نتایج جستجو

7526

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

753

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  508-520
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  573
 • دانلود: 

  129
چکیده: 

این تحقیق با هدف ارزیابی تاثیر تغییر اقلیم بر تولید گندم دیم کشور انجام گرفت. به این منظور داده های آب و هوایی تولید شده بوسیله مدل گردش عمومی بر اساس سناریوهای اقلیمی مجمع بین دول تغییر اقلیم برای سال های 2025 و 2050 میلادی ( مطابق با 1405 و 1430 شمسی) شامل درجه حرارت حداقل و حداکثر و میزان بارش بعنوان ورودی های یک مدل شبیه سازی رشد و عملکرد برای گندم دیم که قبلا برای پیش بینی عملکرد و رشد گندم در شرایط فعلی واسنجی و تعیین اعتبار شده بود مورد استفاده قرار گرفت. به این ترتیب این امکان فراهم شد که با اجرای مدل مذکور در شرایط تغییر اقلیم رشد و عملکرد گندم دیم در مناطق مختلف کشور پیش بینی شده و نتایج با وضعیت فعلی مقایسه گردد. نتایج این تحقیق نشان داد که شاخص سطح برگ و میزان تشعشع جذب شده توسط کانوپی گندم در شرایط تغییر اقلیم نسبت به شرایط فعلی کاهش خواهد یافت. کاهش جذب تشعشع باعث کاهش سرعت رشد محصول شده و در نتیجه تولید ماده خشک بطور چشمگیری کاهش خواهد یافت. ارزیابی شاخص تنش خشکی در شرایط اقلیمی آینده نشان داد که کاهش سرعت رشد عمدتا به دلیل کمبود آب ناشی از افزایش تبخیر و تعرق می باشد. کاهش طول فصل رشد همراه با کاهش قابل توجه شاخص برداشت عملکرد دانه گندم دیم را علیرغم اثرات مثبت افزایش غلظت دی اکسید کربن، به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد. شدت کاهش با عمیق تر شدن شرایط تغییر اقلیم از سال 2025 به سال 2050 بیشتر خواهد بود. نتایج شبیه سازی نشان داد که شدت کاهش عملکرد در مناطق شرقی کشور نسبت به مناطق غرب کشور بیشتر است. میزان پیش بینی شده کاهش عملکرد گندم دیم در مناطق دیم خیز کشور برای سال 2025 در محدوده 16 تا 24 درصد و برای سال 2050 میلادی در دامنه 22 تا 32 درصد می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 573

دانلود 129 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

علوم خاک و آب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  57-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  1783
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

به منظور بررسی عکس العمل گندم دیم رقم سرداری به آبیاری تکمیلی و تعیین حساسترین مرحله رشد گندم به آبیاری، آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با پنج تیمار شامل تیمار شاهد (بدون آبیاری)، تیمار I1 آبیاری در مرحله کاشت 100) میلی متر(، I2 آبیاری در مرحله گلدهی 100) میلی متر(، I3 آبیاری در مرحله شیری شدن 100) میلی متر( وI4  آبیاری در مراحل شیری شدن 50) میلیمتر( و پرشدن دانه 50) میلیمتر( در چهار تکرار در ایستگاه تحقیقات دیم سرارود اجرا شد.نتایج نشان میدهد که تاثیر آبیاری تکمیلی در افزایش عملکرد دانه و کاه گندم دیم (سرداری) از نظر آماری معنی داری است. آبیاری تکمیلی به میزان 100 میلیمتر در مراحل آخر رشد و نمو (مراحل شیری شدن یا پرشدن دانه) باعث افزایش عملکرد دانه و کاه شده است. افزایش دانه در تیمارهای مختلف نسبت به تیمار شاهد (بدون آبیاری تکمیلی) حدود 300 کیلوگرم در هکتار )یا 12 درصد( می باشد، به ازای هر میلیمتر آبیاری تکمیلی حدود 3 کیلوگرم در هکتار به عملکرد دانه این رقم اضافه شده است. علت عدم عکس العمل قابل ملاحظه این رقم به آبیاری تکمیلی در 2 سال از سه سال اجرای آزمایش، مناسب بودن شرایط جوی و مقاومت به خشکی در این رقم می باشد. بنابراین در سالهایی که بارندگی بهار در حدود یا کمتر از میانگین بلندمدت (130میلیمتر( باشد، 100 میلیمتر آبیاری در مرحله گلدهی یا شیری شدن دانه باعث افزایش عملکرد دانه آن می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1783

دانلود 87 استناد 4 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  930-939
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  212
 • دانلود: 

  27
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 212

دانلود 27 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  48
 • صفحات: 

  1-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  807
 • دانلود: 

  277
چکیده: 

گندم محور اصلی اقتصاد استان کردستان است. نوسان سالانه عملکرد گندم دیم استان تحت تاثیر عناصر اقلیمی محل 4/11 برابر است. در تحقیق حاضر نقش متغیرها و شاخص های آگروکلیمایی بر عملکرد گندم در استان کردستان بررسی شد. داده های بازه ی 31 ساله مربوط به سطح کاشت، تولید، خسارات و عملکرد گندم در 10 منطقه و عناصر اقلیمی در مقیاس ساعتی، روزانه، دهه ای، ماهانه فصلی و سالانه مربوط به 22 ایستگاه سینوپتیک گردآوری و همبستگی بین متغیر عملکرد گندم و 128 متغیر مستقل تعیین شد. اثر متغیرها بر عملکرد گندم با رگرسیون چند متغیره -همزمان و گام به گام- سنجش شد. متغیرها تحلیل فضایی شدند و مدل فضایی عملکرد گندم برای استان و شهرستانها معرفی شد. نتایج تحقیق نشان داد عناصر اقلیمی با 99 درصد اطمینان پراکنش فضایی متفاوت دارند. بیشتر متغیرهای مستقل هر کدام منفردا اثر معنادار بر عملکرد گندم دارند، اما در مدل گام به گام 7 متغیر و شاخص آگروکلیمایی از جمله تعداد روزهای بارانی سال، جمع درجه ساعت دمای کمتر از oC 11- مرحله جوانه زنی تا پنجه دهی، میزان بارندگی سالیانه و مقدار بارش دهه پنجم سال زراعی عوامل تعیین کننده عملکرد گندم دیم هستند. تفاوت مکانی متغیرها و عملکرد حتی در یک تیپ اقلیمی معنادار است. ضریب تغییرات عملکرد در مناطق بانه و مریوان کمتر از سایر شهرستان ها و در بیجار و دیواندره بیش از سایر نقاط استان است. بیشترین میزان عملکرد در منطقه کامیاران بانه و مریوان و کمترین عملکرد در منطقه سنندج و بیجاراست. تولید گندم در منطقه بیجار ریسک بالاتری داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 807

دانلود 277 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

پژوهش کشاورزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1 (الف)
 • صفحات: 

  89-101
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1261
 • دانلود: 

  211
چکیده: 

تغییرات شدید در وضع هوا و اقلیم موجب تغییرات عمده در میزان بازده محصول می شود. تحقیقات بسیاری در زمینه نقش هر یک از عناصر جوی روی عملکرد و اجزا عملکرد توسط پژوهش گران مختلف با دیدگاه هواشناسی کشاورزی انجام پذیرفته است. بررسی روابط بین محصول و عوامل جوی موضوعی است که از گذشته مورد توجه پژوهش گران بوده است و امروزه از چنین روابطی برای پیش بینی عملکرد استفاده می شود. در پژوهش حاضر که بر روی واحدهای شهرستان استان قزوین طی یک دوره آماری 11 ساله بین سال های 1371 تا 1381 انجام شده است، تاثیر مقدار بارش در مقاطع زمانی مختلف بر عملکرد گندم دیم مورد بررسی قرار گرفته است. به این صورت که بر اساس داده های بارش روزانه ایستگاه های هواشناسی موجود در منطقه ضمن تهیه نقشه های هم بارش و استفاده از نقشه های کاربری اراضی در محیط GIS، مقدار بارش روی واحدهای زراعی شهرستان های مورد مطالعه محاسبه گردید. در مرحله بعد، در طول فصل رشد گندم، مقدار بارندگی طی دوره های مشخص از فصل رشد گندم به صورت متغیر تعریف گردید. به این ترتیب جمعا 76 متغیر بارش تعریف شد و همبستگی بین میزان عملکرد و این متغیرها در هر شهرستان تحت آزمون قرار گرفت. بررسی نشان می دهد که متغیرهایی که مجموع بارش شش ماه اول سال زراعی را تا 20 روز بعد از آن شامل بودند بهترین همبستگی را برای بیان تغییرات عملکرد با بارش عاید می سازند.

آمار یکساله:  

بازدید 1261

دانلود 211 استناد 1 مرجع 5
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  53-63
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  116
 • دانلود: 

  41
چکیده: 

فرسایش شیاری یکی از مهمترین علل هدررفت خاک در کشتزارهای دیم شخم خورده در راستای شیب می باشد. افزایش مقدار نفوذ آب به خاک و کاهش نیروی فرسایندگی جریان برای مهار فرسایش شیاری و نیز افزایش عملکرد حائز اهمیت است. این پژوهش با هدف بررسی اثر کاه و کلش گندم بر ویژگی های هیدرولیکی جریان و فرسایش شیاری در کشتزار دیم گندم در منطقه نیمه خشک در زنجان اجرا شد. آزمایش در قالب طرح بلوک کاملاً تصادفی و با سه تکرار در شرایط مزرعه ای با هفت سطح کاه و کلش گندم (صفر، 25، 50، 75، 100، 125 و 150 درصد) و شخم در جهت موازی با شیب انجام شد. در تیمار 100 درصد، مقدار نیم کیلوگرم خاکپوش در هر مترمربع معادل با 5 تن در هکتار مصرف شد. نتایج نشان داد که کاربرد کاه و کلش گندم باعث کاهش معنی دار (05/0>p) سرعت و قدرت جریان و هم چنین فرسایش شیاری شد؛ درحالی که تأثیر آن بر شعاع هیدرولیکی و تنش برشی معنی دار نبود ( 05/0

آمار یکساله:  

بازدید 116

دانلود 41 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  69-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  209
 • دانلود: 

  34
چکیده: 

کم خاک ورزی از مدیریت های مهم برای حفاظت از منابع آب و خاک است. به منظور بررسی اثر کم خاک ورزی بر بهره وری مصرف انرژی و عملکرد محصول در منطقه دیم کالپوش شاهرود، مطالعه ای بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با 5 تیمار در 4 تکرار در تناوب آفتابگردان - گندم انجام شد. تیمارهای خاک ورزی شامل شخم با گاوآهن قلمی در بهار (T1)، شخم با گاوآهن برگرداندار (T2)، کم خاک ورزی با دیسک در بهار (T3)، شخم با گاوآهن بشقابی (T4) و شخم با گاوآهن قلمی در پاییز (T5) بود. عملیات کاشت آفتابگردان در اردیبهشت ماه سال های 1387 و 1389 پس از اعمال تیمارهای خاک ورزی انجام شد. پس از برداشت آفتابگردان در مهر سال های 1387 و 1389، در همه تیمارها کم خاک ورزی با دیسک اعمال شد و در آبان ماه گندم توسط خطی کار غلات کشت شد. برداشت گندم در تیر ماه سال های 1388 و 1390 انجام شد. نتایج سال 1388 نشان داد تیمار استفاده از گاوآهن قلمی و دیسک به ترتیب با متوسط 1708 و 1412 کیلوگرم در هکتار بیشترین و کمترین عملکرد دانه را در بین تیمارهای خاک ورزی دارا بودند. نتایج سال 1390 نشان داد که تیمار استفاده از گاوآهن قلمی و برگرداندار به ترتیب با متوسط 1638 و 1388 کیلوگرم در هکتار بیشترین و کمترین عملکرد دانه را در بین تیمارهای خاک ورزی دارا بودند. تجزیه واریانس مرکب داده های مربوط به گندم در سال های 1388 و 1390 نشان داد که از نظر رطوبت خاک و عملکرد گندم، بین تیمارها اختلاف معنی دار وجود نداشت. گاوآهن چیزل و برگرداندار به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار رطوبت و عملکرد را داشتند. از نظر بهره وری مصرف انرژی، بیشترین و کمترین مقدار آن مربوط به تیمار استفاده از دیسک و گاوآهن برگرداندار بود. بنابراین گاوآهن چیزل نسبت به گاوآهن برگرداندار موجب افزایش معنی دار عملکرد گندم شده است. از نظر مصرف انرژی دیسک و گاوآهن قلمی نسبت به گاوآهن برگرداندار بهره وری قابل ملاحظه ای داشته اند. از نظر میزان برگردانی خاک بین تیمارهای مختلف معنی دار (در سطح 1%) وجود داشت، گاوآهن برگرداندار و چیزل به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار برگردانی خاک را دارا بودند. با توجه به مزایای کم خاک ورزی با دیسک (حفظ بقایا در سطح خاک و بهره وری مصرف انرژی) و نتایج این آزمایش، به منظور تولید گندم دیم (پس از برداشت آفتابگردان) استفاده از دیسک به منظور آماده سازی زمین توصیه می شود و نیازی به عملیات شخم نیست.

آمار یکساله:  

بازدید 209

دانلود 34 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  211-230
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  69
 • دانلود: 

  60
چکیده: 

به منظور انجام پژوهش حاضر از داده های هواشناسی 12 ایستگاه سینوپتیک استان خوزستان با طول دوره آماری 20 ساله (2018-1999) استفاده گردید. ابتدا با استفاده از نرم افزار CROPWAT، باران موثر از سه روش USDA، FAO و فرمول تجربی توسعه یافته برآورد گردید. با استفاده از نرم افزار AquaCrop، تبخیر تعرق واقعی گندم دیم در محدوده مطالعاتی محاسبه و میزان باران موثر به دست آمد. سپس با استفاده از نرم افزار ArcGIS پهنه بندی باران موثر در ایستگاه های مورد بررسی در شش ماه نوامبر، دسامبر، ژانویه، فوریه و مارس رسم گردید. نتایج خطای نسبی (RE) نشان داد که در سه ماه پر بارش نوامبر، دسامبر و ژانویه، به ترتیب روش تجربی با میانگین خطای 8/9-درصد، FAO با 7/21-درصد و تجربی با 9/12 درصد بهترین برآورد باران موثر در مقایسه با روش حل معکوس را داشته اند. در ماه های کم بارش فوریه و مارس، روش USDA به ترتیب با میزان خطای 6/48-درصد و 6/51-درصد، بهترین برآورد باران موثر این سه روش در مقایسه با روش حل معکوس داشته اند. نقشه پهنه بندی برآورد باران موثر نیز نشان داد که در ماه های پر بارش و زمانی که گیاه تحت رشد اولیه قرار دارد، با حرکت از سمت شمال استان به قسمت جنوبی، بر مقدار باران موثر افزوده می گردد. نتیجه گیری کلی نشان می دهد که درصد اعتماد به روش های تجربی کم بوده و با محاسبه دقیق باران موثر و تغییر تاریخ کشت در سطح کشور می توان بهره وری و تولید محصولات دیم را افزایش داد.

آمار یکساله:  

بازدید 69

دانلود 60 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

تحقیقات غلات

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  353-366
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1073
 • دانلود: 

  261
چکیده: 

مصرف بی رویه انرژی در ایران و انتشار گازهای گلخانه ای، خطرهای زیادی برای محیط زیست و سلامت انسان به همراه دارد. هدف از این مطالعه، بررسی اثر سه روش خاک ورزی در کشت گندم دیم (شامل کشت رایج، روش کم خاک ورزی و کشت مستقیم) بر میزان مصرف انرژی و آلودگی محیط زیست در منطقه کالپوش از توابع استان سمنان بود. جمع آوری داده ها به روش مصاحبه حضوری در 30 مزرعه تولید گندم در سال زراعی 92-1391 انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها در سه بخش مصرف نهاده ها، انرژی نهاده های مصرفی و تولید گازهای گلخانه ای ناشی از انرژی مصرفی و روش خاک ورزی انجام شد. نتایج نشان داد که کل انرژی مصرفی ناشی از کاربرد نهاده ها در سه روش کشت بین 18713- 13900 مگاژول بر هکتار متغیر بود. در روش کشت رایج، سوخت بیشترین سهم انرژی ورودی (37.8 درصد) را در مقایسه با سایر نهاده ها داشت و کود ازت (26.5 درصد) و بذر (17.4 درصد) در رتبه های بعدی قرار داشتند. بیشترین و کمترین مقدار ظرفیت گرمایش جهانی به ترتیب مربوط به کشت رایج (11713 کیلوگرم معادل CO2 در هکتار) و کشت مستقیم (2721 کیلوگرم معادل CO2 در هکتار) بود. روش کم خاک ورزی و کشت مستقیم به ترتیب بیشترین و کمترین میزان عملکرد را داشتند، اما اختلاف عملکرد آن ها معنی دار نبود. در مقابل، بیشترین و کمترین میزان بهره وری اقتصادی به ترتیب مربوط به کشت مستقیم (0.21) و روش رایج (0.16) بود. نتایج این تحقیق نشان داد که با استفاده از روش های خاک ورزی حفاظتی (کم خاک ورزی و کشت مستقیم)، می توان مصرف سوخت، انرژی و تولید گازهای گلخانه ای را کاهش و بهره وری انرژی و اقتصادی را افزایش داد، بدون آن که کاهش معنی داری در عملکرد گندم ایجاد شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1073

دانلود 261 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  361-381
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7740
 • دانلود: 

  3109
چکیده: 

This study aimed to assess the environmental sustainability of wheat harvesting operation in rainfed and irrigated farming systems in three different locations in Iran, including Sari, Mashhad and Parsabad Moghan counties. Four sustainability indices of energy, emergy, exergy, and greenhouse gas emissions were investigated in this research. Results revealed that the energy efficiency of harvesting operation in irrigated systems was higher than that in rainfed systems. The emergy analysis results highlighted that the environmental sustainability indices for rainfed systems in Mashhad, Parsabad Moghan, and Sari were 0. 047, 0. 035 and 0. 034, respectively. The values for the irrigated systems were 0. 036, 0. 035 and 0. 034, respectively. The results of exergy analysis also indicated that the exergy efficiency of harvesting operation in rainfed and irrigated systems in Sari and Parsabad Moghan was higher than that in other areas by 56. 07 and 128. 72, respectively. Total GHG emissions of harvesting operation in Sari, Parsabad Moghan, and Mashhad in rainfed systems were determined to be lower than that in the irrigated systems (54. 88, 47. 64 and 36. 03 kg CO2eq ha-1 versus 67. 52, 66. 56 and 59. 22 kg CO2eq ha-1, respectively). In conclusion, the wheat harvesting system was environmentally more sustainable in Sari and Parsabad Moghan counties in rainfed and irrigated farming systems, respectively.

آمار یکساله:  

بازدید 7740

دانلود 3109 استناد 0 مرجع 0
litScript