نتایج جستجو

76096

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

7610

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

بیمارستان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1 (مسلسل 36)
 • صفحات: 

  53-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  4408
 • دانلود: 

  1196
چکیده: 

زمینه و هدف: ویژگیهای ساختار بهداشت و درمان ایران ضر ورت توسعه فناوری اطلاعات در حوزه پزشکی و طراحی یک سیستم سلامت الکترونیک موثر را ایجاب می کند و با توجه به اهمیت موضوع این پژوهش با هدف شناخت عوامل موثر بر استقرار سلامت الکترونیک به منظور تدوین ابعاد طرح جامع برای ایران صورت گرفته است.مواد و روشها: این پژوهش از نوع کاربردی بوده و به صورت توصیفی- تطبیقی بوده و با بهره گیری از روش مطالعه شبه کیفی با تایید ریاضی انجام پذیرفته است. کشورهای مورد مطالعه در این پژوهش شامل استرالیا، آلمان، ژاپن، سوئد، انگلیس، ترکیه و ایران بودند. به دلیل تطبیقی بودن، پژوهش حاضر فاقد نمونه می باشد و کشورهای منتخب صرفا به عنوان منابع اطلاعاتی انتخاب شده اند. این پژوهش در 4 مرحله شامل بررسی وضعیت موجود و تاریخچه موضوع در ایران از طریق مستندات و مدارک، مطالعه جامع سلامت الکترونیک در کشورهای منتخب از طریق جستجوی مطالب در کتب و مقالات و همچنین اینترنت، پیشنهاد طرح اولیه و نهایتا انجام اعتبارسنجی طرح از تکنیک شبه دلفی و ارائه طرح نهایی انجام گردید.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که اولویت های استقرار سلامت الکترونیک شامل پرونده الکترونیک سلامت شخصی» شناسه بیمار، کارت سلامت الکترونیک، افزایش سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات، ثبت الکترونیکی قرار ملاقا تها برای درمان بیماران، نسخه نویسی الکترونیک، بالاخره پزشکی از راه دور می باشد که هدف مشترک همه این استراتژی ها استفاده از تکنولوژی اطلاعات در ارائه خدمات سلامت با محوریت بیمار می باشد. زیر ساختارهای سلامت الکترونیک عبارتند از شبکه های فیزیکی، زیرساختارهای قانونی، آموزش و آمادگی و اجرای عملیات سلامت الکترونیک. منابع لازم برای استقرار سلامت الکترونیک شامل منابع مالی، منابع داده ای و سایر منابع می باشد. روش های استقرار سلامت الکترونیک شامل پرونده الکترونیک سلامت، کارت الکترونیک سلامت، خدمات پزشکی از راه دور و پورتال های سلامت است.نتیجه گیری: موانع عمده استقرار سلامت الکترونیک در ایران شامل معین نبودن استراتژی، مبهم و پیچیده بودن زیر ساختار فناوری اطلاعات، دو مشکل فرهنگ سازی و آموزش در ارتباط با آموزش و تمرین برای مهارت های فن آوری اطلاعات و ارتباطات، تغییرات سریع مدیران بویژه در وزارت رفاه و وزارت بهداشت، ناتوانی در جذب نیروی متخصص و ماهر فناوری اطلاعات در عرصه سلامت الکترونیک، مشخص نبودن ساز و کار برای تامین منابع مالی نظام سلامت الکترونیک، عدم تدوین استانداردهای فنی، ضعف در روش های پیاده سازی سلامت می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 4408

دانلود 1196 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

KHORRAM MANESH AMIR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  175-179
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9162
 • دانلود: 

  9508
چکیده: 

Background: Failed attempts to improve the delivery of healthcare to communities show distinct flaws that have a higher impact during a major incident or disaster (MID). This study evaluates the concept of surge capacity, which intends to achieve a balance between the needs and resources in affected areas by providing staff, stuff, structure, and system. Methods: A systematic literature review was performed according to the PRISMA statement and by using PubMed, Scopus, and Google Scholar, and related keywords. Results: There were limited publications about flexible surge capacity (FSC). However, the sum of data obtained indicated the need for flexibility in expanding major incidents or disasters, demanding new resources, which may neither be available on time nor reachable due to infrastructural damage. Conclusion: FSC is a novel concept based on international guidelines. It refers to the extra and adjustable human and material resources that can be mobilized by activating nonprofessional but educated staff and different but accepted facilities in a fast, smooth, and productive way. public health and public education play an essential role in obtaining such flexibility.

آمار یکساله:  

بازدید 9162

دانلود 9508 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Yazdi Feyzabadi V. | Amiri R. | Seyedi M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  5 (Special Issue)
 • صفحات: 

  70-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  119
 • دانلود: 

  134
چکیده: 

Background and Objectives: In the late 2019, the SARS-CoV-2 virus was identified as the cause of an outbreak of acute respiratory illness known as the COVID-19, which began to spread in the world very quickly. Preventive measures have been a significant issue in preventing the spread of COVID-19. This rapid review study was conducted to summarize selected countries' preventive policies and strategies in the East and Southeast Asia, including China, South Korea, Japan, Vietnam, and Singapore, during the COVID-19 epidemic. Methods: In this rapid review study, the Scopus, PubMed, Embase, and Web of Science databases were searched. The keywords applied in the search strategy were primary health care, public health, prevent* and plan, policy, program, initiative, intervention, measure, and COVID-19 in addition to the name of each country. Furthermore, we searched the World health Organization (WHO) and the United Nations Development Program (UNDP) websites to retrieve more key sources as grey literature. The relevant data were extracted from the final studies and categorized. Results: After screening, 33 studies met the inclusion criteria. Dominant measures implemented in these countries were categorized into different categories including communication and information, physical distancing, quarantine, monitoring, and testing axes. Conclusion: Education and information, extensive testing and screening, contact tracing, isolation of infected and suspected cases, and observance of physical distancing has been very effective in reducing Covid-19 transmission and its mortality.

آمار یکساله:  

بازدید 119

دانلود 134 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

نشریه: 

Ethics Med public health

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  75-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  59
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 59 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

TAKIAN AMIR HOSSEIN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  45
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  1502-1506
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  41946
 • دانلود: 

  23901
چکیده: 

Background: Sustainable Development Goals (SDGs) aim to transform our world, and each goal has specific targets to be achieved by 2030. For the goals to be achieved, everyone needs to do their part: governments, academia, the private sector and all people. This paper summarizes the main evidence-based recommendations made by excellent academics and scholars who discussed their experiences and views during the conference to respond to the challenges of sustainable health development.Methods: To contribute to exploring to the academia's role in reaching SDGs, the 1st International Conference on Sustainable health Development was held at Tehran University of Medical Sciences, on 24-25 April 2016, in Tehran, Iran.Results: In line with Goal 3 of SDGs: "ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages", the conference discussed various aspects of Universal health Coverage (UHC), as well as Global Action Plans for prevention and control of Non-Communicable Diseases (NCDs), and explained the special role of academic public health institutes in education, research and service provision in the two above-mentioned areas.Conclusion: To fulfill the requirements of SDGs, modern approaches to funding, education, teaching, research priority setting and advocacy, which in turn need novel strategies in collaboration and constructive partnerships among academic public health institutes from low, middle and high-income countries, are essential.

آمار یکساله:  

بازدید 41946

دانلود 23901 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KARAMI MANOOCHEHR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  45164
 • دانلود: 

  18700
کلیدواژه: 
چکیده: 

Mass gathering (MG) is defined as "any type of organized or spontaneous occasion that attracts sufficient numbers of peoples to strain the planning and response sources of the city or nation hosting the event" 1. Published literature addressed public health aspects and associated risks with MG and necessity of public health preparedness as the responsibility of public health authorities 2-5. There are several concerns regarding MG from the viewpoint of public health authorities including risk of spreading infectious diseases by participants worldwide. . . .

آمار یکساله:  

بازدید 45164

دانلود 18700 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

MOEIN M. | REZAEI N. | YEGANEH M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-6
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  66319
 • دانلود: 

  95975
چکیده: 

The UNESCO Chair in health Education in TUMS (TUMS), Iran, was established in Immunology, Asthma and Allergy Research Institute in April 2004. The purpose of this chair is to promote an integrated system of research, training, information and documentation activities in the field of health education. The target group includes the public, health care workers, students, trainees and researchers. During its one year existing, the Chair has supported financially eleven admitted proposals and supported technically eight submitted proposals in divers fields regarding health issues with the cooperation of other research institutes in TUMS. It has made connections with most of the national research institutes and universities to establish multi-centric collaborations. The activities of the Chair are being directed towards the health priorities of the country and region. The Chair has contributed to an important international congress on immunodeficiency disorders as well as another meeting on Asthma in near future. The Chair is to publish several educational books, booklets and CDs related to health education; it is also going to prepare a thorough proposal on HIV/AIDS prevention with collaboration of other institutions, which could be applicable regionally, and in neighboring countries and states.

آمار یکساله:  

بازدید 66319

دانلود 95975 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-7
تعامل: 
 • استنادات: 

  409
 • بازدید: 

  13229
 • دانلود: 

  19588
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13229

دانلود 19588 استناد 409 مرجع 0
نویسندگان: 

HADI FATEMEH | SHIRAZI ELHAM | SORAYA SHIVA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  86-87
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  56717
 • دانلود: 

  127554
کلیدواژه: 
چکیده: 

Psychiatric disorders are prevalent throughout theworld and based on the latest survey on the prevalenceof mental disorders among Iranians, these disorders werefound in 23. 6% of the population and were more prevalentin women than men. Pregnancy, childbirth anda year after delivery is considered “ the perinatal period” which is a critical period for mothers, babies and the entirefamily. The prevalence of psychiatric disorders inthe perinatal period is 15-29% with depressive andanxiety disorders being the most common conditions...

آمار یکساله:  

بازدید 56717

دانلود 127554 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MESDAGHINIA A. | KESHAVARZ H. | JAZAYERI A. | NEJAT S. | SALEHI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  1 (SUPPLEMENTARY ISSUE)
 • صفحات: 

  32-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  70306
 • دانلود: 

  61378
چکیده: 

The main aim of the Master of public health (MPH) program is to equip the participants with the knowledge and skills essential for better service management and applied (including health system) research. The content of the program is revised and expanded in the last three decades and currently there are different MPH programs included the general MPH, Modular MPH, Medical Ethics MPH and MD-MPH programs. General evaluation and feedback show that the MPH program has been reasonably successful. MPH program enables participants to perform their duties and functions more successfully.  

آمار یکساله:  

بازدید 70306

دانلود 61378 استناد 0 مرجع 0
litScript