نتایج جستجو

1857

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

186

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  29-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4027
 • دانلود: 

  1361
چکیده: 

زمینه و هدف: مهم ترین جنبه میکروارگانیسم های پروبیوتیک اثرات مفیدشان بر سلامتی انسان است. هدف از این بررسی، ارزیابی توانایی ضدمیکروبی سوپرناتانت (مایع رویی کشت) باکتری های اسید لاکتیک جدا شده از ماست و قرص پروبیوتیکی بر عوامل باکتریایی بیماری زا است.روش بررسی: در این مطالعه از نمونه ماست و قرص پروبیوتیکی، باکتری های اسید لاکتیک جداسازی و به کمک روش های بیوشیمیایی شناسایی شدند. خاصیت ضدمیکروبی مایع رویی کشت آنها علیه عوامل بیماری زای باکتریایی به کمک روش دیسک (Disk Diffusion Agar) و چاهک (Well Diffusion Agar) مورد بررسی قرار گرفت، به منظور کاهش خطا هر آزمون سه بار تکرار شد و قطر هاله عدم رشد اندازه گیری و توانایی ضدمیکروبی آنها با هم مقایسه شد.یافته ها: از نمونه های ماست و قرص پروبیوتیکی شش گونه باکتری اسید لاکتیک شناسایی شد. این باکتری ها توان ضدمیکروبی خوبی در مقابل هفت باکتری بیماری زا از خود نشان دادند، بیشترین اثر مهارکنندگی را لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بر علیه باسیلوس سرئوس طی روش چاهک با میانگین قطر هاله عدم رشد 14 میلی متر از خود نشان داد. همچنین در مقایسه دو روش دیسک و چاهک، روش چاهک روشی به مراتب حساس تر از روش دیسک بود.نتیجه گیری: طی این مطالعه، متابولیت های تولیدی توسط باکتری های اسید لاکتیک، توانستند از رشد باکتری های بیماری زا جلوگیری کنند، این نشان دهنده نقش مثبت این دسته از باکتری ها در سلامت انسان است. توصیه می شود، از این دسته باکتری ها که در لبنیات به وفور وجود دارند، بیشتر استفاده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 4027

دانلود 1361 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1 (پی در پی 21)
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  706
 • دانلود: 

  201
چکیده: 

زمینه و هدف: باکتری های پروبیوتیک، مکمل های غذایی میکروبی هستند که از طریق حفظ تعادل میکروبی روده تاثیرات سودمندی بر سلامت انسانها دارند. بر اساس تحقیقات انجام شده، استفاده از محصولات پروبیوتیک در کاهش خطر سرطان موثر است. هدف از این مطالعه، بررسی فعالیت ضد موتاسیونی باکتری های پروبیوتیک جدا شده از ماست و قرص پروبیوتیکی بر عوامل جهش زا و سرطان زا می باشد.روش بررسی: در این مطالعه تجربی، باکتری های پروبیوتیک از ماست و قرص پروبیوتیکی در محیط MRS در شرایط بی هوازی (5% دی اکسید کربن و گاز پک) و در دمای 37oC جداسازی شدند. سپس با تست های بیوشیمیایی شناسایی و مورد تایید قرار گرفتند. در ادامه، اثر ضد موتاسیونی سوپرناتانت کشت آنها در مقابل عوامل موتاسیون زای سدیم آزید و پرمنگنات پتاسیم توسط تست ایمز (سویه سالمونلا تیفی موریوم TA100) در حضور و عدم حضور S9 ارزیابی شد.یافته ها: در این مطالعه از ماست و قرص پروبیوتیکی، 6 باکتری پروبیوتیک جدا شد. نتایج فعالیت ضد موتاسیونی باکتری ها توسط تست ایمز نشان داد آنها می توانند عوامل موتاسیون زا را در برخی گونه ها تا بیش از 40% مهار کنند که فعالیت ضد موتاسیونی خوبی محسوب می شود.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد استفاده از محصولات حاوی باکتری های پروبیوتیک، دارای اثرات ضد موتاسیونی و ضد سرطانی بسیار خوبی می باشد. آنها با تغییر فلور روده سبب کاهش جذب مواد سرطان زا و جهش زا شده و به سلامت انسان کمک می کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 706

دانلود 201 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GUO Z. | WANG J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  1640-1646
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8754
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8754

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  1470
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

FUNCTIONAL FOODS ARE THOSE WHICH IN ADDITION TO HAVING NUTRITIONAL VALUES PRESENT THE CONSUMERS WITH OTHER HEALTH BENEFITS. probiotic PRODUCTS ARE A CATEGORY OF FUNCTIONAL FOODS WHICH ARE DEFINED AS LIVE MICROORGANISMS WHICH WHEN ADMINISTERED IN ADEQUATE AMOUNTS...

آمار یکساله:  

بازدید 1470

دانلود 0
نویسنده: 

NAMI NIKOO | REZVANI ZAHRA | ZARGAR MOHSAN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  16
تعامل: 
 • بازدید: 

  1890
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BACKGROUND AND AIM: probioticS ARE LIVE BACTERIA OF FOOD SUPPLEMENTS, WHICH CAN RESTORE NATURAL BALANCE OF BOWEL BACTERIA AND COULD ALSO HAVE OTHER HEALTH BENEFITS. LACTOBACILLUS AND BIFIDOBACTERIUM ARE THE MOST COMMONLY KNOWN BACTERIUM. probioticS PRESENT IN HONEY COULD PRODUCE ANTIBACTERIAL AGENTS, WHICH CAN PREVENT PATHOGENIC BACTERIAL OVERGROWTH WITH BENEFICIAL EFFECTS IN BOWLES. WITH INCREASE IN PRODUCTION OF ARTIFICIALLY PREPARED RATHER THAN THE NATURAL HONEY THERE IS A RISK OF LOSING probioticS. THEREFORE IT IS ESSENTIAL THAT THESE BACTERIA ARE OBTAINED FROM NATURAL SOURCES AND ADDED TO THE ARTIFICIAL PRODUCTS….

آمار یکساله:  

بازدید 1890

دانلود 0
نشریه: 

یاخته

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  21
 • صفحات: 

  51-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  301
 • دانلود: 

  40
چکیده: 

هدف: بررسی جداسازی، رشد، فعالیت ضدمیکروبی، اثر pH، حرارت، حساسیت در برابر آنزیمهای پروتیولیتیک لاکتوباسیل ها مواد و روشها: جداسازی لاکتوباسیلها با استفاده از یک گرم سوسیس در محیط MRS انجام شد. لاکتوباسیلهای بدست آمده به وسیله آزمایشهای بیوشیمیایی و مقایسه الگوی تخمیری قندها شناسایی گردیدند. فعالیت ضدمیکروبی لاکتوباسیل پلانتاروم با روش نقطه گذاری، ایجاد چاهک و دیسک بلانک انجام شد. پایداری فعالیت ضدمیکروبی این باکتریها در آب جوش و حرارت اتوکلاو به مدت 15 دقیقه اندازه گرفته شد. حساسیت مایع سطحی و کشت غلیظ فاقد سلول آن بعد از اثر دادن با آلفا آمیلاز، لیزوزیم و تریپسین تعیین شد. یافته ها: باکتریهای جدا شده شامل لاکتوباسیل پلانتاروم، لاکتوباسیل دلبروکی، لاکتوباسیل اسیدوفیلوس، لاکتوباسیل برویس بودند که فعالیت ضد باکتری قوی در برابر باکتریهای پاتوژن داشتند. فعالیت ضد باکتری لاکتوباسیل پلانتاروم در 100 درجه سانتی گراد به مدت 10 دقیقه و در 56 درجه سانتی گراد به مدت 30 دقیقه پایدار بود اما فعالیت آنها بعد از اتوکلاو کردن از بین رفت. باکتریوسین این لاکتوباسیل ها در 25 تا 30 درجه سانتی گراد در pH برابر 5/6 به مقدار حداکثر تولید شد. نتیجه گیری: اگر لاکتوباسیل هایی که برای روند تخمیر غذا به کار می روند، باکتریوسین پایدار در برابر حرارت را تولید کنند، پس آنها می توانند به عنوان باکتریهای پروبیوتیک مورد استفاده قرار گیرند. لاکتوباسیل هایی که از فرآورده های گوشتی جدا شده اند، بهترین کاندیدا برای باکتریها پروبیوتیک جهت بهبود و سلامت غذا هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 301

دانلود 40 استناد 0 مرجع 21
strs
نویسندگان: 

SIUTA CRUCE P. | GOULET J.

نشریه: 

FOOD TECHNOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  55
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  36-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2864
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2864

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  1470
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

THERE IS A LOT OF EVIDENCE ABOUT THE BENEFICIAL HEALTH EFFECTS OF probioticS MICROORGANISMS. probioticS ARE LIVE MICROORGANISMS THAT HAVE BENEFICIAL EFFECTS ON THE HOST WHEN CONSUMED IN PROPER AMOUNTS...

آمار یکساله:  

بازدید 1470

دانلود 0
نویسندگان: 

REDDY V.N. | RAO A.P. | KUMAR R.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  100-103
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3376
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3376

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

FRONTIERS IN MICROBIOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  160-160
تعامل: 
 • استنادات: 

  40
 • بازدید: 

  21
 • دانلود: 

  1674
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 21

دانلود 1674 استناد 40 مرجع 0
litScript