نتایج جستجو

24026

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2403

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  81-92
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  445
 • دانلود: 

  239
چکیده: 

انتخاب روش مناسب به منظور اصلاح مراتع، با توجه به در نظر گرفتن عوامل و معیارهای متعدد دشوار است. در تحقیق حاضر، روش های مختلف اصلاح مرتع در مراتع شهرستان سمیرم-استان اصفهان با استفاده از روش تحلیل تصمیم گیری چندمعیاره و مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور گزینه های رایج اصلاح مرتع در طرح های مرتعداری سمیرم شامل مدیریت چرای دام در مرتع، توسعه منابع آب، کپه کاری، قرق، ذخیره نزولات و بادام کاری، کوددهی و کشت مستقیم علوفه بر اساس معیارهای اجتماعی، اقتصادی، مدیریتی و محیطی و زیرمعیارهای هزینه، تعارض محلی، زمان پاسخ، اجرایی بودن روش، اشتغال، تولید علوفه و اثربخشی در فضای تصمیم گیری چند معیاره مورد ارزیابی قرار گرفتند. معیارهای مورد ارزیابی با استفاده از 30 پرسش نامه که در اختیار متخصصان منابع طبیعی (شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی و کارشناسان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری) قرار گرفت، به صورت حضوری و طبق روش لیکرت رتبه بندی شدند و سپس معیارها در هر گزینه اصلاحی در نرم افزارFacilitator از صفر تا یک وزن دهی شد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که گزینه مدیریت چرای دام در مرتع با دامنه مطلوبیت 0/54 تا 0/98 و کپه کاری با دامنه مطلوبیت 0/6 تا 0/95 نسبت به سایر گزینه ها اولویت دارند. همچنین، از میان گزینه های اصلاحی مختلف، توسعه منابع آب با محدوده مطلوبیت 0/76-0/55 کمترین ریسک اجرایی را دارد. نتایج نشان داد که اجرای پروژه ذخیره نزولات همراه با بادام کاری با میزان مطلوبیت کمتر از 0/5 گزینه اصلاحی نامناسبی برای اصلاح مراتع سمیرم است.

آمار یکساله:  

بازدید 445

دانلود 239 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم مراتع

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  183-194
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  72
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 72

دانلود 20 استناد 0 مرجع 1332
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1 (پیاپی 34)
 • صفحات: 

  55-65
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  739
 • دانلود: 

  224
چکیده: 

مدیران مرتع باید در خصوص عوامل اکولوژیکی که سلامت مرتع را تعیین می نمایند، آگاهی داشته باشند. در این تحقیق از مدل آنالیز عملکرد چشم انداز برای ارزیابی سلامت مرتع در سه چشم انداز استفاده شد. نمونه برداری در سه ترانسکت 50 متری انجام شد و 11 فاکتور مربوط به خاک بر روی آنها اندازه گیری شد. سه مشخصه عملکردی شامل نفوذپذیری، پایداری و چرخه غذایی عناصر در سه چشم انداز 1- مرتع قرق کامل 2- مرتع قرق نیمه رها شده 3- مرتع قرق رها شده و مناطق مجاور آنها برآورد شد. نتایج نشان داد که بین سه مشخصه عملکردی اختلاف معنی دار وجود دارد. همچنین بین مقادیر سه مشخصه عملکردی در سه چشم انداز و مناطق مجاور آن تفاوت معنی دار وجود دارد. مقادیر میانگین سه ویژگی عملکرد در قطعات اکولوژیکی نسبت به بین قطعات بالاتر می باشد. بر اساس نتایج بالا، عملیات اصلاحی مرتع باعث کنترل چرا شده و شاخص های سلامت مرتع در قرق کامل را ارتقا داد.

آمار یکساله:  

بازدید 739

دانلود 224 استناد 1 مرجع 2
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  13-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  294
 • دانلود: 

  41
چکیده: 

شناسائی دقیق منابع و برنامه ریزی صحیح، مهمترین عامل در مدیریت عرصه است که این هدف در تحقیق حاضر با مقایسه بین سه روش فوق ((GIS، طرح های مرتعداری و دانش بومی بهره برداران برای مکان یابی برنامه های اصلاح و احیائی در مراتع حوزه جاشلوبار در شهرستان مهدیشهر در استان سمنان مدنظر قرار گرفت، تا در نهایت میزان هماهنگی بین این روش ها با یکدیگر مشخص و راهکار مناسب برای مدیریت بهینه در مراتع ارائه گردید. در این راستا در سیستم (GIS) لایه های مختلف اطلاعاتی مورد نیاز (شیب، ارتفاع، خاکشناسی، پوشش گیاهی، وضعیت مرتع و گرایش مرتع) با اعمال قواعد اساسی در طرح های مرتعداری، با یکدیگر تلفیق و نقشه های نهائی تولید گردیدند. نتایج نشان داد برنامه های ارائه شده در طرح های مرتعداری کاملا با توانائی مراتع هماهنگی نداشته و در این زمینه باید در زمان تهیه طرح های مرتعداری دقت بیشتری به عمل آمده و همچنین بعضی از پروژه های پیشنهادی نیز بازنگری شوند. همچنین مشخص شد دیدگاه های بهره برداران در مرتع نیز در بعضی از مراتع با وضعیت و توان مراتع همخوانی نداشته و یا بیشتر در راستای اهداف خاصی برنامه های خود را ارائه می کنند، این نتایج دلالت می کند که استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیائی(GIS)  به همراه اطلاعات دقیق و صحیح از مراتع می تواند ما را در انتخاب برنامه های اصلاحی و احیائی مناسب و موثر در مراتع کمک نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 294

دانلود 41 استناد 0 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  113
 • صفحات: 

  30-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  249
 • دانلود: 

  55
چکیده: 

به منظور بررسی تأثیر عملیات اصلاح مرتع بر ویژگی های پوشش گیاهی مطالعه ای در مراتع امام کندی ارومیه صورت گرفت. در این مطالعه عملیات اصلاحی شامل کپه کاری، قرق و بانکت بندی در مراتع منطقه انتخاب و برای هر کدام منطقه شاهد نیز در مجاور آن در نظر گرفته شد. برای نمونه برداری با استفاده از روش تصادفی سیستماتیک، شش ترانسکت 100 متری مستقر و در طول هر ترانسکت با استفاده از تعداد ده پلات 1×1 متر مربعی برداشت شد. در داخل هر پلات لیست گونه های موجود، درصد تاج پوشش، تولید و تراکم، کلاسهای خوش خوراکی و فرمهای رویشی گیاهان تعیین شد. به منظور مقایسه ویژگی های پوشش گیاهی هر سایت مورد عملیات اصلاحی با سایت شاهد آن از آزمون t مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد ویژگی های گیاهان کلاس I و II در مناطق اصلاح شده افزایش و ویژگی های گیاهان کلاس III در مقایسه با سایت شاهد کاهش یافت و اختلاف معنی داری دارند. از نظر فرمهای رویشی میانگین ویژگی های گندمیان دائمی و فوربهای دائمی در مناطق اصلاح شده افزایش یافت و با سایت شاهد اختلاف معنی دار دارند. به طورکلی نتایج نشان داد که اجرای عملیات اصلاحی در مراتع امام کندی موفقیت آمیز بود و باعث بهبود ویژگی های پوشش گیاهی در این مراتع شد.

آمار یکساله:  

بازدید 249

دانلود 55 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

مرتع

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  327-341
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  166
 • دانلود: 

  27
چکیده: 

اثرات آتش سوزی بر پوشش گیاهی و عملکرد آن در اصلاح مراتع تحت شرایط اقلیمی متفاوت و در فصول مختلف سال یکسان نیست. در این پژوهش به بررسی اثرات آتش بر گونه های گیاهی مهم مراتع استپی استان یزد پرداخته شده است. برای این منظور، محدوده ای به وسعت یک هکتار درون ایستگاه تحقیقاتی مرتع نیر یزد انتخاب گردید. این پژوهش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 5 تیمار آزمایشی زمان آتش سوزی بهار، تابستان، پاییز، زمستان و بدون آتش سوزی (شاهد) اجرا شد. عملیات آتش سوزی در سال 1383 و اولین آماربرداری از تولید علوفه گیاهان در اوایل مهر سال 1384 انجام گرفت. برداشت مشابه در سال 1385 نیز تکرار گردید. نتایج نشان داد که میزان تولید علوفه گونه Salsola rigida تحت تاثیر تیمار آتش سوزی زمستانه با حداقل اثر منفی در مقایسه با فصول دیگر همراه بوده است و مقدار آن نسبت به تیمار شاهد فاقد تفاوت معنی دار می باشد. آتش زدن مرتع تقریبا به نابودی گیاهان Artemisia sieberi و Stipa barbata و دو گونه نامرغوب Noaea mucronata و Cousinia deserti منجر شده است. با گذشت دو سال، میزان علوفه تولیدی گونه نامرغوب Scariola orientalis در اثر آتش سوزی نسبت به شاهد واجد افزایش معنی دار بوده است (p<0.05) و در گونه نامرغوب Launaea acanthodes با کاهش معنی دار مواجه نشده است. هر چند میزان تولید کمی علوفه تحت تاثیر آتش زمستانه نسبت به عرصه آتش سوزی نشده تفاوت معنی داری ندارد، لیکن با اعمال آتش، از میزان تولید علوفه گیاهان کلاس I و II کاسته شده و در مقابل بر تولید گیاهان کلاس III افزوده شده است. بنابراین حتی تیمار زمستانه که کمترین اثر سوء را دارد، موجب ارتقا کیفی مرتع نخواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 166

دانلود 27 استناد 1 مرجع 4
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  49
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  55-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  574
 • دانلود: 

  221
چکیده: 

فرسایش و هدررفت خاک امروزه به یکی از معضلات مهم زیست محیطی بشر تبدیل شده است. بنابراین، اجرای عملیات اصلاح و احیا برای کاهش آن ضروری است. هدف از این تحقیق برآورد میزان فرسایش خاک و سپس شبیه سازی اثر عملیات اصلاح و احیای مراتع بر میزان هدررفت خاک در منطقة لار استان مازندران است. نخست به مکان یابی طرح های اصلاح و احیای مناسب برای منطقه اقدام شد. سپس، با استفاده از معادلة تجدیدنظرشدة جهانی هدررفت خاک نقشة خطر فرسایش منطقه تهیه شد. سرانجام، با استفاده از این مدل، تغییرات فرسایش بعد از اجرای عملیات اصلاح و احیای فوق پیش بینی شد. میانگین بار رسوب سالیانه در منطقة مورد مطالعه 52 تن در هکتار در سال محاسبه شد. همچنین، مساحت اراضی ای که بایست در آن ها عملیات اصلاح و احیا انجام شود به ترتیب شامل 378 هکتار بذرکاری، 246 هکتار میان کاری، و 176 هکتار کپه کاری است. نتایج شبیه سازی پس از عملیات یادشده نشان داد که فاکتور های P و C به ترتیب به 8/0 و 31/0 خواهد رسید. بنابراین، میزان متوسط فرسایش بعد از عملیات اصلاح و احیا نیز به 34 تن در هکتار در سال کاهش خواهد یافت که معادل کاهش 34 درصدی میزان فرسایش است.

آمار یکساله:  

بازدید 574

دانلود 221 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  2 (پیاپی 71)
 • صفحات: 

  344-354
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  82
 • دانلود: 

  26
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 82

دانلود 26 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

AKHZARI D. | Alipoor N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  137-146
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14025
 • دانلود: 

  14337
چکیده: 

Vetiver grass (Chrysopogon zizanioides L. ) is a multi-purpose plant which plays important role in soil conservation due to its deep roots. Since the soil in most regions of Iran is poor in organic matter, it is necessary to apply proper soil amendments to optimize plant growth. A completely randomized factorial experiment with three replications was done in the research greenhouse of Malayer University to evaluate the combined effect of zeolite and compost on quantitative (i. e. shoot dry weight and root dry weight) and qualitative (i. e. chlorophyll a and b, carotenoids, relative water content, and proline) characteristics of Vetiver grass. Compost was added at four levels of zero (control), 20, 40, and 60 percent by volume and zeolite was added at five levels of zero (control), 10, 20, 30, and 40 g to the soil (five kg) of the pots containing scions. The results demonstrated that the applied treatments had a significant effect on all the measured traits. The concentrations of chlorophyll a and b and carotenoids significantly increased (p≤ 0. 05) under the effect of different levels of compost and zeolite. Although the leaf relative water content (RWC) increased in some of the treatments (Z2C3, Z2C4, Z4C1, and Z5C3), in general, it decreased significantly compared to the control treatment. In addition, the shoot and root dry weights increased significantly under the effect of all fertilizer levels. In our study applying fertilizers had a positive effect on the quantitative and qualitative performance of Vetiver grass.

آمار یکساله:  

بازدید 14025

دانلود 14337 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1(پیاپی 26)
 • صفحات: 

  80-87
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  700
 • دانلود: 

  188
چکیده: 

مناطق کوهستانی به عنوان مهمترین منبع تولید علوفه دام، آب، انرژی، تنوع بیولوژیکی، مواد معدنی، تولیدات جنگلی و کشاورزی و تفرج هستند، اکوسیستم های کوهستانی به سرعت در حال تغییر بوده و به فرسایش تشدید شونده، لغزش ها و کاهش تنوع زیستی حساس می باشند، اکوسیستم های کوهستانی برای بقای اکوسیستم های دنیا ضروری هستند. در استان آذربایجان غربی دام موجود در مرتع بیش از دو برابر ظرفیت مراتع می باشد. امروزه با در نظر گرفتن فرسایش ژنتیکی و سیر قهقرایی پوشش گیاهی بررسی اثر چرای متعادل بر بهبود مرتع و تولید دامی امری ضروری و پراهمیت است. برای بررسی تولیدات دامی دام های چرا داده شده در قطعه تعادل دام و مرتع و تعدادی از دام هایی که به صورت سنتی چرا می نمودند، قبل از ورود به مرتع و بعد از دوره چرا توزین گردیدند. در این مطالعه تیپ گیاهی Festuca ovina- Bromus tomentellus با وضعیت متوسط، گرایش منفی و ظرفیت 0.7 واحد دامی در یک دوره بهره برداری 90 روزه انتخاب و از سال 1378 تا سال 1382 با توجه به ظرفیت و آمادگی مرتع مورد چرای متعادل قرار گرفت. نتایج نشان داد که وضعیت مراتع از متوسط به خوب رسیده و ظرفیت مراتع از 1.3 واحد دامی در ماه به 2.7 واحد دامی در ماه افزایش پیدا نموده است. میانگین پوشش گیاهی و درصد حفاظت خاک از 24 و 54 درصد در سال 1379 به ترتیب به 33 و 64 درصد در سال 1382 رسیده است که در سطح 0.05 اختلاف معنی داری دارند (P<0.05). در ایستگاه گل آدم در طی سال های اجرای طرح (1382-1379) هیچ گونه رابطه معنی داری بین بارندگی و تولید علوفه مشاهده نگردید بنابراین می توان اذعان کرد که افزایش تولید علوفه در طول سال های اجرای طرح ناشی از بکارگیری چرای متعادل می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 700

دانلود 188 استناد 0 مرجع 1
litScript