نتایج جستجو

7943

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

795

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
عنوان: 
نویسندگان: 

نشریه: 

Co-Kinetic Journal

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  91
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  57
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 57 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Reliabil Eng Syst Saf

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  169
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  209-223
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2637
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2637

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  62
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  57
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 57 استناد 1 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2 (پیاپی 28)
 • صفحات: 

  89-100
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  43
چکیده: 

کار به ویژه تحت شرایط استرس آور، منجر به واکنش های جسمانی و روانی می شود. برای پایان دادن به این فشار، به بهبودی از استرس و تقاضاهای شغلی یا به عبارت بهتر به تجدید قوا نیاز است.هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش تجدید قوا، بر تجارب بهبودی (گسستگی روانی، آرمیدگی، تجارب تبحری و احساس کنترل) کارکنان بود. این پژوهش از نوع آزمایشی است که در آن از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه استفاده گردید. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان مرد شرکت ملی حفاری اهواز بود که از این تعداد، 30 نفر به عنوان نمونه فرض آزمایی و 80 نفر به عنوان نمونه اعتباریابی پرسشنامه ها با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. از پرسشنامه «تجارب بهبودی» برای سنجش متغیرهای پژوهش استفاده گردید. جلسات آموزشی شامل 10 جلسه 2 ساعته بود که در 5 هفته برگزار شدند. به علت برقرار نبودن مفروضه همگنی رگرسیون برای انجام تحلیل کواریانس، بر روی نمرات تفاضل پیش آزمون و پس آزمون متغیرهای وابسته، تحلیل واریانس صورت گرفت. نتایج نشان داد که بین گروه های آزمایش و کنترل در تفاضل پیش آزمون و پس آزمون تن آرامی، تجارب تبحری، گسستگی روانی و کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد (p<0.001). بنابراین آموزش تجدید قوا، باعث افزایش ابعاد تجارب بهبودی در کارکنان می شود. به عبارت دیگر شرکت کنندگان در کلاس آموزشی یاد می گیرند چگونه زمان پس از پایان کارشان را مدیریت کنند تا از استرس و تقاضاهای شغلی رهایی یابند.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 43 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  115
 • صفحات: 

  924-934
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1612
 • دانلود: 

  327
چکیده: 

مقدمه: مطالعات متعددی در جوامع مختلف دو شاخص تعداد ضربان قلب در دقیقه اول بعد از پایان تست ورزش (Minute Heart Rate recovery 1 یا (HRR و ظرفیت ورزش Exercise Capacity) یا (EC را به عنوان پیش گویی کننده های بروز حوادث قلبی نشان داده است. مطالعه حاضر جهت مقایسه این دو شاخص در افراد با و بدون سندرم متابولیک در شهرستان اصفهان انجام گرفت.روش ها: این مطالعه بر روی 254 نفر از افراد غیر مبتلا و 216 فرد مبتلا به سندرم متابولیک از مطالعه هم گروهی اصفهان انجام شد. اطلاعات دموگرافیک، دور شکم، فشار خون، قد و وزن افراد ثبت شد. تری گلیسرید سرم و قند خون ناشتا، کلسترول تام، HDL و LDL افراد نیز اندازه گیری شد. تست ورزش بر اساس پروتکل استاندارد Bruce انجام گردید و تعداد ضربان قلب در دقیقه اول و ظرفیت ورزش تعیین و ثبت شد. داده ها به کمک نرم افزار آماری SPSS15 و با استفاده از روش Generalized linear model با تعدیل بر اساس سن تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: تعداد ضربان قلب در دقیقه اول در گروه غیر مبتلا بیشتر از گروه مبتلا به سندرم متابولیک بود ( (p=0.007اما در هر دو گروه میزان تعداد ضربان قلب در دقیقه اول طبیعی بود (بیشتر از 18 ضربان در دقیقه). میزان ظرفیت ورزش در گروه مبتلا به سندرم متابولیک به طور معنی داری کمتر از گروه غیر مبتلا بود (.(P=0.022نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، این مطالعه توجه پزشکان و برنامه ریزان بهداشتی جامعه ما را به ارتباط قوی تر ظرفیت ورزش با سندرم متابولیک در مقایسه با تعداد ضربان قلب در دقیقه اول معطوف می دارد؛ نیاز به تعیین نقطه معیار جدید جهت تعداد طبیعی ضربان قلب در دقیقه اول نیز وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1612

دانلود 327 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  3-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1456
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1456

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

JOAKIM E.P. | WISMER S.K.

نشریه: 

DEVELOPMENT IN PRACTICE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  401-418
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3319
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3319

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  9-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  197
 • دانلود: 

  54
چکیده: 

با توجه به پیشرفت دانش پزشکی و افزایش امید به زندگی، تعداد اعمال جراحی پیچیده در افراد دارای بیماری زمینه ای افزایش چشمگیری داشته است. به نظر می رسد تدوین راهنمای عملی برای بهبود کیفیت اعمال جراحی باعث کاستن از عوارض جراحی و تسریع در برگشت بیمار به جامعه می شود که این برنامه با نام [Enhanced recovery After Surgery (ERAS)] در سال 2001 توسط گروهی از جراحان آکادمیک در لندن ارائه شده است. تسریع بهبودی بیماران بعد از عمل جراحی یا ERAS اغلب برای توصیف رویکردی چند منظوره و چند رشته ای برای مراقبت از بیمارانی است که تحت عمل جراحی قرار می گیرند. شواهد نشان می دهد در صورت اجرای موفق دستورالعمل های ERAS، نه تنها کیفیت درمان و جراحی بهبود پیدا می کند بلکه موجب کاهش طول مدت اقامت بیمار و به دنبال آن کاهش هزینه ها می گردد. لذا بر آن شدیم تا طی مطالعه مروری به معرفی این راهنما در قالب سوابق، فلسفه وجودی، تیم، نحوه پیاده سازی و دستاوردهای اجرای ERAS بپردازیم.

آمار یکساله:  

بازدید 197

دانلود 54 استناد 455 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  194-200
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11197
 • دانلود: 

  5859
چکیده: 

Background: Nurses have distressing experiences during care provision, especially end‑ of‑ life care, which might lead to secondary traumatic stress (STS). The Accelerated recovery Program (ARP) intends to decrease STS and promote recovery from trauma. Objectives: The aim of the present study was to determine the effect of ARP on recovery from STS among nurses. Methods: The study was carried out in Narayana Medical College Hospital, India. A pretest– posttest design with control group was adopted for the study. In the present study, 120 nurses who had STS were recruited and allocated to the intervention and control groups. Data were collected using the Trauma recovery Scale. ARP with routine activities was implemented for nurses in the intervention group and routine activities for nurses in the control group for 5 weeks. Posttests I (5th week), II (3rd month), III (6th month), IV (9th month), and V (12th month) were conducted. Descriptive and inferential statistics were used to analyze the data. Results: A statistically significant difference was observed between the intervention and control groups in the mean score of trauma recovery (P < 0. 001) (Z value: 0. 102, 9. 511, 9. 483, 9. 51, 9. 439, and 9. 471). The repeated measures analysis of variance revealed a statistically significant difference in trauma recovery over a period of time among nurses (F: 201. 54, P < 0. 001) in the intervention (F: 101. 126, P < 0. 001) and control groups (F: 39. 29, P < 0. 001). Conclusions: The results show that ARP had a significant impact on the nurses and facilitated their recovery from trauma.

آمار یکساله:  

بازدید 11197

دانلود 5859 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  66
 • صفحات: 

  29-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  107
 • دانلود: 

  26
چکیده: 

مقدمه: رمی فنتانیل و سوفنتانیل دو دارو یا خواص مختلف فارماکوکینتیک هستند.هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر دو داروی رمی فنتانیل و سوفنتانیل بر وضعیت بهبود بیماران در واحد ریکاوری است.مواد و روش ها: در یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده، 84 بیمار مونث با کلاس 1 و 2 ASA با محدودیت سنی 17-41 سال که کاندیدای عمل کله سیستکتومی لاپاروسکوپیک در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) بودند به صورت تصادفی بر حسب نوع مخدر دریافتی حین عمل در یکی از دو گروه سوفنتانیل (تعداد (43= و یا رمی فنتانیل (تعداد (41= قرار گرفتند و وضعیت همودینامیک، بروز تهوع و استفراغ و نیاز به درمان آنها و شدت درد پس از عمل و نیاز به درمان آن مورد بررسی قرار گرفتند.نتایج: بین میانگین سن و کلاس بیهوشی بیماران اختلاف معنی داری وجود نداشت.میانگین طول مدت عمل در گروه سوفنتانیل به میزان معنی داری از گروه رمی فنتانیل طولانی تر بود (به ترتیب 88.81±78.653 در برابر 49.36±36.313 دقیقه، (p=0.005.ضربان قلب پس از عمل در هر دو گروه افزایش معنی داری نسبت به مقادیر پیش از عمل داشت (در گروه سوفنتانیل 79.30±9.392 در برابر 85.02±8.096 ضربه در دقیقه و در گروه رمی فنتانیل 79.17±7.629 در برابر 83.98±8.774 ضربه در دقیقه).شدت درد پس از عمل و نیاز به درمان آن بین دو گروه اختلاف معنی داری نداشت.بروز تهوع در گروه سوفنتانیل به میزان معنی داری از گروه رمی فنتانیل بیشتر بود (به ترتیب %55.81 در برابر %40.48، (p=0.005، اما اختلاف معنی داری بین بروز و عدم بروز استفراغ و نیاز به درمان تهوع و استفراغ بین دو گروه وجود نداشت.بحث: استفاده از رمی فنتانیل در بیهوشی برای عمل جراحی کله سیستکتومی لاپاروسکوپیک در مقایسه با سوفنتانیل در دوران پس از عمل با اختلافات اندکی همراه است.

آمار یکساله:  

بازدید 107

دانلود 26 استناد 0 مرجع 0
litScript