نتایج جستجو

1929

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

193

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  251-266
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12418
 • دانلود: 

  10397
چکیده: 

Removal of carbonate impurities in sedimentary phosphate is one of the most important issues in the industry. Poor selective flotation of those ores is due to the similarity of Physico-chemical surface properties, solubility, and electrokinetic characteristics of sparingly soluble phosphate and carbonate minerals. In this study the effect of ultrasonic irradiation as a pretreatment method on reverse flotation of low-grade sedimentary phosphate sample from Lar Mountain deposit was investigated. Ultrasonic was utilized before flotation at different ultrasound intensity. This study was performed by two flotation approaches; i) using experimental design (Plackett-Burman method with 11 variables), and ii) try and error method. Initial mineralogical studies showed that the feed sample contains 10. 34%P2O5, 48. 01%CaO, and 9. 22%SiO2. The collected data from experimental design were analyzed by DX7. 0 software to assess the influence of each parameter on flotation performance. The results indicated that ultrasound intensity, collector dosage, and dispersant dosage were the effective parameters. The results of the try and error method showed that the conditioning time was the most effective parameter in which by reducing ultrasonic preparation time the recovery was increased relative to 33. 29%. Finally, the kinetic flotation tests and SEM studies were performed. The results proved surface cleaning of phosphate minerals which treated by ultrasound irradiation that led to better adsorption of chemicals which increased the recovery and grade of P2O5 for 87. 88% and 14. 45%, respectively. However, the application of the ultrasonic treatment reduced the flotation chemicals’ consumption which is a prominent issue for phosphate treatment.

آمار یکساله:  

بازدید 12418

دانلود 10397 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  546
 • دانلود: 

  184
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 546

دانلود 184 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

VATANI HAMID REZA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  17
تعامل: 
 • بازدید: 

  1365
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

PROGNOSIS DENOTES TO PREDICT THE RESULTS OF PATIENT TREATMENTS BASED ON KNOWLEDGE OF THE PATHOGENESIS OF THE DISEASE AND DETERMINATION OF RISK FACTORS WHICH IN TERMS OF POSITION STAYS AFTER DIAGNOSIS AND BEFORE TREATMENT PLAN. …

آمار یکساله:  

بازدید 1365

دانلود 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1 (پی آیند 78) در زراعت و باغبانی
 • صفحات: 

  101-109
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1188
 • دانلود: 

  262
چکیده: 

آبگیری اسمزی، فرآیندی برای حذف قسمتی از آب مواد غذایی گیاهی و حیوانی با غوطه ور کردن در یک محلول غلیظ یا هیپرتونیک است. این فرایند اغلب به عنوان پیش فرآیند روش های مختلف خشک کردن مانند: خشک کردن با هوای گرم، خشک کردن خلایی، خشک کردن انجمادی، خشک کردن با مایکروویو و ... استفاده می شود. بنابراین، در این تحقیق نیز از این فرآیند به عنوان پیش فرآیند خشک کردن با هوای گرم در هویج استفاده شده است. برای تعیین شرایط بهینه آبگیری اسمزی تاثیر عوامل: دما، زمان، غلظت محلول، میزان کلرید سدیم و شربت گلوکز ورودی به داخل بافت هویج بررسی شد. تیمارهای دمایی شامل 25، 40 و 55 درجه سانتیگراد و زمانها: 15، 30، 60، 120، 240 و 360 دقیقه بود. غلظت های انتخابی برای شربت گلوکز 30، 40 و 50% و غلظت های نمک طعام 5، 10 و 15% بود (برای تهیه محلول ها از نسبت های وزنی استفاده گردید). عمل اسمزی در دمای 40 و درجه سانتیگراد، به مدت 240 دقیقه بهترین نتیجه را از نظر میزان آبگیری و مواد جامد محلول نشان داد. نتایج آزمایشات نشان داد که غلظت 50% شربت گلوکز + 5% نمک طعام بهترین غلظت از نظر آبگیری و کمترین ماده ورودی به بافت را نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 1188

دانلود 262 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  125-136
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  1090
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

این آزمایش به منظور ارزیابی اثرات پیش تیمار اسموایممینگ بر جوانه زنی بذر کلزا در شرایط تنش خشکی اجرا گردید. آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در 3 تکرار انجام گرفت. فاکتورهای آزمایشی شامل سه رقم کلزا (Okapi , Slmo46 ,Cobra) و سطوح پتانسیل اسمزی پیش تیمار (0، 3-، 6-، 9-، 12- و 15- بار) و چهار تنش خشکی (صفر، 5-، 10- و 15- بار) بود. در مرحله اول بذور کلزا یک بار با پیش تیمار اسموپرایمینگ به مدت48 ساعت در دمای اتاق قرار گرفتند. سپس بذور بمدت 24 ساعت در دمای 30 سانتیگراد شستشو داده شدند و به مدت دو هفته در معرض تنش خشکی قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که تکنیک اسموپرایمینگ اثر معنی داری بر پارامترهای طول ریشچه، طول ساقچه، وزن خشک گیاهچه، درصد جوانه زنی و مدت زمان جوانه زنی در سطح احتمال 1 درصد داشت. سطوح بالایی اسمو پرایمینگ اثر ممانعت بیشتری روی رشد ساقه چه نسبت به سطوح پائینتر اسموپرایمینگ داشت. مقایسه میانگین نشان داد که بیشترین و کمترین میزان جوانه زنی بترتیب توسط ارقام Okapi و  Cobraبدست آمد. تحت شرایط تنش، رقم Okapi دارای طول ریشه چه بلند تری بوده، نسبت به سایر ارقام دارای ریشه های جانبی بیشتر و نسبت طول ریشه چه به طول ساقه چه بیشتری شد لذا رقم فوق دارای قابلیت مقاومت به خشکی بیشتری بود.

آمار یکساله:  

بازدید 1090

دانلود 87 استناد 3 مرجع 0
نشریه: 

PANCREATOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  164-168
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3246
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3246

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

ZAHEDI HAMID | MALEKI ANAHID | ROSTAMI GHOLAMREZA

نشریه: 

ACTA MEDICA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  239-243
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  29084
 • دانلود: 

  18062
چکیده: 

To assess the effectiveness of ondansetron pretreatment in alleviating propofol injection pain, 135 patients were randomly assigned to one of following three groups. Group 1 who received up to 2 mL pretreatment 50 mg tramadol in the saline, group 2 cases who received up to 2 mL pretreatment 4 mg ondansetron in saline, and group 3 who received up to 2 mL solution saline. A 20 gauge cannula was placed into the largest vein on the dorsum of the hand. Tourniquet was closed to the arm above the cannula and inflates to 70 mmHg, and then drug was injected. After 20 seconds, the tourniquet deflated, and propofol 2mg/kg injected over 10 seconds and pain assessment was made.Results: Tramadol and ondansetron significantly reduced the incidence and severity of propofol injection pain more than placebo (P=0.001). The efficacy of ondansetron in alleviating the pain on injection of propofol was no different from tramadol (P=0.330). Ondansetron pretreatment may be used to reduce the incidence of pain on injection of propofol, an advantage added to the useful prevention of postoperative nausea and vomiting.

آمار یکساله:  

بازدید 29084

دانلود 18062 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SARPARASTZADEH H. | SAEIDI M. | NAEIMPOUR F. | AMINZADEH B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  104-113
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  69357
 • دانلود: 

  33561
چکیده: 

The efficiency of existing municipal wastewater treatment plants has been affected by the increase of incoming organic load caused by the expansions in developing countries. In the present investigation, the effect of Chemically Enhanced Primary Treatment (CEPT) process was studied on the enhancement efficiency of a municipal wastewater treatment plant in Tehran, Iran.Jar test results showed an increase in COD, phosphorus, turbidity and TSS removal by the increase in dosage of aluminum sulfate and ferric chloride as coagulants. Results revealed COD, phosphorus, turbidity and TSS removals of 38, 66, 68 and 69 %, for alum at 80 mg/L and 60, 73, 49 and 48 % for ferric chloride at 70 mg/L as the optimum doses, respectively. Ferric chloride revealed more efficient results compared with alum. The result of tests to find the optimum pH of two coagulants revealed that pH of 8.2 for both chemicals is the optimum performance condition. Therefore, CEPT can be used as an efficient method in conventional municipal wastewater treatment plants to reduce the organic load of biological treatment and enhance the removal of nutrients.

آمار یکساله:  

بازدید 69357

دانلود 33561 استناد 455 مرجع 0
نویسنده: 

SANAZ VAHDATI | SOLTANI BAHRAM | BABAEI PARVIN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  21
تعامل: 
 • بازدید: 

  1995
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

INTRODUCTION :BRAIN-DERIVED NEUROTROPHIC FACTOR (BDNF), IS INVOLVED IN MEMORY CONSOLIDATION AND LONG-TERM MEMORY FORMATION IN THE CA1 REGION OF THE HIPPOCAMPUS, IN A TIME-DEPENDENT MANNER. WHETHER OR NOT BDNF COULD ATTENUATE MORPHINE INDUCED AMNESTIA HAS NOT BEEN UNDERSTOOD YET. PURPOSE…

آمار یکساله:  

بازدید 1995

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  19
تعامل: 
 • بازدید: 

  2310
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

Silymarin (SMN) a mixture of three isomeric flavonolignans has been used as hepatoprotective remedy. Increasing data, however, indicates that SMN has also beneficial effects in attenuation of the renal ischemia/reperfusion injuries, arthritisinduced damages, and the sepsis-induced acute lung and brain injuries. There is lack of knowledge about SMN antinociceptive effect. Hence, we aimed to investigate the antinociceptive effect of SMN and the potential interaction between SMN and morphine in the mouse writing test model.Swiss albino male mice weighing 15-20 were used to assess the antinociceptive effects of SMN by acetic acid writhing tests. The number of writhes was counted for each mouse 30 min following acetic acid injection. Overall four series of experiments were designed and each experiment was conducted in parallel to own control group. In first group the dose- and time-dependency of SMN antinociception effects were examined and in second experiment the potency of SMN was compared with morphine analgesic property. Subsequently, we examined the effect of pretreatment with SMN on morphine-induced antinociception and finally the effect of opioid antagonist of Naloxan on SMN –induced antinociception was studied.We found that SMN exerts relatively potent antinociception effect in a dose- and time-dependent manner as the ED50 value of 21.54 ± 2.34 mg/kg was estimated. pretreatment of the mice with SMN potentiated the morphine analgesic effect significantly (P<0.05). At the same time, Naloxan could remarkably attenuate the SMN-induced antinuciception effect.In conclusion; our data may suggest that this drug interaction may prove clinically useful. Moreover, the mechanism of SMN antinociception effect might attribute to opioidal pathway.

آمار یکساله:  

بازدید 2310

دانلود 0
litScript