نتایج جستجو

102519

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

10252

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

طب و تزکیه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  55
 • صفحات: 

  75-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4521
 • دانلود: 

  337
چکیده: 

در شروع CPR هدف از BLS و به دنبال آن ACLS نجات بیماری است که به صورت حاد دچار ایست قلبی، تنفسی و یا هر دو شده است.مهمترین عامل تعیین کننده بهبودی بیمار از یک ایست قلبی تنفسی بدون بروز عوارض نرولوژیک فاصله بین ایست قلبی تنفسی تا تنفس خودبخودی و جریان خون در سیستم قلبی عروقی است. به همین دلیل هر پزشک بدون توجه به رشته تخصصی باید بتواند در مواجهه با چنین بیماری عملیات CPR را شروع کند و در ضمن شروع عملیات و اقدامات اولیه تجهیزات و پرسنل بیشتری جهت مراحل بعدی CPR به کمک خواسته شود.ACLS زمانی موثر است که BLS به خوبی انجام شده باشد.BLS و ACLS شامل مراحلی هستند که به ترتیب و با توجه به شرایط بیمار باید انجام شود.

آمار یکساله:  

بازدید 4521

دانلود 337 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MOK M. | FLYNN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  275-300
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8912
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8912

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

BESSELL A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  67
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  345-359
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3694
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3694

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

MOHAMADKHANI K. | GHASEMIZAD A. | KAZEMI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  53-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  38493
 • دانلود: 

  14489
چکیده: 

The present study aims at recognizing and analyzing the relationship among variables such as stress, social capital, self esteem and the locus of control that affect the high school students’ quality of life in Fars province, Iran. To this end 224 high school students form Shiraz, Kazerun, and Marvdasht were selected as participants based on Cluster Sampling. Cronbach’s alpha was used to measure the reliability of the questionnaire used, while its validity was determined through Item Analysis and expert consensus. The research findings indicated that there was a significant and positive correlation among such variables as self-esteem, locus of control, social capital and the students’ quality of life, while variables such as the quality of life and stress revealed a negative correlation. All coefficients at p<0.05 level were significant. The Beta for locus of control, self – esteem, social capital, and stress were 0.28, 0.23, 0.21, -0.18 respectively. Locus of control plays a crucial role in the students’ quality of life. This is to say that internal locus of control means a better quality of life and living standards. All coefficients were significant at p<0.05.

آمار یکساله:  

بازدید 38493

دانلود 14489 استناد 0 مرجع 9768
نویسندگان: 

KHODAVERDI F. | ALHANI F. | KAZEMNEJAD A. | KHODAVERDI Z.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  96-101
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22174
 • دانلود: 

  37945
چکیده: 

Background: To determine relationships between healths related quality of life and body mass index in children aged 9-11 years old.Methods: This cross sectional study was conducted on 240 children 9-11 year olds who were selected via multi stage cluster sampling design from primary schools in the Shahre Qods of the Tehran, Iran in 2007. Pediatric quality of life inventory was completed by child self report with measured height and weight used to determine body mass index percentile/weight classification. Obesity was defined as body mass index (BMI)  ³95 th percentile for age and gender and one way analyses of variance (ANOVA) was used for data analyses.Results: Physical, social and school functioning was significantly lowered for obese when compared to normal weight children (P<.05). The impairment in QOL in the community-based sample of elementary school children was less marked than clinical sample of obese. Obese children maintain emotional health.Conclusion: These results highlight the importance in considering dimensions of quality of life at further understanding obesity in children.

آمار یکساله:  

بازدید 22174

دانلود 37945 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KONG C.K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  111-129
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6037
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6037

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  13-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  121
 • دانلود: 

  71
چکیده: 

سابقه و هدف: بدشکلی های، دندانی صورتی میتواند روی کیفیت زندگی افراد تاثیر بگذارد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی کیفیت زندگی مرتبط با ارتودنسی در دانش آموزان دختر دوره ی اول دبیرستان شهر کرمان در سال 1394 بوده است. روش بررسی: این مطالعه ی مقطعی توصیفی روی 195 دانش آموزدختر دوره ی اول دبیرستان که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده بودند انجام شد. ابزار گردآوری داده ها چک لیست اطلاعات فردی، پرسشنامه ی استاندارد22 سوالی کیفیت زندگی مرتبط با ارتودنسی و معاینه بالینی بود. داده ها وارد کامپیوتر شده و در نرم افزار آماری SPSS نسخه ی 21 وبا استفاده از تستهای ANOVA وTو رگرسیون خطی در سطح معنی داری 05/0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته­ ها: در پژوهش کنونی میانگین نمره ی کل پرسشنامه10. 05 ± 17. 30 و میانگین نمره در هریک از حیطه های اجتماعی 5. 18 ± 7. 52، زیبایی2. 96 ± 3. 55 دهانی صورتی 2. 39 ± 2. 57 و آگاهی2. 40 ± 4. 13 بود. بین تمایل به درمان ارتدنسی با نمره ی کل پرسشنامه و حیطه های دانش، زیبایی و اجتماعی ارتباط معنی دار وجود داشت. کیفیت زندگی مرتبط با ارتودنسی در افراد با اکلوژن کلاس سه به طور معنی داری بدتر از انواع دیگر اکلوژن بود(p=0. 07). نتیجه­ گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که کیفیت زندگی مرتبط با ارتودنسی در دانش آموزان دختردوره اول دبیرستان، بالا می باشد. تمایل به درمان ارتودنسی و اکلوژن کلاس سه، تاثیر معنی داری روی کیفیت زندگی مرتبط با ارتودنسی می گذارد.

آمار یکساله:  

بازدید 121

دانلود 71 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  57-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  358
 • دانلود: 

  80
چکیده: 

زمینه و هدف: این مطالعه به منظور بررسی وضعیت کیفیت زندگی به عنوان پیامد خدمات بهداشتی در بین دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران، انجام شد.روش کار: این مطالعه مقطعی بر روی 1500 دانش آموز دوره متوسطه شهر تهران انجام شد. داده ها توسط پرسشنامه استاندارد 27 سوالی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت گروه کیداسکرین، جمع آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 23 تجزیه و تحلیل شد و نتایج در سطح آماری (p<0.05) معنی دار تلقی شد.نتایج: وضعیت کیفیت زندگی افراد تحت بررسی در حد متوسط بود. بیشترین میانگین مربوط به بعد ارتباط با والدین وکمترین مربوط به ابعاد بهزیستی جسمی و روانشناختی بود. بر اساس رگرسیون خطی چند متغیره، جنسیت پیش بینی کننده معنی دار بعد بهزیستی جسمی بود. متغیرهای جنسیت و انتخاب افراد خانواده برای زندگی، پیش بینی کننده معنی دار بعد بهزیستی روان شناختی بودند. متغیرهای تحصیلات مادر، انتخاب افراد خانواده برای زندگی و ترکیب اعضای خانواده پیش بینی کننده معنی دار بعد ارتباط با والدین بودند. متغیر شغل پدر پیش بینی کننده معنی دار بعد حمایت اجتماعی و هم سالان بود. و در نهایت متغیر«انتخاب افراد خانواده برای زندگی» پیش بینی کننده معنی دار بعد محیط مدرسه بود.نتیجه گیری: وضعیت کیفیت زندگی افراد تحت بررسی در حد متوسط بود که قابل قبول نمی باشد و اجرای انواع مداخلات جهت بهبود کیفیت زندگی دانش آموزان دوره متوسطه با تاکید بر ابعاد بهزیستی جسمی و روان شناختی پیشنهاد می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 358

دانلود 80 استناد 455 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  55-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  54
چکیده: 

مقدمه کیفیت زندگی دانش آموزان حاصل مشارکت و درگیر شدن او در فعالیت های روزانه خود در مدرسه می باشد، و بیانگر سطح رضایت آن ها است. از این رو اجرای مداخلاتی جهت ارتقا کیفیت زندگی آنها حایز اهمیت می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش مبتنی بر مدل پندر بر ابعاد کیفیت زندگی مدرسه دانش آموزان دختر متوسطه اول انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه نیمه تجربی تصادفی بر روی 62 دانش آموز دختر دو مدرسه (تهذیب و شهرستانی) شهر مشهد در سال 1399 انجام شد. دانش آموزان در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. در گروه مداخله در 7 جلسه 90 دقیقه ای طی یک ماه برنامه آموزشی ارایه شد. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های دموگرافیک و کیفیت زندگی مدرسه اندرسون قبل، بلافاصله و یک ماه پس از مداخله استفاده گردید. سپس داده ها مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. یافته ها: بر اساس نتایج میان میانگین و انحراف معیار تمامی ابعاد کیفیت زندگی دانش آموزان قبل از مداخله در گروه مداخله با کنترل تفاوت معناداری وجود نداشت (0/05p). تنها در بعد عواطف منفی کیفیت زندگی دانش آموزان بلافاصله بعد و یک ماه بعد از مداخله در گروه مداخله با کنترل تفاوت معناداری وجود نداشت (0/05

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 54 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

طب جنوب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  60-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  677
 • دانلود: 

  191
چکیده: 

زمینه: بیماری های پوستی ابعاد مختلف زندگی بیماران مبتلا را تحت تاثیر قرار می دهند. آکنه به عنوان یکی از بیماری های التهابی پوست تاثیر بارزی در کیفیت زندگی افراد به خصوص نوجوانان دارد.مواد و روش ها: با استفاده از یک مطالعه توصیفی تحلیلی و با بکارگیری روش نمونه گیری خوشه ای، 403 نفر از دانش آموزان راهنمایی و دبیرستانی مبتلا به آکنه انتخاب شدند. داده های موردنیاز با استفاده از دو پرسشنامه استاندارد بررسی کیفیت زندگی بیماران آکنه ای (DLQI و CADI) به صورت مصاحبه حضوری جمع آوری شد و نتایج توصیفی استخراج و روابط تحلیلی با استفاده از آزمون کای دو و ضریب همبستگی اسپیرمن آنالیز گردید.یافته ها: میانگین سنی دانش آموزان 15.8±1 بود. 48.4 درصد از شرکت کنندگان مذکر و 51.6 درصد مونث بودند. 31.2 درصد به علت وجود آکنه پرخاشگری در حد زیاد و بسیار زیاد داشتند. 13.7 درصد دچار مشکلاتی در فعالیت های اجتماعی به علت آکنه شده بودند. 30.8 درصد اظهار داشتند که به علت ظاهر پوستی خود احساس افسردگی می کنند. ارتباط معنی داری بین سطح سواد والدین با کیفیت زندگی دانش آموزان مبتلا به آکنه مشاهده شد (P=0.001).نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان می دهد که بین شدت آکنه و کیفیت زندگی ارتباط معنی داری وجود دارد. وجود آکنه می تواند ابعاد مختلف زندگی بیماران را به درجات متفاوت تحت تاثیر قرار دهد تا در فعالیت های اجتماعی، درسی، تفریحی و همچنین ابعاد روحی و روانی، افراد از این بیماری متاثر شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 677

دانلود 191 استناد 0 مرجع 0
litScript