نتایج جستجو

4

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  2 (پیاپی 87)
 • صفحات: 

  47-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2106
 • دانلود: 

  337
چکیده: 

در این تحقیق مجموعا تعداد 121 عدد غده لنفاوی پیش کتفی، پیش رانی و پس زانوئی از سمت راست و چپ به طور تصادفی از شترهای یک کوهانه نر بالغ و سالم کشتار شده در کشتارگاه صنعتی مشهد جمع آوری شد.سپس مورفومتری هر کدام از غدد شامل طول، عرض، قطر، وزن، حجم و دانسیته اندازه گیری و میانگین و انحراف معیار داده ها مشخص گردید. نتایج نشان داد که موقعیت این غدد در شتر مشابه با گاو می باشد، از لحاظ شکلی غدد لنفاوی پیش کتفی و پیش رانی بیضی شکل و کشیده و غده لنفاوی پس زانوئی گرد می باشد. میانگین طول، عرض و قطر غده لنفاوی پیش کتفی راست 9.18، 3.57، 2.09 سانتی متر، غده لنفاوی پیش کتفی چپ 9.27، 3.72، 2.32 سانتی متر، غده لنفاوی پیش رانی راست 9.51، 3.9، 2.71 سانتی متر، غده لنفاوی پیش رانی چپ 8.13، 3.36، 3.3 سانتی متر، غده لنفاوی پس زانوئی راست 4.31، 3.27، 2.27 سانتی متر و غده لنفاوی پس زانوئی چپ 4.62، 3.33، 2.35 سانتی متر اندازه گیری شد .از بین غدد لنفاوی ذکر شده غده لنفاوی پیش رانی راست طویل ترین، عریض ترین و قطورترین (9.51، 3.9، 2.71 سانتی متر) غده است که دارای وزن و حجم (48.8 گرم، 52.62 سانتی مترمکعب) بیشتری نیزمی باشد و کمترین طول، عرض و قطر بترتیب مربوط به غدد پس زانوی راست، پس زانوئی چپ و پیش کتفی راست می باشد. کمترین حجم و وزن به ترتیب در غدد لنفاوی پس زانوئی راست و پیش رانی راست مشاهده شد. اطلاعات بدست آمده می تواند در علوم آناتومی، بهداشت و بازرسی گوشت و طب داخلی دامپزشکی مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 2106

دانلود 337 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  1 (پیاپی 86)
 • صفحات: 

  47-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  134
 • دانلود: 

  25
چکیده: 

در این تحقیق سیصد زوج از عقده های لنفاوی پیش کتفی، پیش رانی و رکبی چپ و راست گوسفند لری – بختیاری در دوسن شش ماه تا یک سال و یک سال تا یک و نیم سال از کشتارگاه شهرکرد جمع آوری و با استفاده از کولیس ابعاد هر عقده از قبیل طول، عرض و ضخامت آن اندازه گیری و ثبت گردید. جهت مطالعات بافت شناسی مقاطعی از عقده های لنفاوی چپ و راست را جدا نموده و پس از اجرای مراحل آماده سازی بافت و رنگ آمیزی هماتوکسیلین - ائوزین ندول های لنفاوی آنها مشخص گردید و قطر ندول های لنفاوی و مراکز زایای آنها با روش میکرومتری اندازه گیری گردید. در انتها اطلاعات بدست آمده با استفاده از آزمون T-student بین عقده های لنفاوی چپ و راست و دو گروه سنی مورد مطالعه، مقایسه شد. در مقایسه پارامترهای اندازه گیری شده بین دو سمت چپ و راست مشخص گردید که بیشتر تفاوت های مورفومتری در ضخامت این سه عقده بوده و در سمت چپ و راست دارای اختلاف معنی داری (P<0.05) بود و میانگین اندازه آنها در سمت چپ بیشتر از سمت راست بود. در مقایسه ضخامت بین دو گروه سنی، در هر سه عقده در سن یک سال تا یک ونیم سال و سمت چپ دارای مقدار بیشتری بود. بقیه پارامترهای مورد مطالعه متغیر بودند در عقده پیش کتفی طول، پیش رانی ضخامت و رکبی تمام پارامترها در سن یک سال تا یک و نیم سال در هر دو سمت بیشتر از سن شش ماه تا یک سال مشاهده شدند و اختلاف آنها نیز معنی دار (P<0.05) بود. در بررسی هیستومتری هر سه عقده مشخص شد که بیشترین اختلافات در اندازه قطر کوچک ندول لنفاوی و مرکز زایگر آن می باشد که این پارامترها در سمت های چپ و راست و دو سن دارای اختلاف معنی داری (P<0.05) بود بطوری که در سن یک سال تا یک و نیم سال و سمت راست اندازه آن بزرگتر بود.

آمار یکساله:  

بازدید 134

دانلود 25 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  46-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  8366
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

در این مطالعه طی دوره زمانی هفت ماهه در کشتارگاه کرمان پس از تعیین سن و جنس 2000 لاشه گوسفند، دژپیه های لمفاوی پیش کتفی، پیش رانی و مغابنی (در دام ماده فوق پستانی) لاشه ها بازرسی گردید که در مجموع تعداد 58 دژپیه از 58 لاشه، غیر طبیعی تشخیص داده شد و از 46 مورد آنها که ضایعات چرکی داشتند کورینه باکتریوم پسودوتربوکلوزیس جدا شد و از 12 مورد باقیمانده باکتریهای استافیلوکوکوس، استرپتوکوکوس و میکروکوکوس جدا گردید. نتایج هیستوپاتولوژی در نمونه هایی که چرکی بودند حاکی از تشکیل گرانولوم های چرکی، تخلیه لمفاوی، ضخیم شدن کپسول دژپیه و نکروز فولیکولی بود. بر اساس نتایج آماری (که با روش مربع کای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت)، فراوانی لمفادنیت پنیری در گوسفندان ذبح شده از این قرار بود: فراوانی کلی بیماری 2.3 درصد، فراوانی در دامنه سنی زیر 1.5 سال 0.77 درصد، در گروه 1.5-3 سال 2.23 درصد و در گروه سنی بیشتر از 3 سال 30.1 درصد بود. بر اساس مطالعات آماری با افزایش سن، میزان ابتلا به صورت معنی داری افزایش می یابد (P<0.01). اما در بین دو جنس تفاوتی از نظر فراوانی وجود ندارد (P>0.05). در این بررسی تمامی دژپیه های لمفاوی مبتلا به لمفادنیت پنیری، مربوط به غده لمفاوی پیش کتفی بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 8366

دانلود 87 استناد 0 مرجع 2
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  2 (پی آیند 71) در امور دام و آبزیان
 • صفحات: 

  13-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2802
 • دانلود: 

  456
چکیده: 

به منظور بررسی شکل و ابعاد دقیق عقده های لنفاوی گاو تعداد 400 نمونه عقده لنفاوی سالم از نواحی مختلف بدن گاو شامل عقده های لنفاوی فکی، بناگوشی، پشت حلقی جانبی، پیش کتفی یا گردنی سطحی، خاصره ای، پیش رانی یا زیرخاصره ای و پس زانویی یا رکبی از دو جنس نر و ماده و در سنین 1 تا 4 سال از کشتارگاه شهرکرد جمع آوری شد. پس از جمع آوری در هر کدام از نمونه ها طول، عرض و ضخامت با استفاده از کولیس اندازه گیری گردید و نتایج بدست آمده بین دو جنس و سنین مختلف از نظر آماری با آزمون های تی- استیودنت و دانکن آنالیز و مقایسه گردید که نتایج آن در متن به صورت جداولی آورده شده است. در بررسی نتایج مشخص گردید که در بین عقده های لنفاوی مورد بررسی بیشترین طول، عرض و ضخامت بترتیب در عقده های لنفاوی پیش کتفی ( 72.98 ± 1.37 میلیمتر)، خاصره ای (34.61 ± 9.94 میلیمتر) و پیش کتفی (16.18 ± 4.11 میلیمتر) و کمترین طول، عرض و ضخامت بترتیب در عقده های لنفاوی فکی (40.18 ± 8.01 میلیمتر)، فکی (22.37 ± 5.44) و خاصره ای (11.06 ± 1.94) مشاهده گردید. در مقایسه این فاکتورها در بین دو جنس، در جنس نر دارای ابعاد بزرگتری از ماده بود. در بین سنین مورد مطالعه نیز بیشترین ابعاد این عقده ها در سن 2 سالگی مشاهده گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 2802

دانلود 456 استناد 0 مرجع 0
litScript