نتایج جستجو

24380

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2438

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  173-192
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3813
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3813

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

SHEIBAK NADIA

نشریه: 

GENE, CELL AND TISSUE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19171
 • دانلود: 

  5666
کلیدواژه: 
چکیده: 

Dear Editor, Hypoxia is a critical part of normal placentation characterized bypO2 < 20mmHgin the placenta during the 8th to 10th weeks of pregnancy (1, 2). Invasion of extravillous trophoblast cells (EVTs) to uterine spiral arteries creates the physiologic hypoxia by preventing maternal blood flow into the intervillous space. Decreased oxygen tension in the placenta is essential for the regulation of trophoblastic invasion, proliferation and differentiation, placental angiogenesis, and embryonic organogenesis (1-3)....

آمار یکساله:  

بازدید 19171

دانلود 5666 استناد 0 مرجع 1776
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  2310-2316
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15563
 • دانلود: 

  7184
چکیده: 

Background & aim: Nausea and vomiting are among the most common complaints during pregnancy observed in patients with severe pregnancy outcomes. The purpose of this study was to investigate the relationship of nausea and vomiting during pregnancy (NVP) with some pregnancy complications. Methods: This cross-sectional study was conducted on 778 mothers within the age range of 18-35 years who werew experiencing their first to third pregnancy and had single fetuses born from April to September 2017 in Shahroud Teaching Hospital, Shahroud, Iran. The study population was selected using the census method. The data were collected using a questionnaire included demographic characteristics as well as pregnancy complications. A visual analogue scale (VAS) was also used to assess nausea and vomiting. The data were analyzed in SPSS software (version 18) using the Chi-square test and Spearman correlation coefficient. Results: In this study, 72. 75% of the mothers reported to have some degrees of nausea and vomiting. In this regard, based on the VAS, the mean score of NVP was obtained as 4. 29± 3. 41. As the results indicated, NVP had a significant relationship with preterm labor (P=0. 002), hypertension (P=0. 003), anemia (P=0. 002), and cesarean section (P=0. 009). However, there was no association between nausea and vomiting with the medical illnesses during pregnancy, gestational diabetes, hypothyroidism, (P=0. 12), and bleeding/ spotting. Conclusion: According to the results, NVP was associated with pregnancy complications including preterm delivery, hypertension, anemia, and cesarean section.

آمار یکساله:  

بازدید 15563

دانلود 7184 استناد 0 مرجع 1260
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

BOGGESS K.A. | LIEFF S. | MURTHA A.P. | BECK J. | OFFENBACHER S.

نشریه: 

HYPERTENS pregnancy

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  SUPPLE 1
 • صفحات: 

  16-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3249
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3249

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

DAVOODABADI ABDOULHOSSEIN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  211
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

Background: Diagnosis of acute appendicitis in pregnancy is difficult. Delay operation, increase complications.Objectives: This study focused on early operation on base of careful history, precise physical examination, and rational close observation and evaluates its results with conventional investigation in pregnant women suspected acute appendicitis.Materials and Methods: A cross sectional study in100 pregnant women and 100 aged matched non pregnant women underwent appendectomy during Sep 2011 - Dec 2014. The data were analyzed by chi-square test through SPSS 16.0.Results: Age 16 - 37 years, mean age in pregnant women and no pregnant women were24.754.4 and 27.566.53 years (P>0.05), respectively.20 - 25 years age group, were more frequent=44%.70% patients were gravid 1, mean hospital stay in pregnant women, and non-pregnant women were 486 and 85.243.19 hours (P value<0.001. respectively. acute appendicitis was confirmed histological in non-pregnant was 72%, but In pregnant women 62%, most cases were in the third Trimester 66% (n=41). Peri umbilical pain, with migration to the right lower quadrant, was in 75% of patients. Right-lower-quadrant pain was the mostcommon presenting symptom. Diagnosis (62%) was made on base care full history and precise physical examination and close observation of 128 hours. there were no maternal and fetal complications related to all of the appendectomies during the all trimester up to delivery period.Conclusions: There are no diagnostic laboratory findings in acute appendicitis during pregnancy. Careful history and physical examination and close observation of 128 hours are sufficient for surgery decision making. In spite of high negative appendectomy since it has no Surgical and obstetric complication, early Appendectomy without aggressive investigation recommend.

آمار یکساله:  

بازدید 211

دانلود 0 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

COLOPROCTOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  179-182
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1218
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1218

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  193-199
تعامل: 
 • استنادات: 

  490
 • بازدید: 

  2081
 • دانلود: 

  568
چکیده: 

زمینه: با توجه به افزایش پیامدهای بارداری در سنین بالا، این مطالعه به منظور تعیین رابطه سن بالای مادر باردار با عواقب حاملگی (مادری، جنینی و نوزادی) انجام شد. روش ها: در این مطالعه تحلیلی- مقطعی، جامعه مورد مطالعه، مادران باردار بستری در بیمارستان معتضدی کرمانشاه بودند. 1178 نفر افرادی بالای 35 سال (مورد) به دو گروه 40-35 ساله (914 نفر) و بیش از 40 سال (264 نفر) تقسیم شد و 2038 نفر با سن 25-20 سال به عنوان گروه شاهد مورد مطالعه قرار گرفتند. متغیرهایی مثل سن مادر، عواقب مادری و نوزادی از پرونده ها استخراج و با استفاده از آزمون های کای دو، فیشر و ANOVA تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها: در دو گروه سنی 40-35 و بیشتر از 40 سال، به ترتیب اکلامپسی3.7 و 2.27 درصد، دیابت حاملگی 1.8 و 4.2درصد، جفت سرراهی 1.1 و 1.5درصد و جدا شدن زودرس جفت 1.8 و 4.2 درصد دیده شد. این میزان در گروه شاهد به ترتیب 0.28، 0.5، 0.2 و 1 درصد بود. عوارض جنینی و نوزادی در گروه مطالعه (40-35 و بیشتر از 40 سال) شامل مرگ داخل رحمی (9.6% و %14)، ماکروزومی (%4 و 1.9% )، آپگار < 7 دقیقه 5 (3.1% و2.3 %) بود. دفع مکونیوم 9.5 و 2.3 درصد بود. در گروه شاهد به ترتیب 5.2، 0.1، 0.8 و 0.9 درصد بود. نتیجه گیری: با افزایش سن مادر، اکلامپسی، دیابت حاملگی، جفت سرراهی، جدا شدن زودرس جفت، مرگ داخل رحمی و دفع مکونیوم، افزایش اما زایمان زودرس و حاملگی طول کشیده، کاهش داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 2081

دانلود 568 استناد 490 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  1-5
تعامل: 
 • استنادات: 

  982
 • بازدید: 

  645
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 645

دانلود 87 استناد 982 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  3 (پیاپی 36)
 • صفحات: 

  48-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1031
 • دانلود: 

  311
چکیده: 

زمینه و هدف: نتایج تحقیقات مختلف، بیانگر بروز بیشتر عوارض و پیامدهای نامطلوب در زنان باردار چاق است. شیوع چاقی در سنین باروری به طور نگران کننده ای در حال افزایش است؛ بنابراین تعیین میزان چاقی و بررسی ارتباط آن با عوارض بارداری باید مورد توجه قرار گیرد.روش تحقیق: در این مطالعه هم گروهی، زنان باردار به محض تشخیص بارداری از مراکز بهداشتی، درمانی و مطب های خصوصی شهر شاهرود به درمانگاه زنان بیمارستان فاطمیه ارجاع داده شدند. چاقی به نمایه توده بدنی 30£ کیلوگرم بر متر مربع اطلاق می شد و بر اساس اندازه گیری وزن و محاسبه نمایه توده بدنی در ابتدای بارداری، زنان به دو گروه چاق و غیر چاق تقسیم شدند. تمامی زنان بدون بیماری سیستمیک قبلی بودند و تا زمان ترم تحت مراقبتهای معمول بارداری قرار گرفتند. اطلاعات فردی و کنترل بارداری در هر دو گروه در پرونده های مخصوصی ثبت شد و از فرم بازنگری مخصوصی جهت تعیین وضعیت اقتصادی استفاده گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS  و آزمونهای غیر پارامتریک، آنالیز واریانس، کای دو، فیشر، تی، من ویتنی، رگرسیون خطی و ضریب همبستگی در سطح معنی داری a<0.05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: در مجموع تعداد 1194 زن باردار مورد بررسی قرار گرفتند؛ شیوع چاقی 13.6% (162 نفر) به دست آمد. زنان چاق، مسن تر بودند و تعداد بارداری بالاتری داشتند. بر اساس مدل آنالیز واریانس و با در نظر گرفتن عوامل مخدوش کننده ای مانند سن و تعداد بارداری، چاقی عاملی مستقل در بروز عوارض پره اکلامپسی (P<0.001) فشار خون بارداری (P<0.006) و هیدرآمنیوس (P<0.001) بود. میزان سزارین به طور معنی داری در زنان چاق بالاتر بود (P<0.001).نتیجه گیری: در این تحقیق، با وجود ارایه مراقبتهای بارداری مناسب، بروز عوارض بارداری در زنان چاق بالاتر بود؛ بنابراین به منظور بهبود کیفیت برنامه های مراقبتی و کاهش عوارض دوران بارداری، شروع برنامه های مراقبتی، قبل از بارداری توصیه می شود. بدون شک کاهش وزن قبل از بارداری به عنوان یک اقدام بهداشتی آسان و کم هزینه در زنان در سنین باروری که به منظور دریافت خدمات بهداشتی و تنظیم خانواده به واحدهای بهداشت خانواده مراجعه می کنند، موثر و همراه با صرفه اقتصادی خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 1031

دانلود 311 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

NUTRIENTS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  3179-3179
تعامل: 
 • استنادات: 

  104
 • بازدید: 

  103
 • دانلود: 

  5259
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 103

دانلود 5259 استناد 104 مرجع 0
litScript