نتایج جستجو

25838

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2584

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  43
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  49-60
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  87
 • دانلود: 

  53
چکیده: 

در مطالعه حاضر با استفاده از یک کانال با بازشدگی در پلان و پروفیل طولی، پدیده رسوب گذاری دلتایی در مخازن سدها مطالعه شده است. رسوب گذاری در شرایط بار کف و یا تشکیل دلتا در مخزن، تابع پارامترهای متعددی مانند: شکل هندسی مخزن، شیب کف، ویژگی های هیدرولوژیکی منطقه، شرایط هیدرولیکی جریان ورودی، نوع و میزان بار رسوبی ورودی به مخزن و ....است. در این پژوهش تعدادی از پارامترهای موثر در مساله، شامل دبی آب، عمق آب مخزن، دبی رسوب و خواص فیزیکی ـ هندسی ذرات رسوبی مطالعه شده اند. به ازای تغییر در هر یک از این پارامترها، تغییرات زمانی بالا آمدگی بستر مخزن و همچنین میزان جا به جایی زبانه رسوبی به صورت داده های عددی و تصویری ثبت شده است. مشاهده ها حاکی از آن است که میزان تغییرات سرعت حرکت دلتای رسوبی در امتداد طولی مخزن نسبت به عمق آب دریاچه حساس تر از سایر پارامتر های مورد مطالعه بوده است. برای نمایش قانون حاکم بر میزان جا به جایی دلتا در راستای طولی مخزن، با استفاده از آنالیز ابعادی، پارامترهای ترکیبی متناسب با فیزیک مساله استخراج شده و با کمک اعداد بی بعد حاصل و همچنین خروجی های آزمایشگاهی، با معرفی یک عدد بی بعد جدید، نمودارهای مشخصه پیشروی دلتا ترسیم شده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 87

دانلود 53 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  107-120
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  676
 • دانلود: 

  186
چکیده: 

رسوبگذاری به صورت دلتا در ورودی مخزن اتفاق می افتد و ذرات درشت دانه تر تشکیل دلتا را می دهند. در این تحقیق تاثیر غیریکنواختی ذرات رسوبی برروی پیشروی و شکل دلتا در حالت ماندگار و غیرماندگار بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که در آزمایش هایی که از ذرات غیر یکنواخت در آنها استفاده شد حرکت دلتا نسبت به زمانی که از ذرات یکنواخت رسوبی استفاده شد دو بعدی تر بود. تقارن در شکل نهایی دلتا به غیریکنواختی ذرات بستگی نداشته و در کلیه آزمایش ها تقارن خوبی مشاهده گردید. در آزمایش هایی غیر یکنواختی درحالت ماندگار، توان رابطه اسونسن برای پایه برابر 0.788 به دست آمد که با توجه به اینکه در حالت یکنواخت این توان برابر 0.85 بود حرکت کندتری برای دلتا نشان داد که این مورد در جریان غیرماندگار نیز مشاهده شد. بعد از عبور سیلاب در شیب پیشانی دلتا نیز در حالت وجود ذرات غیر یکنواخت کاهش بیشتری دیده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 676

دانلود 186 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  221
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  1677-1687
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2803
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2803

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  161-167
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  810
 • دانلود: 

  187
چکیده: 

ذرات درشت دانه تر تشکیل دلتای رسوبی را در بالادست مخزن می دهند که دلتای تشکیل شده به سمت پایین دست و دیواره سد پیشروی می کند. در این تحقیق تاثیر غیریکنواختی ذرات رسوبی برروی پیشروی دلتا در مخزن به طور آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است. از 10 نوع منحنی دانه بندی استفاده شد. همه منحنی ها دارای توزیع نرمال و قطر متوسط یکسان بودند. در تحقیق حاضر برای بررسی تاثیر غیریکنواختی ذرات بر پیشروی دلتا از یک مدل آزمایشگاهی رودخانه به مخزن با زاویه واگرایی تدریجی استفاده شد. با توجه به نتایج تحقیق مشاهده شد که در محدوده بررسی این تحقیق با افزایش میزان غیریکنواختی ذرات سرعت پیشروی دلتا کاهش داشته است و زمان پیشروی افزایش یافته است. در این تحقیق با توجه به نتایج می توان گفت در محدوده انحراف معیار هندسی 1 تا 2 تاثیر غیریکنواختی ذرات برروی پیشروی دلتا در مخزن محسوس نیست، ولی با افزایش بیشتر انحراف از معیار هندسی، این تاثیر برروی پیشروی دلتا مشاهده شد. با توجه به نتایج آزمایش ها دیده شد که با افزایش میزان غیر یکنواختی ذرات رسوبی زاویه شیب پیشانی دلتا کاهش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 810

دانلود 187 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  191-202
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  678
 • دانلود: 

  286
چکیده: 

این تحقیق جهت بررسی پدیده رسوب گذاری به صورت دلتا در مخازن سدها با استفاده از انجام آزمایش در یک فلوم آزمایشگاهی صورت گرفته است. رسوب گذاری به صورت دلتا در مخزن، تابع متغیرهایی از جریان، رسوب، هندسه رودخانه و مخزن می باشد. در این پژوهش اثر برخی از این متغیرها شامل دبی جریان آب و رسوب در رودخانه، عمق آب در مخزن و زاویه بازشدگی بخش ابتدایی مخزن بر نحوه شکل گیری و پیشروی دلتا در مخزن و در طول فرآیند مورد مطالعه قرار گرفته است. تغییرات زمانی بالا آمدگی بستر و میزان پیشروی پایه و تاج دلتا در مقاطع مختلف مشاهده و اندازه گیری شد. نتایج آزمایشگاهی به دست آمده از هر یک از آزمایش ها نشان داد که میزان پیشروی تاج دلتا با یک تابع نمایی با نمای 624/0 قابل پیش بینی است. زاویه ایستایی مصالح رسوبی که شامل ذرات پودر سیلیس با متوسط اندازه 1 میلی متر بود، در حالت مستغرق بین 30 تا 40 درجه تعیین گردید. با استفاده از آنالیز ابعادی و تحلیل داده های حاصل از آزمایش ها و با به کارگیری نرم افزارSPSS ، مدل رگرسیون خطی چند متغیره برای پیشروی پایه و تاج دلتا به صورت تابعی از چهار متغیر بدون بعد زمان، دبی جریان، دبی رسوب و عمق آب در مخزن به دست آمد. با توجه به پیش بینی ضعیف مدل رگرسیون خطی در شرایط ابتدایی پیشروی، یک مدل نمایی برای این محدوده مورد ارزیابی قرار گرفت. لذا مدل ترکیبی با تلفیق مدل رگرسیون خطی و مدل نمایی به ترتیب برای شرایط ابتدایی و پس از آن مورد توجه قرار گرفت. آنالیز آماری مدل ترکیبی نشان داد که میانگین و انحراف معیار شاخص نسبت اختلاف (l) برای پایه به ترتیب برابر با 99/0 و 139/0 و برای تاج برابر با 005/1 و 211/0 می باشد که گویای دقت مدل می باشد. تحلیل حساسیت مدل ترکیبی نشان داد که شاخص l برای پایه و تاج به تغییرات عمق آب در مخزن و دبی آب حساس نیست. لیکن این شاخص برای پایه نسبت به مقادیر زیاد دبی رسوب و برای تاج به مقادیر کم دبی رسوب وابسته است. 

آمار یکساله:  

بازدید 678

دانلود 286 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Tanta Med J

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  46
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  215-224
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1111
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1111

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

سلماسی زاده محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  169-193
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  117
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

در سال های پیش از پیروزی جنبش مشروطیت برخی از نخبگان و مورخان ایرانی، پیشرفت ژاپن را مورد توجه قرار دادند و تلاش کردند علل آن را تبیین کنند.مساله پژوهش حاضر توصیف و تحلیل چگونگی پیشرفت و ترقی ژاپن از منظر این نویسندگان است.گردآوری داده های اطلاعاتی بر اساس روش کتابخانه ایی انجام یافته است.مهم ترین نتایج بدست آمده نشانگر آن است که آثار تاریخی مورد مطالعه با گذار از توصیفات صرف به تبیین های عقلانی از مقوله ترقی و مدل ژاپنی آن پرداخته اند.شکاکیت و دیدگاه انتقادی و انواع تبیین های عقلانی در این آثار مشاهده می شود.ایشان تلاش کرده اند با تبیین چرایی و چیستی جریان ترقی خواهی ژاپنی ها الگویی مناسب برای حرکت ترقی خواهانه ایرانیان ارایه کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 117

دانلود 28 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Ranjpour Maryam | Wajid Saima | Jain Swatantra Kumar

نشریه: 

CELL JOURNAL (YAKHTEH)

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  17-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18661
 • دانلود: 

  9827
چکیده: 

Objective: Liver cancer is the third rank amongst the common malignancies, causing maximum death in the patients diagnosed with cancers. Currently available biomarkers are not enough sensitive for early diagnosis of hepatocellular carcinoma (HCC). This makes difficult management of HCC. With the aim of finding new generation of proteomic-based biomarkers, the represented study was designed to characterize the differentially expressed proteins at different stages of HCC initiation and at progression. This could lead to find potential biomarkers for early detection of HCC. Materials and Methods: In this experimental study, we report induction of HCC by administrating chemical carcinogens in male Wistar rats. Disease progression was monitored by histological evaluation. Serum proteomic analyses such as 2 dimensional (2D)-electrophoresis, MALDI-TOF-MS/MS and Western blot have been used to analyze and characterize the differentially expressed proteins during HCC development. Results: HCC initiation and tumorigenesis were observed at one and four months post carcinogen treatment, respectively. One of the differentially-expressed proteins, namely, cytosolic phospholipase A2 delta was significantly up-regulated at very early stage of HCC development. Its expression continued to increase during cancer progression and hepatotumorigenesis stages. Its elevated expression has been confirmed by Western blot analysis. Consistent to this, analyses of the sera in the clinically confirmed liver cancer patients showed elevated expression of this protein, further validating our experimental results. Conclusion: This study suggests that elevation in the expression of cytosolic phospholipase A2 delta is associated with progression of HCC.

آمار یکساله:  

بازدید 18661

دانلود 9827 استناد 0 مرجع 2205
نشریه: 

هیدرولیک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  17-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  103
 • دانلود: 

  25
چکیده: 

در این مقاله به بررسی آزمایشگاهی تشکیل و توسعه دلتا و تاثیر متقابل الگوی جریان و رسوب در مخزن تحت جریان دائمی و غیردائمی آب و رسوب پرداخته می شود. مشاهدات آزمایشگاهی نشان داد که علی رغم وجود تقارن کامل در هندسه و شرایط هیدرولیکی مدل، جریان در ورودی مخزن به صورت تصادفی به یکی از طرفین منحرف شده و یک جریان نامتقارن، اما پایدار در ورودی مخزن ایجاد می شود. ورود رسوبات و آغاز رسوب گذاری در مخزن، منجر به ناپایدار شدن جریان و تغییر جهت جریان خواهد شد. ناپایداری جریان در حالت غیردائمی بیشتر از جریان دائمی است. نتایج نشان داد که با توسعه دلتا، انحراف دلتا کاهش می یابد و به سمت تقارن پیش می رود. پیشروی دلتا به صورت تناوب توسعه طولی-عرضی بوده و حداکثر میزان کشیدگی دلتا در مراحل ابتدایی آن برابر 0.8 است که با توسعه دلتا از میزان آن کاسته می شود. رابطه ا برای محاسبه زمان تغییر جهت جریان بر حسب پارامتر مشخصه هیدروگراف استخراج شد. برای بررسی الگوی ته نشینی رسوبات پارمترهای بدون بعدی به نام طول پیشروی (X*t)، نسبت انحراف (y) و کشیدگی دلتا (h) معرفی شدند و رابطه ا برای تخمین طول پیشروی دلتا با استفاده از پارامترهای بدون بعد موثر به دست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 103

دانلود 25 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  244-249
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19154
 • دانلود: 

  12870
چکیده: 

Introduction. There is little data about the pattern of disease progression in kidney transplant recipients with chronic allograft dysfunction (CAD). Extrapolating the current classification of chronic kidney disease for CAD, we studied the pattern of progression of CAD in 5 stages among our kidney transplant recipients.Materials and Methods. We performed a retrospective cohort study on 214 kidney transplant recipients with CAD. The selection criteria were a functioning kidney allograft for at least 1 year after transplantation and a progressive decline in allograft function. An event history analysis in survival data was carried out based on the stages of CAD at baseline and the end of the study. Results. At the beginning of the study, 54.7% of the patients had CAD stage 1; 37.9%, stage 2, and 7.5%, stage 3. At the end of study, 10.3% were in stage 2; 39.7%, stage 3; 23.4%, stage 4; and 26.6%, stage 5. Patients with CAD stage 5 were 17.1% of those in stage 1, 32.1% of those in stage 2, and 67.7% of those in stage 3 at baseline. There was a significant correlation between stage of CAD at the beginning of the study and the stage of CAD at the end (r = 0.465, P < .001).Conclusions. Because the decline in kidney allograft function was relatively faster in advanced stages of CAD, strategies to increase allograft survival by improving the baseline level of allograft function can be more effective than strategies to slow down progression of advanced stages of CAD.

آمار یکساله:  

بازدید 19154

دانلود 12870 استناد 0 مرجع 0
litScript