نتایج جستجو

396

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

40

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

ارمغان دانش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2 (پی در پی 54)
 • صفحات: 

  75-86
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  175
 • دانلود: 

  22
چکیده: 

هدف: نتایج منتشر شده مطالعه های متعدد نشان می دهند که حجم نسبتا بالایی از مراقبت های سلامت به طور نا مناسب و غیرضروری ارایه می شوند. بزرگی خوش خیم پروستات، یک بزرگی غیر بدخیم غده پروستات است. علایم مربوط به این بیماری یکی از متداول ترین مشکلات در بیشتر مردان سالمند است. این مطالعه به منظور بررسی و تعیین ملاک های مناسب جراحی بزرگی خوش خیم پروستات انجام گرفته است.مواد و روش ها: در این مطالعه کیفی که در سال های 1387-1386 در دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد، از (RAND Appropriateness Method (ram که به عنوان ابزاری جهت ارزیابی مناسبت مراقبت های بهداشتی- درمانی، طراحی شده است، استفاده گردید. یک پانل متشکل از 9 نفر از متخصصین اورولوژی، لیست سناریوهای مربوط به درمان بزرگی خوش خیم پروستات را بر اساس منابع علمی تعیین شده و تجربیات بالینی خود در یک مقیاس نمره بندی از 1 تا 9 و در دو مرحله مورد بررسی و داوری قرار دادند. پس از جمع آوری نهایی، سناریوها در سه گروه مناسب، نامطمئن و نامناسب دسته بندی شدند. برای تهیه لیست سناریوهای درمان بزرگی خوش خیم پروستات، از راهنماهای بالینی مربوط به بزرگی خوش خیم پروستات استفاده شد که مناسب ترین و معتبرترین آن ها با استفاده از ابزار نقد راهنماهای بالینی انتخاب گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون کاپا تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: از تعداد 282 سناریوی مربوط به نوع درمان بزرگی خوش خیم پروستات که در 9 اندیکاسیون مرتبط با احتمال عمل جراحی بزرگی خوش خیم پروستات قرار داشت، 73 سناریو (9/25 درصد) مناسب برای جراحی، 7 سناریو (5/2 درصد) نامناسب برای جراحی و 14 سناریو (5 درصد) نامطمئن تشخیص داده شد. همچنین از 94 سناریوی مربوط به جراحی بزرگی خوش خیم پروستات، 75 سناریو (حدود 80 درصد) مناسب و 8 سناریو (5/8 درصد) نامناسب تشخیص داده شدند.نتیجه گیری: در حال حاضر با توجه به کمبود و یا فقدان شواهد علمی برای تصمیم گیری های مناسب در ارایه مراقبت های سلامت، روش های مبتنی بر توافق از جمله متد به کار رفته در این مطالعه، از مهم ترین اقدام ها در راستای ارایه خدمات مناسب، ارتقای کیفیت و کاهش هزینه ها می باشد. همچنین، نتایج مشابه به دست آمده از سایر مطالعه های انجام گرفته در خصوص تعیین مناسبت درمان بزرگی خوش خیم پروستات با روشی که در این مطالعه به کار رفته است، اعتبار و روایی این متد را نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 175

دانلود 22 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SHARIFIAN HAMID | SHARIFI MOHSEN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  47-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22153
 • دانلود: 

  9455
چکیده: 

Process migration is critical to dynamic balancing of workloads on cluster nodes in any high performance computing cluster to achieve high overall throughput and performance. Most existing process migration mechanisms are however unsuccessful in achieving this goal proper because they either allow once-only migration of processes or have complex implementations of address space transfer that degrade process migration performance. We propose a new process migration mechanism for HPC clusters that allows multiple migrations of each process by using the network ram feature of clusters to transfer the address spaces of processes upon their multiple migrations. We show experimentally that the superiority of our proposed mechanism in attaining higher performance compared to existing comparable mechanisms is due to effective management of residual data dependencies.

آمار یکساله:  

بازدید 22153

دانلود 9455 استناد 0 مرجع 5772
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  43
چکیده: 

این مطالعه به منظور بررسی اثر حفاظتی ذرات نانو هیدروکسی آپاتیت بر اسپرم طی انجماد با استفاده از پنج راس قوچ انجام شد. انزال ها (30=n) به صورت سه روز یک بار در شش نوبت جمع آوری شد. در هر نوبت، انزال ها تجمیع و به 12 قسمت مساوی تقسیم شدند. مقدار 01/0، 02/0، 05/0 یا 1/0 درصد هیدروکسی آپاتیت و 3، 5 یا 7 درصد گلیسرول به هر بخش اضافه شد. نمونه ها منجمد شده و برای دو هفته ذخیره شدند. سپس تعداد دو پایوت از هر تکرار (جمعاً 144 پایوت)، یخ گشایی شد و به مدت شش ساعت در 37 درجه سلسیوس نگهداری شدند. میزان تحرک، زنده مانی، سلامت غشای اسپرم و سلامت آکروزوم طی ساعات صفر، 3 و 6 پس از یخ گشایی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اثر متقابل ذرات نانو هیدروکسی آپاتیت، گلیسرول و زمان بر فراسنجه های اندازه گیری شده معنی دار نبود (05/0P). سلامت غشا در سطح 02/0 ذرات نانو هیدروکسی آپاتیت (7/52%) بیشتر از سایر سطوح بود (05/0>P). بنابراین افزودن 02/0 درصد ذرات نانو هیدروکسی آپاتیت به رقیق کننده منی قوچ سبب بهبود کیفیت اسپرم در روند انجماد می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 43 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

ETEMADYFAR M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  (SUPPLEMENT CONGRESS ON HEALTH AND RAMADAN)
 • صفحات: 

  32-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16878
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

During the month of ramadan, epileptic patients frequently ask for fasting and medication. The purpose of this study was to evaluate the changes in seizures frequency and to determine possible causes in this month. Between 1997-2000, during the months of ramadan, 124 patients (76 male and 48 female) with idiopathic epilepsy in Isfahan university of medical sciences (Isfahan-Iran) were included in this prospective study Epilepsy occurred in 27 patients Status epileptics were seen in three of them. 20 patients didn't, t use any anti epileptic drugs from dawn to sunset. Lack of sleep and insufficient consumption of nutrient were the other important predisposing factors. In conclusion, fasting de novo has not any effect on seizures, and there are several reports that seizures decrease after fasting Slow release antiepileptic drugs highly recommenced for epileptic patients. Drug withdrawal is the most important causes of epilepsy recurrence in ramadan.

آمار یکساله:  

بازدید 16878

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  4 (45)
 • صفحات: 

  327-333
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12884
 • دانلود: 

  7485
چکیده: 

Leptin is secreted mainly by fat, which is involved in energy metabolism and reproduction. Leptin and its receptor (Ob-R) have been detected in human spermatozoa and testis, thus it can be concluded leptin involves in male physiology. The goal of this study was determination of the presence of leptin receptor mRNA in the ram testis, epididymis and spermatozoa by reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR).Ejaculated spermatozoa from ten fertile Taleshi ram were collected by means of an artificial vagina. Testes, placental cotyledons and adrenal glands were obtained from abattoir. Placental cotyledons and adrenal glands were used as the positive control. Epididymal spermatozoa recovery was performed from epididymis. To purify spermatozoa, motile sperm were isolated by the swim-up procedure. Total RNA was isolated from epididymal spermatozoa, ejaculated spermatozoa, adrenal gland and placental cotyledon and then they were purified. The mRNA for the long form (Ob-Rb) and the short form (Ob-Ra) of leptin receptor was detected in testis. RT-PCR analysis of total RNA from epididymal spermatozoa and ejaculated spermatozoa revealed the presence of leptin mRNA in these cells. The mRNA for Ob-Rb was observed in epididymis and epididymal spermatozoa, but the Ob-Ra mRNA was absent. The presence of Ob-Ra mRNA was found in ejaculated spermatozoa, whereas Ob-Rb mRNA did not exist. It can be concluded that the mRNA for leptin receptor is present in ram gonads and spermatozoa.

آمار یکساله:  

بازدید 12884

دانلود 7485 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  16
 • صفحات: 

  7-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1247
 • دانلود: 

  206
چکیده: 

آنند رام (Anand ram)، متخلص به «مخلص»، شاعر و نویسنده پارسی گوی قرن دوازدهم هجری، در سودهره (Sodhra) در بخش سیالکوت (Sialkot) از توابع لاهور (lahore) به دنیا آمد. مخلص در شاعری از استاد خود میرزا عبدالقادر بیدل پیروی می کرد و از بهترین شاگردان او بود؛ ولی سخنش از پیچیدگی ها و نازک خیالی های معماواری که در شعر بیدل دیده می شود، خالی است. علاوه بر قریحه سرشار آنند رام در شاعری، ذوق نکته یابی و نقادی وی نیز شایسته توجه است و سبک نگارش او در نثر هم به متانت و روانی مشهور بوده است؛ به گونه ای که مخلص را یکی از بهترین نویسندگان آن روزگار خوانده اند. هنگامه عشق، داستان منثور عاشقانه ای است که آنند رام مخلص در سال 1152ق. با ترجمه آزاد پدماوت (Padmavat)، یکی از افسانه های باستانی هند، سروده ملک محمد جایسی، با نثری شاعرانه و زیبا به رشته تحریر درآورد. در این نوشتار، به معرفی نسخه هنگامه عشق و مولف آن پرداخته شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1247

دانلود 206 استناد 0 مرجع 2
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  55
 • دانلود: 

  5
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 55

دانلود 5
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  1 (پیاپی 114)
 • صفحات: 

  75-81
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  513
 • دانلود: 

  146
چکیده: 

هدف از این مطالعه موقعیت یابی ایمنوهیستوشیمی گرلین در بافت های بیضه و اپیدیدیم قوچ نژاد کردی بود. گرلین پپتید 28 اسید آمینه ای آسیله شده، عامل مهم دخیل در بیشتر علامت های سوخت و سازی و هورمونی است که اعمال تولیدمثلی را در شرایط تغیر تعادل انرژی تنظیم می کند. در این تحقیق موقعیت یابی ایمنوهیستوشیمی گرلین را در بافت های بیضه و اپیدیدیم قوچ، با استفاده از پادتن مونوکلونال موشی ضد گرلین به عنوان پادتن اولیه و پادتن پلی کلونال الاغی ضد ایمنوگلوبین G (HRP) به عنوان پادتن ثانویه مورد بررسی قرار گرفت. نمونه های بافتی از سه قوچ 1.5 تا 2 ساله جمع آوری شد، و برای آزمایش IHC در فرمالین 10 درصد نگهداری شدند. سپس قطعه های پارافینی و برش های بافتی برای آزمایش IHC تهیه شد. واکنش ایمنی در یاخته های زایا، یاخته های لایدیگ، یاخته های سرتولی و سر اپیدیدیم مشاهده شد. عقیده بر این است که محل بیان گرلین در یاخته های زایا، یاخته های لایدیگ، سرتولی و سر اپیدیدیم ممکن است نقش آن را در تنظیم موضعی (اتوکرین/پاراکرین) نشان دهد. این اولین مطالعه ای است که شواهد مولکولی را برای وجود گرلین در بافت بیضه ای و اپیدیدیم قوچ سالم فراهم کرده است.

آمار یکساله:  

بازدید 513

دانلود 146 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  3445-3464
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  438
 • دانلود: 

  173
چکیده: 

هدف از انجام این تحقیق، شناخت، بررسی و ارزیابی ریسک سد پاوه رود در مرحله ی ساختمانی می باشد. پس از جمع آوری و بررسی اطلاعات مربوط به شرایط محیط زیست منطقه مورد مطالعه و شرایط فنی ساخت سد، لیستی از عوامل احتمالی ریسک به صورت پرسشنامه تهیه و برای بررسی صحت آن ها، در اختیار یک گروه متخصص شامل نخبگان و اساتید در رشته های مرتبط با محیط زیست و عمران سد قرارگرفت. تعداد پرسشنامه ها بر اساس فرمول کوکران تعیین شد. بدین صورت که ابتدا، به منظور تحلیل پرسشنامه های به دست آمده و ریسک های موجود در منطقه در قالب طیف لیکرت، از گروه کارشناسی در تحقیق خواسته شد تا امتیازدهی کنند. پس از تجزیه و تحلیل امتیازات داده شده با استفاده از یافته های حاصل از روش PHA، از روشTOPSIS به منظور اولویت بندی ریسک های شناسایی شده ی سد پاوه رود استفاده شد. نتایج حاصل از این روش نشان داد که از بین 36 عامل ریسک، فرسایش در اولویت اول قرار گرفت. پس از اولویت بندی بین عوامل ریسک، ارزیابی ریسک با استفاده از روش ram-D صورت گرفت که تاثیر بر منطقه حفاظت شده سرخ آباد با امتیاز9، فرسایش با امتیاز 6 و کار در ارتفاع با امتیاز 3 مهمترین ریسک های سد پاوه رود شناخته شدند. به منظور کاهش اثرات ریسک های سد در فاز ساختمانی برنامه مدیریت محیط زیستی ضروری بوده و بدین منظور برای رویارویی با ریسک های شناسایی شده، در انتها گزینه های کاهش ریسک پیشنهاد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 438

دانلود 173 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  138
 • صفحات: 

  1-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  643
 • دانلود: 

  234
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 643

دانلود 234 استناد 0 مرجع 0
litScript