نتایج جستجو

16879

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1688

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

BIANCONI F. | FERNANDEZ A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  259-268
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5181
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5181

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  79
 • صفحات: 

  91-110
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  98
 • دانلود: 

  29
چکیده: 

شبیه سازی وقوع بارندگی، به ویژه برای بازتولید اطلاعات مفقود شده و مدیریت منابع آب، فرایندی سودمند است. در این مطالعه، ارزیابی عملکرد مدل های احتمالاتی مختلف در شبیه سازی توزیع دوره های خشک و مرطوب ایستگاه سینوپتیک قزوین به چهار روش انجام گرفت: 1) برازش بهترین مدل بر اطلاعات هر ماه؛ 2) برازش توزیع هندسی بر اطلاعات هر ماه؛ 3) برازش بهترین مدل بر اطلاعات سه ماهه و 4) برازش بهترین مدل بر اطلاعات فصلی. نتایج این مطالعه نشان داد که در شبیه سازی طول دوره های خشک، مدل های سه پارامتری (به ویژه ترکیب دو توزیع هندسی و ترکیب توزیع هندسی و پوآسون) در مقابل مدل های یک پارامتری و دو پارامتری، به عنوان بهترین مدل انتخاب شدند. این مساله، نشان از عملکرد بهتر این مدل ها در شبیه سازی سری هایی با دوره های طولانی تر دارد؛ زیرا در شبیه سازی سری طول دوره های مرطوب که شامل دوره های کوتاه تری است مدل های یک پارامتری در بیشتر ماه های سال، به عنوان مدل های برتر انتخاب شدند. خطای تمامی روش ها (RMSE و MAE) در شبیه سازی طول دوره های مرطوب با آغاز دوره خشک، افزایش یافته و با آغاز دوره مرطوب، رو به کاهش می روند. این مساله در مورد دوره های خشک نیز صادق است، به گونه ای که خطای تمامی روش ها در دوره مرطوب سال، بیشتر است. همچنین در شبیه سازی طول دوره های خشک، عملکرد روش های اول و دوم (ماهانه) در حفظ آماره های سری مشاهداتی بهتر از روش های دیگر بوده، اما در شبیه سازی طول دوره های مرطوب، روش های سوم (دوره های سه ماهه) و چهارم (فصلی) عملکرد بهتری داشتند. در شبیه سازی احتمال انتقال از یک روز خشک، روش اول و در شبیه سازی احتمال انتقال از یک روز مرطوب، روش سوم بهترین نتایج را ارائه دادند.

آمار یکساله:  

بازدید 98

دانلود 29 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  43
 • صفحات: 

  83-98
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  320
 • دانلود: 

  59
چکیده: 

مخاطرات طبیعی هر ساله در مناطق مختلف، باعث ایجاد خسارات فراوانی می شوند. تگرگ نیز به عنوان یکی از مخاطرات اقلیمی مهم، آسیب های زیادی بر بخش های مختلف محیط زیست، به خصوص به محصولات زراعی و باغی، وارد می کند. شناخت توزیع زمانی و مکانی این پدیده تا حد زیادی به برنامه ریزی و پیشگیری از ایجاد خسارات ناشی از این پدیده، می تواند کمک کند.در این مطالعه از داده های مربوط به روزهای همراه با تگرگ 5 ایستگاه سینوپتیک استان کرمانشاه، در دوره آماری 1987 تا 2007 استفاده شده است. روش مورد استفاده در این مطالعه، توزیع احتمالاتی پواسن می باشد. نتایج این مطالعه نشان داد که احتمال رخداد این پدیده در فصل رویش گیاهان زراعی و باغی بسیار بالا می باشد به طوری بالاترین درصد فراوانی و همچنین بالاترین درصد احتمال رخداد این پدیده، مربوط به ماه آوریل و بعد از آن ماه می باشد. در این ماه ها، گیاهان هنوز در مراحل اولیه رشد و درختان در حال شکوفه دهی بوده و آسیب پذیری زیادتری دارند. هم چنین پایش پهنه ای نشان داد که آسیب پذیرترین مناطق استان از نظر رخداد تگرگ، مناطق غربی استان (ایستگاه سر پل ذهاب) و در بخش شرقی استان، ایستگاه های کنگاور و کرمانشاه هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 320

دانلود 59 استناد 0 مرجع 6
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  34
 • صفحات: 

  21-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  620
 • دانلود: 

  277
چکیده: 

رعد و برق از شدیدترین مخاطرات آب وهوایی است که هرساله به خسارت اقتصادی-اجتماعی و زیست محیطی فراوانی منجر می شود. پیش بینی رعد و برق به علت گسترش فضایی و زمانی آب وهوا به صورت فیزیکی یا دینامیکی بسیار دشوار است؛ بنابراین پیش بینی به موقع و ارزیابی بهترین مدل داده کاوی در کاهش آسیب و خسارت موثر است. در پژوهش حاضر، از داده های سال 1390 تا 1396 ایستگاه هواشناسی رشت استفاده شد. متغیر وابسته وقوع و عدم وقوع رعد و برق در طی هفت سال و متغیرهای مستقل عوامل موثر بر رعد و برق شامل دما، رطوبت نسبی، ابرناکی، سرعت باد، جهت باد، فشار هوا و رعد و برق در روز گذشته است. پس از پیش پردازش و پردازش داده ها از مدل های داده کاوی شامل درخت های کارت، چاید، سی فایو و شبکه عصبی پرسپترون چندلایه، تابع پایه ای شعاعی و ماشین بردار پشتیبان در نرم افزار اس. پی. اس. اس. مودلر ورژن 20 استفاده شد. نتایج حاصل از مدل ها با معیارهای مقایسه ای و منحنی راک مقایسه شد. با توجه به نتایج به دست آمده از مدل ها، احتمال وقوع رعد و برق در آینده در ماه های اردیبهشت، خرداد و تیر نسبت به سایر ماه ها حداکثر است و میزان وقوع از فصل بهار تا زمستان روند کاهشی دارد و در فصل زمستان، به حداقل مقدار خود می رسد و ازمیان مدل های پیش بینی کننده، درخت چاید با میزان تشخیص 794/0 و حداقل میزان نرخ مثبت کاذب 205/0و مدل ماشین بردار پشتیبان با پیش بینی صحیح 773/0 مورد و نرخ خطای 475/0 و دقت 855/0 نسبت به سایر مدل ها عملکرد بهینه دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 620

دانلود 277 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  46
 • صفحات: 

  195-220
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  56
 • دانلود: 

  47
چکیده: 

Marriage as a way of forming a family has always been the focus of cultures and societies. In recent decades, the pattern of marriage has undergone many changes. Singleness and delay in marriage are important changes in this regard. In our country, the delay in getting married and staying single has been an increasing trend over the years too. The study is to investigate the probability of occurrence and sensitivity analysis of singleness drivers in Iran 1414. Using the drivers of singleness in Iran, assumptions were made for the future of singleness. The assumptions were matrixed by experts to comment on their probability of occurrence. Data were analyzed by Smic-Prob Expert software. The probability of the six hypotheses being plotted was obtained. The assumption of “ the increasing influence of mass media and social networks on changing youth attitudes” has the highest chance of occurring. probability of potential scenarios showed that a future in which all assumptions occur, has the highest probability of occurrence. The results of the sensitivity analysis also showed that the assumption of the influence of the mass media has the highest effect on other assumptions. This analysis showed the importance of this assumption and revealed the need for special attention to it in planning and policy making.

آمار یکساله:  

بازدید 56

دانلود 47 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MEHDIZADEH S. | BEHMANESH J. | NIKBAKHT J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  20.1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12811
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Accurate estimation of crop water requirement is the basic step for designing and scheduling of irrigation and drainage projects. Evapotranspiration (ET) is a stochastic variable, therefore to reduce the risk level, it is needed to select and use proper evapotranspiration probability levels. In this research, 24 years meteorology data of Orumieh synoptic station have been used to estimate ET0. Also for investigation the effect of ET0 calculation methods on its value, FAO Penman-Monteith (FP-M) and Hargreaves-Samani (H-S) models were selected. Daily ET0 distribution curves with different probability levels for each method were extracted.Differences between maximum daily ET0 values (calculated by FP-M method) with 75% and 50% probability level was 1.0 mm/day (equivalent to 13%) and between 90% and 50% was 1.9 mm/day (24%). Similarly for H-S method the difference was 0.5 and 0.9 mm/day (8% and 15%), respectively. Also at a particular probability level, there was noticeable difference between values of FP-M and H-S methods.In order to understand the impacts of calculation period length on mean daily ET0 value, daily ET0 with 99% probability, and moving average of daily ET0 were calculated for 1, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25 and 30 day perrids. After determination of occurrence date of average maximum daily ET0 for the above periods, average of maximum daily ET0 with different probability levels for the periods of 1 to 30 days were determined. The occurrence of peak dates within 1 to 20 day periods, for FP-M method was 2 weeks after H-S method but for 25 and 30 day periods the dates were the same. The results showed that the peak mean daily ET0 of FP-M method for 5 day periods at 50% and 75% probability levels were 7.8 and 8.7 mm/day (12% difference) and for H-S method they were 6.1 and 6.6 mm/day (8% difference).

آمار یکساله:  

بازدید 12811

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  72
 • شماره: 

  18
 • صفحات: 

  189-204
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  98
 • دانلود: 

  12
چکیده: 

توفانهای تندری یکی از پدیده های آب و هوایی هستند که به دلیل همراهی با رعد و برق، باد شدید، تگرگ و بارشهای شدید موجب آسیبهای فراوانی در دنیا میشوند. در این پژوهش احتمال وقوع روزهای همراه با توفان تندری در تبریز در فصل بهار با به کارگیری قوانین احتمالاتی و با استفاده از تکنیک زنجیره مارکف مورد تحلیل قرار گرفته است. بدین منظور از داده های روزانه مربوط به توفانهای تندری (کدهای 95 تا 99) در یک دوره آماری 65 ساله (2015-1951) استفاده گردید. ابتدا روزها به دو دسته روزهای عادی با کد صفر و روزهای همراه با توفان تندری با کد 1 تقسیم شده و تعداد حالتهای انتقال شرطی در ماههای مورد مطالعه شمارش شد. سپس ماتریس احتمال تغییر وضعیت بر اساس روش درستنمایی بیشینه محاسبه گردید. برخی از خصوصیات مهم دیگر، مانند احتمالات ساده تجربی و احتمال تعادل دوره ها، فراوانی وقوع، طول دوره ها و سیکل هوایی نیز تعیین شد و در نهایت با محاسبه فراوانی دوره های همراه با توفان تندری، احتمال وقوع این دوره ها و دوره بازگشت آنها مشخص گردید. نتایج نشان میدهد که کوتاهترین سیکل هوایی مربوط به ماه می است که بیشترین فراوانی توفان تندری را دارد و بالعکس طولانی ترین سیکل هوایی مربوط به ماه آوریل که فراوانی کمتری دارد. در طی دوره آماری 65 ساله، توالی دوره های توفانی یک روزه و دو روزه بیشترین فراوانی را داشته است و بتدریج برای توالیهای طولانیتر، از فراوانی دوره های همراه با توفان تندری کاسته میشود. دوره بازگشت دوره های توفان تندری یک روزه و دو روزه به طور متوسط 5/1 و 5 روز میباشد. رابطه رگرسیونی بین مقادیر مشاهده شده و برآورد شده دوره های n روزه همراه با توفان تندری، نشان می دهد که میزان دقت و اطمینان موردنظر برای همه ماهها، بالاتر از 99 درصد بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 98

دانلود 12 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  پیاپی 17
 • صفحات: 

  29-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  9
 • بازدید: 

  1016
 • دانلود: 

  267
چکیده: 

در این تحقیق با استفاده از مشاهدات بارش روزانه 51 ایستگاه سینوپتیک، کلیماتولوژی و باران سنجی استان گلستان با حداقل 20 سال طول دوره آماری و بر اساس رویه ای موسوم به زنجیره مارکوف احتمال روزهای بدون بارش  و نیز روزهای با بارش کمتر از یک میلی متر برای استان گلستان محاسبه و مورد تحلیل واقع شد. توزیع مکانی بارش استان گلستان از متغیرهای مکانی نظیر طول، عرض جغرافیایی و به ویژه ارتفاع متاثر می شود. بدین دلیل میزان بارندگی سالانه در امتداد شمال به جنوبی حاوی روندی افزایشی است. بدیهی است که تعداد روزهای بارانی و خشک نیز تابعی از ارتفاع و میزان بارندگی خواهند بود.احتمال وقوع روزهای بدون بارش در استان از 0.73 تا 0.91 و متوسط احتمال آن حدود 0.83 و احتمال وقوع روزهای با بارش کمتر از یک میلی متر بین 0.765 تا 0.91 با متوسط 0.84 در تغییر است. با افزایش آستانه بارندگی ضمن افزایش احتمال وقوع، دامنه احتمال وقوع نیز کاهش می یابد.تغییرات مکانی احتمال وقوع روز خشک دراستان چشمگیر نیست. از این رو و بر اساس رابطه بین احتمال وقوع روز خشک با میزان بارندگی می توان دریافت که با افزایش بارندگی، احتمال رخداد روز خشک نسبت به نواحی کم باران تر کاهش می یابد. میزان افزون بارش در نواحی  جنوبی طی روزهای معدودی رخ می دهد و بارش کم نواحی شمالی نیز تقریبا در بازه زمانی مشابهی توزیع می شود. احتمال تداوم روزهای خشک در ناحیه پرباران جنوبی بسیار کمتر از روزهای مشابه در ناحیه کم باران شمالی است.

آمار یکساله:  

بازدید 1016

دانلود 267 استناد 9 مرجع 24
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  109
 • دانلود: 

  44
چکیده: 

به دلیل برهم کنش چشمه های لرزه زا، وقوع یک زلزله احتمال وقوع زلزله های آینده را در منطقه تحت تاثیر قرار می دهد. در این مطالعه احتمال وقوع زلزله های با بزرگای Mw≥ 5. 8 بر اساس مدل های وابسته به زمان بی پی تی و ویبل برای دوره 10، 30 و 50 ساله در بخشی از منطقه زاگرس ارزیابی شده است. ابتدا تغییرات تنش کولمب ناشی از برهم-کنش زمین لرزه ها در هر گسل محاسبه شده است. سپس اثر این تغییر تنش در احتمال وقوع زلزله های مشخصه5 برحسب هر دو اثر دائمی (تغییر زمان) و گذرا (نرخ-حالت) تغییرات تنش کولمب ارزیابی شده است. نتایج نشان می دهد که مدل ویبل احتمال بالایی از وقوع زلزله را نسبت به مدل بی پی تی در منطقه تخمین زده است. در نظر گرفتن اثرات تغییر تنش زلزله ها، موجب تغییر در نتایج احتمالات شرطی به دست آمده از هر دو مدل بی پی تی و ویبل شد، به طوری که در برخی چشمه های لرزه زا موجب افزایش و در برخی دیگر موجب کاهش نتایج احتمال شد. بیشترین احتمال به دست آمده مربوط به گسل کازرون است که این امر نشان دهنده ی فعالیت لرزه ای بالای این گسل است.

آمار یکساله:  

بازدید 109

دانلود 44 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  7-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14
 • دانلود: 

  69
چکیده: 

هدف دیابت یکی از بیماری های مزمن و شایع ترین بیماری مرتبط با متابولیسم در انسان است، نفروپاتی دیابتی، از عوارض خطرناک دیابت، شیوع نسبتا بالایی در بیماران دیابتی داشته و باعث نارسایی کلیه می شود. عوامل متعددی بر روی این اختلال اثر دارند هدف این مطالعه تعیین احتمال تجمعی رخداد عارضه نفروپاتی بیماری دیابت نوع 2 با استفاده از آنالیز بقاء می باشد. روش بررسی این مطالعه از نوع کوهورت تاریخی به روش آنالیز بقا بوده که به صورت توصیفی تحلیلی در سال 1399 انجام شد. حجم نمونه لازم 410 بیمار برآورد شد. داده ها با استفاده از نرم افزار Stata. ver14 و با استفاده از آزمون های توصیفی و سپس از روش کاپلان مایر و مدل خطرات متناسب کاکس بقا محاسبه شد. یافته ها متغیرهای مراجعه منظم و دخانیات با شانس رخداد عارضه نفروپاتی ارتباط معنی داری را نشان داد (0/05>p). به طوری که شانس رخداد عارضه نفروپاتی در افرادی که مراجعه منظم نداشتند، 1/03 برابر افرادی بود که مراجعه منظم داشتند. آزمون لوگ رتبه ای (Log-Rank) نشان داد میانه زمان بقاء (ماه) رخداد عارضه نفروپاتی با متغیرهای قند خون ناشتا، فشار خون، سیستولیک، چربی خون ارتباط دارد. نتیجه گیری با تشخیص زودرس دیابت و کنترل عوامل تسریع کننده ابتلا به نفروپاتی دیابتی و درمان های موثر و به موقع، می توان پیشرفت بیماری را در این بیماران کاهش داد و می تواند در زمینه راه های پیشگیری و درمان این بیماران و جلوگیری از ضایعات و عوارض بعدی ابتلا به دیابت در این مبتلایان مورد استفاده واقع شود.

آمار یکساله:  

بازدید 14

دانلود 69 استناد 0 مرجع 6
litScript