نتایج جستجو

76083

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

7609

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

BROWN K. | JAMETON A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  20-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  409
 • بازدید: 

  10872
 • دانلود: 

  19588
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10872

دانلود 19588 استناد 409 مرجع 0
نویسندگان: 

CASSANO P. | FAVA M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  53
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  849-857
تعامل: 
 • استنادات: 

  409
 • بازدید: 

  23329
 • دانلود: 

  19588
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 23329

دانلود 19588 استناد 409 مرجع 0
نشریه: 

پیاورد سلامت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  220-234
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1243
 • دانلود: 

  971
چکیده: 

زمینه و هدف: وقتی تفاوت فاحشی بین گروه های درآمدی در جامعه وجود داشته باشد، از مسیر کانال های متعدد، ممکن است بر سلامتی جوامع و ساختار هزینه های آن تاثیر بگذارد. مطالعه حاضر به بررسی تاثیر نابرابری و فقر (و سایر خصوصیات اقتصادی-اجتماعی جوامع) بر روی شاخص های سلامت عمومی و ساختار پرداخت های هزینه ای آن پرداخته است.روش بررسی: مطالعه حاضر از نوع توصیفی- کاربردی بوده و در نمونه 34 کشور جهان (به لحاظ برخورداری از داده های منظم از نابرابری درآمد) طی دوره زمانی 1995 تا 2012 با استفاده از رویکرد داده های تابلویی انجام گرفته است. برای برآورد مدل ها از نرم افزار Eviews 9 استفاده شده است. برآوردها طی مدل های جداگانه برای شاخص های سلامتی و هزینه های آن انجام شده است.یافته ها: نابرابری درآمد و فقر از یک سو موجب کاهش سلامت عمومی گردیده و از سوی دیگر سهم افراد از پرداخت های بهداشتی و درمانی را افزایش می دهد. همچنین سطح آموزش موجب ارتقای سلامت جامعه و کاهش پرداخت های مستقیم از جیب و خصوصی افراد می شود. تمرکز جمعیت در شهرهای بزرگ موجب افزایش مخارج خصوصی سلامت و پرداخت های مستقیم از جیب افراد می گردد. نتیجه گیری: در مسیر توسعه اقتصادی باید توجه ویژه به مساله نابرابری درآمد بین افراد جامعه شود. با بروز نابرابری و فقر نسبی بیشتر، مشکلات روحی و روانی در جامعه تعمیق یافته و سلامت افراد دچار آسیب جدی می شود. این مساله با تضعیف مدیریت کارایی بخش سلامتی، پرداخت های مستقیم از جیب افراد را نیز افزایش داده و بنابرین موجب تضعیف مضاعف سلامتی عمومی می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1243

دانلود 971 استناد 0 مرجع 4
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1 (پیاپی 7)
 • صفحات: 

  81-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1389
 • دانلود: 

  285
چکیده: 

مقدمه: فن آوری اطلاعات امکانات فراوانی در عرصه های علمی، اجتماعی و اقتصادی ایجاد نموده است که دسترسی به اینترنت از شاخص های مهم این فن آوری محسوب می گردد. با توجه به رشد روزافزون کاربردهای آن، استفاده از پورتال ها برای آموزش سلامت جامعه و ارایه خدمات زنده، کم هزینه و قابل دسترس در هر مکان و زمان شناخته شده است. در این مقاله سعی شد معیارهای ارزش گذاری یک سایت پورتال مورد بررسی قرار گیرد، چرا که تدوین و گردآوری معیارها کمک به سزایی در طراحی، پیاده سازی، ارزش گذاری و انتخاب درست مدیران و کاربران خواهد نمود.روش بررسی: مطالعه حاضر به روش توصیفی انجام گرفته است و جامعه آماری آن 53 نفر از کارشناسان و صاحب نظران انفورماتیک بودند که در زمینه برنامه نویسی در محیط های تحت وب تجربه داشتند. به منظور انجام پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. جمع آوری اطلاعات پژوهش با جستجو درسایت های اینترنتی، مصاحبه با کارشناسان و صاحبنظران مربوط و تهیه پرسشنامه با مقیاس پنج درجه ای Likert بر اساس استانداردهای مهندسی نرم افزار و اینترنت و تجربیات نگارنده انجام شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه تنظیم شده از طریق مصاحبه با تعدادی از صاحب نظران و کارشناسان انفورماتیک صورت گرفت و پایایی پرسشنامه نیز پس ازاجرای مقدماتی بر روی 20 نفر از آزمودنی های همان جامعه (پایلوت) با Cronbach Alfa، 0.78 درصد به تایید رسید. نتایج به وسیله نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد که از نظر کارشناسان مربوط از بین ده گروه پارامتر مورد بررسی، در بخش مدیریت «عامل هزینه در انتخاب و خرید یک پورتال» با 96 درصد بالاترین میزان اهمیت را نسبت به سایر عوامل به خود اختصاص داد. به عبارت دیگر این عامل می تواند تا حد زیادی فارغ از امکانات فنی سایت و یا سیاست های در نظر گرفته شده برای آن موثر واقع گردد، از سوی دیگر، در مقایسه با نرم افزار استاندارد موجود، نسبت هزینه های نگهداشت و به روز رسانی این گونه سایت ها به هزینه تولید آنها افزایش یافته است.نتیجه گیری: فن آوری اطلاعات و ارتباطات، شناخت وآگاهی مدیران نسبت به انتخاب یک پورتال برای سیستم های مراکز بهداشتی درمانی و مراکز تحقیقاتی در حوزه سلامت و همچنین معیارها و عوامل ارزش یابی آن را ضروری ساخته است. این امر در بهبود هر چه بیشتر کیفیت سایت های پورتال برای ارایه خدمات، موثر خواهد بود و در نتیجه طراحان امر به نحوی مطلوب نسبت به طراحی این گونه سایت ها اقدام خواهند کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1389

دانلود 285 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

EIDE M.J. | WEINSTOCK M.A.

نشریه: 

DERMATOLOGIC CLINICS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  119-124
تعامل: 
 • استنادات: 

  410
 • بازدید: 

  11430
 • دانلود: 

  19766
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11430

دانلود 19766 استناد 410 مرجع 0
نویسندگان: 

PATEL V. | FLISHER A.J. | HETRICK S.

نشریه: 

LANCET

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  369
 • شماره: 

  9569
 • صفحات: 

  1302-1313
تعامل: 
 • استنادات: 

  395
 • بازدید: 

  9592
 • دانلود: 

  17143
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9592

دانلود 17143 استناد 395 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  17-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1427
 • دانلود: 

  371
چکیده: 

مقدمه و اهداف: دستیابی به «بهداشت برای همه» در بیانیه آلماآتا در سال 1978 به عنوان شعار زیربنایی و بر اساس مراقبت های بهداشتی اولیه به تمام کشورهای جهان معرفی شد. چگونگی دسترسی به این هدف مهم یعنی دسترسی به خدمات اولیه بهداشتی بیشتر با نشانگرهای کمی بررسی شده است. در حالی که رویکرد کیفی می تواند تجربه دسترسی به خدمات بهداشتی از منظر مصرف کنندگان را بشناساند بینش عمیقی را در این زمینه ایجاد کند. این مطالعه با هدف توصیف و تفسیر درک استفاده کنندگان خدمات بهداشتی از دسترسی به خدمات و به دست آوردن بینش عمیق تر در مورد تجربه مصرف کنندگان این خدمات انجام شده است.روش کار: مصاحبه نیمه ساختار یافته عمیق، با 9 نفر از مراجعه کنندگان به مرکز بهداشتی - درمانی انتخاب شده به شیوه نمونه گیری هدفمند انجام شد. مصاحبه ها ضبط، دست نویس و سپس با رویکرد پدیده شناسی و با استفاده از روش «ون مانن» تجزیه و تحلیل شدند.نتایج: شش مضمون زیر در تجزیه و تحلیل داده ها ظهور یافتند. رویارویی با فرصت های آموزش همه جانبه، ارتباطات مشتری مدار، خدمات بهداشتی باکیفیت، کفایت زمانی - مکانی خدمات بهداشتی، عدالت محوری و مشارکت فردی.نتیجه گیری: یافته ها نشان داد که دسترسی به خدمات بهداشتی چیزی فراتر از وجود خدمات به تنهایی است. خدمات بهداشتی با آموزش بهداشت و برقراری عدالت اجتماعی تکمیل خواهد شد. آموزش های همه جانبه و افزایش مشارکت های فردی در بهره مندی مطلوب از خدمات بهداشتی برای توانمندسازی مردم لازم به نظر می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 1427

دانلود 371 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

HEART FAILURE REVIEWS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  7-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1892
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1892

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  65
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  304-311
تعامل: 
 • استنادات: 

  376
 • بازدید: 

  4588
 • دانلود: 

  14299
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4588

دانلود 14299 استناد 376 مرجع 0
نویسندگان: 

GRODSKY J.A.

نشریه: 

CALIFORNIA LAW REVIEW

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  93
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  171-270
تعامل: 
 • استنادات: 

  376
 • بازدید: 

  12633
 • دانلود: 

  14360
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12633

دانلود 14360 استناد 376 مرجع 0
litScript