نتایج جستجو

38936

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3894

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

ZAMANI MAJID | ESMAILIAN MEHRDAD | YOOSEFIAN ZAHRA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  22-25
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  21669
 • دانلود: 

  11029
چکیده: 

Introduction: Prolongation of QT interval might result in dangerous cardiac arrhythmias, including Torsades de Pointes (TdP), consequently leading to syncope or death. A limited number of studies carried out in this respect to date have shown that QT interval might increase during pregnancy. On the other hand, it has been shown that each pregnancy might result in an increase in the risk of cardiac accidents in patients with long QT interval. Therefore, the present study was undertaken to compare QT intervals in pregnant and non-pregnant women.Methods: pregnant women group consisted of 40 women in the second and third trimesters of pregnancy and the non-pregnant control group consisted of healthy women 18-35 years of age. All the patients underwent standard 12-lead electrocardiogram (ECG). The QT interval was measured for each patient at lead II. The mean corrected QT interval (QTc) and QT dispersions (QTd) were compared between the two groups.Results: Mean heart rates in the pregnant and non-pregnant groups were 98.55±14.09 and 72.53±13.17 beats/minutes (P<0.001). QTd and QTc means were in the normal range in both groups; however, these variables were 49.50±12.80 and 43.03±18.47 milliseconds in the pregnant group and 39.5±9.59 and 40.38±17.20 milliseconds in the control group, respectively (P<0.001). Conclusion: The QT interval was longer in pregnant women compared to non-pregnant women; however, it was in the normal range in both groups. Therefore, it is important to monitor and manage risk factors involved in prolongation of QT interval and prevent concurrence of these factors with pregnancy.

آمار یکساله:  

بازدید 21669

دانلود 11029 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3 SUPPL 1
 • صفحات: 

  175-180
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4259
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4259

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

GINEKOLOGIA POLSKA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  72
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  1042-1048
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3781
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3781

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

MALAREWICZ A. | SZYMKIEWICZ J. | ROGALA J.

نشریه: 

GINEKOLOGIA POLSKA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  77
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  733-739
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6826
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6826

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  40
 • صفحات: 

  6-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  502
 • دانلود: 

  157
چکیده: 

اهمیت ورزش در جهان امروز چنان است که تمام جوامع بشر می کوشند فعالیت های ورزشی را هر چه گسترده تر در برنامه زندگی انسان ها بگنجانند. از آنجایی که امروزه ورزش در سنین باروری مخصوصا در طی دوران بارداری برای زنان مورد تاکید علم طب قرار گرفته است این پژوهش با هدف تعیین آگاهی و عملکرد زنان باردار نسبت به ورزش در دوران بارداری انجام پذیرفته است.این پژوهش مطالعه ای توصیفی است که بر روی 100 نفر از زنان باردار که به روش نمونه گیری آسان و غیراحتمالی انتخاب شده بودند انجام شده است. روش جمع آوری داده ها مصاحبه و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای پژوهشگر ساخته بود که در آن 36 سوال در زمینه بررسی آگاهی زنان در 4 حوزه شامل اصول صحیح ورزش در دوران بارداری، موارد منع ورزش در دوران بارداری، تاثیر ورزش بر عوارض مادری دوران بارداری و تاثیر ورزش بر نتایج بارداری طرح شده بود. به علاوه تعدادی سوال در مورد عملکرد زنان باردار مطرح شده بود. جهت آنالیز داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد.بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، 53 درصد زنان از آگاهی ضعیف، 45 درصد از آگاهی متوسط و 2 درصد از آگاهی خوب نسبت به ورزش دوران بارداری برخوردار بودند. بر اساس آزمون t گروه های مستقل، اختلاف معنی داری بین میانگین نمره آگاهی گروه ها به تفکیک مشخصات فردی اجتماعی آن ها وجود نداشت. نتایج پژوهش در حیطه عملکرد نشان داد که در دوران بارداری 53 درصد نمونه های مورد پژوهش پیاده روی، 4 درصد نرمش های روزانه، 3 درصد کوهنوردی داشتند. 40 درصد در این دوران هیچ نوع فعالیت ورزشی نداشتند.نتایج این مطالعه نیاز وسیع اعضای جامعه مورد پژوهش را برای آموزش و شاساندن اثرات مفید ورزش مطرح ساخت. بر اساس نتایج پژوهش پیشنهاد می گردد که کادر بهداشتی و رسانه های گروهی در جهت افزایش آگاهی و بهبود عملکرد زنان جامعه نسبت به ورزش در دوران بارداری اقدام نمایند.

آمار یکساله:  

بازدید 502

دانلود 157 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  81
 • صفحات: 

  16-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  466
 • دانلود: 

  136
چکیده: 

مقدمه: توانمندی دوران بارداری به عنوان احساس رضایت، افزایش استقلال، بهبود تعامل بین دیگران و محیط و افزایش خودبخودی انرژی روانی برای دستیابی به بارداری و زایمانی موفق تعریف می شود. آموزش های دوران بارداری زنان را برای تطابق بهتر در مقابل تغییرات فیزیکی و روانی بدنبال بارداری و کسب تجربه یک زایمان رضایت بخش توانمند می کند.هدف: مطالعه حاضر با هدف تعیین توانمندی زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاه مراقبت های دوران بارداری در شهر تنکابن صورت گرفت.روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی است که بر روی 200 زن باردار که جهت مراقبت های دوران بارداری به مراکز بهداشتی درمانی شهر تنکابن در سال 1392 مراجعه کرده بودند، انجام گرفته است. مادران باردار شرکت کننده در پژوهش حداقل سواد خواندن و نوشتن را داشتند و هیچ مشکل پزشکی یا مامایی قابل توجه نداشتند که بارداری آنان را تحت عنوان حاملگی پرخطر معرفی کند، نداشتند. افراد سابقه سزارین قبلی نداشته و تمایل خود را جهت شرکت در مطالعه اعلام کرده بودند. نمونه گیری به روش خوشه ای انجام شد، سپس به طور تصادفی 2 مرکز از خوشه ها انتخاب شد و در این دو مرکز کلیه زنان باردار مراجعه کننده جهت انجام مراقبت های بارداری که دارای مشخصات یاد شده بودند، پس از کسب رضایت کتبی مورد مطالعه قرار گرفتند.ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود که در دو قسمت تدوین گردید. قسمت اول مشخصات فردی و مامایی و قسمت دوم پرسشنامه توانمندی زنان باردار Kameda بود. پرسشنامه توانمندی زنان باردار دارای 27 سوال در 5 بعد می باشد که شامل ابعاد خودکارآمدی با 6 سوال، تصویر از آینده 6 سوال، عزت نفس 7 سوال، حمایت و تایید از طرف دیگران 4 سوال و لذت اضافه شدن یک نفر به خانواده با 4 سوال می باشد و براساس معیار درجه بندی لایکرت، از کاملا مخالف تا کاملا موافق با نمره ای از 1 تا 4 پاسخ داده شده و حداقل نمره 27 و حداکثر نمره 108 به آن تعلق می گیرد. از میانگین نمره به منظور قضاوت استفاده می شود.اطلاعات آماری با استفاده از آمار توصیفی و آزمون آنالیز واریانس (با توجه به نرمال بودن توزیع داده ها) و در سطح معنادار آماری 95 درصد و مقدار خطای 0.05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جمع آوری داده ها پس از تایید طرح در شورای پژوهشی دانشگاه آزاد تنکابن انجام گرفت.نتایج: براساس یافته های این تحقیق میانگین سن واحدهای مورد پژوهش 26.38±3.76 سال بود. 36 درصد زنان در سه ماهه اول بارداری بودند. اکثریت زنان باردار (%55.55) بارداری نخست خود را تجربه می نمودند و دارای تحصیلات دبیرستانی (%40)، خانه دار (%90.5) و حاملگی خواسته (%79.5) بودند.یافته های مطالعه نشان داد میانگین و انحراف معیار نمره توانمندی 78.74±6.71 (حداقل نمره برای کل مقیاس 27 و حداکثر 108) می باشد و در میان ابعاد توانمندی بیشترین میانگین امتیاز مربوط به بعد عزت نفس (19.19±1.82) و کمترین امتیاز مربوط به بعد حمایت و تایید از طرف دیگران (12.70±1.59) و لذت اضافه شدن یک نفر به خانواده (13.66±1.79) بود. همچنین یافته ها نشان داد بین تحصیلات مادر و نمره توانمندی ارتباط آماری معنادار وجود داشت (p=0.03) از طرفی بین علاقه به ادامه بارداری و توانمندی ارتباط معنادار آماری دیده شد (P=0.005). بین سایر متغیرها مانند سن بارداری، سن مادر، تعداد بارداری، شغل مادر، حمایت های همسر، سطح درآمد و خواسته بودن حاملگی با امتیاز کل توانمندی اختلاف معنادار آماری وجود نداشت.نتیجه گیری: یافته های این مطالعه می تواند در ارزیابی مراقبت های دوران بارداری، برنامه ریزی و برگزاری کلاسهای آموزش آمادگی زایمان و افزایش سطح توانمندی زنان باردار موثر باشد. با توجه به نقش آموزش در ارتقای توانمندی زنان پیشنهاد می شود تاثیر کلاس های ترویج زایمان طبیعی در توانمندی زنان باردار در مطالعات بعدی مد نظر قرار گیرد. آموزش دوران بارداری احساس شادی، خوشحالی در خانواده، توانایی رویارویی با شرایط جدید، سلامت مادر و نوزاد، افزایش اعتماد بنفس، رضایت از بچه دارشدن، مشارکت فعال اعضاء خانواده در حفظ سلامت و بهبودی خانواده و توانایی سازگاری و رویارویی با مشکلات و پذیرش مسوولیت های زندگی را به همراه دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 466

دانلود 136 استناد 455 مرجع 2
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  793-798
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19480
 • دانلود: 

  11688
چکیده: 

Background: Preeclampsia is one of the common complications during pregnancy with considerable maternal and fetal mortality and morbidity. Hypercoagulability due to thrombophilic factors is discussed as the etiology involved in this disease. Objective: The aim of this study was to evaluate selected thrombotic factors among pregnant women with preeclampsia and normal pregnant women. Materials and Methods: This case-control study was performed on 200 pregnant women at third trimester of pregnancy between 2012 and 2013. 100 pregnant women admitted to Qaem and Imam Reza hospitals of Mashhad, due to preeclampsia, were selected as case group and 100 pregnant women without preeclampsia referred to OB/GYN clinic of these hospitals as control group. Blood samples were taken from two groups for evaluation of the coagulation factors including factor V Leiden, protein C, protein S, antithrombin III, anti- cardiolipin antibodies, and lupus anticoagulant antibodies. Results: Two groups were not significantly different in terms of maternal age and parity (p>0.05). Levels of factor V Leiden, protein C, protein S, antithrombin III, anti- cardiolipin antibodies and lupus anticoagulant antibodies were compared between two groups. The number of patients with abnormal factor V Leiden and protein C was significantly higher in case group than in the control group (p<0.01 respectively), but other factors were not significant different between two groups. Thrombophilia disorders were significantly more in case group compared to control (p<0.001).Conclusion: The risk of thrombophilia disorders is higher in preeclamptic patients than normal pregnant women.

آمار یکساله:  

بازدید 19480

دانلود 11688 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  265-278
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  134
 • دانلود: 

  89
چکیده: 

زمینه و هدف: بارداری دوره ای است با تغییرات هورمونی و روانی، که می تواند بر سلامت دهان و دندان زنان تاثیر بگذارد. هدف از این مطالعه مروری، ارزیابی، تشریح و طبقه بندی عوامل موثر بر وضعیت سلامت دهان و دندان زنان باردار بود. روش بررسی: جستجوی اطلاعات با استفاده از کلید واژه های Pregnancy، “ pregnant women” ، “ pregnant mothers” ، Expectant mothers” و Dentistry، “ Oral health” ، “ Dental health” در بانک های اطلاعاتی PubMed و Scopus در محدوده زمانی 2009 تا 2019 انجام گرفت. نتیجه جستجوی اولیه شامل 1435 مطالعه بود که 467 مطالعه به دلیل تکراری بودن حذف شدند. در نهایت 30 مقاله با متن کامل وارد مطالعه شدند. پیامد های سلامت دهان گروه بندی شده و روابط معنی دار با تعیین کننده ها و عوامل خطر گزارش شدند. یافته ها: اکثر (70%) مطالعات به صورت مقطعی انجام شده بودند. در بین پیامدهای مورد بررسی، ویزیت دندانپزشکی، بیماری های پریودنتال و پوسیدگی دندانی بیشترین فراوانی را داشتند. بیشترین متغیرهای مستقل مورد بررسی، عوامل اقتصادی-اجتماعی و عوامل دموگرافیک بودند و بعد از آن عوامل رفتاری و عوامل توانمند کننده در رتبه های بعدی قرار گرفتند. کمترین فراوانی مربوط به عوامل سیستمیک بود. تحصیلات و سن مادران، بیش از سایر متغیرهای مستقل مورد بررسی قرار گرفته بودند و تقریبا در 40% مطالعات رابطه معنی دار با پیامد داشتند. مشاوره دندانپزشکی تنها در 3 مطالعه، بررسی شده و در هر سه مطالعه رابطه معنی دار با پیامد داشت. نتیجه گیری: عوامل اقتصادی-اجتماعی، دموگرافیک و توانمند کننده بر سلامت دهان و دندان زنان باردار موثر است.

آمار یکساله:  

بازدید 134

دانلود 89 استناد 0 مرجع 10
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  21
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  40
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  1674
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 1674 استناد 40 مرجع 0
نویسندگان: 

SAADATNIA G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  127-131
تعامل: 
 • استنادات: 

  419
 • بازدید: 

  98
 • دانلود: 

  25
چکیده: 

Introduction Toxoplasmosis is caused by a parasite named “ Toxoplasma Gondii” . One of the main consequences of toxoplasma infection in pregnant women is the transmission of infection to the fetus. Although congenital toxoplasma infection is rare, it may cause severe neurological and ophthalmic diseases that can lead to blindness. There are also chances of developing heart and brain abnormalities. The best approach is to take care of both before and during pregnancy and to teach ways to prevent toxoplasmosis. The purpose of this study was to review the general aspects of the disease, prevention methods, and methods for the diagnosis and treatment of Toxoplasma infection in pregnant women. In this study, referring to valid scientific databases such as Science Direct, PubMed and Elsevier, received special articles and issues related to the topic were extracted and analyzed. Conclusion Toxoplasma infections in healthy individuals are asymptomatic or have mild and non-specific symptoms. But during pregnancy, it may be associated with serious consequences and complications, including brain and eye damage, growth retardation and even intrauterine death. Therefore, it seems necessary to give required information about prevention of toxoplasma infection during pregnancy to pregnant women or women who are planning to become pregnant.

آمار یکساله:  

بازدید 98

دانلود 25 استناد 419 مرجع 0
litScript