نتایج جستجو

11640

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1164

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

تعالی بالینی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  36-49
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7
 • دانلود: 

  60
چکیده: 

رعایت اصول اخلاق در مراقبت پرستاری از سالمندان اهمیت ویژه ای دارد؛ اما میزان رعایت آن در محیط های بالینی متفاوت است. هدف این مطالعه، تعیین مولفه های مرتبط با اخلاق حرفه ای بالینی در مراقبت های پرستاری از سالمندان بود. در مطالعه مروری روایتی حاضر برای جستجوی مقالات، نمونه گیری از متون به روش مبتنی بر هدف و بر اساس سینتکس مناسب از پایگاه های اطلاعاتی و منابع بین المللی معتبر و در دسترس شامل Scopus, Web of Science, PubMed, ProQuest و بانک های اطلاعاتی فارسی شامل Irandoc, idml. research, Magiran, SID با کلید واژه های انگلیسی شامل professional ethics, Clinical professional ethics, Medical ethics, Clinical ethics, professional ethics and Elderly Care, Clinical Aging Care, Aging Nursing Care بود. این کلید واژه ها در زبان فارسی شامل "اخلاق حرفه ای، اخلاق حرفه ای بالینی، اخلاق پزشکی، اخلاق بالینی، اخلاق حرفه ای و مراقبت از سالمندان، مراقبت های بالینی سالمندی، مراقبت های پرستاری سالمندی" بودند. کلیه مقالات از سال 2000 تا پایان سال 2020 میلادی که در زمینه اخلاق حرفه ای بالینی در مراقبت های پرستاری سالمندی منتشرشده بودند، وارد مطالعه شدند. پس از جستجو، 269 مقاله یافت شد که در نهایت 33 مقاله وارد مطالعه شد. پس از بررسی مطالعات دو طبقه اصلی و 9 زیر طبقه استخراج شد که شامل نگرش(عوامل دموگرافیک، عوامل اجتماعی، عوامل فیزیولوژیک بیمار، عوامل قانونی و توجهات اخلاقی) و عملکرد(حفظ حریم خصوصی، کرامت، خودمختاری و آموزش) بود. نتایج نگرش متوسط تا مثبتی به رعایت اخلاق حرفه ای در ارایه مراقبت های پرستاری سالمندان نشان داد و همچنین اکثر پرستاران مورد مطالعه از عملکرد اخلاقی متوسط برخوردار بودند. جهت بهبود نگرش و عملکرد اخلاقی در مراقبت پرستاری از سالمندان، باید گایدلاین های اخلاقی واضح، آموزش مداوم برای بهبود دانش و رفتارهای اخلاقی، و نیز سیستم یا برنامه حمایتی پرستاران ایجاد گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 7

دانلود 60 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  42
 • صفحات: 

  257-300
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  289
 • دانلود: 

  467
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 289

دانلود 467 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  8-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  110
 • دانلود: 

  85
چکیده: 

زمینه: تعاونی ها به عنوان اشکال متفاوتی از کسب وکار تلقی می شوند که بر همکاری جمعی اعضاء جهت دستیابی به اهداف سازمانی تأکید می کنند. اعتماد، قلب یک تعاونی کشاورزی بوده و پایه و اساس اعتماد، اخلاق است. این مطالعه، چرایی توجه به اخلاق را در تعاونی ها مورد بررسی قرار می دهد. تأکید بر رفتار اخلاقی کسب و کار، می تواند به افتراق و یا تقویت تعهد و وفاداری اعضاء تعاونی ها کمک نماید. در این مطالعه به چالش ها و چاره های اخلاق حرفه ای در تعاونی های کشاورزی توجه شده است. نتیجه گیری: وجود فشارهای زیاد به مدیران تعاونی ها برای دستیابی به بالاترین پس انداز و سود، اداره تعاونی ها به مثابه یک شرکت خصوصی از سوی تعدادی از مدیران، وجود تعداد زیاد رقبا و کمبود مشتری، افزایش پیچیدگی های بازار، الزام های تغییر ساختار بخش کشاورزی و کاهش سوددهی مزارع از مهم ترین محرک های بروز رفتارهای غیراخلاقی در حوزه مدیریت تعاونی های کشاورزی هستند. اکثریت تعاونی های کشاورزی با چالش هایی غیراخلاقی نظیر طفره رفتن از مسئولیت های شغلی، روابط و معاملات تجاری با خویشاوندان، دوستان و. . .، پاداش های فروش، قیمت گذاری و تجربه تجارت غیرقانونی مواجه هستند. مدیریت اخلاقیات، شناسایی موضوع، توضیح ارزش ها، تصمیم گیری اثربخش، حمایت سازمانی و تعهد مهم ترین اقدامات سازمانی جهت بهبود فرایند اخلاقی در تعاونی های کشاورزی هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 110

دانلود 85 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  70-85
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  896
 • دانلود: 

  485
چکیده: 

اخلاق کاربردی و به تبع آن اخلاق حرفه ای قلمروهایی هستند که از دهه یِ 1990 به این سو مورد توجه صاحب نظران برنامه ریزی قرار گرفته-اند. ادبیات مربوط به این قلمروها نظیر هر حوزه یِ دیگری در عرصه یِ تکاپوهای انسانی مدام در حال تطور است و به میانجیِ گفت و شنودهای مستمری که میان کنش گران مختلف در این عرصه در جریان است، ظرفیت ها و جنبه های تازه ای از ابعاد گوناگون و گسترده یِ آن آشکار می شود. این گستردگی در برخی موارد با دشواری ها و احیاناً بدفهمی هایی در حوزه یِ اخلاق حرفه ای برنامه ریزی همراه است و همین امر ضرورت دقت نظر و کنکاش در کُدها و گزاره هایِ نظریِ اخلاق حرفه ای و پیگیری این مباحث را موجب می شود. ردیابی کُدهای اخلاقی مرتبط با زمینه های مختلف برنامه ریزی هدف اصلی این مقاله است و بدین منظور از دسته بندی، تم سازی، مقایسه و نتیجه گیری از داده ها برای کشف و توضیح کُدهای اخلاقی مرتبط با زمینه های مختلف برنامه ریزی استفاده شده است. کُدهای اخلاقی موضوع های مرتبط با دوراهی های اخلاقی در برنامه ریزی، زمینه یِ مطرح شدن اخلاق مساله محور را به عنوان دستاورد مقاله و به عنوان یکی از رهیافت های مواجهه با این دوراهی ها موجب شده است. بحث آموزش اخلاقی برنامه ریزان نیز بر مبنای اخلاق مساله محور به عنوان یکی از راهکارهای عملیاتی مواجهه با موضوع های اخلاقی پیشنهاد شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 896

دانلود 485 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  62-73
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  4656
 • دانلود: 

  1544
چکیده: 

زمینه: کسب و کار امروز نیازمند تعاملات اجتماعی و رعایت ملاحظات اخلاقی است. الزام تحصیل سود، فعالیتهای غیراخلاقی و نادیده انگاری کردارهای مورد پذیرش جامعه را توجیه نمی نماید. فرایند تصمیم گیری به صورت ساختاری و از طریق بررسی انطباقی با مجموعه ضوابط اخلاقی تدوین شده از جانب نهادهای حرفه ای و یا ارزشهای اخلاقی حاکم بر جامعه قابل تبیین است. این پژوهش تاثیر آیین رفتار حرفه ای را بر چگونگی قضاوتهای حسابرسی در دو گام انگیزشی و عملگرایانه مطالعه می نماید.روش کار: در این تحقیق روش پیمایشی با طرح تجربی مستقل شامل چهار موقعیت آزمایشی به کار رفته است. داده ها با استفاده از پرسشنامه و در قالب طرح پس آزمون با گروه نظارت به روش میدانی جمع آوری شده است.یافته ها: نتایج تحلیلهای آماری مبین آن است که تاثیر آیین رفتار حرفه ای بر انگیزش و عملکرد حسابرسان معنادار است. همچنین جنسیت نیز بر قضاوت حسابرسی موثر بوده و زنان، قضاوتهای اخلاقی تری اعمال نموده اند.نتیجه گیری: با توجه به تاثیر مثبت آیین رفتار حرفه ای بر قضاوت حسابرسی، اهمیت یک واحد درسی با عنوان آیین رفتار حرفه ای در دوره کارشناسی قابل توجه است. دانشجویان می بایست با موضوعات حرفه آشنا شده و از انتظارات جامعه از اخلاق حرفه ای آگاه گردند. موسسات حسابرسی نیز می توانند از نتایج این تحقیق برای جذب و آموزش کارکنان خود استفاده نمایند.

آمار یکساله:  

بازدید 4656

دانلود 1544 استناد 3 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1 (41)
 • صفحات: 

  235-260
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  338
 • دانلود: 

  88
چکیده: 

مبحث معیارهای اخلاقی و قاعده تدوین منشور اخلاقی در طول حیات انسان مقوله ای دیرین و دارای ابعاد و مولفه های مختلفی است، منظرگاههای علمی و تئوریکی و راهکارهای عملی فراوانی برای این موضوع طرح شده و از دیرباز محل مناقشه ارباب نظر در حوزه های دین، فلسفه، اخلاق، روان شناسی و مدیریت بوده است. در این مقاله ضمن بررسی فعل اخلاقی، خاستگاههای روان شناختی و ارتباطی آن مورد بررسی قرار می گیرد و سپس نظریات متعدد مرتبط با معیارسنجی فعل اخلاقی از جمله نظریه دگردوستی، حسن و قبح ذاتی افعال، الهام وجدان و امثال آن بازنگری و به عوامل موثر بر رفتار اخلاقی و غیر اخلاقی پرداخته می شود. سپس اصول چهارگانه علم اخلاق ارزشی یعنی تعهد، نظارت، حسابگری و سرزنش نیز با استناد به روایات مورد بررسی و مطالعات روان شناسان نیز مورد تاکید قرار می گیرد در نهایت زمینه های جهانی تدوین منشور اخلاقی سازمانها و معیارهای آن مانند اصل امانت، مالکیت، اعتماد، شفافیت و منزلت، انصاف، شهروندی و حساسیت متقابل تحلیل می گردند و مصادیق منشور یاد شده در ابعاد مورد مطالعه نیز ارایه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 338

دانلود 88 استناد 0 مرجع 3
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  28-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  6777
 • دانلود: 

  8217
چکیده: 

Background: Today, teachers' self-efficacy is one of the most important issues in education. On the other hand, studies have shown that ethics and professional development play an important role in self-efficacy. Therefore, the aim of the present study was to predict self-efficacy based on professional ethics and professional development. Method: The method of the present study was descriptive-correlation and applied in terms of purpose. The statistical population was all student-teachers of Farhangian University of Isfahan province in the academic year 2009-2010. Based on Morgan and Krejcie (1990) table, 150 people were selected as a research sample by random sampling method. The research instruments were Martin (2003) Teacher self-efficacy questionnaire, Petty professional ethics questionnaire (1995) and professional development questionnaire, the reliability of which was 0. 86 with Cronbach's test. Descriptive statistics (frequency, percentage and mean) were analyzed by Spss26 software and inferential statistics (structural equations) were analyzed by Amos24 software. Results: Data analysis showed that the path coefficient of professional development with self-efficacy is equal to 0. 54 and professional ethics with self-efficacy is 0. 69 (P <0. 05). Also, about 0. 76 of the changes in the criterion variable, i. e. self-efficacy, can be explained by "professional development" and "professional ethics. " Conclusion: It can be concluded that professional ethics and professional development have a significant relationship with self-efficacy and therefore it is necessary to pay more attention to the ethics and professional development of student physical education teachers.

آمار یکساله:  

بازدید 6777

دانلود 8217 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  42
 • صفحات: 

  15-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1368
 • دانلود: 

  1303
چکیده: 

اخلاق و رفتار حرفه ای برای حرفه حسابداری بسیار مهم است. بدون پذیرش و جلب اعتماد استفاده کنندگان ارائه خدمات از سوی حسابداران بیهوده است. اعتماد به خدمات، تابع اعتماد به ارائه کننده و آن نیز تابع درستکاری و پایبندی به اصول اخلاقی است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر اخلاق حرفه ای بر تردید حرفه ای حسابرس است. بدین منظور تأثیر پنج مؤلفه اصول و ضوابط حرفه ای، استقلال و بی طرفی، رازداری، درستکاری و صداقت و صلاحیت و مراقبت حرفه ای بر تردید حرفه ای حسابرس از طریق پرسشنامه ای که در بین 119 نفر از حسابرسان سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران شامل کلیه شرکا، مدیران و سرپرستان حسابرسی توزیع شد مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. روش پژوهش، توصیفی-پیمایشی می باشد و جهت تجزیه وتحلیل فرضیه های پژوهش از تحلیل واریانس و رگرسیون با نرم افزار Spss استفاده شد. نتایج نشان داد که هر پنج مؤلفه اخلاق حرفه ای بر تردید حرفه ای حسابرس تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ اما بیشترین تأثیر مربوط به مولفه صلاحیت و مراقبت حرفه ای می باشد بنابراین، مؤسسات حسابرسی باید به افزایش دانش و مهارت حرفه ای کارکنان مؤسسه خود به منظور افزایش هرچه بیشتر کیفیت قضاوت و تصمیم گیری ها توجه ویژه نمایند.

آمار یکساله:  

بازدید 1368

دانلود 1303 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Ghasemzadeh Abolfazl | Esmaeili Elham

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9956
 • دانلود: 

  11957
چکیده: 

Background: Perceived organizational policy, considered as one of the most important variables in the organizational behavior and an effective factor in the social and organizational context of every society, has stimulated many studies. One important issue in the literature of organizational policy is examining its relation with job quit and ethics. These politics may be perceived either positive or negative. However, many researchers have focused their studies on the negative perception of organizational policies and its consequences at work for the communication power of policies in the organization and intensity of negative consequences resulting from negative policies at individual and organizational levels. Political behavior can affect job productivity. The employees who perceive organizational environment as political recognize it stressful, disappointing and disproportionate with their psychological features. The goal of this study is examining the role of professional ethics as the mediator of negative consequence of perceived organizational policy i. e. intention of job quit. Conclusion: Most Organizations believe that if the intervening policies decrease in the organization, their psychological features will increase and they will consider professional ethics′ criteria in that job more. They will also have lower intention to quit their jobs. Thus, organizations should provide the conditions for decreasing job quit and increasing professional ethics in case of the existence of organizational policy.

آمار یکساله:  

بازدید 9956

دانلود 11957 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Babran Sedigheh | Ataherian Mahboubeh

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12485
 • دانلود: 

  6785
چکیده: 

Background: The present study focuses on the importance of observing professional ethics codes by global media. The main objective of this study is to emphasize the necessity of providing ethical codes for global media. Global media ethics aims at developing a comprehensive set of principles and standards for the practice of journalism in age of globalization. This study has reviewed the main interrelated theory regarding ethics, morality and media. The media ethics codes of different countries have been examined under the research. The study findings show that the ethics dominating the media of each country comes from the values, norms, and code of conduct existing in that society; accordingly, there is a direct relationship between media ethics code and the values and norms of a society or culture. Conclusion: Based on the study’ s literature review, theoretical framework and the comparison analysis of the different media ethics codes, the article introduces an applicable ethical guideline and the main strategic professional ethics codes for global media.

آمار یکساله:  

بازدید 12485

دانلود 6785 استناد 0 مرجع 0
litScript