نتایج جستجو

23870

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2387

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  43-47
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15633
 • دانلود: 

  10174
چکیده: 

Meningeal melanocytoma is a rare tumor of nervous system, which originates from leptomeningeal melanocytes. The locations of melanocytoma in the nervous system are most frequently in the posterior fossa or along the spinal cord, and usually appear as an extra-axial mass. The manifestations of tumor are most often due to its compressing effect on adjacent nervous structures that causes various neurological signs and symptoms depending on its locations.It may also cause superficial siderosis of the central nervous system [1]. In this case we describe another manifestation of this tumor which raised intracranial pressure and developed its neurological signs and symptoms. The patient was a 33-year old man with a two-year history of headache and tinnitus, transient diplopia, and had also a three- month history of progressive bilateral visual and hearing loss. The medical investigations of the patient reveal raised intracranial pressure (RICP) with a high concentration of protein in the cerebrospinal fluid, and an extra-axial mass at the T11-12 level in magnetic resonance imaging of the spinal cord. The patient underwent surgical removal of the tumor, in which the pathological study characterized the tumor as a meningeal melanocytoma. After surgery the CSF pressure returned to normal state, and its protein level decreased. The patient's hearing loss improved significantly but the visual defect did not change.Base on various causes of the RICP, especially when there is abnormality in CSF protein without any known cause, we must consider melanocytoma as a treatable cause, and thus in such patients, performing spinal cord magnetic resonance imaging (MRI) is a valuble technique for diagnosis as well as investigation.

آمار یکساله:  

بازدید 15633

دانلود 10174 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

میرزاآقازاده جواد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  432-435
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  765
 • دانلود: 

  154
چکیده: 

پیش زمینه و هدف: کیست هیداتید که توسط اکینو کوکوس گرانولوزوس ایجاد می شود یکی از اکثر کشورها از جمله ایران گزارش شده است. اکثر مطالعات در ایران نشان می دهد که کیست هیداتید را می توان در حیوانات اهلی مخصوصا علف خواران دید. انسان هم به عنوان یکی از میزبانان واسط انگل می باشد. انسان با خوردن سبزیجات و سالاد آلوده به تخم انگل به بیماری مبتلا می شود. بعد از چند هفته این تخم ها در بافت های مختلف میزبان واسط مخصوصا در کبد، ریه، طحال، مغز و استخوان به کیست هیداتید تبدیل می شود که در افراد آلوده با بعضی از عوارض همراه است. از نظر اپیدمیولوژی ارتباط نزدیک با سگ ها به عنوان میزبان انگل می تواند در پراکندگی بیماری کیست هیداتید موثر باشد. هدف این مطالعه بررسی موارد مغزی جراحی شده در مدت 10 سال می باشد.مواد و روش کار: در این مطالعه توصیفی گذشته نگر 500 مورد توده فضاگیر تحت درمان جراحی قرار گرفته از نظر جنس، سن، محل کیست در مغز، محل زندگی بیمار منفرد و متعدد بودن آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: از 500 توده مغزی تحت عمل جراحی قرار گرفته در بخش جراحی مغز 16 مورد (%3.2) مبتلا به کیست هیداتید مغزی بودند. از این 16 مورد، 9 نفر زیر 15 سال سن داشتند، 7 مورد بالای 15 سال سن داشتند. از لحاظ جنسی 10 نفر %62.5 مونث و 6 نفر (%37.5) مذکر بودند. در 14 مورد (%87.5) کیست ها در قسمت بالای تنتوریوم و در 2 مورد (%12.5) در قسمت پایین تنتوریوم قرار گرفته بودند.در %12.5 موارد کیست های متعدد ولی در اکثر موارد %87.5 افراد کیست منفرد داشتند.بحث و نتیجه گیری: در مناطق اندمیک جلب مشارکت و آموزش مردم، مطالعات همه گیر شناسی، بویژه در گروه های آسیب پذیر ضرورت دارد. از طرفی درمان جراحی توام با درمان دارویی موثرترین روش درمانی است.

آمار یکساله:  

بازدید 765

دانلود 154 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ACTA MEDICA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  4-6
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19153
 • دانلود: 

  8414
چکیده: 

Although measurement of intracranial pressure by noninvasive methods has been suggested, but mainly invasive methods are used for this purpose-Increase in episcleral venous pressure can be expected to result in a linear increase in intraocular pressure. Congested oculat veins with capillary leakage and hemorrhage are seen when the ICP is increased, thus theoretically measurement of intraocular pressure can be a procedure for estimation of the ICP. This study was performed to find whether there is andy relationship between intraocular pressure and ICP, so we used 12 albino rabbits in two divided groups. Our study was not designed to elucidate the mechanism of change but merely to record any changes observed. All measures except an increase in ICP were applied on the test group as well as on the control group. After general anesthesia with the combination of ketamin, rampune, and pentobarbital a burr hole was made in the lambda region of the skull and a cannula was placed in the subdural space. The ICP in the test group increased up to 15 mmHg and was constant throughout the experiment. Intraocular pressure was measured by Schiotz tonometers afte general anesthesia, after cannulation of the skull, and immediately after increasing the ICP which was repated in 15 minutes interval for 4 hours. There was no statistical difference between the two groups (P:0.997) . results show that neither cannulation nor general anesthesia for 4 hours produce alteration in IOP in the control group nor increasing of the ICP to level of 15 mmHg produces any alteration in IOP on the test group.

آمار یکساله:  

بازدید 19153

دانلود 8414 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

نشریه: 

FRONTIERS IN PHYSIOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  11-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2502
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2502

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2 (پی در پی 14)
 • صفحات: 

  111-122
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  158
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

سابقه و هدف: ارزیابی بیماران برای پی بردن به علایم افزایش فشار داخل جمجمه از مهم ترین عملکردهای پرستاری می باشد، و یکی از مشکلات عمده کادر درمانی در مراقبت از بیماران نورولوژیک، پی بردن به فشار داخل جمجمه و پیشگیری از آسیب ثانویه ناشی از آن است. این مطالعه توصیفی به منظور بررسی تغییرات فشار داخل جمجمه ناشی از فعالیت های مراقبتی - بهداشتی در بیماران بخش مراقبت های ویژه بیمارستان نمازی شیراز صورت گرفت.مواد وروشها: در این مطالعه توصیفی اثر 19 فعالیت با 1620 تکرار، بر روی فشار داخل جمجمه 6 بیمار مبتلا به ضربه مغزی بررسی شد. جهت گردآوری داده ها از چک لیست پژوهشگر ساخته پس از تعیین روایی و پایایی مناسب استفاده شد و تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از شاخص های مرکزی، پراکندگی، ضریب همبستگی اسپیرمن و ویلکاکسون صورت گرفت. نتایج: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که از 18 فعالیت باقی مانده که اختلاف معنی داری در فشار داخل جمجمه را نشان دادند، فعالیت: تعویض پانسمان محل ورود کاتتر پایش فشار داخل جمجمه با میانگین فشار 9.62 بیشترین، و فعالیت: بررسی واکنش مردمک به نور با تاباندن نور به چشم چپ با میانگین فشار 1.40 کمترین میانگین اختلاف فشار را به خود اختصاص دادند. نتایج هم چنین نشان داد که فعالیت: تعویض پانسمان محل ورود کاتتر پایش فشار داخل جمجمه وفعالیت گذاشتن سوند درمثانه به ترتیب با 0.17 و  0.8 کمترین و بیشترین ضرایب همبستگی را به خود اختصاص دادند.نتیجه گیری: اگر چه به دنبال اجرای 18 فعالیت بهداشتی - مراقبتی انجام شده، از لحاظ آماری اختلاف معنی داری در فشار داخل جمجمه قبل و بعد از انجام فعالیت ها مشاهده شد، اما افزایش فشار در مورد همه فعالیت ها موقت بوده و در مدت زمان کمتر از یک دقیقه به حد پایه و قبل از اجرای فعالیت برگشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 158

دانلود 30 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

FAROKHI M.R. | TAGHIPOUR M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  248-251
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  24364
 • دانلود: 

  11672
چکیده: 

BACKGROUND: Head injury is still a major cause of death and disability. Despite advances in intensive monitoring and clinical practice, little data is available to show the predictive value of intracranial pressure monitoring in assessment of the outcome of head injuries. This study was undertaken to evaluate this predictive value and is the first Iranian study in which ICP monitoring has been included. METHODS: In a prospective study from September 1999 to September 2003, all head- injured patients (53 patients) with GCS of 4-8 who were admitted to Nemazee Hospital of Shiraz University of Medical Sciences were included in this study. Subarachnoid screw method or ventricular catheter via ventriculostomy was used to determine intracranial pressure. Patients were monitored for 3 days and were followed for two years at 6-month intervals. RESULTS: Car accidents were the most common cause of head injury (43.3%) and 43.3% of patients had GCS of 8. Sixty percent of patients had abnormal intracranial pressure. The patients were most commonly in their first decade of life (18.8%) and 81% of patients were male. Controlling increased intracranial pressure was successful in 60% of patients and resulted in a decrease of mortality rate from 60% to 15%. CONCLUSIONS: Early treatment of increased intracranial pressure in head injury patients would be beneficial in reducing mortality and morbidity rates.      

آمار یکساله:  

بازدید 24364

دانلود 11672 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2 Supplement
 • صفحات: 

  435-438
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9787
 • دانلود: 

  9202
چکیده: 

Background: Neuromyelitis optica spectrum disorder (NMOSD) is an autoimmune astrocytopathic disease affecting central nervous system (CNS). CSF pressure in these patients is usually normal. Case Presentation: A 30-year-old woman was admitted with complaints of headache and lower limbs paresis. Lumbar puncture (LP) and magnetic resonance imaging were performed for the patient. Opening pressure was 42 cm H2O in the first LP. According to the clinical evidences, imaging, and the patient's positive aquaporin-4 antibody, the diagnosis of NMOSD was established. Conclusion: High intracranial pressure headache; however rare, may be the first sign of the onset of the acute exacerbation phase of NMOSD.

آمار یکساله:  

بازدید 9787

دانلود 9202 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-2
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  26031
 • دانلود: 

  19546
کلیدواژه: 
چکیده: 

Dear Editor: Trauma patients are at high risk of cervical and associated injuries. The standard protocol includes immobilization of the cervical spine in a polytrauma as it will help to prevent spinal injuries in the prehospital settings. …

آمار یکساله:  

بازدید 26031

دانلود 19546 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ROY CHOWDHURY U.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  71-80
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5550
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5550

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  51-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20063
 • دانلود: 

  11272
چکیده: 

Background: Idiopathic intracranial hypertension (IIH) is an increased intracranial pressure with normal cerebrospinal fluid (CSF) characteristic in the absence of identifiable causes. The most important complication of this disorder is visual impairment. So far, no comprehensive study has been done on the relationship between the opening CSF pressure and visual field defect in IIH. Methods: In this study, 35 patients with increased intracranial pressure who fulfilled modified Dandy’ s criteria underwent ophthalmologic examination and lumbar puncture. The opening CSF pressure was categorized into mild (25-30), moderate (30-40) and severe (>40). The degree of visual field defect was reported both quantitatively and qualitatively. Eventually, the statistical relationship was established among these variables. Results: The mean opening CSF pressure was 33. 71 CmH2o. Twelve patients had minor CSF pressure, whereas in 14 and 9 patients the CSF pressure was respectively moderate and severe. There was not statistically significant relationship between the visual field defect and CSF pressure. The most common patterns of visual field involvement were enlarged blind spot and peripheral restriction. Conclusion: The most important morbidity in IIH is visual impairment. According to the findings, the visual field impairment is not pertinent to CSF pressure. In other words, neither high CSF pressure predicts intense visual defect, nor low CSF pressure indicates minimal visual impairment.

آمار یکساله:  

بازدید 20063

دانلود 11272 استناد 0 مرجع 0
litScript