نتایج جستجو

6925

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

693

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

SYVERSON C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5249
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5249

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

KOHLI ULRICH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8989
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8989

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  185-209
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  310
 • دانلود: 

  206
چکیده: 

ارتقای بهره وری کل عوامل تولید یکی از اهداف اقتصادی است و شناخت عوامل موثر بر آن همواره از سوی اقتصاددانان مورد تاکید بوده است. از مهم ترین عوامل موثر بر ارتقای بهره وری کل عوامل تولید، می توان به کارآفرینی اشاره نمود. با توجه به اهمیت این مسئله، مطالعه حاضر به ارزیابی نقش کارآفرینی بر بهره وری کل عوامل تولید در سه گروه از کشورهای منبع محور(9 کشور از جمله ایران)، کارایی محور(10کشور) و نوآوری محور(16 کشور) با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) طی دوره زمانی 2008-2017 پرداخته است. نتایج مطالعه حاکی از تاثیر مثبت و معنادار شاخص کارآفرینی و هر کدام از پنج شاخص اصلی آن (کارآفرینی نوظهور، کارآفرینی نوپا، کارآفرینی جدید، کارآفرینی تثبیت شده و خروج از کسب و کار) بر بهره وری کل عوامل تولید در گروه کشورهای مورد مطالعه است. ضریب شاخص کارآفرینی نوظهور در کشورهای منبع محور بزرگتر از کشورهای کارایی محور و نوآوری محور است. همچنین تاثیر باز بودن تجاری، فناوری اطلاعات و ارتباطات، آموزش و شدت سرمایه به عنوان متغیرهای کنترلی در الگو، مورد بررسی قرار گرفت که از این میان تاثیر باز بودن تجاری بر بهره وری کل عوامل تولید در کشورهای منبع محور بی معنی و در کشورهای نوآوری محور و کارایی محور مثبت و معنی دار، تاثیر آموزش مثبت و معنادار، تاثیر شدت سرمایه مثبت و معنادار و اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات در گروه کشورهای منبع محور و نوآوری محور بی معنی و در گروه کشورهای کارایی محور مثبت و معنی دار است.

آمار یکساله:  

بازدید 310

دانلود 206 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

مجله چغندرقند

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  113-127
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  520
 • دانلود: 

  183
چکیده: 

هدف از این مطالعه محاسبه نرخ رشد بهره وری کل عوامل تولید چغندرقند برای استان های مختلف و سپس تجزیه نرخ رشد بهره وری به منابع آن یعنی تغییرات تکنولوژی، تغییرات کارایی مدیریت و تغییرات کارایی مقیاس می باشد. روش مورد استفاده برای اندازه گیری نرخ رشد بهره وری کل عوامل و تجزیه آن، شاخص بهره وری مالم کوئیست می باشد، که برای اندازه گیری توابع مسافت در آن از روش تحلیل فراگیر داده ها استفاده می شود. نتایج نشان داد که به طور متوسط در سطح کل کشور، بهره وری کل عوامل تولید چغندرقند در فاصله سال های 1379 تا 1386 حدود 47 درصد رشد داشته است. هم چنین مقایسه کل عوامل تولید چغندرقند در استان ها نشان داد که در سه استان قزوین، مرکزی و همدان در طول دوره مورد بررسی وضعیت بهره وری بدتر شده است و دلیل آن عمدتا به عدم کارایی فنی مدیریت در این استان ها بر می گردد. بنابراین پیشنهاد می شود این استان ها با الگو قراردادن استان های موفق در زمینه بهره وری وضعیت تولید خود را بهبود بخشند.

آمار یکساله:  

بازدید 520

دانلود 183 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

FEYRER J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  89
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  100-109
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8057
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8057

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

OSWALD A.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  789-822
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6233
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6233

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
عنوان: 
نویسنده: 

RAHIMI POUR AKRAM

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  10
تعامل: 
 • بازدید: 

  1050
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

EFFICIENCY IS A CRITERION FOR PERFORMANCE ASSESSMENT IN VARIOUS SOCIAL-ECONOMIC SECTIONS AND IT IS EXPRESSED RESOURCE EFFICIENCY RATIO. THIS RATIO IS ONE THE MOST IMPORTANT INDEXES WHICH SHOWS THE EFFECTIVENESS OF ACTIVITIES. IN THE WORLD OF INFORMATION TECHNOLOGY, WHAT HELPS COUNTRIES (ESPECIALLY DEVELOPING COUNTRIES) TO ACHIEVE productivity IS USING OPPORTUNITIES IN COMPETITION WITH OTHER COUNTRIES. ONE OF THESE OPPORTUNITIES IS OPTIMAL USE OF ICT TO ACHIEVE THE NOBLE OBJECTIVES IN THE SOCIETY. productivity AND KNOWLEDGE-BASED STRATEGIES, THE PHILOSOPHY OF CUSTOMER MANAGEMENT, AND EFFICIENT USE OF ICT IS VERY IMPORTANT TO HAVE A PRODUCTIVE SERVICE SECTOR.

آمار یکساله:  

بازدید 1050

دانلود 0
نویسندگان: 

CASTILLE K. | ROBINSON J.

نشریه: 

NURSING MANAGEMENT

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  14-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  11149
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11149

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2 (پیاپی 12)
 • صفحات: 

  137-164
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1483
 • دانلود: 

  702
چکیده: 

در این مطالعه با استفاده از الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) و با روش آزمون رویکرد کرانه ها، رابطه بلندمدت بین بهره وری کل عوامل تولید و بهره وری نیروی کار را طی سالهای 1386 - 1349 در ایران ارزیابی می شود. نتایج مقاله نشان می دهد که رابطه بلندمدت دو طرفه بین بهره وری کل عوامل تولید و بهره وری نیروی کار وجود دارد و بهره وری کل عوامل تولید و بهره وری نیروی کار بر همدیگر اثر مثبت و معناداری دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 1483

دانلود 702 استناد 0 مرجع 15
نویسندگان: 

CASSIMAN B. | GOLOVKO E. | MARTINEZ ROZ E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  372-376
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  10831
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10831

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript