREASE UNreliability IN A DESIGNED SYSTEM. THIS STUDY PROVIDES A COMPARISON OF DNV AND API DESIGN METHODOLOGIES FOR SUBSEA PIPELINES AND DISCUSSES THE RULES AND PARAMETERS FOR DESIGNING SUBSEA PIPELINE BY EACH METHOD. reliability OF BOTH DNV AND API DESIGNED SUBSEA SYSTEM IS EVALUATED USING CORRESPONDING LIMIT STATE EQUATIONS. THE RESULTS THAT HAVE BEEN ACHIEVED ARE APPLIED TO A REALISTIC MODEL AND SUGGESTIONS ARE MADE FOR A MORE RELIABLE METHOD.

آمار یکساله:  

بازدید 1155

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  87-98
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  508
 • دانلود: 

  171
چکیده: 

شبکه های بیزی به عنوان چارچوبی قدرتمند برای بررسی پدیده های احتمالاتی در بسیاری از مسایل دنیای واقعی کاربرد موفقیت آمیزی داشته اما در حوزه قابلیت اطمینان سیستم های قدرت ترکیبی به ندرت مورد توجه قرار گرفته است. در مقایسه با روش های رایج، ارزیابی قابلیت اطمینان با شبکه های بیزی هم در مدل سازی و هم در تحلیل، قابلیت های افزوده ای فراهم می کند. از دیدگاه مدل سازی، بسیاری از فرضیات محدودکننده روش های رایج حذف می شود و از دیدگاه تحلیل، امکان انجام بسیاری از تحلیل های قابلیت اطمینان- محور فراهم می شود که در روش های رایج به ندرت در دسترس و به سختی قابل انجام است. در این مقاله، روشی جدید مبتنی بر مجموعه های انقطاع حداقل برای مدل سازی قابلیت اطمینان، ارزیابی قابلیت اطمینان و تحلیل های قابلیت اطمینان- محور در سیستم های قدرت ترکیبی با شبکه های بیزی پیشنهاد شده است.ابتدا روشی جدید برای تعیین مجموعه های انقطاع حداقل در سیستم قدرت ترکیبی ارائه شده است. بر مبنای مجموعه های انقطاع حداقل، داده های قابلیت اطمینان تجهیزات و ارتباط منطقی بین گره ها، ساختار و پارامترهای مدل بیزی برای قابلیت اطمینان سیستم قدرت ترکیبی تعیین شده است. برای کاهش بار محاسباتی و کاربردپذیری روش برای سیستم های بزرگ، گره های واسط پیشنهاد و با مدل بیزی ترکیب شده است. با استفاده از مدل بیزی، تحلیل های قابلیت اطمینان- محور متعددی بر روی سیستم قدرت ترکیبی ارائه شده که برای مطالعات مختلف سیستم قدرت مفید بوده و در روش های رایج به سختی قابل انجام است. برای نمایش چگونگی استخراج مدل بیزی قابلیت اطمینان، روش پیشنهادی در شبکه RBTS به اجرا درآمده و برای اعتبارسنجی، نتایج آن با روش های دیگر مقایسه شده است. نتایج اجرای تحلیل های مختلف قابلیت اطمینان- محور در این شبکه بررسی شده و همچنین برای نمایش امکان پذیری در شبکه های بزرگ، روش پیشنهادی بر روی RTS اجرا شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 508

دانلود 171 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ABEDI S.M. | HAGHIFAM M.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  75-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10467
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Several regulation schemes such as Rate of Return (ROR) and Price Cap (PC) lack incentives for efficient investment. ROR lead to overinvestment and PC on the other hand lead to underinvestment. Regulator employs various forms of reward/penalty schemes (RPS) to cover inherent weaknesses in PC. Adding RPS allow utilities to make cost effective reliability improvements in response to changes in technology and costs but since this schemes result in consumers purchasing reliability and delivery as a single, optimal level of investment can’t be insured. To solve this problem, in the recent year, the reliability Insurance Scheme (RIS) has been introduced which through it the reliability and delivery services are unbundled and so the efficient investment is insured.In this paper, firstly, the investment structure under RIS is compared to that of traditional regulatory schemes and, according to this comparison; the advantages of RIS are illustrated. In the second step, under RIS, the effects of free-riding and investment delay on the investment dynamics are evaluated and finally the centralized method for alleviating these effects is proposed.

آمار یکساله:  

بازدید 10467

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
litScript