نتایج جستجو

28285

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2829

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

AIREY J.A. | ALMEIDA PORADA G.

نشریه: 

CIRCULATION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  109
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  1401-1407
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5710
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5710

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

RENZI M. | FARRANT M.

نشریه: 

JOURNAL OF PHYSIOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  585
 • شماره: 

  PT 1
 • صفحات: 

  91-101
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6515
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6515

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  155-163
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  64
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 64

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

SACCO T. | TEMPIA F.

نشریه: 

JOURNAL OF PHYSIOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  543
 • شماره: 

  PT 2
 • صفحات: 

  505-520
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5738
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5738

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  11-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  1365
 • بازدید: 

  130
 • دانلود: 

  59
چکیده: 

مقدمه: مطالعات متعدد نقش حمایت کننده عصبی گالیک اسید را به عنوان یک آنتی اکسیدان قوی نشان داده است. از طرف دیگر، تری متیل تین یک ترکیب ارگانوتین متیله شده است که دژنراسیون نورونی در مغز انسان و جوندگان را القاء می کند. این مطالعه اثرات گالیک اسید بر وزن مرطوب مخچه، نسبت وزن مخچه به کل مغز و تعداد سلول های پورکینژ در فولیای IV،V و VIدر مغز موش های صحرایی مسموم شده با تری متیل تین را مورد بررسی قرار داد.مواد و روش ها: 50 موش صحرایی نر بالغ نژاد اسپراگ داولی به پنج گروه تقسیم شدند: کنترل ، گروه TMT+Saline دریافت کننده سالین بعد از مسمومیت با TMT (م8 میلی گرم/کیلوگرم/وزن بدن) و همچنین گروه های TMT+GA100،TMT+GA50 و TMT+GA200. حیوانات 50، 100 و 200 میلی گرم/کیلوگرم وزن بدن گالیک اسید را 7 روز قبل و 7 روز بعد از تجویز تری متیل تین دریافت نمودند. سرانجام از طریق پرفیوژن قلبی موش های صحرایی کشته شدند و وزن کل مغز و مخچه اندازه گیری شد و سپس تجزیه و تحلیل آسیب شناسی انجام شد.یافته ها: وزن مرطوب مخچه به طور معنی داری در گروه TMT+Saline در مقایسه با کنترل کاهش یافت و در موش های صحرایی درمان شده با گالیک اسید در مقایسه با گروه TMT+Saline افزایش داشت. با این حال نسبت وزن میانگین مخچه به کل مغز در گروه های مختلف، متفاوت نبود. تعداد سلول های پورکینژ در فولیای خاص در موش های صحرایی درمان شده با گالیک اسید در مقایسه با گروه TMT+Saline به طور معنی داری افزایش یافت.نتیجه گیری: داده های ما نشان داد که گالیک اسید سمیت TMT را کاهش داده است و احتمالا از طریق ویژگی های آنتی اکسیدانی و حفاظت عصبی با آسیب های مخچه در ارتباط بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 130

دانلود 59 استناد 1365 مرجع 13
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  21
تعامل: 
 • بازدید: 

  1680
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

ETHANOL EXPOSURE ON POSTNATAL DAY (PD) 4 AND/OR 5 INDUCES purkinje cells LOSS IN THE DEVELOPING RAT CEREBELLUM AND CAUSES DEFECTS CALLED FETAL ALCOHOL SYNDROME IN THE FETUS. SINCE THE PRECISE MECHANISM OF ETHANOL ACTION IS NOT WELL UNDERSTOOD…

آمار یکساله:  

بازدید 1680

دانلود 0
strs
نویسنده: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  19
تعامل: 
 • بازدید: 

  1050
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

Epileptic seizures are based on paroxysmal depolarization shifts (PDSs) of neurons. Ample evidence shows that PDSs are emerged due to imbalance between excitatory and inhibitory synaptic transmission. However, several experiments include intrinsic membrane properties in the mechanisms underlying PDS discharge. Conventional intracellular recording from brain slices were used to investigate the role of K+ channels in the initiation of the epileptiform discharges in cerebellar purkinje cells (PCs). PCs showed spontaneous PDSs after application of penthylentetrazol (PTZ, 25 and 50mM), biccuculine methiodide (BCC, 100μM) and 4-aminopyridine (4-AP, 2mM) but not in response to application of tetraethylammonium (TEA, 2mM). In comparison to spontaneous firing, PDSs had higher amplitude but were shorter in half-width duration. They also had steeper slopes in the rising and falling phases. BCC and PTZ- induced PDSs were similar in shapes and properties but were significantly different from 4-AP-induced PDSs. Blockade of the excitatory synaptic transmission by the broad-spectrum glutamate receptor antagonist kynuretic acid (1mM), inhibited induction of PDSs by PTZ and BCC. However, in most neurons, it did not remarkably change 4-AP-induced PDSs. Using specific blockers of the small and large conductance Ca2+ dependent K+ channels; we found these channels play no or little role in the induction of PDS discharge. Results demonstrated that epileptiform discharges in PCs are induced by imbalance between excitatory and inhibitory synaptic transmission or suppression of K+ channels mediating fast A-type current.

آمار یکساله:  

بازدید 1050

دانلود 0
نویسندگان: 

AZIZI S. | MOVAHEDI A. | ARABAMERI E. | GHASEMI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  86
 • دانلود: 

  5259
چکیده: 

Background & Objective: Pathophysiological and atrophic changes in the cerebellum have been proven one of the reasons for embryonic stress in Parkinson's patients. Without compensatory activity, such abnormalities can have widespread effects on the motor and non– motor movement of these patients. The aim of this study was to investigate the pre– treatment effects of aerobic exercises on purkinje cells of cerebellum in Parkinson's rats with fetal stress. Methods: The research method was experimental. A total of 40 pregnant Wistar rats were randomly divided into two groups with and without stress. The stress– related group was subjected to immobilization stress from day 8 to 21 for 3 hours each day. A total of 26 neonates with prenatal stress and 26 neonates with prenatal stress (30 days old) were randomly assigned to groups. There was eight groups including control group 1 (without perinatal stress, motionless, healthy, n=6), sham group 1 (without perinatal stress, motionless, n=6), sham group 2 (with perinatal stress, motionless, n=6), experimental group 1 (without perinatal stress, treatment, motionless, n=6), experimental group 2 (without perinatal stress, treatment, treadmill exercises, n=8), control group 2 (with perinatal stress, healthy, without activity, n=6), experimental group 3 (with perinatal stress, treatment, no activity, n=6), experimental group 4 (with stress perinatal, treatment, treadmill exercises, n=8). Aerobic training groups performed aerobic exercises on the treadmill five days a week for 8 weeks. In order to introduce animals with treadmill and minimize the stress of rats, they were practiced extensively on the treadmill for 3 days before the start of the protocol (3 days, 10 minutes, speed 12 meters per minute). Animals were reluctant to run on treadmill during the introduction. The main training program was progressive and included a 25– minute ran at speeds of 15 m/min in the first week and 64 minutes ran at a speed of 22 m/min in the eighth week. To create the Parkinson's model, the substantia nigra was destroyed by injecting 5μ g of 6– hydroxy dopamine solution into the substantia nigra. Three weeks after surgery and Apomofin rotation test, animals sacrificed and the brain extracted from the skull, and after the procedure, tissue passage, cutting and staining, the number of cerebral pourkingia cells counted using a microscope. To normalize the distribution of dependent variables from Shapirowilk and assume the equality of variances, Levin test and one– way variance for intergroup change were used. Results: Perinatal stress caused a significant decrease in the number of pourkingia cells. Therefore, the number of control cells in the control group was significantly lower than the control group without stress (p<0. 001). However, there was no significant difference between the control and sham groups without stress and between control and sham groups with stress (p<0. 001). Injection of 6– OHDA poison reduces the number of Parkinson's cerebral pourkingia cells And the mean number of pourkingia cells in the Parkinson's with stress and Parkinson's without prenatal groups was lower than the mean number of pourkingia cells in the control groups (p<0. 001). This decrease was observed in Parkinson's group with prenatal stress (p=0. 011). Parkinsonian groups with stress and no stress+aerobic training showed a significant increase in the number of porcini cerebellar cells, which showed a significant difference at the level (p<0. 001). Prenatal stress also reduced the beneficial effects of exercise on the number of pourkingia cells in the cerebellum (p=0. 017). Conclusion: Prenatal stress seems to significantly reduce the number of Parkinsonian rats' pourkingia. Aerobic exercises have reduced the negative effects of prenatal stress and the reduction of the negative effects of Parkinson's on the changes in the pourkingia cells of the cerebellum. The results of the beneficial effects of aerobic activity on the protection of pourkingia cell cells in Parkinson's patients show prenatal stress.

آمار یکساله:  

بازدید 86

دانلود 5259 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

CAVELIER P. | POUILLE F. | DESPLANTEZ T.

نشریه: 

JOURNAL OF PHYSIOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  540
 • شماره: 

  PT 1
 • صفحات: 

  57-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2773
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2773

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11251
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Background & Objective: Many studies have shown that exercise exercises have an effect of altering the cerebral pocketing cells and improving cognitive, motor, learning and memory functions. Also, attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) strongly associated with a defect in the cerebellum that has been created by reducing the size of the cerebellum. The purpose of this study was to investigate the effects of endurance training along with methylphenidate consumption on purkinje cells in rats with ADHD. Methods: A Laboratory research method used. The subjects were 4– 6 weeks, 40 Wistar rats (mean and standard deviation of 102. 28± 4. 74 g); which randomly divided into two groups. A total of 7 rats as a control group and 33 rats in an L– NAME group. At this stage, 10 mg L– NAME per kg bodyweight, eight weeks and five times a week, was injected subcutaneously for hypertension. The L– NAME group at the age of 8 to 12 weeks (mean and standard deviation of 181. 70± 8. 37 g) randomly divided into five groups. A blood sampling group including five rats (mean and standard deviation of 182± 6. 51 grams) used for blood sampling, and the remaining 28 rats (mean standard deviation of 181. 66± 8. 69 grams) were divided into four groups of 7 rats randomly. Four groups were ADHD, ADHD+endurance training, ADHD+methylphenidate consumption group, ADHD+endurance training+methylphenidate consumption. To ADHD+methylphenidate use and ADHD+endurance training+methylphenidate consumption, 2 mg of methylphenidate was given daily in kilograms of body weight, five days per week orally. The open– field test for over– active detection and 5– band treadmill for endurance training of rats used. The rats ran for 28 days, five days a week. The practice load for training groups included running at speeds of 2 to 8 m/min for 30 minutes. Descriptive statistics were used to determine to mean, mean, standard deviation, drawing tables and charts. For normalization of the distribution of dependent variables from the Kolmogorov– Smirnov and the assumption of the equation of variances, the Levine test and the correlation t were used to examine the intra– group weight variations and one– way variance for intra– group variation. Results: The results showed that there was a significant difference between the number of purkinje cells in the control group than the other groups (ADHD without endurance training and methylphenidate consumption group, ADHD+endurance exercise, ADHD+methylphenidate consumption, ADHD+methylphenidate consumption+endurance exercise) (p<0. 001). Also, there was a significant difference between the number of purkinje cells ADHD without endurance training and methylphenidate consumption group than the other groups (control, ADHD+endurance exercise, ADHD+methylphenidate consumption, ADHD+methylphenidate consumption+endurance exercise) (p<0. 001). However, there was no significant difference between ADHD+endurance exercises with ADHD+methylphenidate consumption group and ADHD+methylphenidate consumption+ endurance exercises. Conclusion: According to the findings of this study, about the fact that endurance exercises have been reported without complications, it seems that 30 minutes of endurance training per day could replace the use of methylphenidate to changes in cerebral Purkingia cells for an ADHD animal model. It is also assumed that the increase in the number of purkinje cells is associated with better endurance function associated with exercise.

آمار یکساله:  

بازدید 11251

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
litScript