نتایج جستجو

1158

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

116

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  2051-2060
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17747
 • دانلود: 

  9476
چکیده: 

The use of recent technologies for the increase of growth indexes and the plants yields is an important aspects and till now many research works for this has been done. One of these efforts is the usage of magnetic water and zeolite for the increase of yield plants. This research work is an study on the effects of magnetic water and zeolite that has been done on frame work of pore random design and by factorial method by 6 treatment and 6 iteration and totally in 36 plot for the Lapidium sativum L. plant in the research greenhouse of agriculture college of Birjand university in Iran. The treatment of water (in the form of common and magnetic water) was selected as the original treatment and zeolite treatment (on the form of calcic, potasic and without zeolite) selected as the secondary. The results showed that the effect of type of water on the dry weight roots, dry weight of stem, the ratio of stems to roots and roots to stems and leafs the 99 percent of confidence limits are meaningful. The variety of zeolite was a meaning full effects about 0.99 percentage of confidence on the growth percentage of plants, the length of leaf, the length leafs tail, the width of leaf, the wet weight of roots, the weight of leaves, the total dry weight of plant, the dry weight of leaves, the height of plant, the ratio of root to leaf and stem, the efficiency of water used in the confidence limits of 99 percents the length of root and the dry weight of stem within confidence limits of 99 percent and on ration of stem to root in confident limit of 95 percents are meaningful.. .the mutual effects of type of water and zeolite on the length of leaf tail, the dry weight of root and stem, the ratio of stem to root and ratio of root to stem and leaf showed the meaningful effects.

آمار یکساله:  

بازدید 17747

دانلود 9476 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  97-109
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  60
 • دانلود: 

  14
چکیده: 

زعفران (Crocus sativus L.) یکی از باارزش ترین گیاهان دارویی و ادویه ای در جهان محسوب می شود. این محصول استراتژیک یکی از مهم ترین محصولات کشاورزی در استان خراسان جنوبی می باشد. اگرچه تحقیقات بسیاری بر روی کشت این محصول در مناطق مختلف کشور با شرایط اقلیمی متفاوت انجام شده ولی مطالعات اندکی روی سبز شدن گیاه به عنوان مهم ترین مرحله رشدی آن انجام شده است. در این تحقیق تاثیر استفاده از زئولیت های پتاسیک، کلسیک و خاک ترکیبی با مقدارهای (Q1) 20 و (Q2) 60 گرم در هر کیلوگرم خاک، بر مدت زمان و درصد سبز شدن زعفران بررسی شد. این آزمایش در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی بیرجند در سال 1391 با هفت تیمار و نه تکرار در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که نوع زئولیت تاثیر معنی داری در سطح احتمال یک درصد بر مدت زمان سبز شدن و در سطح احتمال پنج درصد بر درصد سبز شدن زعفران داشت. استفاده از مقادیر مختلف زئولیت هیچگونه تاثیر معنی داری بر مدت زمان و درصد سبز شدن نداشت. اثر متقابل نوع و مقدار زئولیت در سطح احتمال 0.1 درصد بر مدت زمان سبز شدن پیازهای زعفران تاثیر مثبت معنی دار داشت. کاربرد زئولیت نسبت به عدم استفاده از آن (تیمار شاهد)، مدت زمان سبز شدن را در همه تیمارها به جز خاک ترکیبی در سطح Q1 کاهش داد، ولی درصد سبز شدن تنها در تیمارهای شامل زئولیت پتاسیک و خاک ترکیبی در سطح Q2 به صورت معنی داری افزایش یافت. بنابراین، استفاده از زئولیت پتاسیک می تواند سبب افزایش درصد سبز شدن و کاهش مدت زمان سبز شدن بنه های زعفران گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 60

دانلود 14 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  117-131
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  375
 • دانلود: 

  161
چکیده: 

این پژوهش به منظور ارزیابی عملکرد و زیست توده زعفران با استفاده از مدل رشد گیاهی AquaCrop تحت گزینه های مختلف کم آبیاری و مصرف زئولیت با استفاده از نتایج آزمایش سال 1392 و 1393 انجام شد. در تحقیق انجام شده، 36 داده اندازه گیری شده برای هر پارامتر تحت تیمارهای سطح آبیاری (عرف محلی: I1، کم آبیاری با کاهش 70 درصد نیاز آبی گیاه: I2 و آبیاری براساس نیاز آبی کامل گیاه: I3) و کاربرد زئولیت (صفر: Z0، 5/0 درصد: Z1، 1درصد: Z2 و 2 درصد: Z3 درصد وزنی خاک) به صورت تصادفی به دو دسته تقسیم شدند. دسته نخست (شامل70 درصد داده ها) به منظور واسنجی و دسته دوم (شامل 30 درصد داده ها) برای صحت سنجی مدل AquaCrop مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج شبیه سازی نشان داد در هر دو مرحله واسنجی و صحت سنجی، تیمارهای شامل آبیاری عرف محلی بیش ترین اختلاف را با مقادیر اندازه گیری شده داشتند. در برخی موارد تیمارهای حاوی زئولیت این اختلاف را کاهش دادند لیکن رابطه معنی داری بین نتایج به دست آمده مشاهده نشد. آماره های RMSE، MBE و NRMSE برای شبیه سازی عملکرد زعفران در مرحله صحت سنجی به ترتیب برابر با 48/0 (کیلوگرم در هکتار)، 21/0-(کیلوگرم در هکتار) و 09/0 و برای زیست توده در همین مرحله به ترتیب برابر با 9/151 (کیلوگرم در هکتار)، 2/74 (کیلوگرم در هکتار) و 13/0 به دست آمدند. این مقادیر نشان دادند که این مدل دقت مناسبی برای شبیه سازی عملکرد و زیست توده زعفران داشت. کارایی این مدل با استفاده از مقادیر EF مطلوب بود به طوری که مقدار این آماره برای عملکرد در هر دو مرحله واسنجی و صحت سنجی به ترتیب برابر با 32/0 و 42/0 و برای زیست توده در همین دو مرحله به ترتیب برابر با 99/0 و 99/0 بود. براساس نتایج به دست آمده، این مدل دقت کافی برای شبیه سازی عملکرد و زیست توده زعفران در شرایط کم آبیاری و کاربرد زئولیت را داشت. بنابراین استفاده از این مدل، به عنوان یک مدل مطلوب گیاهی برای شبیه سازی زعفران پیشنهاد می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 375

دانلود 161 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  103
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

زعفران (Crocus sativus L. ) گیاهی نیمه گرمسیری است که کشت آن در ایران سابقه طولانی داشته و عملکرد آن به خصوصیات شیمیایی خاک وابسته است. زئولیت ها از جمله موادی هستند که علاوه بر خاصیت حاصلخیزکنندگی خاک، قابلیت اصلاح آن را نیز دارند. بنابراین؛ به منظور بررسی اثر زئولیت بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک (کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم، کلر، بی کربنات، سولفات، واکنش خاک و هدایت الکتریکی) تحت کشت زعفران، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با هفت تیمار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند در سال 1392 انجام شد. تیمارهای مورد بررسی در این تحقیق شامل نوع زئولیت (کلسیک: Zca، پتاسیک: Zk و ترکیبی: Zs) در سه سطح (صفر M0: ، 2: M2 و 6: M6 درصد وزنی) با 9 تکرار بود. این تیمارها با خاک آزمایش مخلوط شده و در گلدان هایی به قطر 30 سانتی متر و ارتفاع 35 سانتی متر ریخته شدند. پس از اتمام فصل زراعی، نمونه برداری از خاک از عمق 20-10 سانتی متری انجام شد. البته برای بررسی تغییرات هدایت الکتریکی از اعماق 10-0 و 30-20 سانتی متری نیز نمونه بردای شد. نتایج اثر نوع زئولیت بر تغییر خصوصیات شیمیایی خاک نشان داد که مقدار زئولیت تنها بر بی کربنات در سطح احتمال 5 درصد اثر معنی داری داشت. اثر متقابل نوع و مقدار زئولیت در سطح احتمال 5 درصد بر کلسیم، منیزیم، کلر، بی کربنات، سولفات و pH و در سطح احتمال 1 درصد بر میزان سدیم و مجموع کاتیون ها معنی داری شد؛ ولی مقدار زئولیت بر هیچ پارامتری اثر معنی داری نداشت

آمار یکساله:  

بازدید 103

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  2 (ب)
 • صفحات: 

  205-216
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  483
 • دانلود: 

  63
چکیده: 

به منظور بررسی اثر آبهای نامتعارف و زئولیت بر عملکرد و کارایی مصرف آب آبیاری سورگوم آزمایشی بصورت اسپلیت پلات براساس بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی قراخیل قائمشهر اجرا شد. در این آزمایشتیمارهای اصلی کیفیت آب آبیاری شامل (آب چاه W1، ترکیب یک به سه آب دریای خزر با چاهW2، ترکیب سه به یک آب دریای خزر با آب چاه W3، ترکیب یک به یک فاضلاب تصفیه شده با آب دریای خزر W4، آبیاری تناوبی فاضلاب تصفیه شده و آب دریای خزر W5و فاضلاب تصفیه شده شهری W6) و تیمار فرعی شامل سه سطح زئولیت به عنوان اصلاح کننده خاک ( بدون زئولیتZ1، زئولیت کلسیک Z2و زئولیت پتاسیک Z3) بودند. نتایج حاصل از تجزیه داده ها نشان داد که اثر تیمارهای کیفیت آب آبیاری و سطوح زئولیت بر عملکرد گیاه تاثیر معنی داری در سطح احتمال پنج درصد داشته است. با افزایش شوری کارایی علوفه تر و خشک کاهش یافت اما تفاوت معنی داری بین تیمار W5و W4 مشاهده نگردید. عملکرد علوفه تر و خشک در تیمار فاضلاب تصفیه شده با زئولیت کلسیک بیشتر از بقیه تیمارها بود. بیشترین میزان شاخص سطح برگ در تیمار W6Z2به میزان 62/7 و کمترین در تیمار W3Z1به میزان 80/3 مشاهده شد. بیشترین میزان کارایی مصرف آب علوفه تر نیز در تیمار W6Z2 به میزان 71/12 کیلوگرم بر متر مکعب و کمترین در تیمار W3Z1 به میزان 62/4 کیلوگرم بر متر مکعب مشاهده گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 483

دانلود 63 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  801-810
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  109
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

به منظور بررسی تغییرات کیفی در محصول سورگوم علوفه ای با کاربرد آبهای نامتعارف و زئولیت، آزمایشی بصورت اسپلیت پلات براساس بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی قراخیل قائمشهر اجرا شد. در این آزمایش، تیمارهای اصلی کیفیت آب آبیاری شامل (آب چاه W1، ترکیب یک به سه آب دریای خزر با آب چاهW2، ترکیب سه به یک آب دریای خزر با آب چاه W3، ترکیب یک به یک فاضلاب تصفیه شده با آب دریای خزر W4، آبیاری تناوبی فاضلاب تصفیه شده و آب دریای خزرW5 و فاضلاب تصفیه شده W6 ) و تیمار فرعی شامل سه سطح زئولیت به عنوان اصلاح کننده خاک ( بدون زئولیت Z1، زئولیت کلسیک Z2 و زئولیت پتاسیک Z3 ) بودند. نتایج حاصل از تجزیه داده ها نشان داد که اثر تیمارهای کیفیت آب آبیاری و سطوح زئولیت بر عملکرد علوفه، تاثیر معنی داری در سطح احتمال 5 درصد داشته است. با افزایش شوری عملکرد علوفه کاهش یافت اما تفاوت معنی داری بین تیمار W5 وW4 مشاهده نگردید. مقدار عملکرد علوفه تر در تیمار فاضلاب تصفیه شده با زئولیت کلسیک به اندازه 129 تن بر هکتار مشاهده گردید که بیشتر از بقیه تیمارها بود. میزان پروتئین و کربوهیدرات سورگوم با افزایش میزان شوری، به ترتیب با کاهش و افزایش همراه بوده و میزان پروتئین برگ در تیمار W6Z2 بیشتر از بقیه بوده است. بیشترین میزان پروتئین برگ به میزان 14. 83 درصد در تیمار W6Z2 مشاهده شد. بیشترین میزان کربوهیدرات در تیمار W3Z3 به میزان 9. 75 میلی گرم بر گرم وزن تر مشاهده گردید. بیشترین میزان جذب کادمیوم و کروم در تیمار W3 بوده که این میزان در ریشه گیاه به مراتب از برگ و ساقه بیشتر بوده است و در تیمارهای حاوی زئولیت این میزان در اندام هوایی گیاه نیز کمتر بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 109

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

طلوع بهداشت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  4 (مسلسل 88)
 • صفحات: 

  79-93
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3
 • دانلود: 

  2
چکیده: 

مقدمه: رنگ ها موادی با ساختار پیچیده بوده که از طریق فرایند نساجی نظیر رنگرزی و شستشو، به محیط زیست وارد می شوند. این مطالعه با هدف بررسی کارایی فرایند جذب در حضور zeolite@ZnO در حذف رنگ متیلن بلو از فاضلاب سینتیک نساجی انجام گرفت. روش بررسی: ساختار و مرفولوژی نانوذره با استفاده از تکنیک هایXRF, FTIR و FESEM بررسی شد. غلظت رنگ با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج nm664 تعیین گردید. در این مطالعه متغیرهای زمان واکنش، pH محلول، دوز یا مقدارجاذب و غلظت رنگ مورد ارزیابی قرار گرفت. برای تعیین ایزوترم و سینتیک جذب از دو مدل ایزوترمی لانگمویر و فروندلیچ و مدل های سینتیکی شبه درجه اول و دوم استفاده گردید. یافته ها: ما دریافتیم که شرایط بهینه غلظت 50 میلی گرم برلیتر، دوز جاذب1گرم بر لیتر، pH برابر 11 و زمان واکنش 60 دقیقه بود و راندمان حذف در شرایط بهینه برای متیلن بلو 8/95 % حاصل شد. نتیجه گیری: نتایج حاصل از مطالعه ایزوترم و سینتیک جذب برای متیلن بلو نشان داد که فرآیند جذب از ایزوترم لانگمویر و سینتیک شبه درجه دوم تبعیت می کند. ظرفیت جذب بیشینه جاذب با استفاده از مدل لانگمویر برابر62/384میلی گرم بر گرم تعیین شد.

آمار یکساله:  

بازدید 3

دانلود 2 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  61-73
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  184
 • دانلود: 

  35
چکیده: 

چندسازه های zeolite N. P. (Nano-Particles)/GO و zeolite N. P. /HPC/GO به عنوان نانوجاذب فلزهای سنگین در محیط های آبی تهیه و بررسی شدند. طیف سنجی فروسرخ تبدیل فوریه (FTIR) گروه های عاملی مورد انتظار و تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FESEM) تشکیل نانوذره های زئولیت و ساختار لایه ای گرافن اکسید را نشان داد. طیف سنجی تفکیک انرژی (EDS) حضور عناصر مورد انتظار و الگوی پراش پرتو ایکس (XRD) تشکیل ساختار بلوری زئولیت و گرافن اکسید را تأیید کردند. از نانوجاذب های ساخته شده برای حذف یون های سرب (II) و کادمیم از آب استفاده و عامل های مؤثر بر فرایند حذف بررسی و بهینه سازی شدند. مقادیر بهینه چندسازه zeolite N. P. /GO برای سرب (II) و کادمیم به ترتیب pH برابر با 7 و 4 و زمان تماس برابر با 10 و 5 دقیقه؛ همچنین، مقدار بهینه جاذب برای هر دو یون در 25 درجه سانتی گراد برابر 0/01 گرم به دست آمد. زمان تماس، دما و مقدار بهینه چندسازه zeolite N. P. /HPC/GO برای هر دو یون به ترتیب 30 دقیقه، 25 درجه سانتی گراد و 0/005 گرم به دست آمد. مقدار بهینه pH برای هر دو یون مشابه نانوجاذب پیشین بود. یون های مزاحم تأثیر قابل توجهی بر بازده حذف هر دو یون با نانوجاذب های ساخته شده، نشان ندادند. نانوجاذب های ساخته شده، بازده حذف مناسب و قابل توجهی در سه نمونه آب مورداستفاده برای آبیاری مزارع کشاورزی جنوب تهران، نشان دادند. نتایج نشان داد که داده ها از هر دو هم دما لانگمویر و فروندلیش پیروی می کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 184

دانلود 35 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12205
 • دانلود: 

  6819
چکیده: 

zeolite-sepiolite inorganic nanoheterostructures have been hydrothermally synthesized by adding a dispersion of colloidal sepiolite to a solution able to produce a nanocrystalline zeolite (silicalite). The obtained product could be recovered in good yield by simple filtration only when the relative sepiolite concentration exceeded a threshold of 1.8 wt% in the synthesis mixture (amounting to 1: 3 sepiolite: zeolite wt. ratio in the recovered product). The resulting heterostructures were characterized by XRD, FTIR, thermal (TG-DTA) and chemical analyses, N2 adsorption, TEM, SEM, 29Si NMR, and methylene blue adsorption. The intimate zeolite-sepiolite interaction at the surface produced a good dispersion of zeolite particles and prevented their sintering upon calcination to remove the organic structure-directing agent.Experiments in conditions yielding microcrystalline silicalite support the idea that the sepiolite surface acts as nucleation sites for the zeolite crystallization. The textural properties of the nanozeolite-sepiolite heterostructure are not a linear combination of their components’.

آمار یکساله:  

بازدید 12205

دانلود 6819 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  543-552
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1566
 • دانلود: 

  429
چکیده: 

قطعات منیزیمی (مانند آلیاژ AZ31) به علت مقاوم بودن به خوردگی در محیط های بیولوژیکی و همچنین دانسیته نزدیک به استخوان بدن کاربردهای پزشکی خاصی دارند. یکی از روش های تهیه آلیاژ، روش آلیاژ سازی مکانیکی است که به علت شرایط حاد ریخته گری این آلیاژ روش تولید متداولتری می باشد. روش متالورژی پودر (PM) یکی از روش های مطلوب در جهت تولید قطعات منیزیمی بوده که از جمله مجهولات، زمان و دمای زینترینگ درمی باشد. هیدروکسی آپاتیت به دلیل زیست سازگاری و زیست-فعالی بالا، ترکیبی مشابه با ترکیب استخوان و امکان رشد ابتدا هیدروکسی آپاتیت طبیعی( گرفته شده از استخوان گاو) توسط روش حالت جامد آسیا کاری پر انرژی HEBM و پودرزئولیت به نانو پودرکامپوزیتی هیدروکسی آپاتیت- پودرزئولیتHZ (با نسبت وزنی 80 به 20) تبدیل گردید. سپس نمونه های بالک آلیاژ منیزیم AZ31 محتوی 0%، 10 %، 20% و 30% وزنی کامپوزیت سرامیکی HZ به روش متالورژی پودر متراکم سازی و زینترینگ حرارتی گردد. جهت بررسی رفتار مکانیکی، آزمون اندازه گیری استحکام فشاری سرد CCS، سختی و همچنین بررسی سطح مقطع شکست بر روی نمونه های متراکم شده انجام گرفت. از طرفی جهت بررسی ساختار فازی (XRD)، بررسی ریزساختار و سطح مقطع شکست از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) انجام گرفت. بررسی نتایح نشان می دهد که بهترین خواص مکانیکی در نمونه کامپوزیتی منیزیمی محتوی 20% وزنی کامپوزیت سرامیکی(AZ31/HZ20) مشاهده گردید. بنابراین این کامپوزیت منیزیمی می تواند به عنوان یک کاندیدای مناسب با خواص مکانیکی مطلوب در کاربرد های ارتوپدی معرفی می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 1566

دانلود 429 استناد 0 مرجع 0
litScript