نتایج جستجو

7646

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

765

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

نیکان جعفر | پوررحیم رضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  86
 • شماره: 

  2 (پیاپی 107)
 • صفحات: 

  163-169
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  314
 • دانلود: 

  151
چکیده: 

بیماری برگ قاشقی سیب زمینی یکی از مهم ترین و شایعترین بیماری های ویروسی سیب زمینی است و مانند سایر ویروس های بیماری زای گیاهی مؤثرترین روش مبارزه با آن استفاده از ارقام مقاوم است. در این تحقیق واکنش تعدادی رقم و ژرم پلاسم سیب زمینی در برابر آلودگی به ویروس برگ قاشقی سیب زمینی (potato leafroll virus= PLRV) در یک آزمایش مزرعه ای در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 12 تیمار و سه تکرار ارزیابی شد. مایه زنی بوته ها ی سیب زمینی با استفاده از شته سبز هلو حامل PLRV صورت گرفت. یک ماه پس از مایه زنی، بوته ها از نظر آلودگی به PLRV با استفاده از علایم ظاهر شده و آزمون الایزا بررسی شد. نتایج نشان داد که بین ژنوتیپ های سیب زمینی مورد بررسی از نظر میزان ابتلا به PLRV اختلاف معنی دار وجود دارد. ژرم پلاسم شماره 13/803970 بدون هیچ گونه آلودگی به عنوان ژنوتیپ خیلی مقاوم به PLRV ارزیابی گردید. رقم سانته مقاوم بود، رقم لیدی رزتا و ژنوتیپ شماره 31/397015 نسبتاً مقاوم و رقم دیامانت نسبتاً حساس بود. مابقی ارقام و ژرم پلاسم ها حساس یا بسیار حساس ارزیابی شدند. همچنین نتایج بیانگر همبستگی معنی دار 79 درصدی بین میزان آلودگی بر مبنای ظهور علایم و میزان آلودگی بر مبنای آزمون الایزا بود.

آمار یکساله:  

بازدید 314

دانلود 151 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

NIKAN J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  840
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

THE MOST ECONOMIC AND ENVIRONMENTALLY SAFEST STRATEGY FOR CONTROLLING potato LEAFROLL VIRUS (PLRV) IS THE USE OF RESISTANT potato genotypes. IN THIS STUDY, USING A RANDOMIZED COMPLETE BLOCK DESIGN IN A FIELD TRIAL, THE INFECTION RATES OF 12 potato genotypes TO PLRV WERE EVALUATED. EACH PLOT OF THE DESIGN CONSISTED OF FIVE PLANTS OF EACH potato GENOTYPE OR CULTIVAR. INOCULATION OF TEST PLANTS WITH THE VIRUS WAS DONE BY PUTTING 10 PLRV-CARRYING APHIDS ON EACH TEST PLANT. THE APHIDS WERE THEN KILLED BY INSECTICIDE APPLICATION. ONE MONTH LATER USING BOTH SYMPTOM DEVELOPMENT AND THE ENZYME-LINKED IMMUNOSORBENT ASSAY (ELISA) TEST THE STATUS OF TEST PLANTS REGARDING TO INFECTION WITH PLRV WERE EVALUATED. SIGNIFICANT DIFFERENCES WERE FOUND BETWEEN THE PLRV-INFECTION RATES OF THE potato genotypes TESTED. THE GENOTYPE 803970/13 WAS EVALUATED AS HIGHLY RESISTANT TO PLRV. THE CULTIVAR SANTE WAS RESISTANT AND THE CULTIVAR LADY ROSETTA AND THE GENOTYPE 397015/31 WERE MODERATELY RESISTANT. THE REST OF genotypes OR CULTIVARS WERE MODERATELY SUSCEPTIBLE, SUSCEPTIBLE OR HIGHLY SUSCEPTIBLE. MOREOVER, A SIGNIFICANT CORRELATION (79%) BETWEEN THE INFECTION RATES OF THE TEST PLANTS BASED ON SYMPTOM DEVELOPMENT AND THOSE OF THE ELISA TESTS WAS FOUND.

آمار یکساله:  

بازدید 840

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  809-815
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9132
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Since one of the important potato diseases in our country is potato virus, PVX and PVY, so, identification and introduction of virus’s resistat cultivars is of paramount importance. In this research, infection was artificially carried out using PVX and PVY viruses. In order to produce free virus genotypes, meristem culture was employed. Meristem explants that included 2 or 4 leaves (0.6 , 0.12 , 0.27 mm length) were cultured on liquid as well as solid germination media with different hormones of Kinetin, ABA , BAP, GA of different doses ( 0, 0.05 , 0.1 , 0.5 , 0.7 , 1 mg /l ). Shoots for regeneration of complete plant were transferred into media with NAA, 2,4 – D, IBA, IAA (0, 0.05 , 0.1, 0.5, 0.7, 1 mg /l). Data analysis in meristem culture (factorial, complete random design) indicated a significant difference between genotypes, hormones, media and meristem length. Sante 0.6 mm meristem ´ agar media ´ BAP (0.7 mg/l) was introduced as the best shoot inducing combination. NAA (0.7 mg/l) among root inducing media induced the highest regeneration (76%). ELISA test was done and after recognition of healthy seedlings, artificial infection by PVX (mecanical) and PVY (vector) in green house as well as in vitro was done and again ELISA test was carried out after 2 weeks. Sante 80397007, 396278, 396140, exhibited resistance to PVY, PVX with Mondial showing resistance only to PVX. In vitro results were the same as those in green house.

آمار یکساله:  

بازدید 9132

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  43-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  757
 • دانلود: 

  189
چکیده: 

سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) به عنوان یک گیاه استراتژیک در بخش کشاورزی به علت پتانسیل تولید فراوان و ارزش غذایی زیاد، نقش مهمی را در تامین نیاز غذایی جامعه ایفا می نماید. تامین بذر سالم و به مقدار کافی، موضوع مهمی است که در امر تولید این محصول بایستی مورد توجه قرار گیرد. در این زمینه روش تکثیر سریع از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به منظور ارزیابی واکنش ارقام سیب زمینی به نوع روش تولید بذر، آزمایشی گلخانه ای در سال 1381 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی همدان صورت گرفت. در این مطالعه 18 رقم سیب زمینی و دو روش تکثیر سریع شامل قلمه ساقه و قلمه جوانه- برگی با استفاده از طرح فاکتوریل بر پایه طرح کامل تصادفی در سه تکرار مورد مقایسه قرار گرفتند. با توجه به نتایج تجزیه واریانس صفات اندازه گیری شده، اختلاف معنی داری بین دو روش تهیه قلمه بر روی صفات طول ریز غده و وزن آنها، درصد جوانه زنی بعد از برداشت و تعداد چشم در آنها مشاهده نگردید. اما در بین ارقام تفاوت خیلی معنی داری (در سطح %1) در مورد کلیه صفات اندازه گیری شده مشاهده گردید. اثرات متقابل ارقام و روش تهیه قلمه نیز بر کلیه صفات مورد بررسی شامل وزن، طول و تعداد ریز غده داری اثر معنی دار بود. نتایج نشان داد که در مجموع ارقام نسبت به نوع قلمه عکس العمل متفاوتی نشان می دهند. بر این اساس برای تولید هسته های اولیه بذر سیب زمینی ارقام فرسکو و مارفونا با استفاده از روش قلمه جوانه- برگی و رقم پیکاسو با استفاده از روش قلمه ساقه توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 757

دانلود 189 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  15-31
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  111
 • دانلود: 

  68
چکیده: 

شناخت ارقام مقاوم به خشکی جهت حفظ منابع آب و ارتقاء بهره وری از راه کارهای توسعه کشاورزی پایدار در مناطق خشکی مانند ایران می باشد. به منظور شناخت میزان حساسیت ژنوتیپ های مختلف سیب زمینی به تنش کم آبی، پژوهشی به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار طی دو سال اجرا گردید. ژنوتیپ های سیب زمینی در 11 سطح (آگریا، کایزر، ساوالان، سانته، مارفونا، هرمس، جلی، پیکاسو، میلوا، 1-397081، 2-397069) و تیمار آبیاری در دو سطح (تنش و شاهد) اعمال شد. در ابتدا آبیاری به روش تیپ و نرمال انجام و در مرحله تشکیل غده، آبیاری تیمار تنش قطع و تیمار شاهد به صورت نرمال آبیاری گردید. پس از اینکه کمبود رطوبت خاک به نود درصد رسید، مجددا آبیاری انجام تا خاک به ظرفیت زراعی رسیده و تا انتهای دوره رشد آبیاری به صورت نرمال انجام گرفت. نتایج تجزیه مرکب آنالیز داده های دو سال، کاهش عملکرد بیولوژیک، وزن تر غده سالم، وزن تر غده سالم قابل فروش، حداکثر شاخص سطح برگ، وزن خشک، تبخیر و تعرق و مصرف آب در ژنوتیپ ها تحت شرایط تنش نسبت به شاهد نشان داد. بهره وری آب بر مبنای وزن تر غده سالم و غده سالم قابل فروش در اکثرژنوتیپ ها تحت شرایط تنش کاهش یا تمایل به کاهش داشت. همچنین کارآئی مصرف آب بر مبنای عملکرد غده سالم و عملکرد غده سالم قابل فروش در هر دو سال در شرایط تنش نسبت به شاهد در همه ژنوتیپ ها بجز 2-397069 کاهش یافت. بیش ترین میزان بهره وری آب بر مبنای وزن تر غده سالم قابل فروش در هر دو سال در تیمار تنش در ژنوتیپ 2-397069 به ترتیب 5.41 و 5 کیلوگرم بر مترمکعب مشاهده گردید. بر اساس نتایج حاصل از این آزمایش اجرای تحقیقات تکمیلی به منظوردستیابی به ژنوتیپ مناسب سیب زمینی برای شرایط کم آبی و واقعی کشور با توجه به تنوع فصل کاشت، مکان، شرایط آب و هوایی، کیفیت سیب زمینی بذری، نیروی متخصص و ... پیشنهاد می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 111

دانلود 68 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  527-540
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  928
 • دانلود: 

  254
چکیده: 

سیب زمینی جزو گیاهان حساس به کم آبی است. این بررسی به صورت طرح کرت های خردشده (اسپلیت× فاکتوریل بر پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار، در منطقه کرج در سال 1393 اجرا شد که در آن ژنوتیپ های سیب زمینی در یازده سطح (آگریا، کایزر، ساوالان، سانته، مارفونا، هرمس، جلی، پیکاسو، میلوا، 1-397081، 2-397069) و تیمارهای آبیاری در دو سطح (تنش و شاهد) و نمونه برداری ها در دو مرحله (پایان تنش و بازیافت) در نظرگرفته شد. آبیاری به صورت قطره ای و متداول انجام و در مرحله تشکیل غده، آبیاری تیمار تنش قطع و تیمار شاهد به صورت متداول آبیاری شد. پس از اینکه کمبود رطوبت خاک به 90 درصد رسید، دوباره آبیاری انجام تا خاک به ظرفیت زراعی رسیده و تا انتهای دوره رشد به صورت متداول انجام گرفت. نتایج نشان داد میانگین قطر کوچک و بزرگ غده، شمار غده، غده سالم، غده های کوچک تر از 35 و بیش از 55 میلی متر، وزن خشک و تر غده های سالم در بوته بین ژنوتیپ های مختلف، سطوح آبیاری و مرحله اندازه گیری اختلاف معنی-دار داشتند. درحالی که از لحاظ میانگین شمار غده بین 55-35 میلی متر در هر بوته تنها اثر ژنوتیپ ها و سطوح آبیاری معنی-دار شد. بیشترین درصد تغییرها در پایان دوره رشد در شمار غده های کوچک تر از 35 میلی متر، وزن خشک و تر غده های سالم ملاحظه شد. در این تحقیق شاخص های تحمل و حساسیت به خشکی برآورد و بر این پایه ژنوتیپ های همسان در چهار گروه اول میلوا، سانته، پیکاسو، دوم هرمس، 1-397081، مارفونا، ساوالان، جلی، آگریا، سوم 2-397069 و چهارم کایزر طبقه بندی شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 928

دانلود 254 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  28
 • صفحات: 

  50-63
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  94
 • دانلود: 

  27
چکیده: 

به منظور بررسی پایداری عملکرد غده، 15 ژنوتیپ سیب زمینی با استفاده از روش های ناپارامتری در سه ایستگاه تحقیقاتی، طی دو سال و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار مورد مطالعه قرار گرفتند. بر اساس نتایج تجزیه واریانس مرکب، اثرات ژنوتیپ، محیط و اثر متقابل ژنوتیپ×محیط معنی دار شد. نتایج تجزیه به مؤلفه های اصلی نشان داد که دو مؤلفه اصلی اول 7/86 درصد واریانس متغیرهای اولیه را توجیه می کنند. بای پلات مؤلفه اصلی اول (PC1) در مقابل مؤلفه اصلی دوم (PC2)، آماره های پایداری ناپارامتری مورد مطالعه در چهار گروه طبقه بندی کرد. تجزیه کلاستر میانگین عملکرد غده و آماره های ناپارامتری، ژنوتیپ های سیب زمینی مورد مطالعه را در دو گروه اصلی داد. بر اساس میانگین رتبه همه آماره های ناپارامتری مورد مطالعه، ژنوتیپ های G1، G15، G5، G6، G12و G13 با داشتن کمترین میانگین رتبه، پایدارترین و ژنوتیپ های G9، G11، G14، G3 و G7 با داشتن بیشترین میانگین رتبه، ناپایدارترین ژنوتیپ ها بودند. با توجه به اینکه معیارهای پایداری Ysi، R، TOP و LOW با میانگین عملکرد (MY) و مفهوم دینامیک پایداری رابطه داشتند، بنابراین این روش ها برای گزینش ژنوتیپ های پایدار با عملکرد بالا در سیب زمینی مناسب هستند. بر اساس این پارامترها ژنوتیپ های G5 با عملکرد غده 57/45 تن در هکتار و G1 با عملکرد غده 99/39 تن در هکتار به عنوان ژنوتیپ های پایدار با عملکرد بالا شناسایی شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 94

دانلود 27 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  35
 • صفحات: 

  91-101
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  208
 • دانلود: 

  130
چکیده: 

در راستای دست یابی به امنیت غذایی بیشتر، گیاه سیب زمینی نقش زیادی را در زنجیره غذایی انسان ها ایفا نموده است و حصول حداکثر عملکرد این گیاه در کنار سایر مولفه های مطلوب، می تواند از طریق ارزیابی پایداری و سازگاری ژنوتیپ های متنوع در مناطق مختلف کشور، بدست آید. در این مطالعه با هدف ارزیابی پایداری و سازگاری ژنوتیپ های جدید سیب زمینی، تعداد 10 ژنوتیپ جدید متوسط رس و زودرس به نام های آنابلا، تاروس، کررا، لیستا، ولومیا، کلومبا، کریسپ فور آل، اینوویتور، لیوناردو و سیلوانا به همراه یک ژنوتیپ متوسط رس رایج مورد کشت و کار در کشور به عنوان شاهد و به نام سانته در سه منطقه مختلف (مشهد، زنجان و همدان) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در طی دو سال (1395 و 1396) در اراضی بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس داده های ژنوتیپ های متوسط رس و زودرس در مکان های مختلف آزمایش نشان دهنده اختلاف معنی دار برای ژنوتیپ و ژنوتیپ در سال برای تمامی صفات مورد ارزیابی بود. همچنین اثر سال، مکان در سال و ژنوتیپ در مکان تنها برای صفات عملکرد کل غده، عملکرد قابل فروش، تعداد غده بذری در بوته و تعداد کل غده هر بوته تفاوت معنی داری را نشان دادند. در بین ژنوتیپ های متوسط رس و زودرس، ژنوتیپ های لیستا، لیوناردو، سیلوانا، کلومبا و کررا با توجه به بالا بودن عملکرد (66/4 تا 03/5 کیلوگرم بر مترمربع) معرفی شدند اما به طور اختصاصی در مکان های ارزیابی شده، ژنوتیپ های کلومبا، لیستا و کررا با بیشترین عملکرد غده (به ترتیب با 03/5، 90/4 و 74/4 کیلوگرم در مترمربع)، برای منطقه زنجان و ژنوتیپ آنابلا با عملکرد غده 25/4 کیلوگرم در متر مربع برای مشهد و ژنوتیپ سانته با عملکرد غده 53/4 کیلوگرم در متر مربع برای همدان جزی سازگارترین ژنوتیپ ها بودند. ژنوتیپ های کریسپ فور آل، اینووتور و تاروس به طور خاص با هدف مصرف در بخش صنعت (چیپس و سیب زمینی سرخ کرده) با توجه به درصد بالای ماده خشک آنها (به ترتیب 88/23، 91/21 و 24/21 درصد)، پیشنهاد می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 208

دانلود 130 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1 (پیاپی 45)
 • صفحات: 

  153-170
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  501
 • دانلود: 

  255
چکیده: 

در پژوهش حاضر 15 ژنوتیپ سیب زمینی (11 کلون به همراه چهار رقم شاهد Caesar، Luca، Savalan و Agria) در سه ایستگاه تحقیقاتی اردبیل، همدان و کرج، طی دو سال زراعی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار مورد ارزیابی قرار گرفتند. در طول دوره رشد و بعد از برداشت تعدادی از صفات زراعی از جمله ارتفاع بوته، تعداد ساقه اصلی در بوته، وزن غده در بوته، تعداد غده در بوته، متوسط وزن غده، عملکرد غده قابل فروش و درصد ماده خشک غده اندازه گیری شدند. بر اساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس مرکب، اثر اصلی ژنوتیپ برای کلیه صفات مورد مطالعه در سطح احتمال یک درصد معنی دار به دست آمد. اثر متقابل سال × مکان برای کلیه صفات مورد مطالعه به جز تعداد غده در بوته و اثر متقابل ژنوتیپ × سال برای کلیه صفات مورد مطالعه به جز تعداد ساقه اصلی در بوته و درصد ماده خشک غده معنی دار بود. اثر متقابل ژنوتیپ × مکان برای کلیه صفات مورد مطالعه در سطح احتمال یک درصد معنی دار به دست آمد. اثر متقابل ژنوتیپ × سال × مکان برای صفات تعداد غده در بوته و ارتفاع بوته در سطح احتمال یک درصد معنی دار شد. کلاستربندی بر اساس کلیه صفات مورد ارزیابی، 15 ژنوتیپ سیب زمینی را در سه کلاستر طبقه بندی نمود. کلاستر اول شامل هیبریدهای G1 (کلون 75-16)، G5 (کلون 75-13) و G7 (کلون 75-23) بودند. درصد انحراف از میانگین کل کلاستر مذکور برای صفات عملکرد غده قابل فروش، وزن غده در بوته، تعداد غده در بوته، ارتفاع بوته و درصد ماده خشک غده مثبت برآورد شد. بر اساس نمودار چندضلعی GGL بای پلات نشانگر الگوی کدام-برتر-کجا، هیبرید G5 (کلون 75-13) مناسب HN (همدان) و KJ (کرج) و ژنوتیپ G1 (کلون 75-16) و G8 (رقم ساوالان) مناسب AL (اردبیل) بودند. بر اساس نتایج حاصله، هیبریدهای G5 (کلون 75-13)، G7 (کلون 75-23) و G1 (کلون 75-16) نزدیک ترین ژنوتیپ ها به ژنوتیپ ایده آل بودند و بنابراین به عنوان مطلوب ترین ژنوتیپ ها شناخته شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 501

دانلود 255 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  123-143
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  56
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 56

دانلود 30 استناد 0 مرجع 0
litScript