نتایج جستجو

3627

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

363

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  22
تعامل: 
 • بازدید: 

  75
 • دانلود: 

  8
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 75

دانلود 8
نویسندگان: 

نظریان ابوالفضل

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  215-221
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1514
 • دانلود: 

  229
چکیده: 

پیش زمینه و هدف: دیمتوات به عنوان ترکیب آلی فسفردار در مبارزه با آفات کشاورزی استفاده می شود که برای اعصاب انسان سمی است. پسودوموناس های حاوی پلاسمیدهای تجزیه کننده ترکیبات فسفردار، راهی مناسب برای پاکسازی محیط زیست معرفی شده اند.مواد و روش کار: پسودوموناس پیوتیدا از خاک آلوده به این سموم تفکیک و در محلول معدنی غنی شده با دیمتوات، شناسایی و به طور مطلوبی کشت شد. مصرف دیمتوات بر اساس مهار (سمیت) استیل کولین استراز بدست آمد. پلاسمیدهای تجزیه کننده آنزیم های هیدرولیتیک به وسیله آکریدین اورنج حذف شدند و از باکتری مقاوم به حساس منتقل شدند.یافته ها: دیمتوات با غلظت 0.8 گرم در لیتر در محلول معدنی به وسیله باکتری به خوبی مصرف شد. رشد باکتری در محیط حاوی دیمتوات دوبرابر بیشتر از فسفات معدنی بود. میزان پروتیین تام تولیدی تا 357 میلی گرم بر لیتر افزایش یافت. فعالیت آنزیم استیل کولین استراز توسط دیمتوات در غلظت های 0.2 تا 2 گرم در لیتر به طور خطی کاهش می یافت اما چنانچه پسودوموناس پوتیدا در محلولی دارای دیمتوات با غلظت دو گرم در لیتر به مدت 96-48 ساعت کشت می شد اثر مهارکنندگی باقیمانده دیمتوات در آن محلول به ترتیب 63 تا 97 درصد کاهش می یافت. این باکتری مقاوم در برابر دیمتوات در اثر آکریدین اورنج، پلاسمیدهای مقاومت را از دست می داد. پلاسمیدهای مقاومت به باکتری های حساس، انتقال یافتند.بحث و نتیجه گیری: پلاسمیدهای مذکور که آنزیم های تجزیه کننده سموم فسفردار را بیان می کنند، ابزار موثری برای پاکسازی ترکیبات آلی فسفردار (سموم ضداعصاب) محسوب می شوند و با فن آوری های نوین امکان کاربرد در جلوگیری از مضرات ناخواسته ترکیبات آلی فسفردار را دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 1514

دانلود 229 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  22
تعامل: 
 • بازدید: 

  1995
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

IN REFERENCE TO pseudomonas GENUS AND PARTICULARLY pseudomonas AERUGINOSA, HIGH QUALITY RESEARCHES HAS BEEN PERFORMED REGARDING QUORUM SENSING. SIGNALING MECHANISMS THAT REGULATE GENES ACYL HOMOSERINE LACTONE (AHL) IS THE LAS AND RELATED RHL, HOWEVER THERE IS ANOTHER GENUS MEMBER CALLED pseudomonas QUINOLONE (PQS) SIGNAL, WHICH CONTROLS AHL SYNTHESIS EXPRESSION, VIRULENCE FACTORS BACTERIA PLAYS AN IMPORTANT ROLE. ...

آمار یکساله:  

بازدید 1995

دانلود 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  231-239
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  113
 • دانلود: 

  37
چکیده: 

پمپ های تراوشی (efflux) وابسته به نیروی محرکه پروتونی نقش مهمی در مقاومت چند دارویی باکتری pseudomonas aeruginosa  دارند. 23 سویه دارای مقاومت چند دارویی از 104 سویه بیمارستانی برای کار انتخاب شد. MIC آنتی بیوتیک های سیپروفلوکساسین، افلوکساسین، سفتازیدیم، سفتریاکسون، جنتامیسین، آمیکا سین و اتیدیوم بروماید تعیین شد. آزمایش MICs در حضور ترکیب پروتونوفور کربونیل سیانید -m کلروفنیل هیدرازون (CCCP)، تکرار شد. سطح تراوش فعال در سویه ها با روش  accumulation(تجمع) اتیدیوم بروماید اندازه گیری شد و میزان اختصاصی بودن تراوش نیز با سنجش تجمع آنتی بیوتیک های فلوروکینولون انجام گرفت. با روش PCR سیستم تراوشی ذاتی mexAB-oprM از سویه ها تکثیر گردید. میزان MIC آنتی بیوتیک ها در حضور  CCCPحداقل در یک رقت کاهش یافت. سنجش تجمع اتیدیوم بروماید، حضور مکانیزم تراوش فعال را در سویه های بیمارستانی P. aeruginosa  اثبات کرد و تست تجمع فلوروکینولون ها نشان داد که مکانیزم تراوش در این سویه ها طیف وسیعی از ترکیبات دارویی غیر مشابه را در بر می گیرد. PCR ثابت کرد که 17% از این سویه ها سیستم تراوشی، mexAB–oprM  را بر روی ژنوم خود دارند. مقایسه نتایج PCR با سایر نتایج نشان دهنده آن است که سویه های بالینی مورد مطالعه نه تنها سیستم تراوشی mexAB-oprM بیان شده در سویه های وحشی را دارند بلکه سویه ها به سایر پمپ های تراوشی نیز مجهز هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 113

دانلود 37 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  481-494
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1002
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

در این تحقیق سویه های موکوئید (مولد آلژینات) و غیر موکوئید pseudomonas aeruginosa از منابع مختلف بالینی (شامل خلط، مدفوع، ادرار و سوختگی) شد. از آنجایی که فرم موکوئیدی ناپایدار است و شرایط خاص رشد در پایداری فرم موکوئیدی و افزایش تولید آلژینات موثر می باشد، اثر فشار اسمزی به عنوان یکی از فاکتورهای محیطی رشد در تولید آلژینات مورد بررسی قرار گرفت. به منظور بررسی اثر فشار اسمزی بر تولید آلژینات، جدا سازی و سنجش آن ضروری است. برای افزایش فشار اسمزی از محیط های کشت مختلف استفاده شد که عبارتند از: مکانگی آگار دارای 0.5 و 0.25 مولار کلرید سدیم، مکانگی آگار دارای درصدهای مختلف گلیسرول (%5, %3-1) و 10%) و نوترینت آگار دارای 1% گلوکز. نمونه ها هفت روز در حرارت 25 درجه سانتیگراد در 10 لوله حاوی 10 میلی لیتر محیط، کشت داده شد. اگزوپلی ساکارید تولید شده (آلژینات) طی مراحل مختلف مانند سانتریفوژ، ترسیب با الکل و الکل زدایی استخراج و در خلا خشک شد. برای سنجش آلژینات در نمونه ها از روش آنالیز کار بازول با بورات استفاده و اسید د-گلوکورونیک و اسید آلژینیک به عنوان استاندارد بکار برده شد. بهترین نتایج در تولید آلژینات با محیط مکانگی آگار دارای 2% گلیسرول بدست آمد. بیشترین میزان تولید آلژینات از سویه جدا شده از خلط بیمار مبتلا به برونشیت مزمن (سویه 7101) و به میزان 5212 mg/l در محیط مکانگی آگار حاوی 2% گلیسرول و 607 mg/l در محیط بدون گلیسرول بود. کمترین میزان تولید آلژینات مربوط به سویه جدا شده از سوختگی به میزان 140 mg/lدر محیط حاوی گلیسرول بود. در تحقیق حاضر سویه 7101 بیشترین میزان تولید آلژینات را در محیط مکانگی آگار حاوی 2% گلیسرول داشت که حاکی از نقش گلیسرول در بالا بردن اسمولاریته و افزایش تولید آلژینات است. بنابراین میزان تولید آلژینات علاوه بر نوع سویه و منبع بالینی (برای مثال ریه) به شرایط محیطی رشد مانند اضافه کردن گلیسرول به عنوان عامل افزایش فشار اسمزی بستگی دارد. 

آمار یکساله:  

بازدید 1002

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  57-65
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  189
 • دانلود: 

  36
چکیده: 

حذف گوگرد از ترکیبات تیوفنی یکی از مسائل مهم در پالایشگاه ها و کنترل آلودگیهای زیست محیطی محسوب می شود. یک سویه باکتریایی غنی شده در خاک حاوی MTBE قادر به گوگردزدایی از ترکیب تیوفن می باشد که با آنالیز فیلوژنتیکی انجام شده بر اساس توالی ژن 16S rRNA، این سویه به عنوان pseudomonas stutzeri شناسایی شد. آزمایشهای گوگردزدایی با سلولهای فعال بدون رشد این باکتری در حضور ترکیب گوگرددار مدل تیوفن و در فاز آبی انجام شد که نتایج به دست آمده با روش اسپکتروفتومتری UV در طول موج 230 نانومتر نشان داد که بیش از 95 درصد از تیوفن با غلظت اولیه 12.4 میلی مولار پس از 15 ساعت حذف شده است. آنالیز انجام شده با روش کروماتوگرافی گازی (GC) نیز همین میزان کاهش تیوفن را نشان داد. همچنین به منظور بررسی فعالیت گوگردزدایی سلولهای فعال بدون رشد این باکتری در محیط دوفازی حاوی نفت خام، میزان کاهش گوگرد از طریق اندازه گیری میزان سولفات آزاد شده با روش کدورت سنجی مورد بررسی قرار گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 189

دانلود 36 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  77-92
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1731
 • دانلود: 

  247
چکیده: 

باکتری pseudomonas syringae یکی از گونه های باکتریهای بیماریزا می باشد که دارای تنوع زیاد ژنتیکی، فیزیولوژیکی و بیولوژیکی می باشد. در این تحقیق، مقاومت P.s. pv.syringae و P.s. pv.tomato تحت شرایط خشک و مرطوب مورد بررسی قرار گرفت. هر دو این باکتریها نسبت به خشکی بسیار حساس بوده بطوریکه قادر نمی باشند تحت شرایط خشک بیش از سه روز بر روی سطح مواد بی جان نظیر کاغذ صافی، کاغذ تفلون و همچنین بر روی بذر گوجه فرنگی زنده باقی بمانند. انواع مواد مایه زنی که بکار گرفته شد در شرایط رطوبت نسبی پایین به مرگ سریع سلول های باکتری منجر می شد. ژنهای hrp که نقش بسیار مهمی در تکثیر باکتری دارند ولی در بقاء P.syringae هیچگونه نقش قابل ملاحظه ای از آنها بر روی بذر و مواد بی جان مشاهده نگردید. با وجود این، بعد از جوانه زدن بذر و ظهور گیاهچه، دینامیزم جمعیت جدایه های موتان hrp بطور معنی داری به میزان نسبت به جدایه های وحشی خود بودند. انتقال P.s. pv.tomato بوسیله بذر بسیار پایین می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهدکه انتقال P.s. pv.tomato از سالی به سال دیگر می تواند از راههای دیگر نظیر آلودگی خاک و بقایای گیاهی صورت گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1731

دانلود 247 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

حسن نیا محمدرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  228
 • دانلود: 

  51
چکیده: 

این تحقیق به منظور تعیین اثر باکتری پسودوموناس فلورسنس (pseudomonas fluorescens) بر افزایش میزان جلبکهای مورد استفاده در آبزی پروری، از قبیل کتوسروس (Chaetoceros)، اسکلتونما (Skeletonema)، تتراسلمیس (Tetraselmis) و کلرلا (Chlorella)  به اجرا درآمد. برای این منظور ابتدا باکتری مورد نظر از آب استخرهای مولدین کارگاه تکثیر و پرورش میگوی کلاهی با کمک محیطهای کشت افتراقی و Zobell2216E استخراج، خالص سازی و سپس تولید انبوه گردید. جلبکهای مورد نظر با محیط کشت کانوی (Conway) تکثیر شده و در مرحله شکوفایی با باکتری فوق در آزمایشات گوناگون در قالب تیمارهای متفاوت و بصورت کشت ترکیبی مورد بررسی قرار گرفتند. مطالعات صورت گرفته نشان داد که با درصدهای مختلف از باکتری فوق می توان جایگزین بخشی از محیط کشت جلبک استفاده نمود. نتایج حاصله تاثیر قوی و مثبت باکتری مزبور را بر رشد جلبکهای پرورشی نشان می دهد. به گونه ای که می توان به تنهایی از باکتری پسودوموناس فلورسنس در تکثیر جلبک و به میزان 50 تا 150 میلیگرم در لیتر استفاده نمود. این امر یک ره آورد جدید در پرورش جلبک تلقی می گردد. این باکتری به تنهایی می تواند برای جلبکهای کتوسروس و تتراسلمیس بصورت محیط کشت جدید معرفی گردد، در حالیکه برای جلبک اسکلتونما توانایی عملکرد بصورت یک محیط مستقل را ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 228

دانلود 51 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  57-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1662
 • دانلود: 

  87
کلیدواژه: 
چکیده: 

محلهای کلنیزاسیون اپی فیت و اندوفیت pseudomonas syringae در تمامی مراحل رشد گیاه گوجه فرنگی روی اندامهای ریشه، ساقه و برگ مورد بررسی قرار گرفت. در بررسی ضد عفونی کردن سطح گیاه بوسیله کلروفرم مشخص گردید که گاز کلروفرم قادر است تمام سلولهای باکتری را در سطح گیاه از بین ببرد ولی سلولهای باکتری در داخل بافتهای گیاهی صدمه نمی زند. بنابراین استفاده از کلروفرم به عنوان روشی مناسب برای ضدعفونی کردن سطح گیاه جهت مطالعه کلنیزاسیون آندوفیت گیاه مناسب تشخیص داده شد. در این تحقیق پلاسمید  pLA-LacZ بوسیله جفت شدگی به داخل سلولهای جدایه های وحشی و موتان hrp باکتریهای p.s. pv.tomato, .p. s. pv. phaseolicola, p.s. pv.syringae , منتقل شد. سپس رقم حساس گوجه فرنگی (کانریرو) بوسیله جدایه های وحشی و موتان حاوی پلاسمید pLA-LacZ مایه زنی شدند. مطالعه ضدعفونی نمودن سطح گیاه بوسیله کلروفرم و مطالعات بافت شناسی روی کلنیزاسیون اپی فیت در گیاهانی که هیچگونه علایم بیماری مشخص یا عکس العمل دفاعی را نشان نمی دادند مشخص کرد که در واقع بخش اعظم کلنیزاسیون باکتری بشکل آندوفیت صورت می گیرد. سلولهای P.syringae در سلولهای پارانشیمی و قسمتهای آوندی بخشهای هوایی گیاه و ریشه شناسایی گردید که نسبت به سایر بافتهای گیاهی محلهای مناسبی جهت کلنیزاسیون باکتری مشخص شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 1662

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

BIOTECHNOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  56-61
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  9897
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9897

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
litScript