نتایج جستجو

35231

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3524

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

طب و تزکیه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  47
 • صفحات: 

  10-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  584
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

با توجه به پیشرفتهای وسیع تکنولوژی بهداشتی از یک سو و روند رو به تزاید نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و عدم توازن بین نیازها و توانایی ارایه کنندگان خدمات از سوی دیگر، اولویت گذاری در تامین خدمات بهداشتی درمانی ضروری می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 584

دانلود 87 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  123-133
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  114
 • دانلود: 

  55
چکیده: 

زمینه و هدف: تعیین اولویت های پژوهشی سبب جلوگیری از هدر رفتن بودجه و کارآمدترشدن تحقیقات می شود. توجه به سلامت شاغلین از ضروریات تامین سلامت جامعه و توسعه پایدار در کشور است و سرمایه گذاری در این زمینه کلید رشد اقتصادی و افزایش تولید است، لذا این طرح به منظور تعیین اولویت های پژوهشی در حوزه سلامت شغلی انجام شد.روش بررسی: نوع مطالعه در پژوهش حاضر مطالعه اکتشافی و از نوع کیفی است. به منظور تعیین اولویت های پژوهشی از مدل پیشنهادی COHRED استفاده شد. جمع آوری اطلاعات از طریق مرور متون و مقالات، استفاده از نظر صاحب نظران و متخصصان این حوزه به روش مصاحبه و دلفی و اخذ آمار از نهادهای رسمی مرتبط صورت پذیرفت. اولویت دهی بر اساس روش دلفی و در دو مرحله انجام شد. در این طرح از بین 70 نفر ذینفعان کلیدی شناخته شده، 22 نفر از صاحب نظران در مطالعه مشارکت کردند. آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار برای داده های کمی و درصد و تعداد برای داده های کیفی مورد استفاده قرار گرفت.یافته ها: بیماری های اسکلتی عضلانی و سوانح و حوادث شغلی دارای بالاترین اولویت پژوهشی بودند. مشاغل کارگری در صنایع و معادن دارای بالاترین اولویت پژوهشی بود. همچنین سه شاخص ارائه عادلانه خدمات سلامت، امنیت شغلی و شیوه زندگی سالم دارای بالاترین اولویت بودند.نتیجه گیری: تعیین اولویت پژوهشی در این تحقیق با توجه به گستردگی حوزه های پژوهشی انجام شد که می تواند به عنوان ابزاری کارآمد برای تصمیم گیری سیاستگزاران در خصوص توزیع منابع جهت انجام پژوهش های سلامت شغلی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 114

دانلود 55 استناد 455 مرجع 2
نشریه: 

دانشور رفتار

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  17 (ویژه مقالات مدیریت 6)
 • صفحات: 

  15-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  810
 • دانلود: 

  258
چکیده: 

هدف از تحقیق حاضر شناسایی نیازهای کارکنان ناجا و تعیین اهمیت و اولویت این نیازها بود. 3917 نفر از کارکنان ناجا در سطح کشور پرسشنامه نیازها را تکمیل کردند. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون خی دو نشان داد که نسبت های متفاوتی از کارکنان در سطح هر یک از نیازهای پنج گانه قرار گرفته اند (p<0.001). نتایج یک هرم معکوس را نشان داد. بیش ترین درصد کارکنان اولویت نیازشان در سطح نیازهای رده بالا (خودشکوفایی، احترام، اجتماعی) و درصد کمی از کارکنان اولویت نیازشان در سطح نیازهای رده پایین (ایمنی و فیزیولوژیکی) بود.

آمار یکساله:  

بازدید 810

دانلود 258 استناد 1 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

نشریه: 

LANCET

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  389
 • شماره: 

  10087
 • صفحات: 

  2368-2369
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  7782
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7782

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
نویسندگان: 

سجادیه نرگس

نشریه: 

تربیت اسلامی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  35-63
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  144
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

پیش فرض های فلسفی و دیدگاه های کلان هر نظریه پرداز از عناصر اساسی و انکارناپذیر نظریه های علمی وی می باشند. نظریات مطرح در حیطه تعلیم و تربیت نیز از این امر مستثنی نبوده و پیش فرض های فلسفی و متافیزیکی، نقطه اتکا این نظریات به شمار می روند. به سخن دیگر می توان گفت مبانی فلسفی جایگاه رویش نظریه ها در تعلیم و تربیت می باشند. در این مقاله سعی شده تا با بررسی بخش هایی از آرای فلسفی صدرالمتالهین، دلالت های تربیتی آنها مورد بحث قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 144

دانلود 20 استناد 1 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  9-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  142
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

زمینه و هدف: تعیین اولویت های تحقیقاتی یکی از موضوعات مهم در نظام تحقیقات سلامت می باشد، به خصوص در کشورهای در حال توسعه که توانایی اختصاص منابع مالی برای هر طرح پژوهشی وجود ندارد. به همین دلیل ما تصمیم گرفتیم اولویت های تحقیقاتی کشور را تعیین نماییم.روش کار: این مطالعه با همکاری تمام دانشگاه های علوم پزشکی کشور و سایر ذی نفعان با استفاده از راهبرد پژوهش در ضرورت های بهداشت ملی Essential National Health Research (ENHR) و با روش نیازسنجی در سطح دانشگاه ها انجام گردید و سپس اولویت های کشوری بر اساس آنها تعیین شد.نتایج: تعداد عنوان جمع آوری شده از دانشگاه ها 6723 عنوان که 17% از عناوین تحقیقاتی مرتبط با علوم پایه، 78% کاربردی و فقط 5% مرتبط با تحقیقات توسعه ای بود. همچنین تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که بر اساس نوع مطالعه تقریبا نیمی از اولویت های تحقیقاتی توصیفی (%46.3)، %36 تحلیلی و %17.6 مداخله ای بودند. به منظور دسته بندی اولویت های جمع آوری شده، نه محور بیماری های واگیردار، بیماری های غیرواگیر، تحقیقات نظام سلامت (HSR)، دارو و صنعت، علوم پایه، طب سنتی و گیاهان دارویی، بهداشت محیط، تغذیه و دندانپزشکی تعیین گردید.نتیجه گیری: در سال های قبل تعیین اولویت های تحقیقاتی از بالا و توسط تعداد محدودی از صاحبنظران و پژوهشگران تعیین می شد در حالیکه در این روش اولویت ها از سطوح پایین تعیین و بتدریج به سطح ملی رسیده است.

آمار یکساله:  

بازدید 142

دانلود 31 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  38
 • صفحات: 

  237-260
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  379
 • دانلود: 

  227
چکیده: 

اهمیت انتخاب صحیح پروژه های فناوری پیشرفته، اهمیت توسعه پایدار در برنامه های استراتژیک سازمان های مجری این گونه پروژه ها، تأثیر چشم گیر این فناوری در تمامی ابعاد و ارتقا کیفیت زندگی بشری و عدم قطعیت بالا در محیط این گونه پروژه ها، دلیل پرداختن به این پژوهش است. با بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیق، اولویت بندی پروژه های فناوری پیشرفته بر اساس شاخص های سرمایه انسانی، نوآوری، دستاورد تجاری طرح، بازدهی اقتصادی، سطح تأثیرگذاری ملی و مزیت رقابتی، کیفیت، سطح تقاضا، قابلیت اطمینان و برنامه های استراتژیک و هزینه های پروژه در نظر گرفته شد. پس از بررسی مدل ها و روش های اولویت بندی و انتخاب ان نوع پروژه ها، مدل ساختار ترجیحی بازده به مقیاس متغیر خروجی محور در رویکرد تحلیل پوششی داده ها به عنوان جامع ترین مدل در این زمینه انتخاب شد. با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی مهم ترین شاخص ها وزن دهی و رتبه بندی شدند. در نتیجه اجرای مدل ساختار ترجیحی بازده به مقیاس متغیر خروجی محور، از بین 30 پروژه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو 67/46٪ از پروژه ها اولویت دارترین پروژه ها و مناسب سرمایه گذاری تشخیص داده شده و پیشنهاد شده اند. پروژه های 19 و 28 و 7 به ترتیب اولویت اول تا سوم برای اجرا بوده اند. پروژه در اولویت های آخر هم می توانند با توجه به الگو قرار دادن مجموعه مرجع مشخص شده، خود را به اولویت های اول جهت اجرایی شدن برسانند.

آمار یکساله:  

بازدید 379

دانلود 227 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

PANDEY DEEPAK C. | PAL ARUN K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  167-176
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15518
 • دانلود: 

  6837
چکیده: 

priority queues have a great importance in the study of computer communication networks in which different types of traffic require different quality of service standards. The discrete-time non-preemptive priority queuing model with priority jumps is proposed in this paper. On the basis of probability generating functions mean system contents and mean queuing delay characteristics are obtained. The effect of jumping mechanism is analysed which clearly shows that the queuing system provides better results when the fraction of class-1 arrivals in the overall traffic mix is small.

آمار یکساله:  

بازدید 15518

دانلود 6837 استناد 0 مرجع 444
نویسندگان: 

زمانی مهدی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4 (ویژه فلسفه و معارف اسلامی 3)
 • صفحات: 

  10-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  78
 • دانلود: 

  53
چکیده: 

در نظام های عرفانی و مابعدالطبیعی سلسله مراتب وحدت و کثرت را در پنج مرتبه خلاصه می کنند که عبارت است از: جسم، نفس، عقل، صفات و ذات. سه مرتبه نخست مربوط به عالم تجلی و دو مرتبه اخیر متعلق به عالم الهی است. اصل الهی در مرتبه ذات به هیچ صفتی موصوف نمی شود و «احد» است ولی در مرتبه صفات و اَسما به صفات مختلف توصیف می شود و در مقام «واحدیت» قرار دارد. مرتبه اول «ورای وجود» و مرتبه دوم «وجود» است. در این مقاله تلاش شده تا با بیان تفاوت میان دوگانه ای مانند مطلق و نسبی و آتما و مایا، الوهیت غیرشخصی و خدای شخصی به فهم تفاوت میان ورای وجود و وجود کمک شود.

آمار یکساله:  

بازدید 78

دانلود 53 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3 (پیاپی 30)
 • صفحات: 

  83-106
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  180
 • دانلود: 

  99
چکیده: 

گردشگری، یکی از منابع مهم اقتصادی و عاملی مؤثر در توسعة فرهنگی و اجتماعی محسوب می شود. گردشگری با اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم و درنتیجه کسب درآمد برای مقاصد گردشگری، نقش مهمی در اقتصاد این مناطق ایفا می کند. کسب درآمد مستلزم جذب گردشگر است. به منظور برخورداری از منافع گردشگری، تعیین اولویت توان مقاصد گردشگری اهمیت بسیاری دارد. نبود اولویت های مشخص به ابهام در سرمایه گذاری و هدررفت سرمایه ها منجر می شود. تعیین اولویت توان جاذبه های گردشگری برای مدیریت بهینه به منظور کوتاه کردن زمان بازگشت سرمایه و افزایش بازدهی سرمایه گذاری ضروری است. هدف این پژوهش، تعیین میزان اهمیت و اولویت جاذبه های گردشگری شهر بیرجند است. روش پژوهش با توجه به هدف از نوع کاربردی و ازنظر روش توصیفی تحلیلی و پیمایشی است. داده ها با استفاده از منابع اسنادی کتابخانه ای و پرسش نامه، بازدید میدانی و مصاحبه با کارشناسان و گردشگران 12 مکان گردشگری شهر بیرجند گردآوری شده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران با خطای 0. 075درصد، 205 گردشگر محاسبه شده است. در این مطالعه از تحلیل سلسله مراتبی چندمعیارة فازی و تحلیل خاکستری برای اولویت بندی مکان های نمونه استفاده شده است. با توجه به نتایج فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی شاخص های دسترسی با وزن 0. 2987 و ارزش بصری با وزن 0. 1726 بیشترین اهمیت را در سطح بندی مکان های گردشگری دارند. براساس نتایج نهایی تحلیل خاکستری باغ اکبریه بهترین رتبه را دارد و قلعة بیرجند و بند امیرشاه در رتبة بعدی قرار دارند؛ بنابراین این مکان ها قابلیت و پتانسیل بیشتری برای سرمایه گذاری در راستای رونق گردشگری خواهند داشت. ترکیب مدل فازی و تحلیل خاکستری ازجمله نوآوری های این مقاله است.

آمار یکساله:  

بازدید 180

دانلود 99 استناد 0 مرجع 0
litScript