نتایج جستجو

35573

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3558

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  49
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  503-521
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  82
 • دانلود: 

  27
چکیده: 

در این پژوهش، به منظور واکاوی تعداد روزهای بارانی ایران، از پایگاه داده - بارش آفرودیت طی دوره آماری 56ساله استفاده شده است. همچنین، نقش مولفه های جغرافیایی در تعداد روزهای بارانی بررسی شده است. نتایج نشان داد متوسط روزهای بارانی ایران 38 روز است، با وجود این، بارش 62.369 درصد از گستره کشور از 38 روز نیز کمتر است. بیشینه روزهای بارندگی ایران با 147 روز در جنوب غرب دریای خزر واقع شده است. از سوی دیگر، کمینه روزهای بارانی ایران با 9 روز در جنوب شرق ایران قرار دارد. بررسی ها و تحلیل های آماری نشان داد بهترین تقسیم بندی از روزهای بارانی ایران تقسیم کشور به شش پهنه است. این شش پهنه عبارت اند از: 1. پهنه خزری با تعداد روزهای بارانی 126 روز، 2. پهنه بارشی ایران شامل مناطق کوهستانی غرب، شمال غرب، و شمال شرق با تعداد روزهای بارانی 77 روز، 3. پهنه کوهپایه ای با 57 روز، 4. پهنه نواری بین ارتفاعات و مناطق پست داخلی بادپناه داخلی با 38 روز بارانی، 5. پهنه ایران مرکزی و نواحی بادپناه داخلی با 27 روز بارانی، 6. فقیرترین منطقه بارشی ایران شامل کویرها و چاله های شرقی و نواحی جنوب شرق است با متوسط تعداد روزهای بارانی 17 روز.

آمار یکساله:  

بازدید 82

دانلود 27 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  1-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  98
 • دانلود: 

  33
چکیده: 

خشکسالی یکی از پدیده های تکرارشونده در تمامی نقاط با اقلیم های پربارش و کم بارش است و بلایی طبیعی به شمار می رود. ایران نیز از جمله کشورهایی است که با این پدیده در نقاط مختلف درگیر است. ویژگی های آن از قبیل شدت، مدت و وسعت خشکسالی از محلی به محل دیگر متفاوت می باشد و خسارت آن به برنامه ریزی کشورها بستگی دارند. در این راستا وجود توان های محیطی، اقتصادی، کشاورزی و صنعتی و بهره برداری بهینه از آن ها و نیز پیش بینی وقوع حوادث طبیعی، چون سیل و خشکسالی ضرورت شناخت صحیح شرایط جوی و ویژگی های آب و هوایی مناطق مختلف برای برنامه ریزان آشکار کرده است. در این تحقیق، به منظور بررسی و مقایسه رخدادهای خشکسالی و ترسالی، داده های بارش مربوط به دوره ی (1987-2017)، و همچنین داده های تبخیر و تعرق و تعداد روزهای بارانی طی یک دوره آماری 10 ساله (2008-2017) و از 9 ایستگاه برای استان فارس اخذ شد. شاخص بارش استاندارد شده (SPI)، مورد استفاده قرار گرفت و نقشه پهنه بندی خشکسالی، تبخیر و تعرق و تعداد روزهای بارانی استان با استفاده از نرم افزار Arc GIS ترسیم شد. در سال های مورد مطالعه، 24 سال استان فارس در وضعیت نزدیک به نرمال و 5 سال با خشکسالی و یک سال نیز با ترسالی مواجه بوده است. در ادامه وضعیت خشکسالی در شهرستان شیراز بررسی و تحلیل شد. بنابر نتایج به دست آمده خشکسالی در شهرستان شیراز نسبت به سایر نقاط استان شدیدتر بوده و نیز این روند در آینده نیز ادامه خواهد داشت. شاخص SPI بیشترین میزان همبستگی با پارامترهای تعداد روزهای بارانی با میزان (46/0) و تبخیر و تعرق با میزان (26/0) را به ترتیب در سال های 2012 و 2008 داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 98

دانلود 33 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  35
 • صفحات: 

  235-257
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  141
 • دانلود: 

  37
چکیده: 

در این پژوهش تواتر و تداوم روزهای بارانی شهر ارومیه با به کارگیری قوانین احتمالی و با استفاده از تکنیک زنجیره های مارکوف مورد تحلیل قرار گرفته است. برای دستیابی به این هدف از آمار بارش روزانه مربوط به 48 سال (2008-1961) ایستگاه سینوپتیک ارومیه استفاده شده است. آمار مذکور بر اساس ماتریس شمارش تغییر حالت روزهای بارانی و فاقد بارش مرتب شده، در ادامه ماتریس تغییر وضعیت بر اساس روش درستنمایی بیشینه محاسبه گردید. سپس با توان های مکرر این ماتریس، احتمال پایا و دوره بازگشت روزانه هر یک از دو حالات بارش و خشکی برآورد شد. دوره های بازگشت خشکی حدود یک روز و دوره بازگشت بارش حدود 5 روز محاسبه گردید. احتمال وقوع بارش در هر روز 0.2057 و احتمال روز خشک 0.7943 به دست آمد. در ادامه دوره بازگشت تداوم روزهای بارانی با تداوم 1 تا 5 روز محاسبه شده است. در بین محاسبات انجام شده معلوم شد که بیشترین احتمال وقوع روزهای بارش در بهار به ویژه (ماه آوریل) که احتمال دوره بازگشت دو و سه روزه باران به ترتیب برابر با 4.4 و 13 روز می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 141

دانلود 37 استناد 0 مرجع 7
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  31
 • صفحات: 

  65-90
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  244
 • دانلود: 

  40
چکیده: 

در این مقاله داده های بارش روزانه خاش از اول فروردین 1365 تا آخر بهمن 1386 خورشیدی برای شناسایی ویژگی های روزهای بارشی بررسی شد. ابتدا روزهای بارشی استخراج شده و چندین پارامتر بارشی برای آنها تعریف گردید. سپس بر اساس پارامترهای تعریف شده برای 567 روز بارشی، یک ماتریس 11×425 تشکیل شد. تحلیل خوشه ای پایگانی با روش ادغام وارد روی ماتریس 11×425 اعمال گردید و بر اساس آن در خاش شش نوع متفاوت تیپ روزهای بارشی شناسایی شد.

آمار یکساله:  

بازدید 244

دانلود 40 استناد 4 مرجع 17
نویسندگان: 

NAZARIPOUR H. | MANSOURI DANESHVAR M.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  1751-1758
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16546
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

Rainfalls with short persistency are the tangible characteristics of arid and semiarid regions such as Iran. Iran is an arid and semiarid region with dramatic tempo-spatial changes of rainfall. In this regard, the short persistency of rainfall is approximately observed from 1 to 7 days in whole parts, while the greater ones are only separated in eastern parts of Iran. According to the results, the rainfall persistency is ranged from 1 to 45 days, but the maximum amount and rainy days are generated by rainfalls with short persistency. So, the rainfall events with long persistency are considered as an extreme event with extreme variability. One-day precipitations generate the maximum rainy days and rainfall amounts, especially in eastern parts of Iran. Decrease in the one-day precipitations contribution to eastern parts may indicate to decrease in regional precipitation. However, decrease in contribution in western parts may indicate to increased amounts of rainfall at other persistency rates. Our results revealed that the contribution of the one-day precipitation to general rainfall has reductive trends in almost 17.5% of the whole Iran. The most integrated and significant reductive trend of one-day precipitation contribution to rainfall spreads northeastern and eastern parts of Iran. However, in the western parts of Iran, decreasing one-day precipitation contribution to rainy days affects to increase in the diurnal rainfall. The mentioned variability can be considered as the climate change signals in respect of one-day precipitation.

آمار یکساله:  

بازدید 16546

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

جوان خدیجه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  43
 • صفحات: 

  173-193
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  117
 • دانلود: 

  25
چکیده: 

در این پژوهش احتمال تواتر و تداوم روزهای بارانی در حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از مدل زنجیره مارکف مرتبه اول مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از داده های بارش روزانه 7 ایستگاه سینوپتیک حوضه دریاچه ارومیه در بازه زمانی 2014-1995 استفاده شد. پس از تعیین روزهای بارانی (بارش بیشتر از صفر میلی متر) و خشک (صفر میلی متر)، انطباق زنجیره مارکف مرتبه اول بر سری داده ها با استفاده از آزمون در سطح معنی داری 01/0=a بررسی و مورد تایید واقع شد. پس از تشکیل ماتریس احتمال انتقال، احتمال تعادل، میانگین تداوم روز های خشک و بارانی و سیکل هوایی محاسبه شد سپس با محاسبه فراوانی روزهای بارانی دو تا ده روزه، احتمال وقوع این دوره ها و دوره بازگشت بارش های 2 تا 5 روزه محاسبه گردید. نتایج نشان داد که در دوره مورد مطالعه به طور میانگین 25 درصد روزها همراه با بارندگی بوده و در حالت های انتقال شرطی بارندگی، احتمال وقوع حالت Pdd بیشتر از سایر حالت ها (Pww، Pdw وPwd) است. میانگین تداوم روزهای بارانی در حوضه در حدود دو روز برآورد گردید. در کل، در تمام ایستگاه ها احتمال تعادل حالت خشک بیشتر از حالت بارانی بود. برآورد فراوانی و احتمال وقوع دوره های بارانی دو تا ده روزه و دوره بازگشت آنها نشان داد که با افزایش طول دوره ها، از فراوانی روزهای بارانی کاسته شده و با افزایش طول دوره های بارانی، احتمال وقوع آنها کاهش و دوره بازگشت آن نیز افزایش یافته است.

آمار یکساله:  

بازدید 117

دانلود 25 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  21-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  96
 • دانلود: 

  45
چکیده: 

در این پژوهش نقش پدیده های جوی- اقیانوسی انسو در تغییرپذیری تعداد روزهای بارانی کشور بر اساس اطلاعات 30 ایستگاه همدید در یک بازه زمانی بلندمدت از بدو تاسیس تا سال 2005 میلادی بررسی گردید. به این منظور از شاخص های اقلیمی SOI، MEI،NINO1+2 ، NINO3.4، NINO3، NINO4، NOI،SST  و PNA به عنوان متغیر مستقل استفاده شد. ترسیم نقشه پهنه بندی تعداد روزهای بارانی کشور نشان داد تعداد روزهای بارانی سطح وسیعی از کشور بین دامنه 15 تا 56 روز در سال می باشد که گویای آن است که بیش از نیمی از کشور، سالانه بین 309 تا 350 روز، خشک و بدون بارندگی می باشد. نتایج به دست آمده از به کارگیری روش تحلیل همبستگی پیرسون نیز بیانگر ارتباط بین شاخص های اقلیمی انسو و تعداد روزهای بارانی ایستگاه های همدید کشور بود. از میان شاخص های اقلیمی، همبستگی بین شاخص NINO3 با تعداد روزهای بارانی سالانه، در بیشترین تعداد ایستگاه ها حاصل شد و شاخص SST در رتبه بعدی قرار داشت. در مقابل شاخص اقلیمی PNA تنها با تعداد روزهای بارانی چهار ایستگاه، همبستگی نشان داد، که شاخص ضعیف و لرزانی می باشد. مقایسه تعداد روزهای بارانی سالانه در فازهای گرم (النینو) و سرد (لانینا) انسو نیز نشان داد تعداد روزهای بارانی در فاز النینو بیش از لانینا بود که موید افزایش تعداد روزهای بارانی کشور در فاز النینو است. در بین ایستگاه های مورد مطالعه، بیشترین میزان همبستگی تعداد روزهای بارانی با شاخص NINO3 در ایستگاه سبزوار معادل 0.49 و کمترین میزان همبستگی معنی دار در ایستگاه های بوشهر و شیراز معادل 0.28 محاسبه گردید. مقادیر ضریب همبستگی مورد محاسبه بین تعداد روزهای بارانی سالانه با NINO3 و سایر شاخص ها، بیانگر نقش و اهمیت سایر عوامل مانند عوامل جغرافیایی است. به طوری که در پهنه ایران از جنوب و جنوب شرق کشور به شمال و شمال شرقی، بر میزان همبستگی و یا بر میزان تاثیرپذیری از پدیده انسو افزوده می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 96

دانلود 45 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

کاظمی رحیم | شریفی فرود

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  1 (پیاپی 122)
 • صفحات: 

  60-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  98
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

بهبود و توسعه ی پیش بینی ها در آبخیزهای بی آمار نیازمند شناخت مؤلفه های مؤثر و فهم و درک برهم کنش بین مؤلفه های مختلف و پاسخ آب شناسی در اقلیم های مختلف است. مهم ترین مؤلفه ی مؤثر بر شاخص های منحنی تداوم جریان، بارش و مشخصه های آن است. با توجه به این که منحنی تداوم جریان نماینده ی پاسخ آب شناختی آبخیز است، بررسی و شناخت تأثیر توزیع زمانی بارش بر آن می تواند به شناخت مؤلفه های پیش بینی کننده برای براورد منحنی تداوم جریان در آبخیزهای بی آمار کمک کند. هدف از این پژوهش بررسی رابطه ی تعداد روز های بارانی و شاخص های منحنی تداوم جریان در اقلیم های مختلف کشور است. آبخیزهای هر منطقه ی اقلیمی با استفاده از نقشه ی اقلیم کشور و روی هم گذاری آن با مرز آبخیزهای رتبه ی چهار تفکیک، و 314 ایستگاه آب سنجی با آمار مناسب و دوره ی مشترک آماری (2011-1976) در شش منطقه ی اقلیمی انتخاب شد. منحنی تداوم جریان با استفاده از داده های آبدهی روزانه با نرم افزار هایدرو آفیس (2015) ترسیم و شاخص های Q2، Q5، Q10، Q15، Q20، Q50، Q75 و Q90 استخراج شد. تعداد روز های بارانی برای هر آبخیز محاسبه، و روابط رگرسیونی بین شاخص های منحنی و تعداد روزهای بارانی سال در مناطق مختلف اقلیمی استخراج و تحلیل شد. نتایج نشان داد که روابط همبستگی بین شاخص های بخش ابتدایی منحنی تداوم جریان با میانگین سالانه ی تعداد روزهای بارانی در تمامی حوزه های منتخب از اقلیم های مختلف، رابطه یی ضعیف و اعتمادنکردنی برای تحلیل منطقه یی و پیش بینی و برآورد است. این رابطه برای بخش انتهایی منحنی شامل شاخص هایQ75 و Q90رابطه یی قوی با ضریب تبیین مناسب است. میانگین ضریب تبیین شاخص هایQ75 و Q90با میانگین سالانه ی تعداد روزهای بارانی در آبخیزهای اقلیم های مختلف تقریباً برابر (0/66) است. این یافته اهمیت تعداد روزهای بارانی را به مانند عامل پیش بینی کننده ی شاخص های کم آبی مربوط به بخش انتهایی منحنی تداوم جریان در اقلیم های مختلف نشان می دهد. بنابراین پیشنهاد می شود از مؤلفه ی تعداد روزهای بارانی به جای عامل پیش بینی کننده برای برآورد شاخص های بخش انتهایی منحنی تداوم جریان استفاده شود، و استفاده ی از آن برای برآورد سایر شاخص ها توصیه نمی شود.

آمار یکساله:  

بازدید 98

دانلود 30 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  27
 • صفحات: 

  53-75
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  156
 • دانلود: 

  46
چکیده: 

در این پژوهش، جهت فهم تغییرات سهم دوام های روزانه بارش در تامین روزهای بارشی و بارش ایران، سهم سالانه و ماهانه داوم های 1، 2 و 3 روزه مورد ارزیابی قرار گرفته است. این داوم ها به ترتیب مهم ترین دوام های بارش ایران محسوب می گردند و تغییرات احتمالی در نقش آنها شواهدی بر تغییر اقلیم بارش ایران می باشد. نتایج این پژوهش بر اساس داده های شبکه ای بارش روزانه ایران در دوره 1340 تا 1382 شمسی استوار است. ارزیابی روند سری ها به کمک آزمون های پارامتریک رگرسیون خطی و ناپارامتریک من-کندال و سنس استیمیتور شواهدی آشکار ساخت که حاکی از تغییر بارش ایران می باشد. سهم سالانه دوام هایی 1، 2 و 3 روزه در تامین روزهای بارشی و بارش گستره دارای روند ایران، به ترتیب کاهشی، افزایشی و افزایشی بوده است. مساحت گستره بدون روند در داوم های 1، 2 و 3 روزه نیز افزایشی است. در تامین روزهای بارشی گستره دارای روند ایران، سهم دوام های یک روزه در ماه های اردیبشهت، فروردین و اسفند کاهشی و سهم دوام های دو روزه در ماه آذر افزایشی بوده است. در تامین بارش نیز سهم دوام های یک روزه در ماه های فروردین و اردیبهشت کاهشی و سهم دوام های دو روزه در ماه های آذر، دی و بهمن افزایشی بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 156

دانلود 46 استناد 0 مرجع 10
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  55
 • صفحات: 

  87-104
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  107
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

یکی از مهم ترین مسائل در مناطق خشک و نیمه خشک مدیریت منابع آب است. بنابراین با مطالعه و شناخت رفتارها و احتمال وقوع یا عدم وقوع بارش توان مدیریتی مربوط به منابع آبی را در این مناطق بهبود بخشید. در این پژوهش احتمال وقوع روزهای همراه با بارش در جنوب غرب ایران با استفاده از داده های بارش روزانه ایستگاه های سینوپتیک در دوره آماری 1995-2009 و با استفاده از مدل زنجیره مارکف انجام شد. سپس ماتریس فراوانی، ماتریس تغییر وضعیت و ماتریس پایا محاسبه شد و در نهایت بارش های تداومی و دوره بازگشت بارش های 2 و 5 روزه محاسبه گردید. نتایج نشان می دهد که کم ترین احتمال بارش در مناطق هموار و بیش ترین احتمال بارش در مناطق کوهستانی است. هم چنین بیش ترین احتمال ماهانه مربوط به ژانویه و کم ترین احتمال در تابستان قرار دارد. کم ترین دوره بازگشت و بیش ترین بارش های تداومی در ایستگاه های کوهستانی و بیش ترین دوره بازگشت و کم ترین احتمال بارش های تداومی در مناطق هموار قرار دارد. هم چنین در ماه ژوئن برخلاف سایر ماه ها احتمال روزهای بارانی در دامنه پشت به باد بیش تر است.

آمار یکساله:  

بازدید 107

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
litScript