نتایج جستجو

7998

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

800

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

منصورقناعی ماندانا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  79
 • صفحات: 

  77-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  491
 • بازدید: 

  1023
 • دانلود: 

  357
چکیده: 

مقدمه: زایمان زودرس وضعیت پیچیده ای است و گرچه علل دقیق آن هنوز مشخص نشده، عوامل خطر آن می تواند برحسب فصل های مختلف تغییر کند. نظریه های متفاوتی در مورد چگونگی تاثیر عوامل محیطی برطول حاملگی پیشنهاد شده اند و تصور می شود که این عوامل درست در زمان زایمان عمل می کنند.هدف: دستیابی به تاثیر تغییر فصل ها در نسبت تولد زودرس در رشت- ایرانمواد و روش ها: این مطالعه به صورت توصیفی - تحلیلی با استفاده از اطلاعات ثبت شده در سال های 1388-1378 انجام شده است. جمعیت مورد مطالعه شامل 3770 تولد تک قلوی زنده بدنیا آمده پس از هفته 20 و قبل از هفته 37 حاملگی در زایشگاه الزهرا (س) رشت در گیلان بود.نتایج: از 62841 زایمان، 3770 مورد (%5.99) تولد زودرس وجود داشت. بیشینه و کمینه فراوانی نسبی زایمان زودرس در تابستان %6.65، پاییز %5.34 بهار %5.93 و در زمستان %6.06 بود. نسبت تولدهای زودرس در رشت که آب وهوای معتدل و مرطوب دارد یک دوره واضح فصلی با دو اوج یکی در تابستان و دیگری در زمستان نسبت زایمان زودرس به طور مشخص با ماه های سال تغییر نشان داد (P<0.001 و 96.75=(11) X2)، به طوری که بیشترین نسبت در تیرماه (%7.17) و کمترین آن در آبان ماه (%5.19) بود.نتیجه گیری: به نظر می رسد الگوی فصلی روی زایمان زودرس تاثیرگذار باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1023

دانلود 357 استناد 491 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

JOURNAL DE PEDIATRIA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  94
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  15-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  305
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 305

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  793-799
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  125
 • دانلود: 

  43
چکیده: 

زمینه و هدف: عوارض ناشی از زایمان زودرس شایع ترین علت مرگ و میر گروه نوزادان را تشکیل می دهد. هدف این پژوهش شناخت عوامل خطرساز مادری موثر در تولد نوزادان نارس می باشد.مواد و روش کار: این پژوهش مورد- شاهدی در سال 1389 در بیمارستان تخصصی زنان و زایمان شهرستان قوچان انجام گرفت. نمونه آماری پژوهش شامل 120 نوزاد متولد شده نارس و 120 نوزاد متولد شده ترم بود که به روش طبقه ای تصادفی انتخاب شده و به همراه مادرانشان بررسی شدند. اطلاعات مربوط به نوزادان و مادران آن ها به روش مصاحبه فردی جمع آوری گردید. داده های مطالعه در نرم افزار SPSS17 و با استفاده از آزمون آماری مجذور کای و فیشر و تی مستقل با حدود اطمینان 95٪ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: یافته ها نشان می دهد فراوانی مهمترین علل موثر در تولد نوزاد نارس مربوط به چند قلویی (25%)، پارگی زودرس کیسه آب (8.3%)، پره اکلامپسی (8.3%) و بیماری های کلیوی (6.7%) بوده است.نتیجه گیری: با توجه به نتایج این پژوهش به منظور دستیابی به هدف کاهش مرگ و میر نوزادان تلاش بیشتر در زمینه ارتقاء کمی و کیفی اطلاعات و آگاهی های مادران در مورد عوامل خطر در تولد نوزاد نارس و تاکید بر اهمیت مراقبت های قبل و حین بارداری می تواند نقش مهمی در کاهش بروز نارسی در نوزادان و مرگ و میر آن ها داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 125

دانلود 43 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

Faraji Marzie | Ebrahimipour Mona | Jalilevand Nahid

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  8022
 • دانلود: 

  3784
چکیده: 

Background: preterm children are at risk of deficits in language, including grammatical skills. The main purpose of this survey was to investigate whether Persian-speaking children born preterm differ in their morphosyntax ability compared to full-term children. Methods: Morphosyntactic performance was assessed in 86 Persian-speaking children (43 healthy preterm and 43 full-term children) aged 4 and 5 years using the Persian Developing Sentence Scoring (PDSS). Participants were matched for age, gender, and gestational age. Results: The healthy preterm children who participated in this study were significantly outperformed by the full-term children in the morphosyntactic evaluation (p<0. 05). Furthermore, their grammatical skills, based on PDSS, were not as developed as 4 to 5-year-old full-term children. Gender, in general, and gestational age had no effect on the PDSS scores of preterm children (p>0. 05). Conclusion: preterm children, regardless of gestational age, are at risk of morphosyntax impairments, which may not be recovered during the normal development. Therefore, grammatical evaluation and treatment seem to be necessary for these children.

آمار یکساله:  

بازدید 8022

دانلود 3784 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SOLEIMANI FARIN | ZAHERI FARZANEH | ABDI FATEMEH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  910
 • بازدید: 

  21039
 • دانلود: 

  16251
چکیده: 

Context: All over the the world, preterm birth is a major cause of death and important neurodevelopmental disorders. Approximately 9.6% (12.9 million) births worldwide are preterm.Evidence Acquisition: In this review, databases such as PubMed, EMBASE, ISI, Scopus, Google Scholar and Iranian databases including Iranmedex, and SID were researched to review relevant literature. A comprehensive search was performed using combinations of various keywords.Results: Cerebral palsy especially spastic diplegia, intellectual disability, visual (retinopathy of prematurity) and hearing impairments are the main neurodevelopmental disorders associated with prematurity.Conclusions: The increased survival of preterm infants was not associated with lower complications. There is now increasing evidence of sustained adverse outcomes into school age and adolescence, for preterm infants.

آمار یکساله:  

بازدید 21039

دانلود 16251 استناد 910 مرجع 0
نویسندگان: 

MOHAMADIAN F. | DEHGHANI FIROUZABADI R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  SUPPL 2
 • صفحات: 

  38-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  39859
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

Introduction: Anemia has effects on pregnancy outcome. Effect of maternal anemia on preterm labor poorly defined, and the association between anemia and preterm labor remain unclear. We have sought to determine whether maternal anemia during gestation is associated with preterm birth or PPROM or not.Materials and Methods: All singleton live births delivered at 28-42 weeks with at least one hemoglobin measure during pregnancy were included (n=40), risk of preterm birth (<37 weeks) was examined by clinical subtypes, preterm premature rupture of membranes (PROM), spontaneous preterm labour and hemoglobin changes during 3 trimesters were assessed.Results: preterm birth rates were 6.1% for anemic and 5% for non-anemic women (p<0.05). Hemoglobin values of 7 g/dl in the first trimester, compared with 11 g/dl, were associated with increased risk for preterm PROM. Low haemoglobin in the third trimester was associated with reduced risk of spontaneous preterm labour.Conclusion: Anemia in early pregnancy was associated with increased risk for PPROM, but anemia in late pregnancy was associated with reduced risk for spontaneous preterm labour.

آمار یکساله:  

بازدید 39859

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

HAN S. | CROWTHER C.A. | MOORE V.

نشریه: 

COCHRANE LIBRARY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  945
 • بازدید: 

  5369
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5369

دانلود 9195 استناد 945 مرجع 0
نویسندگان: 

SIMCOX R. | SHENNAN A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  831-842
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3987
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3987

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  9 (81)
 • صفحات: 

  12031-12037
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16002
 • دانلود: 

  10605
چکیده: 

Background: Predicting preterm delivery can help obstetricians and midwives for better management of pregnancy care. Therefore, we aimed to investigate the relationship between cervical length and uteroservical angle with the occurrence of preterm delivery. Materials and Methods: The present cohort study was conducted on 100 pregnant women with singleton pregnancy referred for routine control to perinatology ward of Imam Khomeini Hospital in Tehran between Jan 2019-Apr, 2019. All included cases were undergoing transvaginal sonography to measure the anterior cervical angle and length. Maternal demographic and clinical data, as well as delivery data of pregnant women, were obtained from their medical records. Logistic regression was conducted to estimate the predictors of pre-term delivery. All analyses were performed using Stata 14. 0. Results: Among 100 pregnant women, 17 had preterm delivery. Pregnant women with bleeding during pregnancy were reported with a higher preterm delivery rate (23. 53% vs. 4. 82%) (P=0. 01). The difference of mean cervical angle between pregnant women with the term and preterm delivery was statistically different (102. 12° in women who delivered pre-term vs. 86. 15° in term group, P<0. 001). Conclusion: According to the results, pregnant women with bleeding during pregnancy and those with a higher mean of cervical angle were more prone to pre-term delivery. Therefore, the anterior cervical angle and bleeding during pregnancy can be considered as predictors for preterm birth.

آمار یکساله:  

بازدید 16002

دانلود 10605 استناد 0 مرجع 945
نویسندگان: 

نشریه: 

PLOS ONE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3895
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3895

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript