نتایج جستجو

6145

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

615

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

رمضان نرگسی رضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  14
 • صفحات: 

  111-142
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1301
 • دانلود: 

  329
چکیده: 

نویسنده در این مقاله می کوشد ثابت کند عامل اصلی بیداری مردم در دوره قاجار، فرهنگ سیاسی تشیع بوده که در سایه اطلاع رسانی درست علما به مردم و ایستادگی در مقابل حاکمیت قاجارها به وجود آمده است. وی نقش روشن فکران را در این بیداری، نقشی تبعی و جانبی می داند و معتقد است، روشن فکران بیشتر از موقعیت پیش آمده به کمک علما، در جهت سوق دادن نهضت به سوی غرب گرایی سود بردند.  

آمار یکساله:  

بازدید 1301

دانلود 329 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SARAFRAZI ABBAS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16704
 • دانلود: 

  12462
چکیده: 

With regard to their common roots, Turkmans and Qajar’s had intimate cooperation between themselves during the beginning of the Qajar’s era. Various tribes of Turkamans played important roles in the coming of the Qujars into power. Agha Muhammad khan Qajar though in the beginning of his coming to power took much advantage of the Turkamans for the solidarity and consolidation of his ruling but could not put up with them in the long run. Consequently, he took up arms against the Turkamans. Some on antagonistic approach brought about deep - rooted hatred and enmity between the two tribes, and this conflict continued till the end of Qajar’s reign. The battles fought between the two powers made the central government lose an effective and powerful control over the Turkmens’ territories and ultimately the central government gradually lost control over the said lands.

آمار یکساله:  

بازدید 16704

دانلود 12462 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  39
 • صفحات: 

  147-168
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1105
 • دانلود: 

  1336
چکیده: 

نگرش ادیان و مکاتب گوناگون به زیبایی و جمال، نقشی بسزا و تعیین کننده در شکل و محتوای آثار هنری آنها دارد. در تمدن های شرقی، هنر از دیرباز در اکثر مواقع با دیدی شاعرانه، آیینی-عرفانی و یا اساطیری همراه بوده و هدفش نزدیک کردن هرچه بیشتر انسان به زیبایی مطلق بوده است. با بررسی جنبه های فرهنگی و آیینی رویکرد هنری در مشرق زمین، همچنین مطالعه ی اندیشه ها، دیدگاه ها و جهان بینی های متفاوت و طبقه بندی آرا و نظریه های گوناگون، می توانتعریفی قابل قبول از هنر ارائه داد و با نگاهی عرفانی ادبی به هنر مقدس و دینی که حاصل تمدن شرق است، نگریست. در مقالة حاضر که به روش کتابخانه ای و به شیوة تحلیلی – توصیفی انجام شده سعی بر آن بوده که ضمن معرفی جلوه های اصیل هنر، نشان داده شود که هنر واقعی حقیقت زیبایی، خالق زیبایی و محور کمال، وارستگی و اصالت است.

آمار یکساله:  

بازدید 1105

دانلود 1336 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  13
 • صفحات: 

  129-163
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  748
 • دانلود: 

  680
چکیده: 

در دوره قاجاریه، اقتصاد و جامعه سنتی در ناحیه بسطام و شاهرود تحت تاثیر عوامل محلی و بیرونی دستخوش تحولات چشمگیری شد. پژوهش حاضر به بازخوانی کتابچه دستورالعمل جمع و خرجِ بسطام و شاهرود (1294- 1295 ﻫ) و نیز تحلیل اطلاعات و آمار آن اختصاص دارد تا بر بخشی از تحولات محلی شاهرود در دوره مذکور پرتوی افکند. این پژوهش نشان می دهد که در عهد قاجاریه، به موازات تحول اقتصاد محلی (تجارت و کشاورزی)، عایدات حکومت مرکزی از ناحیه شاهرود در حالی افزایش می یافت که از یک سوی بار عمده مالیات بر دوش روستائیان بود، و از سوی دیگر چیزی از این افزایش درآمد به خزانه مرکزی نمی رسید، زیرا مخارج و هزینه های محلی بیش از عایدات مالیاتی آن بود.

آمار یکساله:  

بازدید 748

دانلود 680 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  32-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4043
 • دانلود: 

  2349
چکیده: 

مقدمه: مسوول ناباروری همیشه به عنوان معما مورد توجه انسانها بوده و باروری نقش محوری در زندگی مردم و تمدنهای اولیه داشته است. با گذشت زمان و پیشرفت علم و تکنولوژی مساله ناباروری از حالت ابتدایی خود تغییر کرد و با پیشرفت های بدست آمده در بیولوژی تولید مثل و ژنتیک، درمان ناباروری به حیطه دور از تصور کشیده شد که یکی از پیشرفتهای قابل توجه در این زمینه، کشت طولانی تر جنین در محیط آزمایشگاه با استفاده از محیطهای متوالی تا مرحله بلاستوسیست و سپس انتقال آن به رحم می باشد. روش بررسی: این پژوهش به صورت کارآزمایی بالینی (Clinical Trial) طی سالهای 79-1378 بر روی 30 زوج نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری و بیمارستان مادر یزد با سابقه حداقل یک مرتبه لقاح آزمایشگاهی ناموفق بدون علت آندوکرینی به عنوان گروه آزمون و 30 زوج نابارور و دیگر به عنوان گروه شاهد انجام شده است. در گروه اول انتقال جنین در مرحله بلاستوسیست (BT) و در گروه دوم در مرحله امبریو (ET) صورت گرفت. در دو گروه تفاوت معنی دار آماری بین متغیرها مشاهده نشد. بررسی آماری مقایسه میانگین با آنالیز واریانس ANOVA و توزیع فراوانی با X2 و Fisher Exact Test  انجام شد. نتایج: میزان لقاح (F.R) در گروه BT شصت و نه درصد و در گروهET شصت و پنج درصد(P=0.352)  و میزان حاملگی (P.R) در گروه  16.7 BTدرصد و در گروه 6.7 ET درصد بود (P=0.424) بوده، هرچند تفاوت در دو گروه بررسی شده قابل توجه می باشد ولی این نسبت قابلیت آزمون Z را ندارد. نتیجه گیری: انتقال بلاستوسیست به عنوان درمان آلترناتیو در بیماران با شکستهای متعدد قبلی مفید می باشد، زیرا میزان لانه گزینی و حاملگی کلنیکی در انتقال بلاستوسیست طبق آمار به ترتیب 60% و 40% افزایش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 4043

دانلود 2349 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  67
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  132-136
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  954
 • دانلود: 

  202
چکیده: 

زمینه و هدف: با توجه به اینکه در حال حاضر در مراکز ناباروری در ایران محدودیت های خاصی در تعداد جنین منتقله اعمال نمی شود، از اینرو مطالعه حاضر در یکی از بخش های دانشگاهی و مرجع درمان ناباروری در تهران با هدف بررسی رابطه تعداد جنین های منتقله با پیامد درمان ناباروری انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه مقطعی- توصیفی- تحلیلی تعداد 536 سیکل art که در مرکز ناباروری بیمارستان ولیعصر مرکز تحقیقات بهداشت باروری ولیعصر در فاصله زمانی آبان 1378 تا پایان اسفند 1381 انجام شده بود بررسی گشت. متغیرهای مورد بررسی شامل تعداد جنین های منتقل شده، علت و مدت ناباروری، سن مادر، نتیجه art بودند. آمار تحلیلی پس از جمع آوری داده ها مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.یافته ها: میزان حاملگی با افزایش سن کاهش نشان داد. تفاوت معنی دار در فراوانی حاملگی فقط بین گروه های سنی کمتر از 40 سال با سن بالاتر از 40 سال به دست آمد (p<0.05). میزان حاملگی با افزایش تعداد جنین منتقله (5-1 جنین) افزایش داشت. اما این افزایش فقط در رده انتقال دو جنین به سه جنین معنی دار بود(p<0.008) ، در سایر موارد علی رغم بالا رفتن فراوانی حاملگی، تفاوت ها معنی دار نبود.نتیجه گیری: غیر از فاکتور تعداد جنین، فاکتورهای دیگری از جمله سن نقش مهمی در تعیین میزان حاملگی و همچنین چندقلویی دارند که باید در هنگام انتقال جنین در هر بیمار به طور جداگانه در نظر داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 954

دانلود 202 استناد 1 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  37-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  959
 • دانلود: 

  225
چکیده: 

مقدمه: لانه گزینی یکی از مراحل بسیار مهم و حیاتی در هر سیکل درمانی art می باشد که به دو عامل جنین و پذیرش آندومتر بستگی دارد. پروتکولهای درمانی مختلفی از جمله پروژسترون و استروژن و غیره برای دست یابی به آندومتر بهتر پیشنهاد شده است . به نظر می رسد که استروژن با تغییر وضعیت هورمونی ، پذیرش آندومتر و میزان حاملگی را افزایش می دهد. هدف از این بررسی تاثیر اضافه نمودن استرادیول به پروژسترون در فاز لوتئال بر میزان حاملگی در سیکل های art است. روش بررسی: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی و به صورت آینده نگر و تصادفی است که از اردیبهشت لغایت بهمن ماه 1380 برروی بیمارانی که جهت درمان ناباروری و انجامIVF و ICSI به مرکز ناباروری یزد مراجعه کرده بودند، انجام گرفت. زنان بالای 40 سال و آندومتریوز و سندرم تحریک بیش از حد تخمدان کنار گذاشته شدند. پروتکول درمانیlong  با آگونیست  GnRH بود. بیمارانی که به مرحله ترانسفر رسیده بودند، به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول علاوه بر mg100 پروژسترون عضلانی از روز هفتم ترانسفر، استرادیول نیز به درمان آنها جهت حمایت از فاز لوتئال اضافه گردید و در صورت مثبت بودن جواب B-hCG در روز 14 ترانسفر، در مان به همان روش تا هفته هشتم حاملگی ادامه می یافت.در گروه دوم فقط 100 میلی گرم پروژسترون عضلانی روزانه تجویز گردید. بیماران حامله از نظر سقط و سلامت جنین های متولد شده نیز پیگیری شدند. نتایج: میزان حاملگی در 34 بیمار گروه I، که استرادیول نیز مصرف کرده بودند 5/26% و در 34 بیمار گروه II که فقط پروژسترون دریافت کرده بودند 8/11% (4 مورد) بود که از نظر آماری معنی دار تلقی گردید (P=0.034 ). میزان سقط در گروه استرادیول بیشتر (3مورد) بوده ولی در گروه دیگر هیچ سقطی مشاهده نگردید (119/0=P). دو مورد ناهنجاری ماژور در گروه اول مشاهده گردید که تفاوت معنی دار نبود (P=0.246). نتیجه گیری: به نظر می رسد افزودن استروژن به پروژسترون برای حمایت فاز لوتئال در بیمارانی که تحت تحریک تخمک گذاری با پروتکول long قرار گرفته اند موجب افزایش پذیرش آندومتر و افزایش میزان حاملگی می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 959

دانلود 225 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (مسلسل 22)
 • صفحات: 

  163-170
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9246
 • دانلود: 

  364
چکیده: 

زمینه و هدف: در سیکل های کمک باروری (art) جهت افزایش احتمال لقاح و بارداری، به کمک هورمون های تحریک تخمک گذاری تعداد تخمک های بالغ متافاز دو (MII) افزایش می یابد. بر اساس مطالعات موجود نارس بودن تمام تخمک ها یا توقف کامل رشد تخمک (COMA) در سیکل های art بسیار نادر است. هدف این مطالعه گذشته نگر بررسی سیکل های art با COMA به همراه نتایج درمانی این بیماران در مراجعه کنندگان به مرکز درمان ناباروری یزد بود.روش بررسی: از کل پرونده های بیماران نابارور مراجعه کننده به مرکز درمان ناباروری یزد طی سال های 82-1380، تعداد 38 زوج با مشکل COMA مشخص شد و وضعیت سن، روش تحریک تخمک گذاری، تعداد فولیکول و تخمک، مورد مطالعه قرار گرفت. تحریک تخمدان به سه روش کوتاه مدت، طولانی مدت و HMG/HCG برای سه گروه انجام شد. همچنین نمونه ها با توجه به علت ناباروری به سه گروه فاکتور زنانه، مردانه و نامشخص تقسیم شدند.نتایج: نتایج نشان داد که از 38 زوج فوق، به ترتیب 17 و 7 نفر جهت درمان ناباروری در سیکل های دوم و سوم خود مراجعه نموده بودند. میانگین سن مرد و زن به ترتیب 34.2±3.3 سال و 29.4±3.1 سال بود و اکثر زوجین (22 مورد) دارای ناباروری با فاکتور زنانه بودند. از این میان 21 نفر از خانمها زیر 35 سال و بقیه در محدوده سنی 41-35 سال بودند. در سیکل های دوم و سوم درمان، میانگین تعداد تخمک نارس MI) و (GV به ازای هر سیکل از میزان 2.78±2.8 به 3.13±1.5 و 2.90±0.96 تغییر یافت. همچنین به ازای هر سیکل art میزان تخمک MII از صفر در دفعه اول درمان به 06/2 و 02/2 در دفعات بعدی افزایش معنی دار داشت. پروتکل HMG/HCG ارتباط مستقیم با کاهش تعداد تخمک نارس در مقایسه با دیگر روش های تحریک تخمک گذاری داشت. همچنین افزایش سن زن در ارتباط با افزایش تعداد تخمک نارس MI) و (GV بود.نتیجه گیری: به طور کلی نتایج نشان داد که شیوع COMA در بیماران نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری یزد بسیار بالاست و از جمله عوامل دخیل احتمالا افزایش سن زن می باشد. با توجه به بهبود نتایج کیفیت تخمک در دفعات بعدی درمان به نظر می رسد که در بعضی موارد عوامل خارجی نظیر نوع دارو و شرکت سازنده دارو، پروتکل تحریک تخمدانی، طرز تهیه و نگهداری دارو و بالاخره دقت بیمار در انجام تزریقات از جمله موارد دخیل در COMA می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 9246

دانلود 364 استناد 0 مرجع 14
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  85
 • دانلود: 

  15
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 85

دانلود 15
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3 (پی در پی 31)
 • صفحات: 

  42-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  471
 • دانلود: 

  114
کلیدواژه: 
چکیده: 

زمینه و هدف: میزان موفقیت IVF به علل ناباروری و درمان آن بستگی دارد. روش های مختلف درمانی و مراکز مختلف، میزان موفقیت متفاوتی را گزارش کرده اند. این مطالعه به منظور بررسی نتایج باروری به دنبال IVF و عوامل موثر بر آن در مرکز ناباروری منتصریه مشهد انجام شد.روش بررسی: این مطالعه توصیفی - تحلیلی در مرکز ناباروری منتصریه وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد روی 150 زوج نابارور به دنبال IVF طی سال های 85-1380 انجام شد. اطلاعات به وسیله پرسشنامه ای که شامل سن زن، سن همسر، علت ناباروری، اسپرموگرام، مدت ناباروری، تعداد فولیکول های ایجاد شده به دنبال درمان، تعداد اووسیت های به دست آمده، تعداد جنین های تشکیل شده، منتقل شده و نتایج درمان بود؛ جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آزمون های آماری کای اسکوئر، تی مستقل،ANOVA  یک طرفه و رگرسیون لجستیک تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: متوسط سن زنان مورد مطالعه 29.7±5.4 سال بود. میانگین تعداد فولیکول های شمارش شده 11±6، تعداد اووسیت های به دست آمده 6±3.9 و تعداد جنین های منتقل شده 2.6±1.5 بود. میزان موفقیت IVF با تعداد فولیکول های شمارش شده (P<0.05)، تعداد اووسیت به دست آمده (P<0.05) و تعداد جنین های منتقل شده (P<0.05) رابطه معنی داری وجود داشت. میزان باروری 24.6 درصد بود. میزان باروری در بین گروه های مختلف سنی اختلاف معنی داری نداشت.نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که پاسخ تخمدان به تحریک تخمک گذاری و تعداد جنین های انتقال یافته از عوامل مهم و موثر در پیش بینی نتایج IVF می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 471

دانلود 114 استناد 0 مرجع 0
litScript