نتایج جستجو

112988

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

11299

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

LIAO K.L. | WOOD N. | CONWAY G.S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  167-174
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5924
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5924

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

INTERNATIONAL SOCIAL WORK

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  60
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1028-1038
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4159
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4159

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

HEALTH PSYCHOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  41
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  171
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 171 استناد 3 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

PHILLIPS T.M. | PITTMAN J.F.

نشریه: 

JOURNAL OF ADOLESCENCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1021-1034
تعامل: 
 • استنادات: 

  945
 • بازدید: 

  7849
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7849

دانلود 9195 استناد 945 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  3-4
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1791
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1791

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  49-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  2277
 • دانلود: 

  746
چکیده: 

مقدمه: ناباروری یکی از مشکلات مهم بهداشت جهانی است که دارای ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی می باشد. شیوع مشکلات روانشناختی در افراد نابارور و به خصوص زنان نابارور بالا تخمین زده شده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر درمان بهزیستی بر میزان استرس و بهزیستی روانشناختی زنان نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری منتصریه مشهد انجام شد.روش کار: مطالعه حاضر، مطالعه ای شبه آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون در دو گروه آزمایش و کنترل می باشد که در تابستان 1390 بر روی زنان نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری منتصریه مشهد انجام شد. 22 زن نابارور واجد شرایط شرکت در پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (11 نفر) و کنترل (11 نفر) قرار گرفتند. گروه آزمایش به مدت 8 جلسه هفتگی تحت درمان بهزیستی قرار گرفتند و در مقابل گروه کنترل درمانی دریافت نکردند. گردآوری داده ها با استفاده از مقیاس استرس) DASS-21 پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس) و پرسشنامه بهزیستی روانشناختی انجام شد.یافته ها: پس از پایان جلسات درمانی بین گروه آزمایش و کنترل از نظر استرس و بهزیستی روانشناختی تفاوت معنی داری وجود داشت. میزان بهزیستی روانشناختی در گروه آزمایش افزایش ((p<0.05 و به تبع آن استرس کاهش ((p<0.05 معنی داری داشت.نتیجه گیری: درمان بهزیستی بر کاهش استرس و افزایش بهزیستی روانشناختی زنان نابارور موثر است.

آمار یکساله:  

بازدید 2277

دانلود 746 استناد 4 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

VLEIORAS G. | BOSMA H.A.

نشریه: 

JOURNAL OF ADOLESCENCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  397-409
تعامل: 
 • استنادات: 

  945
 • بازدید: 

  8924
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8924

دانلود 9195 استناد 945 مرجع 0
نویسندگان: 

درویزه زهرا | کهکی فاطمه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  91-104
تعامل: 
 • استنادات: 

  10
 • بازدید: 

  791
 • دانلود: 

  205
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه سازگاری زناشویی با به زیستی روانی دانشجویان متاهل دانشگاه الزهرا است و جامعه آماری شامل 201 نفر از دانشجویان زن متاهل این دانشگاه است، که به صورت نمونه در دسترس انتخاب شدند. برای جمع  آوری داده های پژوهش، از آزمون های سازگاری زناشویی (دو نفره) اسپانیر و بهزیستی روان شناختی، و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری هم بستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. جز خرده مقیاس معنویت، که فقط با خرده مقیاس هم بستگی دونفره رابطه ای معنادار داشت، نتایج، رابطه ای معنادار بین خرده مقیاس های به زیستی روانی و خرده مقیاس های سازگاری زناشویی بود. مدت زمان ازدواج و سازگاری زناشویی، 0.206 از تغییرات به زیستی روانی را پیش بینی می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 791

دانلود 205 استناد 10 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Psychology Research

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  530-535
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4829
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4829

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  468-481
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2100
 • دانلود: 

  1177
چکیده: 

زمینه و هدف: مفهوم بهزیستی روان شناختی حاکی از یک ساختار چندبعدی شامل نگرش های زندگی است و برای بررسی این که آیا شخص از پتانسیل، اهداف ، کیفیت روابط با دیگران و آن چه درباره زندگیش احساس می کند، آگاه است یا خیر، طراحی شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی متغیرهای سرمایه روان شناختی، سرمایه اجتماعی، سخت رویی روان شناختی و هوش معنوی به عنوان عوامل پیش بین بهزیستی روان شناختی می باشد.مواد و روش ها: پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه پژوهش شامل تمامی دانشجویان دانشگاه های خوارزمی، آزاد و پیام نور کرج در سال تحصیلی 92-1391 و نمونه 377 نفر از دانشجویان می باشند که به روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گردیدند. بدین صورت که ابتدا از هر دانشگاه سه دانشکده به عنوان خوشه انتخاب و سپس به 50 نفر از هر دانشکده پرسشنامه تحویل داده شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف (PWBS)، پرسشنامه سرمایه روان شناختی لوتانز (PCQ)، مقیاس سرمایه اجتماعی دلاویز (DSCS)، پرسشنامه زمینه یابی دیدگاه های شخصی کوباسا (PVSQ) و مقیاس خود ارزیابی هوش معنوی کینگ (SISRI-24) استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS18 و به روش های همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره، در سطح معناداری P<0.05 انجام شد.یافته ها: نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای سرمایه روان شناختی، سرمایه اجتماعی، سخت رویی روان شناختی و هوش معنوی 59.1%، تغییرات بهزیستی روان شناختی را پیش بینی می کنند و همبستگی مثبت و معناداری (0.76=r و P<0.05) با بهزیستی روان شناختی دارند.نتیجه گیری: عوامل سرمایه روان شناختی، سرمایه اجتماعی ، سخت رویی روان شناختی و هوش معنوی، تغییرات بهزیستی روان شناختی دانشجویان را پیش بینی می کنند و روان درمان گران می توانند با دستکاری این عوامل باعث افزایش بهزیستی روان شناختی دانشجویان گردند.

آمار یکساله:  

بازدید 2100

دانلود 1177 استناد 0 مرجع 0
litScript