نتایج جستجو

8746

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

875

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  1342-1351
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  350
 • دانلود: 

  175
چکیده: 

یکی از مهمترین اجزای چرخه هیدرولوژیکی، تبخیر-تعرق می باشد و برآورد آن برای بسیاری از مطالعات نظیر مدیریت منابع آب، شبیه سازی عملکرد محصول و برنامه ریزی آبیاری حائز اهمیت است. هدف از این پژوهش، برآورد تبخیر-تعرق مرجع با استفاده از روش داده های پانلی است. روش داده های پانلی یک تحلیل چند متغیره بوده که در آن تحلیل رگرسیون در هر دو بعد مکانی و زمانی صورت می گیرد. این مطالعه با استفاده از داده های هواشناسی 9 ایستگاه سینوپتیک خراسان رضوی در بازه زمانی 2010-1971 انجام شد. داده های موجود به صورت کاملاً تصادفی به دو مجموعه تقسیم شدند، 75 درصد برای توسعه مدل و 25 درصد باقیمانده برای ارزیابی مدل اختصاص یافت. برای توسعه مدل میانگین ماهیانه دمای هوا و میانگین ماهانه سرعت باد به عنوان متغیرهای مستقل و مجموع ماهانه تبخیر-تعرق مرجع به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که تصریح اثرهای ثابت دوطرفه از سایر تصریح ها مناسبتر است. شاخص های آماری (جذر میانگین مربعات خطای 85/9 میلی متر در ماه، میانگین قدرمطلق خطا 38/7 میلی متر در ماه و ضریب تعیین 99/0) کارآمد بودن این مدل را آشکار ساخت. همچین، در مقایسه مدل داده های پانلی با مدل رگرسیون حداقل مربعات معمولی و روش هارگریوز-سامانی، مدل فوق دارای توانایی بالاتری در برآورد تبخیر-تعرق مرجع می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 350

دانلود 175 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  1721-1734
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  59
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

در کاربردهای مختلفی چون مدل سازی پویای زراعی-هیدرولوژیکی، نیاز به برآوردهای زیرروزانه تبخیر-تعرق مرجع (ETo) می باشد. با این حال، در بسیاری از مناطق، عدم دسترسی به داده های هواشناسی زیرروزانه مانع از کمی سازی ETo زیرروزانه گردیده است. در این مقاله، ETo زیرروزانه با استفاده از مدل های پنمن-مانتیث ASCE و فائو 56 (به ترتیب، ASCE-PM و FAO56-PM) و اطلاعات هواشناسی زیرروزانه حاصل از چارچوب ریزمقیاس سازی توسعه یافته برآورد گردید. بدین منظور، از اطلاعات هواشناسی بلندمدت روزانه ایستگاه های سینوپتیک آبادان (59 ساله) و اهواز (50 ساله) استفاده شد. نتایج حاکی از یک انطباق بسیار بالا بین مقادیر روزانه و برآوردهای مجموع 24 ساعته ETo اشتقاق یافته از مدل های ASCE-PM (با ضریب کارآیی مدل (EF) بین 0.990 تا 0.994) و FAO56-PM (با EF بین 0.992 تا 0.995) در مقیاس های زمانی مختلف بود. برآوردهای مجموع 24 ساعته ETo زیرروزانه اشتقاق یافته از هر دو مدل ASCE-PM و FAO56-PM، مقادیر ETo روزانه در مناطق آبادان و اهواز را به ترتیب، کم برآورد (به ترتیب، 0.08 و 0.58 درصد) و بیش برآورد (به ترتیب، 1.63 و 0.98 درصد) نمودند. عملکرد هر دو مدل فوق در بازسازی مقادیر روزانه مولفه آیرودینامیک، در مقایسه با مقادیر روزانه مولفه تشعشع بهتر بود. به طور کلی، با افزایش مقیاس زمانی، میزان انطباق بین مقادیر مجموع 24 ساعته ETo با مقادیر روزانه فاقد روندی مشخص بود. نتایج نشان داد اتخاذ گام زمانی کوچکتر، لزوما به بهبود انطباق مقادیر مجموع 24 ساعته و روزانه ETo نمی انجامد.

آمار یکساله:  

بازدید 59

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  23
 • صفحات: 

  67-84
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  1932
 • دانلود: 

  365
چکیده: 

تولید محصولات زراعی و باغی در ایران عمدتاً با آبیاری است، به طوری که در حال حاضر حدود 93 درصد کل آب استحصالی کشور در بخش کشاورزی و باغداری مصرف می شود. حاکم بودن وضعیت اقلیمی خشک و نیمه خشک در اکثر دشت های کشاورزی و کمبود آب برای آبیاری در این دشت ها باعث شده است تا نیازهای آبی گیاهان زراعی و باغی محاسبه شده در اختیار کشاورزان قرار گیرد. نیاز آبی معمولاً با استفاده از داده های ایستگاه های هواشناسی سینوپتیک و با روش فائو- پنمن- مانتیث برآورد می شود. در این روش باید از داده هایی استفاده شود که از ایستگاه های کاملاً آبیاری شده (ایستگاه مرجع) برداشت شده باشند، اما اکثر ایستگاه های معتبر هواشناسی ایران در مناطق خوب آبیاری شده احداث نشده اند، از این رو داده های برداشت شده در آنها از لحاظ استفاده در محاسبات نیاز آبی دقت مطلوبی ندارد. در این مطالعه، 153 ایستگاه سینوپتیک که سطح کشور را تا حد مطلوبی پوشش می دهند، انتخاب و از داده های دما، رطوبت، سرعت باد، ساعات آفتابی، و بارندگی آنها استفاده شده است. سپس مقادیر فرابرآورد تبخیر- تعرق مرجع پس از اصلاح داده های دما برای هر ایستگاه به صورت سالانه و فصلی محاسبه و در نهایت سطح کشور بر اساس میزان این فرا برآورد به صورت سالانه و فصلی پهنه بندی شده است. حداکثر مقدار فرابرآورد سالانه برابر با 41 درصد در مناطق جنوب شرقی کشور، برای فصل بهار و تابستان برابر با 68 درصد در نواحی مرکزی و غرب کشور و برای فصل پاییز و زمستان برابر با 65 درصد در نواحی مرکزی و جنوب شرقی کشور است.

آمار یکساله:  

بازدید 1932

دانلود 365 استناد 5 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  45-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1396
 • دانلود: 

  242
چکیده: 

در سال های اخیر ایستگاه های هواشناسی خودکار جهت ثبت داده های هواشناسی در مقیاس های زمانی مختلف مورد استفاده قرار گرفته اند، لذا با در دست داشتن اطلاعات هواشناسی در بازه زمانی کوتاه، می توان دقت برآورد معادلات ترکیبی تبخیر تعرق مرجع (ETo) را مورد ارزیابی قرار داد. از آنجایی که تبخیرتعرق در مقطع زمانی روزانه، انتگرالی از تبخیر تعرق زمان های کوتاه تلقی می شود، هدف از این مطالعه، بررسی میزان اختلاف بین ETo برآورد شده در دوحالت روزانه (24 ساعته) و مجموع ساعتی است. بدین منظور از 7270 داده ساعتی ایستگاه مرجع هواشناسی خودکار مستقر در مزرعه دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال 1384 استفاده گردید. روش های به کار گرفته شده جهت محاسبهETo  مرجع چمن شامل دو مدل پنمن - مونتیث فائو - 56 و پنمن - مونتیث استانداردASCE  در دو بازه زمانی ساعتی و روزانه (24 ساعته) می باشد. جهت مقایسه مقادیر ETo  محاسبه شده به دو روش روزانه (24 ساعتی) و مجموع ساعتی، در هر یک از ماه ها، از آزمون t استیودنت استفاده گردیده است. نتایج آزمون نشان داده است که اختلاف میانگین دو روش در هر دو مدل ترکیبی مورد استفاده در سطح 5 درصد معنی دار بوده، بطوریکه در مدل فائو - 56،ETo  محاسبه شده به روش مجموع ساعتی در ماه های مختلف بین 5.8 تا 44.6 درصد بیش برآورد نسبت به روش 24 ساعته نشان می دهد. همچنین این بیش برآورد در روش ASCE در ماه های مختلف بین 7.4 تا 47.6 درصد محاسبه گردیده است. ضرایب رگرسیون حاصل از معادلات همبستگی به دو روش (مجموع ساعتی و روزانه) در هر یک از مدل های ترکیبی، معنی دار بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1396

دانلود 242 استناد 2 مرجع 0
نویسندگان: 

کرباسی مسعود

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  1 (ب)
 • صفحات: 

  73-87
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  600
 • دانلود: 

  201
چکیده: 

تبخیر- تعرق مرجع یکی از مهم ترین و موثرترین مولفه ها در بهینه سازی مصرف آب کشاورزی و مدیریت منابع آب می باشد. در سال های اخیر استفاده از روش های هوش مصنوعی و مدل هیبریدی بر پایه موجک در پیش بینی پارامترهای هیدرولوژیکی بسیار متداول گشته است. در مطالعه حاضر کاربرد روش های ANFIS و موجک ANFIS -در پیش بینی تبخیر- تعرق مرجع هفتگی مرجع در ایستگاه های همدیدی تبریز، اهواز، بندرعباس و رامسر که دارای اقلیم های مختلفی هستند، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور یک دوره آماری 20 ساله (1990 الی 2009) که 15 سال (1990-2004) آن برای آموزش و پنج سال انتهایی (2009-2005) جهت آزمون مدل های مختلف در نظر گرفته شد. ترکیب های مختلفی از داده های ورودی (تاخیرهای مختلف) و انواع موجک های مادر مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مدل هیبریدی موجک- ANFIS در هر چهار ایستگاه همدیدی مورد استفاده نسبت به مدل ANFIS دارای توانایی و دقت بالاتری در پیش بینی تبخیر- تعرق هفتگی می باشد. همچنین نتایج نشان داد که استفاده از تاخیرهای زمانی سالانه در مدل  ANFISموجب افزایش دقت گردید در حالی که در مدل موجک-ANFIS استفاده از تاخیرهای زمانی سالانه موجب افزایش دقت نمی گردد و در برخی موارد حتی موجب کاهش دقت نیز می گردد. بررسی انواع موجک های مادر نیز نشان داد که موجک میر مناسب ترین نوع موجک برای پیش بینی تبخیر- تعرق مرجع در مقیاس هفتگی می باشد. از نتایج تحقیق حاضر می توان در برنامه ریزی آبیاری مناطق مورد مطالعه استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 600

دانلود 201 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  49
 • صفحات: 

  19-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1351
 • دانلود: 

  367
چکیده: 

تبخیر و تعرق یکی از پارامترهای مهم در چرخه هیدرولوژی است که بر میزان آب در دسترس و کشاورزی تاثیر مستقیم می گذارد. در این تحقیق، جهت برآورد تبخیر- تعرق پتانسیل از داده های میانگین مربوط به متوسط درجه حرارت، حداقل درجه حرارت، حداکثر درجه حرارت، حداقل رطوبت نسبی، سرعت باد و ساعات آفتابی طی دوره آماری 57 ساله (2008-1951) استفاده شده و با دخالت دادن موقعیت جغرافیایی شامل ارتفاع، طول و عرض جغرافیایی ایستگاه تبریز، مقادیر تبخیر- تعرق پتانسیل با استفاده از نه روش معتبر در نرم افزار REF-ET محاسبه گردید. با توجه به نتایج به دست آمده، روش بلانی- کریدل به عنوان بهترین روش برای محاسبه این شاخص در محدوده مورد مطالعه تشخیص داده شد. همچنین جهت آشکار نمودن تغییرات زمانی این شاخص از آزمون گرافیکی من- کندال استفاده گردید که نتایج نشان داد که با وجود سیر کاهشی این شاخص تا دهه نود میلادی، به تدریج در سال های اخیر تبخیر- تعرق پتانسیل افزایش یافته است. حداکثر افزایش میزان تبخیر و تعرق در اواسط بهار و پاییز می باشد و تغییرات ماهانه این شاخص، روند افزایشی معنی داری را برای ماه های می و اکتبر نشان می دهد و این در شرایطی است که تبخیر- تعرق پتانسیل در اکثر ماه های تابستان (ژوئیه، اوت، سپتامبر) با وجود نوسانات زیاد روند غیر معنی داری را نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 1351

دانلود 367 استناد 0 مرجع 11
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  854-863
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  203
 • دانلود: 

  42
چکیده: 

تبخیر و تعرق یکی از اجزای اصلی چرخه هیدرولوژی و تخمین نیاز آبیاری است. در سال های اخیر استفاده از سیستم های هوشمند برای برآورد پدیده های هیدرولوژی افزایش چشمگیری داشته است، لذا این پژوهش با هدف بررسی امکان استفاده ازکارآمدی سیستم های استنتاج فازی، درایجاد نگاشت بین پارامترهای هواشناسی و تبخیر و تعرق گیاه مرجع و مقایسه دقت این سیستم ها با روش های ترکیبی صورت گرفت. براین اساس پس از بررسی مدل های مختلف موجود و بررسی ترکیب های مختلف داده های روزانه هواشناسی، 5 مدل برای برآورد تبخیر و تعرق مرجع روزانه ارائه شد. در این مدل ها تبخیر و تعرق محاسبه شده از معادله پنمن- مونتیث- فائو به عنوان خروجی مدل در نظر گرفته شد و کارایی مدل های مورد مقایسه با استفاده از آماره های ریشه میانگین مربع خطا، خطای انحراف میانگین، ضریب تعیین و معیار جاکوویدز (t) و معیار صباغ وهمکاران (R2 /t) مورد ارزیابی قرار گرفت. اطلاعات مورد استفاده از داده های هواشناسی ایستگاه سینوپتیک مشهد طی دوره آماری 50 ساله، از سال 1339 تا 1389 بود، که از میان داده های موجود، 75 درصد به عنوان آموزش مدل و 25 برای درصد تست مدل مورد استفاده قرار گرفتند. مقایسه نتایج مدل های فازی ارائه شده با پارامترهای ورودی متفاوت با دو روش پنمن- مونتیث- فائو و هارگریوز- سامانی نشان دادند که، سیستم های فازی قادر به برآورد تبخیر و تعرق مرجع روزانه با دقت قابل قبولی هستند. به طوری که مدل فازی با 4 متغیر ورودی بالاترین همبستگی (0.99) را داشته و با در نظر گرفتن سایر پارامترهای ارزیابی، مدل با دو پارامتر دما و رطوبت نسبی (RMSE=0.96، MBE=0.18، t=22=R2 و R2/t) تطابق بسیار خوبی با مدل پنمن- مونتیث- فائو در مرحله آموزش داشت. در مرحله آزمون نیز، نتایج بسیار مشابه مرحله آموزش بوده و مدل فازی با 2 دما و رطوبت نسبی بهترین تطابق را بدست داد. با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق، می توان مدل فازی را به عنوان یکی از روش های برآورد تبخیر تعرق مرجع روزانه با دقت بالا معرفی نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 203

دانلود 42 استناد 0 مرجع 10
نویسندگان: 

FOOLADMAND H.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  20.1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11723
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Estimation of reference crop potential evapotranspiration (ETo) is essential in many irrigation projects. Also, concerning the deficit of water reresources in Iran, ETo prediction through using time series has paramount role in future programming. Based on this, monthly ETo values were calculated using monthly weather data up to year 1388 of synoptic stations in Fars province containing Abadeh, Eghlid, Darab, Zarghan, Dorodzan Dam, Shiraz, Fasa and Lar. Then, in each station it was assumed that about 20 percent of last ETo values were not available, and consequently these values were predicted using time series model of SARIMA, and then the predicted and calculated values of ETo in each station were compared with line one: one, separately. The results showed that the same time series model were not appropriate for all stations. Moreover, the results indicated that there were not significant diferences between the predicted and calculated values of ETo in each stations. Therefore, ETo values were predicted up to year 1403 for each station, separately. The results generally indicated an increasing trend in ETo prediction in Fars province.

آمار یکساله:  

بازدید 11723

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  43
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  17-31
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  189
 • دانلود: 

  198
چکیده: 

یکی از فاکتورهای موثر بر عملکرد روش های میان یابی تبخیرتعرق مرجع (ET0)، ترتیب مراحل تخمین ET0 است. در این پژوهش ضمن بررسی تغییرات مکانی تبخیرتعرق ماهانه و سالانه، دو فرایند مختلف با عنوان میان یابی، سپس محاسبه (IC) و محاسبه، سپس میان یابی (CI) برای برآورد و پهنه بندی تبخیرتعرق مرجع ماهانه و سالانه در ایران، مقایسه شدند. در روش اول، ابتدا پارامترهای هواشناسی مورد نیاز رابطه استاندارد تبخیرتعرق، میان یابی شده، سپس مقادیر ET0 در نقاط شبکه با استفاده از رابطه فائو پنمن-مانتیث محاسبه شد. در روش دوم، ابتدا ET0 در ایستگاه های منتخب محاسبه و سپس در گستره ایران میان یابی شد. برای میان یابی از روش های کریجینگ معمولی (OK) با و بدون متغیر کمکی، توابع پایه شعاعی (RBF)، چندجمله ای محلی (LPI) و وزن دهی عکس فاصله (IDW) استفاده شد. بر اساس نتایج تحلیل نیم تغییرنما، ET0 دارای همبستگی مکانی متوسط تا قوی با ساختار مکانی کروی است. به طورکلی صرف نظر از نوع روش میان یابی، در بیشتر ماه ها و در مقیاس سالانه، فرآیند IC دارای عملکرد بهتری بود. بهترین روش میان یابی در فرایند IC بر اساس RMSE و MAE برای ماه های سپتامبر، اکتبر و سالانه، روش IDW، برای ماه های ژانویه و مارس، روش OK و برای ماه های فوریه، آوریل، نوامبر و دسامبر، روش COK بود. روش IDW و فرآیند CI با اختلاف کمی نسبت به فرایند IC، بهترین عملکرد را در تخمین ET0 ماه های مه، ژوئن، جولای و آگوست دارا بود. همچنین در هر دو فرایند IC و CI، روش های OK، COK و IDW که فاصله بین ایستگاه ها را در فرایند تخمین لحاظ می کنند، عملکرد بهتری داشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 189

دانلود 198 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3 (مسلسل 34)
 • صفحات: 

  31-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  83
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

تبخیر-تعرق از اجزاء اصلی چرخه هیدرولوژی است و در تعیین نیاز آبی گیاه، مطالعات بیلان آبی و مدیریت منابع آب نقش مهمی دارد. تاکنون روش های مستقیم و غیر مستقیم متعددی برای برآورد تبخیر- تعرق گیاه مرجع ارائه شده است، اما هر یک از این روش ها دارای محدودیت هایی هستند. به عنوان مثال، از محدودیت های روش های اندازه گیری مستقیم می توان به عدم دقت وسایل اندازه گیری و مسائل مربوط به مقیاس اشاره کرد، در حالیکه روش های غیر مستقیم نظیر معادله پنمن-مانتیث، به پارامترهای اقلیمی روزانه زیادی نیاز دارند. در این تحقیق سعی گردید از روش نگاشت خود-سامان به عنوان یک روش شبکه عصبی مصنوعی غیر نظارت شونده در پیش بینی تبخیر-تعرق با حداقل پارامترهای هواشناسی به عنوان ورودی، استفاده گردد. بر اساس شاخص های ارزیابی خوشه بندی فازی، مقادیر ETo در مشهد به دو خوشه با تبخیر-تعرق کم و زیاد تقسیم شد که با اقلیم منطقه مطابقت نشان داد. همچنین به منظور ارزیابی کارایی مدل ارائه شده از معیارهای آماری شامل (ریشه میانگین مربعات خطا، ضریب تعیین ومعیار ناش-ساتکلیف) استفاده گردید و نتایج حاصله با برآوردهای حاصل از مدل های تجربی مقایسه گردید. نتایج حاصله نشان داد که حتی ساده ترین مدل نگاشت خود-سامان با ترکیب متوسط دمای هوا و حداکثر ساعات آفتابی به عنوان ورودی نیز خطای کمتری نسبت به معادلات تجربی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 83

دانلود 30 استناد 0 مرجع 0
litScript