نتایج جستجو

22104

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2211

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  282-288
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1727
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

سابقه و هدف: یکی از اهداف مهم دندانپزشک، حفظ حیات پالپ می باشد. بنابراین مراحل درمان تا حد امکان باید در جهت تامین این هدف باشند. در موارد اکسپوز مستقیم پالپ، پوشاندن پالپ یکی از درمانهای ایده آل است. طی سالهای متمادی مواد مختلفی جهت پوشاندن ناحیه اکسپوز پالپ بکار برده شده اند. اما ماده انتخابی در حال حاضر هیدروکسید کلسیم می باشد. ولی تحقیقات مختلف نشان داده اند که هیدروکسید کلسیم در بعضی موارد، موجب تحلیل داخلی و یا کلسیفیکاسیون پالپ می شود. در سال 1993، ماده جدیدی بنام MTA معرفی شد. توانائی سیل MTA در آزمایشات نشت باکتری برتر از بقیه مواد رایج بوده، سمیت آن نسبت به مواد دیگر کمتر است. در ضمن این ماده موتاژن نیست و استفاده از آن در حیوانات هیچ مشکلی را ایجاد نکرده است.مواد و روش ها: در تحقیق حاضر، از 22 دندان عقل سالم فک بالای انسان استفاده شد. دندانها بعد از بی حسی و رعایت اصول ایزولاسیون توسط MTA و هیدروکسید کلسیم در دو گروه و در یک محیط دهانی پالپ کپ مستقیم شدند. در نهایت پس از گذشت 1 هفته، 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه و 6 ماه، دندانها از دهان خارج شده، تعداد 14 نمونه بعد از انجام مراحل آزمایشگاهی جهت بررسی هیستوپاتولوژیک آماده شدند.یافته ها: نتایج حاصل نشان داد که در نمونه های MTA، سد عاجی از ضخامت بیشتر و پالپ از التهاب خفیف تری برخوردار بوده است. همچنین این ماده موجب حفظ حیات پالپ گشته، فاقد واکنش جسم خارجی بوده است.نتیجه گیری: بنابراین MTA میتواند جایگزینی مناسب برای هیدروکسید کلسیم در حفظ حیات پالپ باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1727

دانلود 87 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  21
 • صفحات: 

  269-280
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  99
 • دانلود: 

  62
چکیده: 

در دهه های اخیر تغییرات شدید کاربری اراضی در استان گلستان باعث کاهش میزان چشم گیری از جنگل های هیرکانی شده است. در بررسی این تغییرات از نقشه های پوشش سرزمین حاصل از طبقه بندی تصاویر ماهواره ای لندست (سنجنده TM) مربوط به سال های 1984، 2012 و 2016 به عنوان ورودی مدل ساز تغییر سرزمین (LCM)، برای تحلیل و نیز پیش بینی تغییرات پوشش سرزمین در سال 2030 استفاده شد. به منظور برآورد صحت مدل سازی از آماره های عملکرد نسبی (ROC)، نسبت موفقیت به هشدار خطا و عدد شایستگی استفاده شد. در ادامه به بررسی نقش تغییر کاربری اراضی در تولید رواناب حوزه آبخیز به عنوان یکی از خدمات اکوسیستمی پرداخته شد. نتایج بیانگر صحت بالای شبکه عصبی مصنوعی با میزان ROC برابر 949/0، نسبت موفقیت به هشدار خطا 57 درصد و عدد شایستگی 11 درصد بود. نتایج مدل-سازی تغییرات کاربری اراضی نشان داد از سال1984 تا 2012 بیشترین تغییرات مربوط به کاهش پوشش جنگلی بوده است. مدل سازی این روند با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی نشان داد از سال 2016 تا 2030 در حدود 30361 هکتار از سطح پوشش جنگلی کاسته خواهد شد. نتایج بررسی تولید رواناب نشان داد، میزان رواناب در کل حوزه، مخصوصاً در قسمت شرق و شمال شرق حوزه که بیشترین تغییرات کاربری هم در این مناطق رخ داده-افزایش یافته است. این افزایش در میزان رواناب بر اثر تغییر کاربری اکوسیستم جنگلی به کاربری کشاورزی در این مناطق صورت گرفته است. نتایج این مطالعه، درک ما را از پیامدهای هیدرولوژیکی تغییرات کاربری زمین بهبود می بخشد و دانش مورد نیاز را برای توسعه و مدیریت مناسب زمین به منظور پایداری و بهره وری در حوزه آبریز گرگان رود فراهم می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 99

دانلود 62 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  657-670
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  86
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

در راستای استفاده بهینه از چوب گونه های سریع الرشد صنوبر، ویژگی های خمیر کاغذ از چوب دو گونه صنوبر P.euoramericana, P.nigra var betolifolia در دو طبقه قطری 20 و 15 سانتی متر با استفاده از فرآیند سودای پر بازده بررسی شد. میانگین طول فیبر، قطر فیبر، قطر حفره سلولی و ضخامت دیواره سلولی در طبقه قطری 20 سانتی متر به ترتیب 978.63، 23.20، 15.45، 3.90 میکرون و مقدار سلولز: 54.33 درصد، لیگنین: 21.33 درصد، مواد استخراجی: 1.35 درصد و خاکستر: 1.21 درصد بوده است. نتایج بررسی ها نشان داده است که خمیر کاغذ رنگ بری شده سودای پر بازده از چوب گونه P.euroamericana در طبقه قطری 20 سانتی متر نسبت به دیگر تیمارها برتر است. کاغذ حاصل از تیمار برتر دارای اندیس مقاومت در برابر پاره شدن برابر mN.m2/gr 214.4، طول پاره شدن برابر km 3.66 و اندیس مقاومت در برابر ترکیدن برابر kPa.m2/gr 17.3 بوده است. نتایج ارزیابی خواص نوری کاغذ حاصل نشان داد که این تیمار بیشترین روشنی (52.59 ISO) و کمترین ماتی (95.22) را نسبت به دیگر تیمارها داشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 86

دانلود 23 استناد 2 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  645-656
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  82
 • دانلود: 

  17
چکیده: 

این مطالعه با هدف بررسی تاثیر عوامل موثر فرایندی بر روی شفافیت و بازده خمیر مکانیکی پراکسید قلیایی (APMP) از چوب صنوبر تبریزی برای ساخت کاغذ چاپ و تحریر صورت پذیرفت. به این منظور، گونه مورد نظر از عرصه جنگل کاری شده در منطقه طرح صنایع کاغذ مراغه نمونه برداری و ابعاد الیاف آنها شامل طول الیاف، قطر الیاف، قطر حفره و ضخامت دیواره الیاف به ترتیب 853، 22.66، 15.16، 3.74 میکرون اندازه گیری شد.برای تولید خمیر کاغذ APMP از مواد شیمیایی مختلف شامل سود 7) و 6 درصد(، پراکسید هیدروژن 6) و 5 درصد(، دی آتیلن تری آمین پنتا استیک اسید 0.5) درصد( و سیلیکات سدیم 3.5) درصد( براساس وزن خشک خرده چوب ها استفاده شد.براساس نتایج تیمارهای آزمایشی، زمان پیش حرارت دهی خرده چوب ها 20 دقیقه، زمان آغشته سازی مرحله اول 20 دقیقه، زمان آغشته سازی مرحله دوم 75-105 دقیقه، درصد خشکی مرحله اول آغشته سازی 34-36 درصد، درصد خشکی مرحله دوم آغشته سازی 23-25 درصد و درصد نسبی مصرف مواد شیمیایی در مرحله اول آغشته سازی برای سود در سه سطح 40، 50، 60 درصد، برای پراکسید هیدروژن در سه سطح 20، 25 و 44 درصد، برای دی اتیلن تری آمین پنتا استیک اسید در دو سطح 60 و 75 درصد و برای سیلیکات سدیم در یک سطح 50 درصد در نظر گرفته شد. از خمیر کاغذ APMP تولید شده در 24 تیمار انجام گرفته، شفافیتی حدود 71.7 تا 78.6 درصد ISO و بازده ای حدود 74.17 تا 93.47 درصد به دست آمد.نتیجه نهایی نشان داد که با استفاده از درصد نسبی مصرف 60، 20 و 75 درصد در مرحله اول آغشته سازی به ترتیب برای سود، پراکسید هیدروژن و دی آتیلن تری آمین پنتا استیک اسید و با درصد خشکی 34 در مرحله اول و 23 در مرحله دوم به ازای مصرف 7 درصد سود و 6 درصد پراکسید هیدروژن خمیر کاغذ APMP در بازده قابل قبول دارای شفافیت مطلوب تری است.

آمار یکساله:  

بازدید 82

دانلود 17 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  21-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1080
 • دانلود: 

  267
چکیده: 

کنف مورد استفاده در این تحقیق (واریته برگ پنجه ای 7635 گونه (Hibiscus cannabinus از ایستگاه تحقیقات پنبه ورامین تهیه شد. پوست نمونه های کنف پس از جداسازی از مغز چوبی گیاه به قطعات 5-4 سانتی متر تبدیل و پس از شستشو با آب و خشک شدن با هوا برای تهیه خمیر کاغذ کرافت مورد استفاده قرار گرفت. تحت شرایط پخت متفاوت کرافت (سولفیدیته 25 درصد، درجه حرارت پخت 170 درجه سانتی گراد، نسبت مایع پخت به وزن خشک پوست 7 به 1، قلیاییت فعال 14، 16 و 18 درصد و زمان پخت 30، 50 و 75 دقیقه)، خمیر کاغذهای متعددی در محدوده بازده 50 تا 60 درصد و عدد کاپای 17 تا 30 تولید گردید. نتایج ارزیابی خمیر کاغذهای حاصله نشان داده است که اثر مستقل درصد قلیاییت فعال و زمان پخت برروی بازده و عدد کاپای خمیر کاغذ در سطح 1 درصد معنی دار و اثر متقابل آنها در سطح 1 و 5 درصد برروی بازده بدون معنی ولی برروی عدد کاپا معنی دار بوده است. با توجه به رابطه بین بازده خمیر کاغذ و عدد کاپا، سه تیمار مختلف در محدوده عدد کاپای 20، 25 و 30 انتخاب شد. به منظور تعیین عدد کاپا و درجه روانی مناسب به لحاظ خصوصیات بهینه کاغذ، کاغذهای دست ساز حاصل از خمیر کرافت پوست کنف با عدد کاپای متفاوت و درجات روانی مختلف 400، 450 و (ml, CSF) 500 ارزیابی شد. نتایج حاصل نشان داد که خمیر کاغذ کرافت حاصل از پوست کنف در عدد کاپای 25 و در درجه روانی 400 از نظر مجموع ویژگی های کاغذ، دارای کیفیت مطلوب تری بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1080

دانلود 267 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

خلف ر. | شکرالهی ا.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  45
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 45

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  192
 • دانلود: 

  29
چکیده: 

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر ارتفاع از سطح دریا بر مشخصات الیاف، ترکیبات شیمیایی و بازده خمیر کاغذ کرافت در کاج بروسیا انجام شد. نمونه برداری در سه حد ارتفاعی 450، 750 و 960 متر از سطح دریا و از جنگل کاری عرب داغ که در 200 کیلومتری شمال شرقی گرگان قرار دارد، انجام گرفت. از هر حد ارتفاعی سه پایه درخت سالم کاج بروسیا قطع شد. وابری الیاف به روش فرانکلین و اندازه گیری مشخصات الیاف با میکروسکوپ نوری انجام پذیرفت. اندازه گیری درصد ترکیبات شیمیایی (سلولز، لیگنین و خاکستر) و مواد استخراجی کاج بروسیا بر اساس روش های استاندارد TAPPI انجام شد. خمیر کاغذ کرافت در شرایط با قلیائیت فعال در دو سطح 18 و 20 درصد و در سه سطح زمانی متفاوت 60، 90 و 120 دقیقه تهیه گردید. در بخش اندازه گیری های الیاف و ترکیبات شیمیایی از آنالیز واریانس در قالب طرح کاملا تصادفی و برای مقایسه میانگین ها از آزمون دانکن و در بخش بازده خمیر کاغذ و عدد کاپا از آزمون فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی استفاده شد. نتایج نشان دادند که برای کاج بروسیا بین سه حد ارتفاعی 450، 750 و 960 متر از سطح دریا به لحاظ مشخصات الیاف چوب آغاز و چوب پایان در سطح اعتماد آماری 5 درصد اختلاف معنی داری وجود دارد. به طوری که ارتفاع 750 و 960 متر از سطح دریا به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار را دارا بودند و به لحاظ ترکیبات شیمیایی، کاج بروسیا ارتفاع 750 متر از سطح دریا به طور معنی داری در سطح اعتماد آماری 5 درصد دارای سلولز بیشتری بوده و کاج بروسیا در ارتفاع 960 متر از سطح دریا به طور معنی داری در سطح اعتماد آماری 5 درصد دارای لیگنین و مواد استخراجی بیشتری بوده ولی برای خاکستر بین سه حد ارتفاعی اختلافی مشاهده نشد. خمیر کاغذ حاصل از کاج بروسیا واقع در ارتفاع 960 متر از سطح دریا به دلیل داشتن عدد کاپای کمتر برای تولید خمیر قابل رنگ بری و مقاوم تر مناسب تر است؛ ولی به شرط این که پالایش مناسبی بر روی الیاف اعمال گردد و خمیر کاغذ حاصل از کاج بروسیا واقع در ارتفاع 750 متر از سطح دریا را به دلیل بازده زیادتر می توان برای تهیه محصولات کاغذی در طیف گسترده از قبیل کارتن، کرافت لاینر و کاغذهای بسته بندی  مورد استفاده قرار داد.

آمار یکساله:  

بازدید 192

دانلود 29 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  199-220
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  667
 • دانلود: 

  154
چکیده: 

سابقه و هدف: برخی ترکیبات ایجادشده از مواد استخراجی چوب (برای مثال قیر ایجادشده با منشا مواد اسیدهای چرب) مواد چسبنده ای هستند که به سختی در مراحل شستشو حذف می شوند و رسوبات چسبنده ای بر روی تجهیزات فرآیند ایجاد می کنند. هنگام تهیه خمیر کاغذ از چوب پهن برگان این ترکیبات، منشاء مشکلات بیشماری مانند تشکیل مواد چسبناک، باقی ماندن ناخالصی ها در خمیر کاغذ و پارگی کاغذ در ماشین کاغذ می شوند. به علاوه، در صورت باقی ماندن این ترکیب ها روی کاغذ مشکلاتی مانند ایجاد لکه های تیره و چسبیدن الیاف کاغذ به سطح سیلندر، پارگی ورقه و گرفتگی توری و نمدها ایجاد می شود. همچنین مواد استخراجی ممکن است با مواد شیمیایی رنگبری واکنش داده و فرآورده های تغییر یافته و اکسیدشده ای را ایجاد کنند. مواد استخراجی تغییر یافته باعث بروز مشکل قیر شده و بر روی روشنی خمیر کاغذ تاثیر منفی دارند. در این تحقیق تاثیر پیش تیمار با آب داغ و پیش تیمار با قلیا بر قابلیت رنگبری خمیر CMP گونه ممرز بررسی شد.مواد و روش ها: خرده چوب های گونه ممرز از کارخانه چوب و کاغذ مازندران تهیه شد. تیمار با آب داغ و تیمار با قلیا در سه سطح 0.5، 2 و 3.5 درصد با هدف خارج ساختن مواد استخراجی پیش از فرآیند خمیرسازی، انجام و سپس از خرده چوب های شاهد و خرده چوب های پیش تیمار شده، با فرایند CMP و در شرایط یکسان، خمیرکاغذ تهیه و با پروکسید هیدروژن رنگبری شد. از خمیرکاغذ حاصله، کاغذهای دست ساز تهیه و خواص نوری کاغذهای حاصل قبل و بعد از رنگبری و خواص مقاومتی کاغذهای حاصل قبل از رنگبری بررسی گردید.یافته ها: در نمونه های پیش تیمارشده در دما و زمان ثابت، مقدار کاهش جرم طی پیش تیمار با آب داغ کمتر از پیش تیمار با قلیا بوده و در پیش تیمار قلیایی با افزایش درصد قلیا مقدار کاهش جرم افزایش یافته است. در هر دو حالت پیش تیمار بازده خمیرکاغذ حاصل از خرده چوب های ممرز پیش تیمار شده نسبت به نمونه شاهد بیشتر است. تعداد دور پالایش و انرژی مصرفی خمیرکاغذهای حاصل از خرده چوب های پیش تیمارشده با قلیا بیشتر از خمیر کاغذهای حاصل از خرده چوب های پیش تیمارشده با آب داغ است. درجه روشنی نمونه های پیش تیمار شده با آب داغ و قلیا قبل و بعد از رنگبری نسبت به نمونه شاهد افزایش یافت. طی پیش تیمار با قلیا با افزایش درصد قلیایی، درجه روشنی نمونه های پیش تیمار شده نیز افزایش نشان داد. قبل از رنگبری، ماتی نمونه های پیش تیمار شده با آب داغ به مقدار کمی افزایش یافت و در کل اختلاف معنی داری بین نمونه های پیش تیمار شده با آب داغ و شاهد در سطح 5 درصد مشاهده نشد.در نمونه های پیش تیمار شده با آب داغ در دما و زمان ثابت، شاخص مقاومت در برابر کشش گونه ممرز افزایش یافت. پیش تیمار با قلیا نیز سبب افزایش شاخص مقاومت در برابر کشش شد. شاخص مقاومت در برابر ترکیدن در اثر پیش تیمار با آب داغ افزایش یافت. پیش تیمار با قلیا نیز سبب افزایش شاخص مقاومت در برابر ترکیدن شد.نمونه های پیش تیمار شده با آب داغ و قلیا نشان داد که شاخص مقاومت در برابر پاره شدن افزایش یافت و با افزایش درصد قلیایی سیر صعودی داشت.نتیجه گیری: پیش تیمار نمودن خرده چوب های ممرز با آب داغ و قلیا باعث کاهش جرم خرده چوب ها و افزایش بازده خمیرکاغذ CMP نسبت به نمونه شاهد شده است. به دلیل خروج مواد استخراجی رنگی به ویژه ترکیبات فنولی، مقدار مواد استخراجی در خمیر کاهش یافته و همچنین در نتیجه عمل رنگبری درجه روشنی نمونه های پیش تیمارشده قبل و بعد از رنگبری نسبت به نمونه شاهد افزایش یافت. ماتی در نمونه های پیش تیمار شده با آب داغ افزایش و طی پیش تیمار با محلول قلیایی کاهش یافت. در نمونه های پیش تیمارشده با آب داغ و محلول قلیایی نسبت به نمونه شاهد، شاخص مقامت در برابر کشش خمیرکاغذ گونه ممرز افزایش ولی در شاخص های مقاومت در برابر ترکیدن و مقاومت در برابر پاره شدن تفاوت معنی داری مشاهده نشد.

آمار یکساله:  

بازدید 667

دانلود 154 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  4 (ویژه اندو)
 • صفحات: 

  428-434
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1624
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

زمینه و هدف : پالپ استون کانونی از کلسیفیکاسیون در پالپ دندانی است که شایعترین ضایعه پالپی به حساب می آید و موجب ایجاد مشکل در دستیابی به مدخل کانالها و آماده سازی کانال ریشه می شود. شیوع آن در مطالعات مختلف از %7.5 تا %90 گزارش شده است. هدف از انجام این تحقیق تعیین شیوع پالپ استون در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی در سال 79 بوده است.مواد و روشها: مطالعه به روش توصیفی و با استفاده از رادیوگرافیهای بایت وینگ و پری اپیکال گرفته شده از 1325 بیمار مراجعه کننده به بخش بیماریهای دهان و تشخیص دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی انجام شد و سپس در صورت مشاهده توده رادیواپک مشخص در قسمت کرونالی پالپ به عنوان پالپ استون ثبت می شد. همچنین در این بیماران متغیرهای سن - جنس - بیماری سیستمیک و مال اکلوژن بررسی گردید.یافته ها: در این تحقیق شیوعی به میزان %5.7 برآورد شد که در زنان %63.2 و در مردان %36.8  بود؛ ولی از نظر توزیع جنسی تفاوتی میان دو گروه سالم و بیمار وجود نداشت. متوسط سن بیماران 33.2±12.6 در مقایسه با گروه سالم 35.3±16.8 بود و اختلافی از نظر سن میان دو گروه وجود نداشت.18.4% از بیماران دارای پالپ استون مبتلا به بیماری سیستمیک و %35.5 دارای مال اکلوژن بودند.نتیجه گیری: شیوع پالپ استون با توجه به تحقیق انجام شده که بر اساس رادیوگرافی بیمارن و کلینیک بوده است از مقدار نسبتا بالایی برخوردار است. شیوع آن در زنان بیشتر از مردان بوده، ولی از نظر آماری تفاوت معنی دار نبوده است. در ضمن شیوع پالپ استون در مولرهای بخصوص اولین مولر دائمی نشان داده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 1624

دانلود 28 استناد 1 مرجع 0
عنوان: 
نویسنده: 

BASANDEH KIMIA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  17
تعامل: 
 • بازدید: 

  1365
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

THE VITALITY OF DENTAL pulp IS ESSENTIAL FOR LONG-TERM TOOTH SURVIVAL. THE AIM OF VITAL pulp THERAPY IS TO PRESERVE VITAL, HEALTHY pulp TISSUE. THIS THERAPY'S FOUNDATION IS THE ELIMINATION OF BACTERIA FROM THE DENTIN-pulp COMPLEX. …

آمار یکساله:  

بازدید 1365

دانلود 0
litScript