نتایج جستجو

34520

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3452

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  71-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  485
 • دانلود: 

  83
چکیده: 

شته جالیز  Glover Aphis gossypii (Hemiptera: Aphididae) یکی از آفات مهم و خسارت زا در مزارع و گلخانه ها بوده و استفاده از آفت کش ها یکی از روش های کنترل این آفت محسوب می شود. کاربرد بی رویه ی آفت کش ها علاوه بر ایجاد مقاومت در آفات، منجر به بجا گذاشتن باقیمانده آن روی گیاهان می شود. اتخاذ تدابیری از جمله کاهش دز مصرف میتواند در سلامت مصرف کنندگان موثر باشد. در پژوهش حاضر، حساسیت مراحل مختلف پورگی و حشره کامل شته جالیز به دز توصیه شده ی مزرعه ای و نیم دز حشره کش های ایمیداکلوپرید و پریمیکارب بررسی شد. همچنین آزمون زیست سنجی روی پوره سن سوم شته جالیز انجام و بر اساس LC50 میزان حساسیت این سن پورگی شته، در فاصله های زمانی 24، 48 و 72 ساعت مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش سن پورگی، سمیت آفت کش ها به طور معنی داری کاهش یافته است. میزان LC50 و LC90 ایمیداکلوپرید، 24 ساعت پس از تیمار به ترتیب، 71.648 و 365.548 و پریمیکارب 212.62 و 457.49 پی.پی.ام محاسبه شد. مرگ و میر غلظت LC50 این حشره کش ها پس از گذشت 24، 48 و 72 ساعت به ترتیب برای ایمیداکلوپرید 45، 48.89، 49.45 و برای پریمیکارب 43.89، 47.78، 50.56 درصد به دست آمد. نتایج نشان داد در هر دو حشره کش، بیشترین میزان مرگ و میر در 24 ساعت اول صورت گرفت و گذشت زمان (24، 48 و 72 ساعت) منجر به افزایش معنی دار مرگ و میر نشده است. با توجه به این که نیم غلظت هر دو حشره کش تلفات قابل قبولی روی شته ی جالیز داشتند، در صورت استفاده از دشمن طبیعی در قالب برنامه IPM، استفاده از نیم غلظت آنها قابل توصیه می باشد

آمار یکساله:  

بازدید 485

دانلود 83 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  339-359
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  268
 • دانلود: 

  122
چکیده: 

به منظور بررسی امکان مصرف دزهای مختلف برخی علف کش ها در اختلاط با مواد افزودنی برای کنترل علف های هرز پهن برگ زعفران، آزمایشی مزرعه ای در ﻗ ﺎ ﻟ ﺐ ﻃ ﺮ ح آﻣ ﺎ ری بلوک ﮐ ﺎ ﻣ ﻞ ﺗ ﺼ ﺎ دﻓ ﯽ در ﺳ ﻪ ﺗ ﮑ ﺮ ار اﺟ ﺮ ا ﺷ ﺪ . ﻋ ﻮ اﻣ ﻞ موردبررسی در اﯾ ﻦ آزﻣ ﺎ ﯾ ﺶ ﺷ ﺎ ﻣ ﻞ کاربرد علف کش های اگزادیازون، اکسی فلورفن، ریم سولفورون و دای کامبا + تریتوسولفورون به ترتیب در مقادیر توصیه شده 500، 700، 10 و 150 گرم ماده مؤثره در هکتار بدون ماده افزودنی و در مقادیر کاهش یافته 375، 480، 5/7 و 112 گرم ماده مؤثره در هکتار به تنهایی و در اختلاط با مواد افزودنی سیتوگیت (2/0درصد حجمی) و هیومیکس (25/0 درصد حجمی ) به همراه دو تیمار شاهد بدون کنترل و وجین دستی بودند. علف های هرز هفت بند و شاهی وحشی با تراکم نسبی 26 و 5/20 درصد به ترتیب بیشترین تراکم را در میان علف های هرز به خود اختصاص دادند. ﻧ ﺘ ﺎ ﯾ ﺞ ﻧ ﺸ ﺎ ن داد وﺟ ﯿ ﻦ ﮐ ﺮ دن به طور قابل ملاحظه ای عملکرد گل و بنه زعفران را اﻓ ﺰ اﯾ ﺶ داد. کاهش دز علف کش های اکسی فلورفن و اگزادیازون باعث کاهش خسارت این علف کش ها به زعفران شد ولی افزودن سیتوگیت به این علف کش ها خسارت گیاه سوزی در زعفران را افزایش داد. افزودن هیومیکس به این علف کش ها تأثیری در افزایش یا کاهش گیاه سوزی نداشت. کاهش دز علف کش های دای کامبا + تریتوسولفورون و ریم سولفورون اگرچه باعث کاهش گیاه سوزی و افزایش عملکرد زعفران شد ولی این علف کش ها حتی در دز کاهش یافته نیز پتانسیل خسارت به مزارع زعفران را دارند. افزودن ماده افزودنی سیتوگیت به این علف کش ها می تواند کارایی ها این علف کش ها در کنترل علف های ﻫ ﺮ ز را افزایش دهد ولی با توجه به پتانسیل خسارت این علف کش ها به زعفران کاربرد این علف کش ها در مزارع زعفران حتی در دزهای کاهش یافته نیز توصیه نمی شود، تیمارهای کاربرد علف کش اکسی فلورفن در مقادیر 480 گرم ماده مؤثره در هکتار به تنهایی و در اختلاط با هیومیکس، بهترین تیمارها جهت استفاده در زعفران بود درحالی که امکان مصرف علف کش اگزادیازون در مقدار 375 گرم ماده مؤثره در هکتار برای کنترل علف های هرز پهن برگ زعفران نیز وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 268

دانلود 122 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  154
 • دانلود: 

  25
چکیده: 

به منظور بررسی تأثیر دوزهای کاهش یافته علف کش اگزادیارژیل به صورت پس رویشی در کنترل علف های هرز مزارع سیب زمینی، آزمایشی مزرعه ای در سال 1392 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آلاروق اردبیل انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و روی رقم آگریا انجام شد. فاکتور اول هفت دز کاهش یافته علف کش اگزادیارژیل شامل صفر، 05/0، 1/0، 2/0، 4/0، 6/0 و 8/0 لیتر ماده مؤثره در هکتار و فاکتور دوم زمان سمپاشی در سه مرحله سبز شدن سیب زمینی، استولون زایی و حجیم شدن غده بود. نتایج نشان داد که کاربرد دوز 8/0 لیتر ماده مؤثره در هکتار به ترتیب باعث کاهش تراکم و زیست توده علف های هرز به میزان 40/48 و 10/66 درصد شد که با دز 6/0 لیتر ماده مؤثره در هکتار تفاوت معنی داری نداشت. در بین زمان های مختلف مصرف علف کش اگزادیارژیل، بالاترین درصد کاهش تراکم و زیست توده علف های هرز در مرحله ی سبز شدن سیب-زمینی بود که بیانگر مؤثر بودن علف کش اگزادیارژیل در مرحله سبز شدن سیب زمینی می باشد. از سویی دیگر، کاربرد اگزادیارژیل به میزان 8/0 لیتر ماده مؤثره در هکتار و در مرحله سبزشدن سیب زمینی، بالاترین متوسط وزن غده در بوته و عملکرد کل غده در هکتار را ایجاد کرد اما بر تعداد غده در بوته تأثیر معنی داری ایجاد نکرد.

آمار یکساله:  

بازدید 154

دانلود 25 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  109-124
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  382
 • دانلود: 

  188
چکیده: 

به منظور بررسی اثر کاربرد مالچ در تلفیق با دزهای کاهش یافته علف کش ایمازاتاپیر بر علف های هرز لوبیا ((Phaseolus vulgaris L.، آزمایشی به صورت فاکتوریل و بر پایه ی طرح بلوک های کامل تصادفی، با سه تکرار و 16 تیمار، در سال 1394 در تبریز اجرا شد. فاکتور اول، کاربرد مالچ در چهار سطح شامل کاربرد مالچ کلش گندم، مالچ زنده گاودانه، بدون مالچ و یک بار وجین دستی و فاکتور دوم، کاربرد دزهای مختلف علف کش ایمازاتاپیر در چهار سطح شامل صفر، 50، 75 و 100 درصد دز توصیه شده (100 گرم ماده موثره در هکتار) بودند. نتایج نشان داد که اثر متقابل دز علف کش و کاربرد مالچ بر زیست توده علف هرز در واحد سطح، ارتفاع بوته، شاخص سطح برگ و عملکرد دانه لوبیا معنی دار بود. کمترین زیست توده علف های هرز در تیمار وجین دستی +100 درصد ایمازاتاپیر (5/106 گرم در متر مربع) مشاهده شد که با تیمارهای مالچ کلش + 100 درصد ایمازاتاپیر و مالچ زنده +100 درصد ایمازاتاپیر تفاوت معنی داری نداشت. تیمار وجین دستی + 100 درصد ایمازاتاپیر، بیشترین عملکرد دانه لوبیا را داشت (78 درصد تیمار عاری از علف هرز). به طور کلی می توان نتیجه گرفت که کاربرد علف کش ایمازاتاپیر به صورت پس رویشی، کارایی کمی در مدیریت علف های هرز لوبیا داشت و استفاده از تیمارهای غیر شیمیایی مانند مالچ و وجین دستی می تواند کارایی کنترل علف هرز را در این محصول افزایش دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 382

دانلود 188 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  69
 • دانلود: 

  47
چکیده: 

به منظور بررسی تاثیر دزهای کاهش یافته علف کش ایمازتاپیر بر علف های هرز لوبیا، آزمایشی مزرعه ای به صورت کرت های خرد شده در سه تکرار، در مزرعه تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در سال 1392 انجام گرفت. تیمارهای آزمایش شامل غلظت های علف کش ایمازتاپیر (1 لیتر در هکتار فرآورده تجاری با نام پرسوئیت با فرمولاسیون 10% SL به عنوان غلظت 100 درصد و غلظت های 25، 50 و 75 درصد از غلظت توصیه شده به همراه تیمار وجین (شاهد عاری از علف های هرز)) به عنوان کرت های اصلی و کشت جداگانه و مخلوط ارقام اختر (ایستاده) و گلی (رونده) به صورت ردیفی و با نسبت (1: 1)، به عنوان کرت های فرعی اجرا شد. نتایج آزمایش نشان داد که تاثیر دزهای کاهش یافته علف کش در کاهش زیست توده علف های هرز بسته به نوع گونه علف هرز و رقم لوبیا متفاوت است. در بین علف های هرز غالب، حساسیت تاج خروس وحشی نسبت به سلمه تره و تاجریزی سیاه در برابر افزایش دز بیشتر بود. در تیمارهایی که از رقم رونده استفاده شد، به دلیل قدرت پوشانندگی بالاتر، وزن خشک علف های هرز کاهش بیشتری نشان داد. در میان تیمارهای آزمایش، بالاترین میزان عملکرد دانه از رقم گلی با 4237 کیلوگرم در هکتار از دز کامل به دست آمد. کاربرد 75 درصد دز توصیه شده باعث حصول عملکرد بالای 4000 کیلوگرم در رقم گلی شد، و در همین دز مقدار عملکرد از رقم اختر و کشت مخلوط به ترتیب 3617 و 3641 کیلوگرم، حاصل شد. همچنین با توجه به نتایج مجموع عملکرد نسبی (RYT)، این شاخص در دزهای 75، 100 و تیمار وجین به ترتیب 95/0، 87/0 و 001/1 بدست آمد. با توجه به این نتایج، می توان گفت که امکان استفاده از دزهای کاهش یافته این علف کش تنها در صورتی که گیاه زراعی با توانایی رقابت بالا بتواند قدرت رقابتی علف های هرز را کاهش دهد، امکان پذیر است.

آمار یکساله:  

بازدید 69

دانلود 47 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  137
 • دانلود: 

  25
چکیده: 

آزمایش مزرعه ای به منظور بررسی بر همکنش دزهای علف کش ایمازاتاپیر و تراکم علف هرز توق بر عملکرد سویا در مزرعه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در سال زراعی 1388 به صورت بلوک های کامل تصادفی در قالب فاکتوریل و با چهار تکرار اجرا شد. تراکم توق در چهار سطح (0، 4، 8 و 12 بوته بر مترمربع) و دزهای علف کش ایمازتاپیر در پنج سطح (0، 25، 50، 75 و 100 گرم ماده موثره بر هکتار) عامل های مورد مطالعه بودند. ازتلفیق مدل دز-پاسخ استاندارد برای بیان پاسخ ضریب رقابتی علف هرز به علف کش با مدل هذلولی مستطیلی که عملکرد محصول را در رقابت با تراکم های مختلف علف هرز پیش بینی می کند، مدلی ترکیبی به دست آمد که می تواند بر همکنش دز علف کش و رقابت علف هرز را بر عملکرد گیاه زراعی سویا توصیف نماید. بر اساس پیش بینی مدل در شرایط عدم کاربرد علف کش، تراکم های 4، 8 و 12 بوته بر مترمربع توق، بترتیب باعث کاهش 58، 73 و 80 درصدی در عملکرد دانه شدند. در تراکم های پائین توق یعنی 4 بوته در مترمربع و عدم حضور علف هرز، کاربرد نصف دز کامل علف کش یعنی 50 گرم ماده موثره در هکتار، از کاهش عملکرد تا حد 90 درصد پیشگیری نمود اما با افزایش تراکم توق به 8 و 12 بوته بر مترمربع، پیشگیری از کاهش عملکرد به ترتیب به 80 و 70 درصد رسید. با افزایش دز علف-کش، تفاوتی میان دزهای 75 گرم ماده موثره بر هکتار و دز کامل توصیه شده وجود نداشت. 80 درصد دز توصیه شده (80 گرم ماده موثره در هکتار) این علف کش قادر بود در تراکم های بسیار بالای توق تا حدود 90 درصد از کاهش عملکرد جلوگیری کند.

آمار یکساله:  

بازدید 137

دانلود 25 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  89-102
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  736
 • دانلود: 

  229
چکیده: 

به منظور بررسی الگوی کاشت مناسب برای کاهش مصرف علف کش درذرت دانه ای رقم سینگل کراس 704، آزمایشی در سال زراعی 1389 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج به صورت فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی با 3 تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایشی شامل: الگوی کاشت ذرت در دو سطح (تک ردیفه و دو ردیفه) و تیمارهای علف کشی در دو سطح (نیکوسولفورون و فورام سولفورون)، تیمارهای دز علف کش نیز در 5 سطح (مقادیر 0، 20، 40، 60 و 80 گرم ماده موثر در هکتار برای نیکوسولفورون و مقادیر 0، 14، 28، 42 و 56 گرم ماده موثره در هکتار برای فورام سولفورون). اندازه گیری تراکم و وزن خشک علفهای هرز 28 روز پس از سمپاشی انجام شد. نتایج نشان داد که مقادیر مختلف علف کشی در الگوهای مختلف کاشت اثرات متفاوتی را روی علف های هرز دارند. با ترویج الگوی کاشت دوردیفه می توان از طریق تقویت توان رقابتی گیاه زراعی، رشد علف های هرز را با کاهش مصرف علف کش تضعیف نمود. نیکوسولفورون تاثیر بهتری روی علف های هرز داشت. انتخاب الگوی کاشت دو ردیفه میتواند با کاهش مصرف علف کش مزایا زیست محیطی و اقتصادی به همراه داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 736

دانلود 229 استناد 0 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  40
 • صفحات: 

  72-81
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  536
 • دانلود: 

  251
چکیده: 

در این تحقیق اثرات تراکم بوته و دز کاهش یافته سولفوسولفورون + مت سولفورون-متیل بر میزان آلودگی علف هرز و عملکرد گندم، آزمایشی به صورت کرت های خردشده بر پایه بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر در سال زراعی 93-1392 مورد ارزیابی قرار گرفت. کرت اصلی شامل دوزهای مختلف علف کش سولفوسولفورون 75 درصد + مت سولفورون-متیل 5 درصد در سه سطح 20، 30 و 40 گرم ماده مؤثره در هکتار به همراه دو تیمار کنترل کامل و عدم کنترل در سراسر فصل و کرت فرعی شامل تراکم های مختلف گندم (بهرنگ) در چهار سطح 300، 400، 500 و 600 بوته در مترمربع بود. نتایج آزمایش نشان داد که سطح نسبتاً قابل قبولی از فرونشانی علف هرز در مزرعه گندم با دوزهای پایین تر سولفوسولفورون + مت سولفورون-متیل (30 گرم ماده مؤثره در هکتار) در ترکیب با تراکم 500 بوته در مترمربع به دست آمد که با دوز توصیه شده بر برچسب آن قابل مقایسه بود. افزایش تراکم بذر مصرفی موجب افزایش تعداد سنبله در مترمربع و عملکرد دانه شد. به طوری که بیشترین تعداد سنبله (650) و عملکرد (3/486) گرم در مترمربع در تراکم 600 بوته در مترمربع به دست آمد. وزن 1000 دانه با افزایش تراکم بذر مصرفی کاهش یافت. نتایج نشان داد که با تلفیق دوز کاهش یافته سولفوسولفورون + مت سولفورون-متیل (30 گرم ماده مؤثره) و افزایش تراکم بذر (500 بوته در مترمربع) ضمن کنترل مناسب علف های هرز می توان به عملکرد بالاتر دست یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 536

دانلود 251 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  263-277
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  230
 • دانلود: 

  34
چکیده: 

سابقه و هدف: گل جالیز گیاهی فاقد کلروفیل و انگل مطلق ریشه گیاهان دولپه ای است که دامنه پراکندگی آن بیشتر در نواحی گرم و خشک و همچنین نواحی معتدل و نیمه خشک کشورهای مدیترانه ای، اروپای شرقی و جنوبی و خاورمیانه از جمله ایران آلودگی ایجاد می کند. علف های هرز انگلی به ویژه گل جالیز به دلیل کاهش عملکرد و افزایش هزینه در تولید خیار، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از انجام این مطالعه کنترل شیمیایی گل جالیز با علف کش های گلایفوسیت و سولفوسولفورون و تعیین میزان مناسب و تعداد دفعات کاربرد بوده. بر همین اساس آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان اجرا شد. مواد و روش ها: این آزمایش در بهار و تابستان (25 اردیبهشت تا پایان شهریور) سال 1397 به صورت گلدانی در فضای آزاد مزرعه، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و با چهار تکرار که هر تکرار شامل 25 تیمار علف کشی به شرح زیر بود: تیمار 1) شاهد آلوده به گل جالیز و بدون اعمال علف کش، تیمارهای 2 تا 5) علف کش گلایفوسیت (SL 36%) 20، 40، 60 و 80 گرم ماده موثره در هکتار یک بار کاربرد، تیمارهای 6 تا 9) علف کش سولفوسولفورون (WG 75%) 25، 50، 75 و 100 گرم ماده موثره در هکتار یک بار کاربرد، تیمارهای 10 و 11) علف کش گلایفوسیت 20 و 40 گرم ماده موثره در هکتار دوبار کاربرد، تیمارهای 12 و 13) علف کش سولفوسولفورون 25 و50 گرم ماده موثره در هکتار دوبار کاربرد، تیمارهای 14 تا 16) علف کش گلایفوسیت 20، 40 و 60 گرم ماده موثره در هکتار سه بار کاربرد، تیمارهای 17 تا 19) علف کش سولفوسولفورون 25، 50 و 75 گرم ماده موثره در هکتار سه بار کاربرد، تیمارهای ترکیبی20 تا 22) علف کش های سولفوسولفورون 25 + گلایفوسیت 20 گرم ماده موثره در هکتار دوبار کاربرد، گلایفوسیت 40 + سولفوسولفورون 50 گرم ماده موثره در هکتار دوبار کاربرد و سولفوسولفورون 50 + گلایفوسیت 40 گرم ماده موثره در هکتار دوبار کاربرد و تیمارهای ترکیبی 23 تا 25) علف کش های گلایفوسیت 20 + سولفوسولفورون 25 + گلایفوسیت 40 گرم ماده موثره در هکتار سه بار کاربرد، سولفوسولفورون 25 + گلایفوسیت 40 + سولفوسولفورون 50 گرم ماده موثره در هکتار سه بار کاربرد و گلایفوسیت 40 + سولفوسولفورون 50 + گلایفوسیت 40 گرم ماده موثره در هکتار سه بار کاربرد. اولین مرحله اعمال تیمارها 15 روز بعد از سبز شدن بذرهای خیار بود و فاصله بین دو تکرار سمپاشی 14 روز بود. یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد که خیار به علف کش سولفوسولفورون حساسیت بیشتری داشته است. کاربرد سولفوسولفورون 75 گرم ماده موثره در هکتار یک بار سمپاشی، سولفوسولفورون 25، 50 و 75 گرم ماده موثره در هکتار سه بار سمپاشی، سولفوسولفورون 50 + گلایفوسیت 40 گرم ماده موثره در هکتار دوبار سمپاشی، وتیمارهای ترکیبی سه بار سمپاشی در تمام صفات مورد اندازه گیری در میزبان و گل جالیز نسبت به تیمار شاهد در سطح یک درصد معنی دار بوده با وجود کنترل گل جالیز گیاه سوزی زیادی بر روی گیاه میزبان بر جای گذاشتند و به همین دلیل استفاده از آنها توصیه نمی شود. به دلیل حساس بودن خیار و اثر سمیت کمتر تیمارهای گلایفوسیت 20 گرم ماده موثره در هکتار یک و سه بار کاربرد و گلایفوسیت 40 گرم ماده موثره در هکتار یک بار کاربرد به ترتیب با 247، 215 و 151 درصد افزایش نسبت به تیمار شاهد عملکرد بهتری از خود نشان دادند و علاوه بر کنترل گل جالیز، گیاه سوزی کمتری هم بر روی گیاه میزبان مشاهده شد. نتیجه گیری: بطورکل بهترین نتایج با در نظر گرفتن کنترل گل جالیز مصری و عدم خسارت به گیاه میزبان، کاربرد مقادیر گلایفوسیت 20 گرم ماده موثره در هکتار یک و سه بار کاربرد و گلایفوسیت 40 گرم ماده موثره در هکتار یک بار کاربرد به دست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 230

دانلود 34 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  35
 • صفحات: 

  178-187
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  140
 • دانلود: 

  16
چکیده: 

در این تحقیق اثرات تراکم گیاه زراعی و رژیم های مختلف علف کشی بر میزان آلودگی علف های هرز و میزان محصول ماش مورد بررسی قرار گرفته است. دو عامل میزان بذر مصرفی (15، 25 و 35 کیلوگرم در هکتار) و دزهای مختلف گالانت سوپر (0، 4/0، 8/0 و 2/1 لیتر در هکتار) در این آزمایش بررسی شدند. آزمایش در قالب طرح کرت های خرد شده که در آن تراکم، کرت اصلی و دز علف کش کرت فرعی بوده، با چهار تکرار اجرا شد. میانگین داده ها نشان داد که تراکم و وزن خشک علف های هرز بطور قابل توجهی تحت تاثیر دز علف کش و تراکم گیاه زراعی قرار گرفتند. بیشترین درصد کاهش وزن خشک و تراکم علف هرز به ترتیب به میزان 65 و 53 درصد در دز 2/1 لیتر در هکتار علف کش کاربردی مشاهده شد. با افزایش تراکم گیاه زراعی در صد کاهش این دو متغیر نیز افزایش یافت. همینطور اثر تراکم گیاه زراعی بر ارتفاع بوته، تعداد غلاف در بوته، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه معنی دار بود. متغیرهای مختلف نظیر ارتفاع بوته، تعداد غلاف در بوته، وزن 1000 دانه، شاخص برداشت و عملکرد دانه به طور معنی داری تحت تاثیر تغییرات دز علف کش قرار گرفتند. عملکرد دانه در دز 2/1 لیتر در هکتار به میزان 26 درصد نسبت به تیمار عدم کاربرد علف کش بهبود یافت. اثرات متقابل تراکم و دز علف کش بر شاخص برداشت و عملکرد دانه معنی دار بود. بهترین عملکرد دانه به میزان 512 گرم در متر مربع از تلفیق تراکم 35 کیلوگرم و دز 8/0 لیتر در هکتار علف کش بدست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 140

دانلود 16 استناد 0 مرجع 0
litScript