نتایج جستجو

19697

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1970

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  17
 • صفحات: 

  49-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  62
 • دانلود: 

  41
چکیده: 

با افزایش شدت بارندگی، رواناب که عاملی بسیار مهم در فرآیند فرسایش خاک محسوب می شود تشکیل خواهد شد. در ایجاد پدیده رواناب عواملی نظیر شرایط اقلیمی، خصوصیات هندسی حوزه آبخیز، سازندهای زمین شناسی، خاک، پوشش گیاهی و کاربری اراضی تاثیر گذار هستند. اگرچه در شرایط کرت های تحت شبیه سازی باران زمان انجام آزمایش محدودتر و طبعا اثر مدت بارندگی بر نتایج ملموس تر است، اما تاکنون این اثر کم تر مورد توجه قرار گرفته است. لذا پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر مدت بارندگی در شش سطح 5، 10، 15، 20، 25 و 30 دقیقه و هریک با سه تکرار تحت شدت باران ثابت 40 میلی متر بر ساعت بر مولفه های رواناب شامل حجم، ضریب و زمان خاتمه رواناب و همچنین غلظت رسوب انجام شد. کرت های صحرایی یک مترمربعی تحت شبیه ساز باران واقع در دامنه ای از ارتفاعات شرقی حوزه آبخیز کجور برای دستیابی به اهداف پژوهش حاضر انتخاب شدند. نتایج نشان داد که با افزایش مدت بارندگی مولفه های رواناب به طور معنی دار افزایش یافتند اما نرخ افزایش در سطوح مختلف مدت بارندگی یکسان نبوده است. به عبارت دیگر در شرایط پژوهش حاضر، نقطه عطف پاسخ هیدرولوژیکی کرت به مدت بارندگی مابین 25 تا 30 دقیقه اتفاق افتاد، جایی که شیب تغییرات مولفه های رواناب با مدت بارندگی به طور قابل توجهی افزایش یافت. هم چنین نتایج نشان داد که با افزایش مدت بارندگی غلظت رسوب کاهش یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 62

دانلود 41 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  71-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  281
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

سیل عظیم حوزه های آبریز دربند و گلابدره در چهارم مرداد ماه 1366 و خسارت متعاقب آن به شمال شهر، تهران انگیزه ای بود برای بررسی این پدیده هیدرولوژیکی. نظر به کمبود داده های آب سنجی، با استفاده از پنج مدل شبیه سازی بارندگی- رواناب شامل: مدلهای استدلالی (CIA)، استدلالی جدید،HYMO,HEC1  و ماتریسی حداکثر گذر حجمی سیلاب به ازای دوره بازگشتهای2 تا 100 سال برای 23 زیر حوضه از حوضه آبریز دربند گلابدره محاسبه شده و نتایج به دست آمده از جنبه های جنبه های مختلف بررسی و تحلیل شده است. پس از بررسی کاستی ها و تواناییهای هرکدام از مدلها، استفاده از مدل ماتریسی برای حوضه های یاد شده و حوضه های مشابه توصیه و بر اساس آن حداکثر گذر حجمی سیل 4/5/1366 تهران حدود 356 مترمکعب در ثانیه تخمین زده شده است. علی رغم حجم این سیل، علت خسارات را تنها نباید در آن جستجو کرد و شاید علت اصلی ایجاد سیل و خسارت ناشی از آن را ناشی از آن را باید در توسعه شهری، ورود به حریم رودخانه و تغییر سیستم زهکشی طبیعی منطقه یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 281

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  20
 • صفحات: 

  97-108
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  60
 • دانلود: 

  29
چکیده: 

تبدیل بارش به رواناب در حوضه های آبخیز شامل روابط غیر خطی پبچیده حاصل از تعامل مجموعه ای از فرآیندهای هیدرولوژیکی مختلف می باشند. در مطالعه حاضر، بدون اتکاء به ساختاری از پیش تعیین شده، رابطه بین ورودی و خروجی سیستم صرفاً بر اساس طبیعت اطلاعات ثبت شده استخراج گردید. همچنین اختلاف فاز اتفاق افتاده بین سیگنال های بارش و رواناب با استفاده از آنالیز موجک متقاطع محاسبه شد. سپس دیاگرام اختلاف فاز در مقیاس ه ای مورد مطالعه برای وقایع منفرد و مرکب حوضه آبخیز لیقوان ترسیم گردید. با اعمال این فازها در موقعیت زمانی سیگنال های بارش، کلیه خطاهای ناشی از در نظر گرفتن حد متوسط برای تلفات حوضه به حداقل ممکن رسید، که در این تحقیق تحت عنوان موقعیت زمانی مینیمم خطا معرفی گردید (METP). همچنین پیش بینی دبی خروجی از حوضه توسط مدل فیلتر کالمن و بهینه سازی فضای حالت حاکم بر حوضه آبخیز لیقوان با استفاده از وقایع مرحله واسنجی انجام گرفت. با اعمال این اختلاف فازها در مؤلفه های بارش مؤثر، خطای ناشی از در نظر گرفتن متوسط تلفات نفوذ و شاخص φ به حداقل ممکن کاهش یافت. همچنین با کاربرد روش بهینه سازی برنامه ریزی خطی، هیدروگراف واحد حوضه آبخیز لیقوان به عنوان مدل اندازه گیری فیلتر کالمن استفاده گردید. نتایج نشان داد با اعمال اختلاف فازهای اتفاق افتاده بین سیگنال های بارش و رواناب و تلفیق آن با روش فیلتر کالمن و برنامه ریزی خطی (KF-LP-CW) به طور متوسط ضریب نش-ساتکلیف اصلاح شده 94/0 در هر دو مرحله واسنجی و صحت سنجی حاصل شد. این مقادیر نسبت به حالتی که اختلاف فاز اعمال نگردید (روش KF-LP) برابر 63/0 و 68/0 در مراحل واسنجی و صحت سنجی حاصل گردید. بنابراین در این مطالعه بهبود قابل توجهی با اعمال اختلاف فازها در مؤلفه های بارش مؤثر مشاهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 60

دانلود 29 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  122
 • دانلود: 

  34
چکیده: 

از آنجا که انجام بسیاری از تحقیقات آب و خاک نیازمند ایجاد باران مصنوعی می باشد، لذا دستگاه های شبیه ساز باران یک ابزار کاربردی در این زمینه تحقیقاتی می باشد. به همین دلیل، تا کنون در تحقیق های مختلف، دستگاه های شبیه ساز باران متنوعی، طراحی، ساخته و به کار گرفته شده اند. هر چند دستگاه های شبیه ساز ساخته شده تا کنون امکان شبیه سازی میزان شدت بارش را فراهم می آورند، ولی در عین حال شبیه سازی تغییرات زمانی بارش به وسیله این دستگاه ها نیازمند سیستم هایی پرهزینه و پیچیده ای بوده که امکان استفاده از آن ها را در آزمایش های صحرایی مشکل می نماید. لذا، در این تحقیق، سعی شد تا با کمک روند یابی مخازن متوالی دستگاه شبیه ساز بارشی طراحی و ساخته شود که در عین سادگی و هزینه پایین ساخت، بتواند امکان ایجاد هایتوگراف بارش را همانند بارش های طبیعی فراهم آورده و در آزمایش-های صحرایی بدین منظور مورد استفاده قرار گیرد. نتایج واسنجی دستگاه نشان دهنده خطای کمتر از پنج درصد می باشد. همچنین، نتایج نشان دهنده شبیه سازی هایتوگراف مشاهداتی بارش ایستگاه نیاوران با این دستگاه با خطای 6. 1 درصدی است. همچنین، این دستگاه امکان شبیه سازی بارش و ایجاد هایتوگراف بارش تا مدت زمان بارش سه ساعت و شدت 30 میلی متر بر ساعت را دارا می باشد. لذا، دستگاه پیشنهادی و مدل عددی آن می تواند برای ایجاد هایتوگراف بارش مصنوعی در آزمایش های میدانی بررسی نفوذ آب باران و فرسایش پاشمانی کاربرد داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 122

دانلود 34 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

استقلال

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  93-112
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  882
 • دانلود: 

  295
چکیده: 

عدم قطعیت پارامترهای بارش - رواناب تقش مهمی در شبیه سازی هیدروگراف سیلاب دارد. در مقاله حاضر ارزیابی عدم قطعیتها با استفاده از روش مونت کارلو در حوزه قره سو واقع در حوزه کرخه بررسی می گردد. برای شبیه سازی حوزه از مدل توزیعی - مفهومی موسوم به ماد کلارک استفاده گردید که در آن شبیه سازی بارش - رواناب در گسترده یک شبکه مربعی حوزه انجام می شود و سپس هیدروگراف خروجی حوزه از ترکیب رواناب سطحی مربعات شبکه حاصل می شود. به کارگیری روش مونت کارلو برای تحلیل عدم قطعیت پارامترها، منجر به تعیین محدوده مناسب تغییرات پارامترها شد که دامنه حاصله بستگی به معیارهای نیکویی برازش داشت. نتایج معیارهای مختلف نیکویی برازش در این مقاله مورد بحث قرار می گیرد و بهبود شبیه سازی بخش اوج هیدروگراف با اعمال اثر وزنی در دبی اوج ارزیابی می شود..

آمار یکساله:  

بازدید 882

دانلود 295 استناد 3 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  174-188
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  724
 • دانلود: 

  265
چکیده: 

این مطالعه به ارزیابی پتانسیل اطلاعات بارش ماهواره ای برای توسعه مدل معتبر بارش-رواناب جهت تولید اطلاعات هشدار سیلاب در حوضه سد وشمگیر در ایران می پردازد. دو محصول بارش ماهواره ای (TRMM و PERSIANN) مورد ارزیابی قرار گرفتند تا مشخص شود که کدام محصول الگوی بارش واقعی و شدت آن را در حوضه بهتر نشان می دهد. بعد از انجام ارزیابی بر پایه پارامترهای آماری همچون RMSE، MAE، MBE و R2 تخمین های TRMM برای شبیه سازی بارش-رواناب انتخاب شد. در میان شش سال حاوی اطلاعات دبی (2002 تا 2007)، بازه 2002 تا 2004 برای واسنجی و بازه 2005 تا 2007 برای صحت سنجی استفاده شد. علاوه بر توسعه مدل روزانه بارش-رواناب در HEC-HMS، مدلی بر پایه رخداد نیز توسعه یافت. همچنین شبیه سازی بر اساس اطلاعات روزانه TRMM در مقابل اطلاعات 3 ساعته آن نیز مورد مقایسه قرار گرفت تا بتوان تاثیر گام های زمانی در نتایج را نیز مورد ارزیابی قرار داد. نتایج نشان داد که مدل تلفات deficit constant در بازه واسنجی (%NSE= 0.413 ،R2=0.482 ،RVE= -0.246) و بازه صحت سنجی (%NSE=0.621 ،R2=0.670 ،RVE=-0.329) مقدار رواناب و همچنین مقدار دبی روزانه حداکثر را بهتر تخمین می زند. همچنین مدل کاربردی مقیاس های ماهانه و بزرگتر را بهتر از مقیاس روزانه تخمین خواهد زد. به علاوه مدل کاربردی HEC-HMS بر پایه رخداد در گام های زمانی سه ساعته دبی حداکثر را بهتر تخمین می زند. این مطالعه بیانگر مناسب بودن مدل HEC-HMS برای شبیه سازی رواناب پیوسته در حوضه های پیچیده می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 724

دانلود 265 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  15
 • صفحات: 

  1-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  107
 • دانلود: 

  38
چکیده: 

فرآیند بارش - رواناب یک پدیده به طور کامل پیچیده و غیرخطی در آب شناختی می باشد. مدل های مفهومی به طور وسیعی برای مدلسازی بارش - رواناب به کار برده می شوند. با این وجود، این مدل ها نیازمند تعداد زیادی اطلاعات جزئی بوده و کاربرد آنها صرفا محدود به مقیاس منطقه مورد مطالعه می باشد. در مواردی که با کمبود اطلاعات جزئی مواجه هستیم مدل های جعبه سیاه مانند شبکه های عصبی مصنوعی می توانند برای مدلسازی روابط غیرخطی و پیچیده به کار روند. به منظور شبیه سازی آبنمود بارش - رواناب در حوزه آبخیز معرف کسیلیان از مدل شبکه عصبی پرسپترون چند لایه(MLP)  با ساختار 7-10-9 استفاده شد. ابتدا داده های بارندگی با توجه به الگوی زمانی بارندگی به چهار گروه تقسیم گردیدند. برای هر گروه توزیع بارندگی در چارک های زمانی مختلف، دبی پایه آبنمود، عمق کل بارندگی، عمق بارندگی تا وقوع زمان تمرکز حوضه، تداوم بارندگی و شاخص بارش پیشین به عنوان پارامترهای ورودی مدل شبکه عصبی لحاظ گردید. اطلاعات خروجی مدل شبکه عصبی به صورت دبی اوج آبنمود، زمان وقوع دبی اوج، زمان پایه آبنمود، زمان رسیدن به دبی برابر با 50 و 75 درصد دبی اوج و عرض های آبنمود متناظر با این دبی ها در نظر گرفته شدند. علاوه بر این، برای اطلاعات موجود در گروه های مختلف و با استفاده از توابع محرک مختلف در لایه های پنهان و خروجی شبیه سازی انجام گردید. نتایج نشان دهنده همبستگی قوی بین خروجی های مدل با داده های اندازه گیری شده می باشد. ضرایب همبستگی از (RMSE= 0.0882) 0.9107 برای گروه اول تا (RMSE= 0.0678) 0.9909 برای گروه چهارم از اطلاعات حاصل گردید. این همبستگی های قوی نشان می دهد که در شرایط نبود اطلاعات جزئی، مدل شبکه عصبی مصنوعی می تواند برای شبیه سازی پارامترهای آب شناختی مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 107

دانلود 38 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  79
 • صفحات: 

  91-110
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  98
 • دانلود: 

  29
چکیده: 

شبیه سازی وقوع بارندگی، به ویژه برای بازتولید اطلاعات مفقود شده و مدیریت منابع آب، فرایندی سودمند است. در این مطالعه، ارزیابی عملکرد مدل های احتمالاتی مختلف در شبیه سازی توزیع دوره های خشک و مرطوب ایستگاه سینوپتیک قزوین به چهار روش انجام گرفت: 1) برازش بهترین مدل بر اطلاعات هر ماه؛ 2) برازش توزیع هندسی بر اطلاعات هر ماه؛ 3) برازش بهترین مدل بر اطلاعات سه ماهه و 4) برازش بهترین مدل بر اطلاعات فصلی. نتایج این مطالعه نشان داد که در شبیه سازی طول دوره های خشک، مدل های سه پارامتری (به ویژه ترکیب دو توزیع هندسی و ترکیب توزیع هندسی و پوآسون) در مقابل مدل های یک پارامتری و دو پارامتری، به عنوان بهترین مدل انتخاب شدند. این مساله، نشان از عملکرد بهتر این مدل ها در شبیه سازی سری هایی با دوره های طولانی تر دارد؛ زیرا در شبیه سازی سری طول دوره های مرطوب که شامل دوره های کوتاه تری است مدل های یک پارامتری در بیشتر ماه های سال، به عنوان مدل های برتر انتخاب شدند. خطای تمامی روش ها (RMSE و MAE) در شبیه سازی طول دوره های مرطوب با آغاز دوره خشک، افزایش یافته و با آغاز دوره مرطوب، رو به کاهش می روند. این مساله در مورد دوره های خشک نیز صادق است، به گونه ای که خطای تمامی روش ها در دوره مرطوب سال، بیشتر است. همچنین در شبیه سازی طول دوره های خشک، عملکرد روش های اول و دوم (ماهانه) در حفظ آماره های سری مشاهداتی بهتر از روش های دیگر بوده، اما در شبیه سازی طول دوره های مرطوب، روش های سوم (دوره های سه ماهه) و چهارم (فصلی) عملکرد بهتری داشتند. در شبیه سازی احتمال انتقال از یک روز خشک، روش اول و در شبیه سازی احتمال انتقال از یک روز مرطوب، روش سوم بهترین نتایج را ارائه دادند.

آمار یکساله:  

بازدید 98

دانلود 29 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  108-120
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  686
 • دانلود: 

  266
چکیده: 

یکی از دلایل مهم فرسایندگی خاک و تولید رسوب در شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی ناپایداری خاک کانال ها است. مکانیسم فرسایش در این نوع کانال ها ابتدا در اثر برخورد قطرات باران و شکسته شدن خاکدانه ها شروع می شود، به طوری که ذرات ریز شکسته شده باعث انسداد منافذ خاک می شود. در این حالت، نفوذپذیری خاک نسبت به حالت اولیه کاهش یافته، باعث افزایش رواناب می شود. افزایش رواناب در شیب های متوسط تا تند، تنش برشی را به شدت افزایش داده و موجب تخریب خاک و تولید رسوب می شود. برای جلوگیری از این معضل استقرار پوشش گیاهی راه کاری مناسب است، اما در مواردی استقرار پوشش گیاهی به علت شرایط ویژه به سادگی امکان پذیر نیست و در کوتاه مدت نیز به نتیجه نمی رسد. یکی از راه های مهار فرسایش در اراضی شیب دار، استفاده از سازه های مختلف مکانیکی است که معمولا در پروژه های مهندسی مورد استفاده قرار می گیرد که با هزینه های بسیار زیادی همراه است. راه حل دیگری که در این پروژه مورد بررسی و آزمون قرار گرفت، استفاده از مواد اصلاح کننده طبیعی مانند انواع مالچ های زیستی است. در این پژوهش سازوکار استفاده از چهار نوع مالچ زیستی مختلف بر پارامترهای مختلف مقاومت فرسایشی خاک روی دیواره کانال های زهکش، به صورت آزمایشگاهی با استفاده از شبیه سازی بارش، مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش با هدف تعیین نوع و مناسب ترین تراکم از مالچ های مختلف در کاهش فرسایش جداره جانبی کانال های شبکه آبیاری و زهکشی دشت ارایض خوزستان، در آزمایشگاه شبیه ساز باران پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری با استفاده از خاک و سایر مشخصات فیزیکی منطقه انجام شد. به طوری که با استفاده از چهار نوع مالچ زیستی، که در سه غلظت مورد استفاده قرار گرفت، حداقل 40 آزمایش بر روی نمونه خاک منطقه مورد پژوهش انجام شد و ویژگی های مختلف اندازه گیری شد. برای همه آزمایش ها مقدار 25 کیلوگرم نمونه خاک در داخل تشتک های فلزی قرار داده شد و به صورت دستی با اعمال فشردگی لازم تا رساندن به جرم مخصوص ظاهری خاک در طبیعت، فشرده شد. تیمارهای آزمایشی در فلوم هایی با شیب یک به 1.25 مشابه شیب جانبی زهکش ها، در دو شدت بارندگی 30 و 80 میلی متر بر ساعت شبیه سازی شدند. نتایج نشان داد که همه تیمارهای مالچ در مقایسه با نمونه شاهد تاثیر معنی داری در کاهش رسوب داشتند و تائید نمود، مالچ های زیستی نقش موثری در کنترل فرسایش از جداره جانبی کانال های زهکش دارند. نتایج مشخص نمود که حضور پوشش مالچ تا بیش از 90 درصد منجر به کاهش رسوب ناشی از باران می شود، لذا مالچ های1 و 4 دارای بیشترین تاثیر در کاهش میزان فرسایش از جداره کانال های زهکش بودند.همچنین، مشخص شد افزایش غلظت مالچ های مورد استفاده در تمامی تراکم ها، در کاهش میزان رسوب خروجی تاثیر زیادی داشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 686

دانلود 266 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  39-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  892
 • دانلود: 

  243
چکیده: 

در سال های اخیر، شبیه سازی باران به طور وسیعی در شناخت فرسایش خاک و فرآیندهای مربوط به آن مورد استفاده قرار گرفته است. اخیرا مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، یک واحد آزمایشگاه شبیه سازی باران و فرسایش تاسیس نموده که از بسیاری لحاظ از سایر شبیه سازهای موجود در کشور متفاوت می باشد. در تحقیق حاضر با معرفی سامانه مذکور، روشی برای واسنجی، یکنواختی بارش و توزیع اندازه قطرات باران شبیه سازی شده در سه فشار 0.01، 0.05 و 0.15 مگاپاسکال، مورد استفاده قرار گرفته است. اندازه گیری توزیع مکانی شدت بارش برای تک تک نازل ها به طور جداگانه روی قاعده مخروط بارش و نیز برای ترکیب های مختلف آنها در سطح فلوم در دو گام محاسبه ای و مشاهده ای انجام شد. به منظور تعیین توزیع اندازه قطرات از روش گلوله آردی استفاده گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که توزیع بارش تمام شش نازل تقریبا مشابه است. با ایجاد ترکیب های مختلفی از نازل های فعال و با تغییر فشار آب، فاصله بین نازل ها و نحوه چیدمان آنها، شدت های متفاوتی از 35 تا 125 میلی متر در ساعت شبیه سازی گردید. برای بارش های منتخب، ضریب یکنواختی بیش از 90% بدست آمد. الگوی بارش در گام مشاهده ای نسبت به گام محاسبه ای دارای شدت و ضریب تغییرات بیشتری بود. میانه حجمی قطر قطرات باران شبیه سازی شده بین 1.64 تا 2.15 میلی متر اندازه گیری شد. افزایش تعداد نازل های فعال در یک فشار ثابت، افزایش میانه قطر قطرات را به دنبال داشت. با افزایش فشار آب در یک ترکیب مشخص از چیدمان نازل ها، شدت بارش افزایش یافت در حالیکه میانه قطر قطرات و همچنین سرعت و انرژی جنبشی برآوردی کاهش نشان داد. با فرض رسیدن قطرات به سرعت حد، سرعت نهایی و انرژی جنبشی باران شبیه سازی برای شدت های مختلف، به ترتیب بین 5.70 تا 4.78 متر بر ثانیه و 16.24 تا 22.97 ژول بر مترمربع در میلی متر باران برآورد گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 892

دانلود 243 استناد 0 مرجع 0
litScript