نتایج جستجو

95917

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

9592

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

مجله چغندرقند

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  33-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  733
 • دانلود: 

  162
چکیده: 

به منظور بررسی تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن بر اجزاء عملکرد، سهم هریک از قسمت های مختلف گیاه چغندرقند در کشت پاییزه از ماده خشک کل، تعداد برگ، شاخص سطح برگ، سرعت پوشش سایه انداز و میزان جذب نیتروژن، این آزمایش در سال های 1382 و 1383 در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول اجرا گردید. در این تحقیق پنج مقدار نیتروژن شامل صفر، 60، 120، 180 و 240 کیلوگرم در هکتار و دو رقم منوژرم شیرین و رسول در یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار بررسی شد. سال های آزمایش از نظر بیشتر خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند با یکدیگر اختلاف معنی داری نشان دادند. در سال اول بین اثرات مقادیر نیتروژن بر روی عملکردریشه تفاوت معنی داری وجود نداشت و در یک گروه قرار گرفتند (میانگین 93 تن در هکتار)، در حالی که درصد قند به طور معنی داری تحت تاثیر مصرف نیتروژن قرار گرفت و بالاترین مقدار (13.7درصد) مربوط به سطح نیتروژن صفر بود. در سال دوم تیمارهای نیتروژن از نظر عملکردریشه با یکدیگر اختلاف معنی دار نشان دادند و بالاترین عملکرد مربوط به سطح نیتروژن 240 کیلوگرم در هکتار (80.9 تن در هکتار) بود، اما از نظر درصد قند بین آن ها اختلاف معنی داری وجود نداشت. در هر دو سال بین دو رقم مورد بررسی از نظر کلیه خصوصیات کمی و کیفی اختلاف معنی دار وجود نداشت. افزایش مصرف نیتروژن موجب افزایش سهم دمبرگ و طوقه و کاهش سهم ریشه از بیوماس کل نموده، اما بر سهم ماده خشک برگ از بیوماس کل تاثیری نداشت. در سال اول تیمارهای نیتروژن از نظر تعداد برگ، شاخص سطح برگ و زمان سایه انداز کامل با یکدیگر اختلاف معنی دار نشان ندادند، درحالی که در سال دوم بین تیمارها اختلاف معنی دار وجود داشت، به طوری که افزایش نیتروژن موجب افزایش شاخص سطح برگ، تعداد برگ و تسریع در زمان کامل شدن سایه انداز گردید. در سال اول بین سطوح مختلف نیتروژن از نظر تاثیر بر مقدار نیتروژن قسمت های مختلف گیاه اختلاف معنی داری وجود نداشت و مقدار کل نیتروزن جذب شده به وسیله چغندرقند در آخر دوره رشد در حدود 574 کیلوگرم در هکتار بود. درسال دوم مقدار نیتروژن جذب شده از خاک به وسیله چغندرقند تحت تاثیر سطوح نیتروژن مصرفی قرار داشت به طوری که مقدار نیتروژن حذب شده در سطوح نیتروژن صفر و 240 کیلوگرم در هکتار به ترتیب 186 و 351 کیلوگرم در هکتار بود.

آمار یکساله:  

بازدید 733

دانلود 162 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

صراف نیا نیلوفر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  31-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  3388
 • دانلود: 

  627
چکیده: 

زمینه و هدف: غنی سازی شغل، روشی است که برای افزایش رضایت و انگیزش شغلی کارمندان استفاده می شود. مدل ویژگیهای شغلی هاکمن و اولدهام (1976) به عنوان پایه ای برای تعداد زیادی از تلاشهای غنی سازی شغل عمل می کند. هدف از این مطالعه، تعیین ارتباط ویژگیهای شغلی با رضایت شغلی در میان کارکنان بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1386 بود.روش کار: نوع مطالعه مقطعی از نوعی توصیفی- تحلیلی بود. محیط پژوهش 6 بیمارستان (دولتی و خصوصی) امام خمینی، دکتر شریعتی، بهارلو، ضیائیان، مدائن و آزادی بودند که همگی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران قرار دارند. تعداد نمونه 400 نفر بود شامل 200 نفر کارمند (50 درصد)، 151 پرستار (38 درصد) و 49 پزشک (12 درصد). روش نمونه گیری، طبقه ای بود. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ای دو بخشی بود که بخش اول آن مربوط به شناخت شغل و بخش دوم آن ناظر به رضایت شغلی بود. پایایی پرسشنامه با انجام test-retest و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون تایید شد (r=0.88). آزمونهای مورد استفاده برای تحلیل داده ها linear-by-linear و ordinal logistics regression analysis بودند.نتایج: ارتباط معنی داری میان توان بالقوه انگیزشی (Motivational Potential Score= MPS) و اجزای آن (به جز بازخورد) با رضایت شغلی مشاهده شد (P<0.05) و ماهیت شغلی بیشترین تاثیر را روی رضایت شغلی داشت.نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهند که تمامی ویژگیهای شغلی (به جز بازخورد) روی رضایت شغلی تاثیر مثبت داشتند. اگرچه محیط کاری نیاز به باز سازی دارد اما مهم این است که به این نکته توجه داشته باشیم که ویژگیهای شغلی نقش زیادی در تغییر سطح رضایت کارکنان دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 3388

دانلود 627 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

تمیمی مسعود

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  9
تعامل: 
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

امروزه بدون آنکه بفهمیم، اقلام و خدماتی که مصرف می کنیم به محض خرید به خوبی کار می کنند. در حقیقت، بسیاری از جوامع صنعتی و فراصنعتی صرفاً آنچه را که موثر نیست، کنار گذاشته اند. با این حال، زمانی بود که کیفیت و اثربخشی نزد ارائه دهندگان کالا و خدمات در اولویت نبود. تمرکز شدید بر کیفیت عمدتاً پس از جنگ جهانی دوم، به ویژه در دهه 1980، در پاسخ به بازاری که کار ارزان قیمت را رد کرد و تقاضای مصرف کننده برای محصولات با دوام، افزایش یافت. در این مقاله، ما در مورد تاریخچه یکی از برجسته ترین فلسفه های مدیریت کیفیت، مدیریت کیفیت جامع (Total quality Management-TQM) بحث خواهیم کرد. ما یاد خواهیم گرفت که چگونه مدیریت کیفیت جامع می تواند به سودآوری و بهره وری بیشتر کمک کند. علاوه بر این، متخصصان صنعت درباره تفاوت های TQM با سایر فلسفه ها و روش های مدیریت کیفیت مانند شش سیگما و کایزن صحبت می کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2 ( ویژه نامه آموزشی)
 • صفحات: 

  79-85
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  535
 • دانلود: 

  283
چکیده: 

زمینه و هدف: ارزیابی عملکرد، ابزار مهمی جهت اندازه گیری میزان دستیابی سازمان به اهداف کیفی و دستیابی به تعالی عملکرد است. از بین الگوهای تعالی سازمانی که در حال حاضر برای ارزیابی کیفیت خدمات در بیمارستان ها مورد استفاده قرار می گیرد، الگوی تعالی سازمانی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM) با استقبال بیشتری روبه‎رو شده است. این پژوهش با هدف ارزیابی عملکرد بیمارستان شهید بهشتی قم بر اساس الگوی تعالی سازمانی EFQM و شناسایی نقاط قوت و نقاط نیازمند بهبود صورت گرفت.روش بررسی: این پژوهش به روش توصیفی - مقطعی در تابستان سال 1390 انجام شد. ابزار گردآوری، پرسشنامه استاندارد خودارزیابی بر اساس الگوی تعالی سازمانی EFQMبود. جامعه پژوهش مدیران ستادی بیمارستان بودند که از طریق سرشماری انتخاب شدند. داده ها در قالب معیارهای 9 گانه مدل EFQM جمع آوری و با استفاده از آزمون های توصیفی تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: امتیازات بر اساس معیارهای 9 گانه مدلEFQM ، بدین ترتیب رهبری 48.4%، خط مشی و استراتژی 44.9%، کارکنان 48.6%، منابع و مشارکت ها 49.5%، فرآیندها 46.4%، نتایج مشتری 42.1%، نتایج کارکنان 38.6%، نتایج جامعه 44%، نتایج کلیدی عملکرد 42.4% به دست آمد.بیشترین و کمترین امتیاز به ترتیب مربوط به معیار منابع و شرکا و نتایج کارکنان بود. مجموع امتیازات بیمارستان 447 از 1000 محاسبه شد.نتیجه گیری: با توجه به اینکه روند ارزیابی در بیمارستان های هیات امنایی، علاوه بر استانداردهای اعتباربخشی، استفاده از مدل EFQM نیز می باشد، لذا در این پژوهش نقاط قوت و ضعف با استفاده از این مدل شناسایی و توصیه هایی به بیمارستان ارائه گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 535

دانلود 283 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

ENFERMERIA CLINICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  Suppl 2
 • صفحات: 

  30-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  202
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 202

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  67-73
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  34080
 • دانلود: 

  23948
چکیده: 

Introduction: Various types of software are used in health care organizations to manage information and care processes. The quality of software has been an important concern for both health authorities and designers of Health Information Technology. Thus, assessing the effect of software quality on the performance quality of healthcare institutions is essential.Method: The most important health care quality indicators in relation to software quality characteristics are provided via an already performed literature review. ISO 9126 standard model is used for definition and integration of various characteristics of software quality. The effects of software quality characteristics and sub-characteristics on the healthcare indicators are evaluated through expert opinion analyses. A questionnaire comprising of 126 questions of 10-point Likert scale was used to gather opinions of experts in the field of Medical/Health Informatics. The data was analyzed using Structural Equation Modeling.Results: Our findings showed that software Maintainability was rated as the most effective factor on user satisfaction (R2=0.89) and Functionality as the most important and independent variable affecting patient care quality (R2=0.98). Efficiency was considered as the most effective factor on workflow (R2=0.97), and Maintainability as the most important factor that affects healthcare communication (R2=0.95). Usability and Efficiency were rated as the most effectual factor affecting patient satisfaction (R2=0.80, 0.81). Reliability, Maintainability, and Efficiency were considered as the main factors affecting care costs (R2=0.87, 0.74, 0.87).Conclusion: We presented a new model based on ISO standards. The model demonstrates and weighs the relations between software quality characteristics and healthcare quality indicators. The clear relationships between variables and the type of the metrics and measurement methods used in the model make it a reliable method to assess the effect of software quality on healthcare organizations’ quality performance.

آمار یکساله:  

بازدید 34080

دانلود 23948 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1 (پیاپی 36)
 • صفحات: 

  102-112
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  172
 • دانلود: 

  95
چکیده: 

مقدمه: تصفیه فاضلاب حاصل از تولید و مصرف پاک کننده ها با توجه به ساختار فیزیکوشیمیایی که دارند مشکل و لذا معضلات زیست محیطی گوناگونی ازجمله پدیده اتریفیکاسیون، سمیت، تولید کف و غیره را ایجاد می نماید. به منظورجلوگیری از این پیامدها، بررسی مشخصات کیفی این فاضلاب ها برای انتخاب روش مناسب تصفیه ضروری می باشد. با بررسی که از صنایع تولید دترجنت در استان تهران به عمل آمد، کارخانه پاکسان که تولید بیش از 30 درصد دترجنت کشور را به عهده دارد به عنوان محل نمونه برداری فاضلاب انتخاب و مورد آنالیز قرار گرفت.مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی - مقطعی می باشد، که به علت محدودیت های مالی و کارکنان طی یک دوره پنج ماهه از فاضلاب خام این صنعت تعداد 720 نمونه ساده، در مجموع 30 نمونه مرکب 24 ساعته برداشت شد. سپس با رعایت شرایط حفاظت، نمونه ها اسیدی و در دمای زیر 4 درجه سانتی گراد به آزمایشگاه انتقال داده شد و از نظر متغیرهای فیزیکوشیمیایی مورد بررسی قرار گرفتند، سپس داده ها با استفاده از آمار توصیفی تجزیه و تحلیل گردید.یافته ها: نتایج آنالیز 720 نمونه ساعتی نشان می دهد که دمای فاضلاب 12.31±40.86 درجه سانتی گراد و pH آن برابر با 2.96±10.56 می باشد. بار آلی این فاضلاب بالا و غلظت COD از 6256 mg/l تا 13040 mg/l، غلظت BOD5 از 2459 mg/l تا 3200 mg/l و غلظت MBAS از 245 mg/l تا 1120 mg/l متغیر می باشد. همچنین نتایج به دست آمده نسبت BOD5 / COD را 0.09±0.34 بیان می نماید و میانگین مقدار فسفر برابر mg/l 88.13 می باشد.نتیجه گیری: فاضلاب این صنعت دارای مشخصات کیفی با دامنه تغییرات وسیع و بار آلی بالا می باشد. در بیشتر نمونه ها نسبت BOD5 / COD مقدار مناسبی را از نظر تجزیه پذیری بیولوژیکی نشان می دهد. در مواردی که مقدار این نسبت مناسب نیست می توان این مشکل را با استفاده از روش تصفیه مشترک فاضلاب صنعتی و فاضلاب خانگی اصلاح نمود، اما این نکته را نباید فراموش کرد که این فاضلاب به علت داشتن غلظت بالای فسفر و مواد کف کننده که نفوذ اکسیژن در فاضلاب را کاهش می دهند و همچنین وجود ترکیب های مقاوم به تجزیه بیولوژیکی، به طور مناسب به وسیله سیستم های متداول بیولوژیکی تصفیه نمی شوند و لذا پساب این سیستم ها سبب وقوع بعضی از مخاطرات زیست محیطی می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 172

دانلود 95 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  49
 • صفحات: 

  167-176
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1672
 • دانلود: 

  582
چکیده: 

هدف اصلی از اجرای این پژوهش، بررسی امکان استفاده از آنزیم لیپاز به عنوان بیوامولسیفایر برای تهیه نان باگت بود. لیپاز در سه سطح 10، 30 و 50 ppm مورد استفاده قرار گرفت. در این تحقیق ویژگی های شیمیایی آرد تعیین گردید و تاثیر استفاده از آنزیم در سه سطح به طور مجزا بر ویژگی های حجم، رطوبت، بیاتی و رنگ ارزیابی شد و ویژگی های حسی توسط 10 ارزیاب آموزش دیده مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در ارزیابی حسی تفاوت معنی داری بین تیمارها از نظر صفت عطر و بو، حجم، مزه، رنگ پوسته، تناسب شکل، ترک و پارگی و مجموع امتیازات ویژگیهای ظاهری نسبت به یکدیگر و تیمار شاهد وجود نداشت (p>0.05). نان های تهیه شده در مقادیر 10 و 30 پی پی ام آنزیم لیپاز امتیاز بیشتری در صفات ویژگی های بافت داخلی، ویژگی های پوسته، بهبود قابلیت جویدن، حفره بندی مناسب بافت نسبت به تیمار شاهد نشان دادند ولی در این بین استفاده از 10 پی پی ام لیپاز بیشترین امتیاز را در پذیرش کلی صفات حسی نشان داد. بنا به نتایج حاصل از آزمونهای بافت سنجی مشخص گردید لیپاز در دو غلظت 10 و 30 پی پی ام از نظر کاهش سفتی مطلوب تر و نان حاصل از 30 پی پی ام لیپاز دارای حداکثر حجم نسبت به سایر مقادیر می باشد. نتایج آزمون رنگ سنجی نیز نشانگر این مطلب بود که آنزیم لیپاز در میزان 10 پی پی ام بهترین رنگ مغز نان و در غلظت 30 پی پی ام بهترین رنگ پوسته را نسبت به سایر تیمارها ایجاد می کند و حداکثر رطوبت مشاهده شده بین تیمارها مربوط به نان حاصل از 30 پی پی ام آنزیم لیپاز بود که نسبت به سایر تیمارها اختلاف معنی دار بود (p<0.05).

آمار یکساله:  

بازدید 1672

دانلود 582 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نصر اصفهانی محمد علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  31-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  606
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

این مقاله به طراحی نمودارهای کنترل برای مشخصه های کیفی متغیر (نمودارx ) و وصفی (نمودارهای u و c)، هنگامی که در مورد مقادیر پارامترهای فرآیند و یا داده های نمونه ای عدم قطعیت وجود دارد، می پردازد. نمودارهای کنترلی حاصله بدلیل در نظر گرفتن تاثیر عدم قطعیت در قالب درجه اعتقاد فرد، انعطاف پذیرتر از معادل نمودارهای کنترل کریسپ و قطعی هستند. همچنین قابلیت استفاده از نمودارهای کنترل فازی طراحی شده در مورد داده های لسانی نیز با ابداع یک شاخص دیفازی کننده که بر مبنای فاصله متریک میان مجموعه های فازی است، توسعه داده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 606

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

IMANDEL K.A. | ZANDI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  1-4
 • صفحات: 

  7-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19752
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

Barfabad River is one of the most important surface water resources in the west of Iran which passes from the south of Kerend and through the Islamabad city and receives high volume of human and industrial sewage. For assessing the water quality of the river, 8 stations were chosen and 72 samples were taken during 9 months from April 1997 to January 1998 and were analysed according to the standard methods. Sewage of Islamabad and Kerend cities, with population of 77412 and 10760, respectively, and wastewater of the Islamabad sugar factory, and slaughterhouse of Islamabad and Keredn, discharge into the river without any treatment. Due to discharge of Islamabad sugar factory wastewater into the river, in November, BOD and COD load in the 4th station was 122 and 376 mg/l respectively, in comparison with the first 15 mg/l, showing increases of 15/2 and 25 times, respectively. The least concentration of DO was 5 mg/l in November in the 5th station during 9 months, in comparison with the first station which was 7.5 mg/l, CDO decreased 15 times. The highest amount of turbidity was 150 N.T.U. in the 4th station in October, which in comparison with the first station with 15 N.T.U. the turbidity showed an increase of 10 times. In addition, the presence of biological indicators such as sludge worm and leach in the 5th and 7th stations in October and November indicated high level of pollution during those months.

آمار یکساله:  

بازدید 19752

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
litScript