نتایج جستجو

169048

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

16905

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

VIDAL R.Y.MA. | SASTRY S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  1-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8463
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8463

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

PREMACHANDRA I.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  132
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  553-560
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6000
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6000

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

YEUNG K.Y. | RUZZO W.L.

نشریه: 

BIOINFORMATICS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7108
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7108

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

حسن پور شاهین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  54
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  221-234
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  435
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

در این تحقیق از روش تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی (PCA) برای کاهش تعداد باندهای طیفی و متغیرهای مکانی از طریق پیداکردن ترکیب خطی که بیشترین تغییرات را دارند استفاده شد. به منظور به کارگیری PCA، از داده های TM ماهواره لندست مربوط به 5 منطقه مختلف مرکزی ایران و همچنین 18 متغیر خاک استفاده گردید. نتایج PCA مربوط به باندهایTM ، اهمیت مولفه اول (PCI) برای مطالعه خاک ،PC2  و گاهی PC3 در مطالعات پوشش گیاهی را نشان داد. نتایج PCA نشان داد که 7 باند TM و 18 متغیر خاک عمدتا در سه مولفه اصلی به ترتیب بیش از 90 و 55 در صد از اطلاعات را به خود اختصاص می دهند. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، روش PCA برای اطلاعات طیفی و مکانی مختلف و کمک به طراحی نمونه برداری، به منظورصرفه جویی در وقت و هزینه می تواند به کار رود.

آمار یکساله:  

بازدید 435

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  57-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  901
 • دانلود: 

  320
چکیده: 

تحلیل مولفه های اصلی یکی از روش هایی است که در پردازش اطلاعات و کاهش ابعاد مجموعه داده موفق عمل کرده است، اما در زمان اعمال این الگوریتم به تصاویر، بایستی آن ها را به شکل یک بردار درآورد که سبب از بین رفتن همبستگی مکانی پیکسل های مجاور می گردد. برای حل این مشکل، تحلیل مولفه های اصلی دوبعدی مطرح شده که فرآیند تبدیل تصویر به بردار را نیاز ندارد. نکته دیگر، تنک نبودن بردارهای پایه تحلیل مولفه های اصلی و هم ارزش نبودن تمامی آنان است. اخیرا تحلیل مولفه های اصلی تنک مطرح گردیده که با حفظ خواص تحلیل مولفه های اصلی استاندارد، سعی می کند تعداد زیادی از درایه های بردارهای پایه را صفر کند. در این مقاله تحلیل مولفه های اصلی دوبعدی تنک جهت بهره گیری همزمان از دو الگوریتم فوق بررسی خواهد شد.الگوریتم Least Angle Regression- Elastic Net با استفاده از قید نرم یک و نرم دو، محاسبه مولفه های اصلی یک بعدی تنک را محقق می سازد. در این مقاله با اندک تغییراتی در ورودی الگوریتم مذکور، حالت دوبعدی آن را تحقق می بخشیم. عملکرد تحلیل مولفه های اصلی دوبعدی تنک جهت فشرده سازی یک تصویرکه به بلوک های 8×8 تقسیم گردیده، ارزیابی شده و در مقایسه با عملکرد تحلیل مولفه های اصلی دوبعدی، نتایج مناسبی بدست آمده است. همچنین با استفاده از ماتریس کوواریانس بلوک های 8×8 از 60 تصویر متفاوت، مولفه های اصلی دوبعدی تنک به گونه ای محاسبه گردیده که امکان استفاده از آن ها برای هر تصویر آزمون دیگری میسر می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 901

دانلود 320 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

CHATTOPADHYAY M. | MAZUMDAR S. | DAN P.K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1175-1188
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6030
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6030

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

Hindawi

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  8-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  116
 • بازدید: 

  688
 • دانلود: 

  6678
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 688

دانلود 6678 استناد 116 مرجع 0
نویسندگان: 

GOMEZ P. | DIAZ F. | ALVAREZ A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  18
 • صفحات: 

  41-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3281
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3281

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  189-198
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  155
 • دانلود: 

  53
چکیده: 

در این تحقیق، روشی برای بررسی و تعیین قدرت رنگی نسبی دو ماده رنگزای بازیک سنتز شده زرد 28 و آبی 41 با به کارگیری مفاهیم اولیه روش آماری تحلیل اجزای اصلی پیشنهاد شده است. قدرت رنگی یک ماده رنگزا معمولا با کمک اطلاعات انعکاسی نمونه های رنگرزی شده در محدوده ای از غلظت های کاربردی تعیین می گردد. ارزش و دقت نتایج به انتخاب صحیح این محدوده غلظتی بستگی داشته و ترجیحاً ناحیه خطی رفتار تابع انعکاس (K/S) در مقابل غلظت می باشد. در تحقیق حاضر، برای شناسایی و انتخاب صحیح محدوده خطی، از روش تحلیل اجزای اصلی و تعیین الگوی بین مقادیر K/S در غلظت های مختلف کمک گرفته شده است. نتایج نشان داد کاهش رفتار خطی تابع انعکاس در نتیجه افزایش در غلظت با کاهش در ارزش پراکندگی نقاط حول اولین بردار ویژه قابل توجیه است. همچنین در محدوده خطی تعیین شده، نسبت ارزش اولین بردار ویژه برای اطلاعات نمونه سنتز شده به تجاری (مرجع) به عنوان معیاری برای کنترل و تعیین قدرت رنگی نسبی بررسی شده است. نتایج حاصل با مقادیر به دست آمده از سه روش مرسوم ارزیابی بصری، جذب سنجی محلول و روش تابع کیوبلکا - مانک وزن داده شده، مقایسه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 155

دانلود 53 استناد 0 مرجع 17
نویسندگان: 

Souri Pourya | Sahebi Hadi

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  Special issue on Statistical Processes and Statistical Modeling
 • صفحات: 

  66-80
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18327
 • دانلود: 

  8997
چکیده: 

Safeguarding the energy security is an important energy policy goal of every country. Assuring sufficient and reliable resources of energy at affordable prices is the main objective of energy security. Due to such reasons as special geopolitical position, terrorist attacks and other unrest in the Middle East, securing Iran’ s energy demand and increasing her natural gas exports have turned into a critical issue. The aim of this paper is to develop a composite index for evaluating the gas demand security. To this purpose, six individual indices (i. e. gas exports dependency, transportation cost, economic dependency, political stability of the exporting country, political stability of the importing country, and the purchasing power of the importing country) are identified and the Principle component analysis (PCA) method is employed to weigh and combine the indices into GDSI (Gas Demand Security Index). The results show an interesting counter-intuitive phenomenon that the political stability of the importing and exporting countries have respectively the most and the least effects on the obtained composite index.

آمار یکساله:  

بازدید 18327

دانلود 8997 استناد 0 مرجع 0
litScript