نتایج جستجو

30401

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3041

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  4 (پی در پی 48)
 • صفحات: 

  106-110
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  130
 • دانلود: 

  21
چکیده: 

زمینه و هدف: شکستگی های کلاویکل 4 درصد از کل شکستگی های بدن را شامل می شود. این مطالعه به منظور تعیین نتایج درمان جراحی شکستگی ثلث میانی کلاویکل به روش superior reconstruction plating انجام شد.روش بررسی: این مطالعه توصیفی روی 31 بیمار (26 مرد و 5 زن) مبتلا به شکستگی تازه یک سوم میانی کلاویکل با جابجایی شدید بیمارستان های حضرت رسول اکرم (ص)، شفا یحیائیان و فیروزگر تهران در سال های 91-1388 انجام شد. بیماران پس از عمل جراحی و ترخیص از بیمارستان تحت پیگیری های مستمر از نظر constant shoulder score و زمان جوش خوردن و عوارض شکستگی مورد بررسی قرار گرفتند.یافته ها: بیشترین علت شکستگی (65 درصد) در اثر تصادف بود. میانگین 87.61 constant shoulder score به دست امد که با افزایش سن کاهش پیدا کرد. عدم جوش خوردگی تنها در 3.2 درصد از بیماران مونث مشاهده گردید. عفونت محل عمل در 6.5 درصد از بیماران مشاهده شد که با آنتی بیوتیک خوراکی درمان شد. زمان جوش خوردگی و درد اطراف اسکاپولا با افزایش سن افزایش یافت.نتیجه گیری: در درمان شکستگی ثلث میانی کلاویکل، روش superior reconstruction plating به خاطر عوارض کم، constant shoulder score بالا و هزینه پایین درمانی ارجح است.

آمار یکساله:  

بازدید 130

دانلود 21 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  46
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  641-652
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  55
چکیده: 

یکی از روش های بازسازی متغیرهای اقلیمی، به ویژه دما، استفاده از گاه شناسی درختی (عرض حلقه های درختان) است. تاکنون تحقیقی در زمینه بازسازی درازمدت دما در اکوسیستم خزری انجام نشده است. تحقیق حاضر با استفاده از گاه شناسی درختان راش ارتفاعات نوشهر به بازسازی دما پرداخته است. برای این منظور، همبستگی حلقه های سالانه درختان با متغیرهای هواشناسی ایستگاهی و جهانی بررسی شد. تحلیل همبستگی نشان داد که کاهش دمای حداکثر در دوره رشد عامل محدودکننده رشد درختان است. بنابراین، متوسط دمای حداکثر مارس- سپتامبر ایستگاه هواشناسی نوشهر بازسازی شد. نتایج بازسازی دما نشان داد که در دو قرن گذشته، در این منطقه سال های بسیار سرد بیش از سال های بسیار گرم بوده است. همچنین، دهه اول قرن بیستم و سال های 1950-1970 گرم ترین و دهه 1830 و سال های 1930-1950 سردترین دوره ها بوده اند. به علاوه، تاثیر معنادار فاز منفی NAO در ماه های ابتدایی رشد بر افزایش دما مشخص شد. دماهای بازسازی شده در این تحقیق مشابه تحقیقات انجام شده در شرق مدیترانه، روند جهانی افزایش دما در سال های اخیر را نشان نداد.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 55 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SMITH T.M. | REYNOLDS R.W.

نشریه: 

JOURNAL OF CLIMATE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1495-1510
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7206
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7206

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

نشریه: 

ULTRASONICS SONOCHEMISTRY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  82
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  336-344
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  946
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 946

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
نویسندگان: 

FOROUZAN F. | GHAZBAN F. | ARDESTANI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1135-1144
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20567
 • دانلود: 

  13317
چکیده: 

The d18O, d13C, and strontium/calcium (Sr/Ca) -record was measured from a 7-year old Platygyra sinensis coral located offshore Larak Island in the Persian Gulf at a resolution of 22 samples/year. An increased sampling resolution of 55 samples/year over two annual cycles was also compared with the 22 sample resolution to evaluate the effectiveness of the sampling procedure. The resulting data exhibited identical results between the two methods. By means of previously reported equations, Sr/Ca-derived sea surface temperatures (SST) ranged between 17 to 30 oC, with an average of 24.7 oC. The inter-annual variability in the Platygyra sinensis indicated a significant correlation with COADS data. In addition, the relation between the d18O in Platygyra sinensis coral and the Sr/Ca-estimated SST data was assessed. Subtracting the Sr/Ca-based SST values from the d18O of the coral, the d18O of water was calculated. These data were then used to construct ranges of sea surface salinity (SSS) in the region.

آمار یکساله:  

بازدید 20567

دانلود 13317 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  50
 • صفحات: 

  181-188
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  110
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

زمینه و هدف: مطالعات قبلی ثابت کرده اند که رقیق شدن خون (همودیلوشن) توسط کریستالوئیدها، با تحت تاثیر قرار دادن و کاهش سطح آنتی ترومبین III، باعث افزایش انعقادپذیری خواهد شد. یکی از مهم ترین مسایلی که در انتخاب این مایعات مورد توجه قرار می گیرد، اثر آن بر روند هموستاز و خونریزی یا ترومبوآمبولی است. اما تاثیر کریستالوئیدها بر وضعیت انعقادی و هر کدام از تست های انعقادی در مطالعاتی که تاکنون انجام شده به تفکیک مورد بررسی قرار نگرفته است. مشخص شدن این موضوع که کدام استراتژی مایع درمانی، بر روند انعقادی موثرتر است، باعث خواهد شد که در انتخاب نوع مایع جایگزین تصمیم گیری بهتری صورت پذیرد. روش بررسی: در این مطالعه بیمارانی را که تحت عمل جراحی بازسازی لیگامان های قدامی زانو (ACL reconstruction) قرار می گرفتند، به سه گروه دریافت کننده نرمال سالین، رینگر و رینگر لاکتات تقسیم نمودند (25=n). طبق پروتکل استاندارد، به بیماران جهت جبران حجم، مایع داده شد و برای مطالعه وضعیت انعقادی بیماران از تست های PT، PTT، CT، BT و شمارشی پلاکتی در زمان های القای بیهوشی (T0)، به سرعت بعد از اتمام بیهوشی (T1)، 6 ساعت بعد از جراحی (T2) و صبح روز پس از عمل (T3) استفاده شد. یافته ها: تغییرات تست های انعقادی در سه گروه در زمان T1 معنی دار نبود. میانگین (SD±) تست های انعقادی بیماران مورد مطالعه در زمان های مختلف با یکدیگر در مورد (P=0.001) PT ، (P=0.001) PTT و (P=0.001) CT معنی دار و در مورد BT، PLT از نظر آماری معنی دار نبود. به طور کلی، تغییرات انعقادی در هر گروه نشانگر یک افزایش انعقادپذیری در T1 بود. نتیجه گیری: در این مطالعه جایگزینی حجم مایعات با کریستالوئیدهای مختلف، اختلاف معنی دار واضحی در تست های انعقادپذیری ایجاد نکرد، اما یک وضعیت افزایش انعقادپذیری به دنبال رقیق شدن خون دیده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 110

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  231-239
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  194
 • دانلود: 

  57
چکیده: 

داده های دمای حداقل روزانه مهم ترین نیاز پژوهش های اقلیمی و همچنین مطالعات تأثیر تغییر اقلیم در زمینه سرماهای زودرس پاییزه، دیررس بهاره، طول مدت سرما، ارزیابی پتانسیل تولید محصولات باغی و زراعی وابسته به سرمازدگی و نهایتاً امنیت غذایی است. از نگاه دیگر، به رغم آنکه ایستگاه های مناطق مرتفع نقش مهمی در صحت برآورد شیب ارتفاعی آماره های دما و میدانی کردن آنها دارند، تعدادشان در ایران بسیار معدود بوده و اغلب آنها از نظر آماری واجد گسستگی های زیادی هستند و بازسازی آنها برای مطالعاتی که مبتنی بر دوره های آماری همگن طولانی هستند، امری ضروری محسوب می شود. هدف از این بررسی، مقایسه روش های مختلف بازسازی داده های روزانه دمای کمینه در ایستگاه های مرتفع و معرفی برترین روش ها برای ترمیم و گسترش سری های زمانی مربوطه در دوره اقلیمی همزمان با ایستگاه های قدیمی ایران است. برای این منظور، 12 ایستگاه که ارتفاعی بیشتر از 1900 متر داشتند، انتخاب و از دوره های موجود آماری آنها 500 دمای کمینه روزانه به طور تصادفی حذف و همان داده ها با استفاده از 31 روش کلاسیک موجود و یک روش پیشنهادی جدید مبتنی بر توزیع تجمعی احتمالات وقوع دماهای کمینه بازسازی گردید و اعتبار هریک از آنها با استفاده از آماره مجذور مربعات خطا و همچنین بررسی حدود خطا در سطح اطمینان 90 و 95% بطور کمی ارزیابی شد. بر اساس نتایج به دست آمده سه روش تحلیل مؤلفه های اصلی، روش پیشنهادی مبتنی بر تابع توزیع تجمعی احتمالات و روش شبکه عصبی مصنوعی با حدود اعتماد 95% خطای بازسازی به ترتیب 0/2± ، 2/2± و 1/3± درجه نسبت به سایر روش های بازسازی ارجحیت دارند. این بررسی منجر به تکمیل سری آماری دمای کمینه روزانه این ایستگاه ها در دوره 2010-1965 گردید که در مطالعات تغییر اقلیم و ریسک سرمای زودرس و دیررس و همچنین تغییرات تقویم زراعی در اثر پدیده تغییر اقلیم مورد استفاده قرار می گیرند.

آمار یکساله:  

بازدید 194

دانلود 57 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3 (پیاپی 28)
 • صفحات: 

  37-55
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  207
 • دانلود: 

  107
چکیده: 

دمای سطح زمین (LST) یکی از پارامترهای اساسی در مبادله انرژی بین زمین و اتمسفر است. در بسیاری از علوم مختلف از جمله اقلیم شناسی، هیدرولوژی، کشاورزی، اکولوژی، بهداشت عمومی و علوم زیست محیطی استفاده از سری های زمانی LST کاربرد فراوان دارد. اما سری های زمانی داده های ماهواره ای معمولا دارای داده های ناقص، از دست رفته و یا غیر قابل قبول هستند که این به دلیل حضور ابرها در تصاویر، وجود ذرات گرد و غبار در اتمسفر، عدم کارایی الگوریتم های بکار رفته در محاسبه داده ها و بعضا عملکرد نادرست سنجنده است. در این مطالعه به منظور رفع مشکل داده های از دست رفته و دور افتاده از الگوریتم تجزیه و تحلیل هارمونیک سری های زمانی (HANTS) استفاده شد. همچنین در این مطالعه از محصول LST سنجنده MODIS سال 2015 MOD11A1 که دارای قدرت تفکیک مکانی یک کیلومتر و قدرت تفکیک زمانی روزانه و همچنین حاوی اطلاعات دمای سطح زمین در زمان روز و شب است، استفاده گردید. منطقه مطالعاتی شامل یک فریم تصویر در سیستم شبکه بندی سینوسی MODIS با شماره افقی 22 و عمودی 5 (h22v05) است. ارزیابی نتایج کیفیت داده ها نشان می دهد به طور میانگین در سری زمانی تصاویر LST مورد استفاده در زمان روز و شب به ترتیب 36.8 و 35.6 درصد داده ها توسط پوشش ابر از دست رفته است. ارزیابی نتایج الگوریتم HANTS در بازسازی تصاویر بدون پوشش ابر نشان می دهد خطای جذر میانگین مربعات (RMSE) بین داده های اصلی و بازسازی شده در سری زمانی LST مورد مطالعه در زمان روز و شب به ترتیب 3.87 و 2.68 درجه کلوین است. به طور کلی نتایج این پژوهش نشان می دهد که الگوریتم HANTS به طور موثری می تواند در رفع مشکل داده های از دست رفته و داده های دور افتاده و همچنین ارتقا کیفیت داده ها در سری های زمانی LST سنجنده MODIS مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 207

دانلود 107 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KARBASSI A.R. target="_blank">KARBASSI A.R. | KARBASSI A.R. target="_blank">KARBASSI A.R. | Maghrebi M. | Lak R. | Noori R. | SADRINASAB M.

نشریه: 

DESERT (BIABAN)

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  109-118
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15778
 • دانلود: 

  6064
چکیده: 

Long marine sedimentary cores can be effective in paleo-climate reconstruction. The present research aims at analyzing the temporal variation of temperature as an important climate parameter and also variations in metal concentrations (As, Ba, Cd, Li, Mo, Mg, Mn, Na, Pb, Sr, Zn, Fe, Ca, Al) of two long sedimentary cores at the Persian Gulf back to the Holocene. The obtained results revealed that the average elemental concentrations, apart from Ni, Sr, Ca and Na, are less than the shale value in both sedimentary cores. Moreover, the amount of 𝛿 13𝑐 varies from-1. 31 versus 1. 02 in Bushehr, to-1. 69 versus 1. 56 in Bandar Abbas sedimentary cores, respectively. In addition, 𝛿 18𝑂 change from-3. 63 Vs-2. 02 in Bushehr to-3. 79 Vs-1. 36 in Bandar Abbas sedimentary cores, respectively. Abrupt change in 𝛿 13𝑐 and 𝛿 18𝑂 can be seen in both sedimentary cores at two different periods (3000 to 5000 and 8000 to 9000 years ago). The maximum increase in temperature in sedimentary cores was at 0. 4° C per 100 years in Bushehr and 0. 01° C per 100 years in Bandar Abbas. The minimum temperature reached to-0. 8° C per 100 years in Bushehr to-0. 02° C per 100 years in Bandar Abbas sedimentary cores. Compared to the previously obtained temperatures in this research, there has been temperature changes in the last 40 years in the Persian Gulf, which indicates that the recent rate change in sea water temperature has been unprecedented.

آمار یکساله:  

بازدید 15778

دانلود 6064 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

شریفی محمد | فرح بخش زهرا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  583-605
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  62
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 62 استناد 0 مرجع 0
litScript