نتایج جستجو

211227

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

21123

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

علوم مراتع

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  285-295
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  68
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 68

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  ویژه نامه منابع طبیعی (ضمیمه)
 • صفحات: 

  158-173
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  1018
 • دانلود: 

  256
چکیده: 

مراتع، اراضی با پوشش گیاهی خودرو دارای پتانسیل طبیعی بوده و به عنوان یک اکوسیستم طبیعی مدیریت می شوند. در پی بهره برداری های بی رویه دچار تغییر شده بطوریکه از آستانه سلامت مرتع عبور می نمایند. با تعیین ویژگی های سلامت مرتع می توان درباره تاثیر فعالیت های مدیریتی و شناسایی مناطقی که بصورت بالقوه در خطر تخریب و تنزل قرار دارند، اقدام نمود. به منظور بررسی کارایی طبقات توصیفی شاخص ها و ویژگی های سلامت مرتع در منطقه رودشور سه رویشگاه شامل قرق بلند مدت، قرق میان مدت و چرای شدید انتخاب گردید. نتایج نشان داد که این روش در رویشگاه ها با شرایط اکولوژیکی یکسان و شیوه های مدیریتی مختلف، ارزیابی های متفاوتی ارایه داده است. این نتایج بیانگر آن است که طبقات توصیفی شاخص ها و ویژگی ها در این مدل کارایی و توانایی لازم را در نشان دادن تفاوت های موجود در منطقه مورد مطالعه دارند. در منطقه چرای شدید خصوصیات خاک در فواصل بین تاج پوشش گیاهان تخریب و گیاهان چند ساله منطقه مرجع حذف شدند بطوریکه هر سه ویژگی اکوسیستم مرتع در مقایسه با منطقه مرجع (قرق میان مدت) از لحاظ سلامتی در پایین تر از مرز آستانه در طبقه حاد قرار گرفتند. در قرق بلند مدت هر سه ویژگی اکوسیستم مرتع در مقایسه با منطقه مرجع (قرق میان مدت) از لحاظ سلامتی در مرز آستانه (طبقه متعادل) قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد تغییر ترکیب گیاهی، چیرگی گیاهان مهاجم، افزایش خاک لخت، وجود فرسایش بادی و کاهش مقاومت سطح خاک از مهمترین عوامل کاهش سلامت مرتع در این منطقه هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 1018

دانلود 256 استناد 3 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  71
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  646-657
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2053
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2053

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  317-329
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10466
 • دانلود: 

  6256
چکیده: 

Mountainous rangeland ecosystems have a highly delicate position in ecologic area because of severe environmental conditions and having wildlife and livestock. Knowing and realizing the biotic and abiotic components, which have an interaction with each other in this ecosystem, perform the most important role in to desirable management of it. The systematic management is one of the managing features such as modern approach for land management and suitable use of upland ecosystems. To reach that, mountainous rangelands of Javaherdeh (Ramsar) via 1:25,000 scale map were selected. Density, rangeland conditions, vegetation cover, gravel and grit were determined by Superficial and modified six-factor methods, Arc GIS v.9.3 software was employed to achieve land form map which was obtained by the combination of altitude, slope, and slope aspect maps. First, basic and first environmental unit maps were changed with land form map into soil type map, and first basic map into vegetation type map. The proposal map of systematic management of area was associated with final environmental unit map into landuse map via their attribute table. The established proposal map shows accurate position of different future land uses on the basis of current ecological capabilities of areas. Around Javaherdeh village is suitable for extensive outdoor recreation (7.59%) and appropriate for the grazing of livestock (62.22%). Some areas (20.07%) also should be protected because of landslides and debris formation.

آمار یکساله:  

بازدید 10466

دانلود 6256 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  72
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1131-1145
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  354
 • دانلود: 

  140
چکیده: 

مراتع به عنوان منبع تولید گوشت، علوفه، آب و خاک نقش مهمی در اقتصاد کشور برخوردار است، ولی افزایش تعداد بهره برداران و تعداد دام در مراتع توازن بین تولید و برداشت را از میان برده است. برای جلوگیری از روند صعودی تخریب مراتع اقدام به تهیه و اجرای طرح-های مرتع داری شده است. در این تحقیق تأثیر اجرای طرح های مرتعداری بر شاخص های مختلف نظیر تنوع گیاهی، وضعیت، گرایش مرتع، تولید و درصد تاج پوشش گیاهی در پنج مرتع دارای طرح مرتعداری (تجرود، سنگل آباد، علی آباد، گرماب و دوچاهی) واقع در شهرستان تربت حیدریه مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور پس از اندازه گیری شاخص های مذکور در داخل طرح های مرتع داری (تیمار) و سایت های مجاور آن به عنوان شاهد با استفاده آزمون تی استیودنت داده ها مورد آنالیز آماری قرار گرفتند. نتایج مقایسه ی میانگین درصد پوشش گیاهی نشان می دهد درصد تاج پوشش گیاهی مناطق دارای طرح با میزان 64/51 درصد نسبت به منطقه ی فاقد طرح با میزان 5/47 درصد دارای تاج پوشش کل بیشتر معنی دار در سطح پنج درصد هست. همچنین علی رغم بالا بودن عددی میزان تولید در منطقه دارای طرح (08/73 کیلوگرم بر هکتار) نسبت به منطقه ی فاقد طرح (99/67)، تفاوت معنی داری مشاهده نشد. میانگین امتیاز نمره وضعیت برای منطقه داخل طرح (4/27) و خارج طرح (4/23) از لحاظ آماری با یکدیگر تفاوت معنی دار ندارند. اجرای طرح مرتعداری در سه منطقه (تجرود، سنگل آباد و علی آباد) از مجموع پنج منطقه سبب تغییر گرایش مرتع از حالت منفی به ثابت شده است. همچنین اجرای طرح مرتعداری سبب افزایش معنی دار شاخص های ناهمگنی شانون-وینر و یکنواختی سیمپسون در داخل طرح نسبت به خارج شده است ولی اجرای طرح مرتعداری تغییر معنی داری در شاخص غنای مارگالف نداشته است. در مجموع اجرای طرح ها موجب بهبود شاخص های سلامت مرتع گشته است. اگر چه برخی شاخص های مورد مطالعه از لحاظ آماری افزایش معنی داری نداشته است ولی از لحاظ عددی مقادیر بالایی را به خود اختصاص داده است. از بین شاخص های تنوع، شاخص های شانون-وینر و سیپمسون به عنوان حساسترین پارامترها مشخص شدند و در سایر مطالعات پایش پیشنهاد می گردد استفاده گردند. به عنوان نتیجه گیری کلی پیشنهاد می شود طرح ریزی و اجرا و نظارت طرح های مرتعداری با دقت بالایی صورت گیرد تا شاهد افزایش کارایی این گونه طرح ها بود.

آمار یکساله:  

بازدید 354

دانلود 140 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

مرتع

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  385-397
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  174
 • دانلود: 

  111
چکیده: 

مطالعات ارزیابی مرتع با تعیین شرایط و وضعیت مرتع این امکان را به کارشناس می دهد تا در مورد تغییرات حاصل از فعالیت های مدیریتی و نیز تغییرات اکولوژیک مرتع قضاوت نماید. به منظور تشریح مدل سلامت مرتع در جوامع بوته زار ایران و تعیین تغییرات وضعیت (گرایش) مرتع با استفاده از این مدل، مراتع استپی رودشور انتخاب شد. سپس با توجه به دستورالعمل مدل سلامت مرتع ابتدا توان رویشگاه در هر محل در قالب منطقه مرجع شناسایی و میزان درجه انحراف 17 شاخص در مناطق ارزیابی نسبت به منطقه مرجع امتیازدهی گردید. سپس با استفاده از ارزیابی مشاهده ای وضعیت عملکردی سه ویژگی سلامت مرتع (پایداری خاک و رویشگاه، عملکرد هیدرولوژیک و سلامت موجودات زنده) تعیین شد. به منظورمقایسه شاخص ها و ویژگی های سلامت مرتع در مناطق ارزیابی با منطقه مرجع از آزمون ناپارامتری برای دو نمونه مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد در منطقه ارزیابی هر سه ویژگی سلامت مرتع به دلیل افزایش شدت چرا و عدم رعایت زمان آمادگی مرتع در مقایسه با منطقه مرجع در طبقه حاد قرار گرفتند. این حالت بیانگر آن است که هر سه ویژگی سلامت در پایین تر از مرز آستانه سلامت قرار گرفته و غیرسالم هستند. نتایج نشان داد مدل سلامت مرتع یک ارزیابی یکساله و کوتاه مدت از مرتع ارایه می دهد. این مدل یک روش پایشی نیست و برای ارزیابی مرتع در یک زمان و مکان مشخص به کار می رود. ارزیابی استفاده از این مدل برای مواقعی توصیه می شود که مرتعدار بخواهد با یک بار ارزیابی به تصمیم مدیریتی مقطعی برسد.

آمار یکساله:  

بازدید 174

دانلود 111 استناد 1 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  111
 • دانلود: 

  67
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 111

دانلود 67
نویسندگان: 

ARIAPOUR ALI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18837
 • دانلود: 

  15702
چکیده: 

Range ecology, Range management, Ecosystem, Conservation The book written by seventeen experts in the field of rangeland management, this compilation of essays brings to light the latent issues concerning this subject to readers all over the globe. Though technical approaches can address some issues, social processes ultimately prevent the balancing of these matters.

آمار یکساله:  

بازدید 18837

دانلود 15702 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  151-167
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  662
 • دانلود: 

  320
چکیده: 

طرح های مدیریت پایدار منابع طبیعی می توانند اثرات مختلفی بر ظرفیت سازی خانوارهای بهره بردار از منابع طبیعی داشته باشند. با توجه به اهمیت حفاظت، بهره برداری و احیای آگاهانه از مراتع، لازم است تاثیر طرح های مرتعداری بر دانش و نگرش بهره برداران شناخته شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی دیدگاه بهره برداران درباره تاثیر طرح های مرتعداری بر دانش آن ها درباره اقدامات حفاظت از مراتع با استفاده از یک روش شناسی پیمایش مقطعی انجام شده است. داده ها با استفاده از تحلیل اسناد، گروه های متمرکز، مصاحبه های نیمه ساختاریافته و مصاحبه های ساختاریافته از طریق پرسشنامه از نمونه ای تصادفی متشکل از 204 بهره بردار روستایی در شهرستان ماهنشان واقع در استان زنجان در روستاهایی که طرح های مرتعداری در آن ها اجرا شده بود و یا در حال اجرا بود، جمع آوری گردید. بهره برداران اجرای این طرح ها را در افزایش دانش در زمینه اهمیت و روش های احیای مراتع همچون اقدامات بیولوژیک و مدیریت چرای مراتع موثر دانستند. دیدگاه های دامداران در مورد اثر طرح ها بر دانش آن ها تحت تاثیر مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای: میزان مشارکت دامداران در طرح ه ای مرتعداری، دریافت اطلاعات از رسانه های میان فردی و انبوهی، انجام اقدامات احیای مراتع، انجام اقدامات تنوع سازی معیشت، سطح اراضی زراعی، عضویت در تشکل های اجتماعی و سن است. درصورتی که اجرای طرح های مرتعداری همراه با اقدامات ترویجی جهت ارائه اطلاعات از طریق رسانه های انبوهی و میان فردی صورت گیرد و جامعه مشارکت فعالی در این طرح ها داشته باشد، می توان انتظار داشت که بستری مناسب برای یادگیری، بهبود دانش و عمل بهره برداران روستایی در مورد مدیریت پایدار مراتع فراهم شود.

آمار یکساله:  

بازدید 662

دانلود 320 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  4 (پیاپی 37)
 • صفحات: 

  505-516
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  104
 • دانلود: 

  38
چکیده: 

هدف از تحقیق حاضر ارزیابی اثرهای واگذاری مراتع با استفاده از نظر مرتع داران و کارشناسان ذیربط است. این تحقیق از نوع کاربردی و به روش توصیفی-همبستگی انجام شده است. جمعیت مورد مطالعه شامل 45 نفر از مرتع داران و32  نفر از کارشناسان مرتع بوده که همگی برای مطالعه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای-اسنادی و میدانی استفاده شده است. به منظور تعیین روایی پرسشنامه، از نظرها و پیشنهادهای استادان، محققان و کارشناسان استفاده گردید. نتایج اعتبار پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرنباخ برای پرسشنامه مربوط به مرتع داران برابر 0.89 و برای پرسشنامه مربوط به کارشناسان برابر 0.91 گردید. نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد که رابطه بین متغیرهای: سواد بهره برداران، آموزش بهره برداران، بالابردن توان اقتصادی خانوار بهره برداران از طریق اعتبارات، بالابردن توان اقتصادی خانوار بهره برداران از طریق اصلاح و احیا مراتع و بالابردن توان اقتصادی خانوار بهره برداران از طریق تلفیق زراعت و دامداری، کاهش دام، قوانین کارآمد اجرایی و بالابردن توان اقتصادی خانوار بهره برداران از طریق طرح های تولیدی با متغیر میزان موفقیت واگذاری مالکیت مراتع در قالب طرح های مرتع داری مثبت شده است. نتایج حاصل از آزمون من وایت بیانگر آن است که بین دیدگاه کارشناسان و مرتع داران در خصوص میزان موفقیت در واگذاری مالکیت مراتع در قالب طرح های مرتع داری اختلاف معنی داری وجود ندارد. نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد که متغیرهای بالابردن توان اقتصادی خانوار بهره برداران از طریق تلفیق زراعت و دامداری، آموزش بهره برداران، بالا بردن توان اقتصادی خانوار بهره برداران از طریق اصلاح و احیا مراتع و کاهش تعداد دام تاثیر مثبتی بر میزان موفقیت واگذاری مالکیت مراتع در قالب طرح های مرتع داری داشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 104

دانلود 38 استناد 0 مرجع 0
litScript