نتایج جستجو

76075

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

7608

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

XIAO L. | FAYER R. | RYAN U. | UPTON S.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  72-97
تعامل: 
 • استنادات: 

  386
 • بازدید: 

  7050
 • دانلود: 

  15604
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7050

دانلود 15604 استناد 386 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  77-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  389
 • بازدید: 

  8335
 • دانلود: 

  16114
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8335

دانلود 16114 استناد 389 مرجع 0
نویسندگان: 

KORWIN KOSSAKOWSKA A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  73-85
تعامل: 
 • استنادات: 

  391
 • بازدید: 

  15243
 • دانلود: 

  16455
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15243

دانلود 16455 استناد 391 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  182
 • بازدید: 

  2282
 • دانلود: 

  12863
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2282

دانلود 12863 استناد 182 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

health POLICY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  121
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  273-281
تعامل: 
 • استنادات: 

  393
 • بازدید: 

  3617
 • دانلود: 

  16799
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3617

دانلود 16799 استناد 393 مرجع 0
نویسندگان: 

Kumar Gunjan

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20944
 • دانلود: 

  20680
چکیده: 

Operational research (OR) is a relatively new, applied branch of mathematics, which helps provide a scientific base for the management and problem‑ solving. At present, its application in public health issues is gaining importance both nationally and internationally, particularly in program management and policy making. It is an interdisciplinary team approach that requires managers and researchers to work together toward identification of the problems and implementation of optimal solutions. There is rising importance accorded by international and national agencies to invest resources in OR and guide program implementation in public health, and the global fund to fight TB, AIDS, and malaria allows up to 10% of each grant to be allocated for OR. There are multitude of research methods used in the field of health. These fields of OR, implementation research, and health system research are a source of confusion for researchers. OR may sometimes be used interchangeably with implementation research or under the subheading of health system research. OR using various qualitative and mathematical models provides solutions which are currently being applied to overcome the obstacles in health policy making and implementation. Integration of OR with monitoring and evaluation is a new paradigm in program management. This paper aims to summarize the theme, relevance, approach, methods, and applications and challenges of OR in the field of public health and how it had led to policy changes in the field of health.

آمار یکساله:  

بازدید 20944

دانلود 20680 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

FARHUD DARIUSH D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  1033-1035
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  46386
 • دانلود: 

  24860
کلیدواژه: 
چکیده: 

Violence is a great challenge threatening the world peace. It includes a wide range of behaviors like; fight, war and genocide. There are different definitions of violence. Therefore, providing a suitable definition is necessary. In literature, according to the cultural and social text, there are different definitions for violence. The definitions are pro-vided based on the goal of research and text. The best definition is provided by WHO: "It covers a wide range of acts, going beyond physical acts to include threats and intimidation. It also includes the myriad and often less obvious consequences of violent behavior, such as physical harm, deprivation and mal development that compromise the well-being of individuals, families and communities."

آمار یکساله:  

بازدید 46386

دانلود 24860 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

PFALLER M.A. | DIEKEMA D.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  133-163
تعامل: 
 • استنادات: 

  792
 • بازدید: 

  34661
 • دانلود: 

  17315
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 34661

دانلود 17315 استناد 792 مرجع 0
نویسندگان: 

CURTIS E.A. | GLACKEN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  653-663
تعامل: 
 • استنادات: 

  398
 • بازدید: 

  11661
 • دانلود: 

  17659
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11661

دانلود 17659 استناد 398 مرجع 0
نشریه: 

اخلاق زیستی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  20
 • صفحات: 

  67-98
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1318
 • دانلود: 

  385
چکیده: 

امروزه سلامتی یکی از مولفه های اساسی و از نگرانی های روزمره انسان ها به شمار می رود و قطع نظر از سن، جنس و پیشینه های اجتماعی یا نژادی، سلامتی از مهم ترین و حیاتی ترین سرمایه های اجتماعی جوامع محسوب می شود. اهمیت بهداشت و سلامت در توسعه به حدی است که در نشست هزاره سوم بهداشت و سلامت محور توسعه قرار گرفته است. در میان اسناد بین المللی که به بررسی سلامت و بهداشت عمومی پرداخته است، برنامه هزاره سوم توسعه اهمیت ویژه ای دارد و چهار هدف از هشت هدف اصلی این اعلامیه مستقیما به بهداشت و سلامت مربوط می شود. بقیه اهداف نیز به صورت غیر مستقیم به آن مرتبط هستند.با توجه به اهمیت موضوع بهداشت و سلامت عمومی و عدم وجود منبعی که به تفصیل به بررسی حق مزبور پرداخته باشد، پژوهش حاضر به صورت یک مطالعه مروری انجام شده و به دنبال تبیین مفهوم و ابعاد تحت پوشش حق برخورداری از بهداشت و سلامت در اعلامیه هزاره سوم توسعه می باشد، چراکه این اعلامیه از جایگاه خاصی برخوردار بوده و راهنمای توسعه در هزاره سوم است، لذا می توان با بهره گیری از رهیافت های آن به ارتقای سطح بهداشت و سلامت عمومی در جامعه و در نتیجه نزدیک شدن به معیارهای توسعه یافتگی کمک نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 1318

دانلود 385 استناد 0 مرجع 0
litScript