نتایج جستجو

18669

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1867

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

کریمی نژاد محمدحسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1 (پیاپی 40)
 • صفحات: 

  3046-3050
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  588
 • دانلود: 

  1141
کلیدواژه: 
چکیده: 

در بخش هفتم، نحوه توارث بیماریها و تفاوت آنها را در ژنهای بارز (غالب) و استثنائات آن، ژنهای نهفته (مغلوب) وابسته به جنس y و x و تفاوت ژن بارز و نهفته را در مورد صفت وابسته به ایکس مشاهده می نمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 588

دانلود 1141 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BAGHIZADEH A. | TALEEI A. | NAGHAVI M.R. | ZEINALY H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  851-857
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  8508
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

In order to evaluate heritability and gene action for some of the important quantitative traits in barley, two cultivars, Afzal and Radical were crossed with each other. Parents with F1,F2 and F3 generations were planted in a randomized complete block design three replications. Plant height, head length, number of tiller, 1000 grain weight, number of heads , number of spikelets, and biological as well as grain yield were recorded. The results obtained from analysis of variance indicated that mean squares in generations were statistically significant for all traits. The generetion mean analysis was performed for all traits. The results showed that although, additive, dominance and effects of epistasis were important for all traits but the dominance gene effects of were the most important for inheritance of all traits. Average broadsense heritabilities were between 55% and 89% for all traits. The approximate number of genes were estimated to be between two and five.

آمار یکساله:  

بازدید 8508

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  41
 • صفحات: 

  28-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  464
 • دانلود: 

  211
چکیده: 

به منظور مطالعه نوع عمل ژن ها و نحوه توارث صفات درنخود، تجزیه میانگین نسل ها با استفاده از تلاقی شش رقم نخود به نام های پیروز، بیونیچ، Flip51-87c، Iccv2، کاکا و آزاد انجام شد. بذرهای والدینی به همراه بذر نسل هایF1، F2، BC1 و BC2 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار کشت شد وتعداد هشت صفت شامل ارتفاع بوته، تعداد دانه در بوته، تعداد غلاف در بوته، تعداد غلاف پوک در بوته، تعداد غلاف دودانه ای در بوته، وزن صد دانه، روز تا پنجاه درصد گلدهی و عملکرد دانه مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که میانگین مربعات نسل ها برای تمامی صفات معنی دار بود، لذا تجزیه میانگین نسل ها برای صفات مورد بررسی صورت گرفت. براساس نتایج تجزیه میانگین نسل ها، برای تمامی صفات مورد مطالعه غیر از ارتفاع بوته، علاوه بر اثرات افزایشی و غالبیت، اثرات اپیستازی نیز برازش شد که نشان دهنده پیچیدگی توارث این صفات می باشد. نتایج نشان داد که صفت ارتفاع بوته توسط آثار افزایشی و غالبیت کنترل می شود. هم چنین، مشخص شد که اثر ژنی غالبیت، بیشترین نقش را در توارث اکثر صفات مورد مطالعه دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 464

دانلود 211 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

شهبازقهفرخی سجاد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  41
 • صفحات: 

  53-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  883
 • دانلود: 

  209
چکیده: 

چکیده فارسی:یکی از متفرعات بحث ارث، موضوع تبعیت یا عدم تبعیت ارث خیار از ارث مال است. در مواردی که برخی از ورثه از اصل مال محروم باشند، آیا ایشان از حق خیار متعلق به آن مال نیز محروم خواهند بود؟ در این مساله نظرات متعددی از سوی فقها ابراز گردیده است. اختلاف نظرها ریشه در اختلاف در مفهوم خیار دارد. در این مقاله با پذیرش مفهوم حلی برای خیار و ترسیم استقلال حق خیار از مال و پذیرش ارتباط آن با عقد، نظریه مشهور فقها مبنی بر عدم تبعیت ارث مال از ارث خیار تقویت شده است. با این تحلیل سعی شده است سکوت و اطلاق قانون مدنی حمل بر نظریه مشهور گردد. در پژوهش حاضر داده ها با روش کتابخانه ای استخراج و با روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته اند. چکیده عربی:من متفرعات الارث، التبعیة أو عدم التبعیة لإرث الخیار من إرث المال؛ هناک سؤال: هل للورثة بعضهم حق الخیار المتعلق للمال الموروث حینما کانوا محرومین من أصل الموروث؟ و قد أجابه الفقهاء فی آراء متنوعة. بینما الاختلاف یرجع إلی إلاختلاف فی مفهوم الخیار. فی المقالة، بعد قبول المفهوم الحلی للخیار و تبیین استقلال حق الخیار من المال الموروث و ارتباطه إلی العقد، قد تبینت آراء الفقهاء مبنیا علی عدم التبعیة لارث الخیار من المال الموروث. و قد سعی الباحث أن یعبر السکوت فیه و القانون المدنی عنه علی الرأی المشهور للفقهاء. درس الباحث توصیفیة تحلیلیة المعطیات المرتبطة بالاسلوب المکتبی.

آمار یکساله:  

بازدید 883

دانلود 209 استناد 0 مرجع 1
عنوان: 
نویسندگان: 

حائری محمدحسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  دفتر 75 (3)
 • صفحات: 

  61-80
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1196
 • دانلود: 

  228
چکیده: 

میراث زوجه از دو جهت مورد بررسی فقهی قرار خواهد گرفت. 1- میراث زوجه ای که تنها وارث متوفی است، برای پاسخ به اینکه در این فرض، حکم ترکه مازاد بر سهم قرآنی زوجه (ربع) چیست؟ آیا این مازاد (همانند زوج) به زوجه می رسد یا چنانکه فقهای معاصر می گویند و قانون مدنی (ماده 866) نیز آن را پذیرفته به عنوان حق امام به حاکم واگذار می شود؟ 2- دومین مساله مورد بررسی اینست که میراث زوجه از همه اموال متوفی است یا از بعضی آن و آیا در این مورد بین زوجه ای که از متوفی دارای فرزند است و زوجه ای که فاقد فرزند از متوفی است تفاوتی هست یا خیر؟ نگارنده با بررسی اقوال و ادله، در مساله اول، دیدگاه مختار فقهای معاصر را بیشتر قابل دفاع دانسته، اما در مساله دوم دیدگاه فقهای معاصر و قانون مدنی را قابل نقد و تامل جدی می داند.

آمار یکساله:  

بازدید 1196

دانلود 228 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  49-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1471
 • دانلود: 

  723
چکیده: 

نهاد دیه از جنبه های حقوقی گوناگون قابل بررسی است. یکی از این جنبه ها موضوع ارث دیه است که از نگاه مسوولیت مدنی و نظریه عمومی تعهدات، دارای آثار مهم است. از سوی دیگر، آرای فقیهان در مسایل مربوط به ارث دیه مختلف است و قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی هم نسبت به اغلب این مسایل ساکت است. مقاله حاضر در پی آن است تا ضمن بررس آرای مختلف فقهی و با لحاظ حفظ حقوق وارد کنندگان زیان، زیاندیدگان، طلبکاران و وراث، پاسخی مناسب برای این مسایل ارایه کند.

آمار یکساله:  

بازدید 1471

دانلود 723 استناد 0 مرجع 1
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2 (10)
 • صفحات: 

  203-222
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  131
 • دانلود: 

  27
چکیده: 

به منظور بررسی توارث پذیری و نحوه عمل ژن برای صفات کمی مهم در جو در دو شرایط آبیاری معمولی و تنش خشکی پایان فصل، تلاقی بین دو ژنوتیپEM 79-4x1-BC-80628  که در این تلاقی والد 4-79 EM حساس به خشکی و والد 1-BC-80628 متحمل به خشکی بود انجام گرفت. والدین به همراه نسل های F1، F2، BC1 و BC2 حاصل از تلاقی در شرایط مزرعه و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار ارزیابی شدند. آزمایش در مزرعه بخش به نژادی غلات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج طی سال های 85 - 84 و 86 - 85 انجام گرفت. صفات ارتفاع بوته، طول سنبله، عملکرد دانه در بوته، وزن هزار دانه، شاخص برداشت، تعداد روز تا سنبله دهی و تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیک اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد میانگین مربعات نسل ها برای تمامی صفات معنی دار بود. لذا تجزیه میانگین نسل ها برای تمام صفات صورت گرفت. در شرایط آبیاری معمولی در کنترل توارث بیشترصفات به جز شاخص برداشت، اثرات افزایشی، غالبیت و اپیستازی نقش داشتند. شرایط تنش خشکی پایان فصل نیز در کنترل توارث کلیه صفات اثرات افزایشی، غالبیت و اپیستازی نقش داشتند. توارث پذیری عمومی برای صفات مورد بررسی در شرایط آبیاری معمولی بین 0.34 تا 0.63 و توارث پذیری خصوصی بین 0.25 تا 0.53 و در شرایط تنش خشکی پایان فصل توارث پذیری عمومی بین 0.48 تا 0.77 و توارث پذیری خصوصی بین 0.29 تا 0.62 متغیر بود. متوسط تعداد ژن برای صفات مورد بررسی در شرایط آبیاری معمولی بین 1 تا 7 ژن و در شرایط تنش خشکی پایان فصل بین 1 تا 3 ژن متغیر بود.

آمار یکساله:  

بازدید 131

دانلود 27 استناد 0 مرجع 2
نویسندگان: 

ORTEGA E. | DICENTA F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  106
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  904-911
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  5944
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5944

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
نویسنده: 

HOUSHMAND MASSOUD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  840
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

MITOCHONDRIAL DISEASE IS PRINCIPALLY A CHRONIC LOSS OF CELLULAR ENERGY, WHERE A FAILURE TO MEET CELLULAR ENERGY DEMAND RESULTS IN A CLINICAL PHENOTYPE. THE CLINICAL SPECTRUM OF MITOCHONDRIAL DISEASE IS DIVERSE; HOWEVER, TISSUES WHERE THERE IS A HIGH METABOLIC DEMAND, SUCH AS THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM (CNS) OR HEART, ARE TYPICALLY AFFECTED. THE BROAD CLINICAL SPECTRUM OF MITOCHONDRIAL DYSFUNCTION, COUPLED WITH THE HETEROGENEITY OF MTDNA VARIATION, MAKES THE PREVALENCE OF MITOCHONDRIAL DNA (MTDNA) DIFFICULT TO CALCULATE...

آمار یکساله:  

بازدید 840

دانلود 0
نویسندگان: 

HOUSHMAND MASSOUD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4 (SUPPL.1)
 • صفحات: 

  11-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18065
 • دانلود: 

  8160
چکیده: 

Mitochondrial disease is principally a chronic loss of cellular energy, where a failure to meet cellular energy demand results in a clinical phenotype. The clinical spectrum of mitochondrial disease is diverse, however, tissues where there is a high metabolic demand, such as the central nervous system (CNS) or heart, are typically affected. The broad clinical spectrum of mitochondrial dysfunction, coupled with the heterogeneity of mtDNA variation, makes the prevalence of mitochondrial DNA (mtDNA) difficult to calculate.Mitochondria are dependent upon the nuclear genome for the majority of the OXPHOS system and also for maintaining and replicating mtDNA as well as organelle network proliferation and destruction. To date, 92 structural OXPHOS subunit genes have been identified: 13 encoded by mtDNA and 79 encoded by the nuclear genome.

آمار یکساله:  

بازدید 18065

دانلود 8160 استناد 0 مرجع 0
litScript