نتایج جستجو

17025

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1703

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

مدیریت سلامت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  28-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  359
 • دانلود: 

  89
چکیده: 

مقدمه: مدیران بیمارستان همواره با چالش ارایه بهترین خدمات سلامت دریک محیط دارای منابع محدود روبرو هستند. کمبود ظرفیت، جریان بیمار را تحت تاثیر قرارداده و منجر به انسداد جریان بیمار در بین بخش ها می شود. در پژوهش حاضر، جریان بیمار در بیمارستان به صورت یک شبکه صف باز تحت شرایط انسداد مدل سازی شد. سپس، با استفاده از بهینه یابی ریاضی مبتنی برشبیه سازی، برنامه ریزی ظرفیت به گونه ای انجام می شود که ضمن کاهش پدیده انسداد، هزینه های جاری بیمارستان از بودجه در دسترس بیشتر نگردد. روش ها پژوهش حاضر ازنظر هدف و نتایج، کاربردی و ازنظر روش گردآوری اطلاعات، توصیفی-پیمایشی بود. رویکرد پژوهش، تلفیقی از مدل سازی ریاضی دوهدفه و شبیه سازی گسسته پیشامد درنظرگرفته شد. اطلاعات جمع آوری شده مربوط به شش ماهه اول سال 1396 دربیمارستان منتخب استان لرستان بود. یافته ها پس از شبیه سازی وضعیت فعلی و تحلیل نتایج، تعداد 43 سناریو پیشنهادی به منظور بهبود جریان بیمار در بین بخش های بیمارستان منتخب طراحی گردید. سپس، با بکارگیری مدل ریاضی، تعداد نه سناریو برتر تعیین شدند. نتیجه گیری: به منظور تسهیل انتخاب سناریو بهینه توسط مدیران بیمارستان، سناریوهای برتر در دو دسته طبقه بندی و تحلیل شدند. ادغام مدل شبیه سازی با مدل بهینه یابی ریاضی، منجر به توسعه یک رویکرد کلی گردید که می تواند به منظور برنامه ریزی ظرفیت و بهبود جریان بیمار با درنظرگرفتن محدودیت های عملی در سایر بیمارستان ها استفاده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 359

دانلود 89 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

خلیلی فرید | ایاسه علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2-1
 • صفحات: 

  8-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  134
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

خواص بینهایت بار تقسیم پذیری و تک مدی و مفاهیم مربوط به آنها ابزارهای مهمی در نظریه توزیع هستند. آنها در هر دو زمینه نظری و کاربردی از اهمیت بالایی برخوردارند. در مقاله حاضر، این خواص برای مشخص سازی کردن برخی سیستم های صف بندی از قبیل سیستم M/G/∞ در میان صفهای GI/G/S/N و نیز M/M/1 و M/M/∞ در میان صفهای M/M/S به کار می رود و نتایج مرتبط و نتایج مرتبط دیگری ارایه می شود. نتایج حاصل در این مقاله برخی یافته های هابرلند(1975)، شبنهاق (1973) و لاسلت (1975) در این زمینه را تعمیم می دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 134

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
همکاران: 

-

اطلاعات : 
 • تاریخ پایان: 

  1395
تعامل: 
 • بازدید: 

  31
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 31

گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

ARTALEJO J.R. | FALIN G.I.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  101-129
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2195
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2195

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2-1
 • صفحات: 

  10-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  810
 • دانلود: 

  87
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله، کنترل فرآیند سرویس دهی یک سیستم صف بندی M/G/I به شرح زیر در نظر گرفته می شود. هر وقت سرویس دهنده در باجه سرویس قرار می گیرد، به کارش ادامه می دهد تا اینکه صف خالی شود. سپس، باجه را می بندد و تنها وقتی به باجه باز می گردد که صفی به اندازه N پشت باجه تشکیل شده باشد یا کل زمان صف بندی مشتریان حاضر در صف بیش از سطح Q گردد. در اینجا N یک عدد صحیح مثبت وQ یک مقدار مثبت ثابت می باشند. جزئیات تابع چگالی احتمال تعداد مشتریان و تبدیل لاپلاس طول زمان بسته بودن باجه  ارایه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 810

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نوری سیامک | یعقوبی سعید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  472-484
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  619
 • دانلود: 

  176
چکیده: 

در این مقاله، شبکه های پرت پویا با چندین خدمت دهنده به صورت یک شبکه صف درنظر گرفته شده است، به طوری که پروژه های ورودی کاملا مشابه بوده و طبق فرآیند پوآسون وارد سازمان می شوند. فعالیتها به طور مستقل از هم و با توزیع نمایی در ایستگاه کاری متناظر خود و فقط توسط یک خدمت دهنده از میان چندین خدمت دهنده موجود و با نظم اولین ورودی، اولین سرویس انجام می شوند. همچنین هر پروژه یک هزینه جریمه ای برحسب زمان تکمیل واقعی پروژه و زمان متعهد شده توسط مجری پروژه، به خود اختصاص می دهد. در این پژوهش، برای بدست آوردن زمان ثابت موعد مقرر در شبکه های پرت پویا با چندین خدمت دهنده، ابتدا شبکه صف را به یک شبکه احتمالی تبدیل نموده و با ایجاد یک مدل مارکوفی مناسب که دارای حالات محدود و زمان پیوسته می باشد، معادله دیفرانسیلی سیستم تشکیل می گردد که در نتیجه می توان تابع توزیع زمان تکمیل هر پروژه را بدست آورد. درنهایت با بهره گیری از یک تابع جریمه خطی و حداقل کردن میانگین هزینه های کلی هر پروژه، موعد مقرر برای تحویل پروژه ها بدست می آید.

آمار یکساله:  

بازدید 619

دانلود 176 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

SRIDHAR A. | ALLAH PITCHAI R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  15-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16643
 • دانلود: 

  12205
چکیده: 

A two server queueing System With Single and Batch Service is considered in this paper. The arrival process is assumed to be Poisson and the service rate follows an exponential distribution. Server-I serves the customers in both single and batch service, while server-II serves the customers in batch service only.  The Laplace transform of the transient and steady state behavior of the model is considered and we obtained the expressions for the expected queue length.

آمار یکساله:  

بازدید 16643

دانلود 12205 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  1890
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

EMERGENCY DEPARTMENT (ED) IS ONE OF THE MOST IMPORTANT WARDS IN EVERY HOSPITAL THAT PROVIDES THE URGENT SERVICES TO THE PATIENTS WITH UNSTABLE SITUATION 24 HOURS A DAY, 7 DAYS A WEEK. THE MOST SERIOUS AND LARGEST NUMBER OF PATIENTS OF A HOSPITAL ARRIVES THROUGH ED, THEREFORE, ED PERFORMANCE REPRESENTS THE OVERALL STATUS OF THE HOSPITAL. ONE OF KEY INDICATORS FOR ED PERFORMANCE IS WAITING TIME TO ACCESS THE CARE SERVICES WHICH CAN BE WELL ANALYZED USING queueing MODELS. IN THIS PAPER, MOTAHARI HOSPITAL’S ED IN FOOLADSHAHR IS STUDIED BY queueing network MODEL TO PROPOSE SOME IMPROVEMENTS TO ITS PERFORMANCE.

آمار یکساله:  

بازدید 1890

دانلود 0
نویسندگان: 

LAKSHIMI C. | SIVAKUMARAPPA I.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  25-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7022
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7022

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  28182
 • دانلود: 

  12407
چکیده: 

Since late 1960's, the emergency location problems, fire stations and medical emergency services have attracted the attention of researchers. Mathematical models, both deterministic and probabilistic, have been proposed and applied to find suitable locations for such facilities in many urban and rural areas. Here, we review some models proposed for finding the location of such facilities, with an eye on successfully implemented real life applications. We then propose an extension of the QM-CLAM model of Marianov and Serra (1998) to M/G/k systems, and suggest a GRASP type heuristic procedure for solving the problem. To improve the computed solution, local search heuristics are used. Sensitivity analysis and some computational results are also presented.

آمار یکساله:  

بازدید 28182

دانلود 12407 استناد 0 مرجع 0
litScript