نتایج جستجو

37435

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3744

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

YASUI T. | MATSUI S. | TANI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  59
 • شماره: 

  1-2
 • صفحات: 

  12-27
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4319
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4319

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1 (پی در پی 36)
 • صفحات: 

  71-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  3305
 • دانلود: 

  1788
چکیده: 

زمینه وهدف: استئوپروز یک مشکل مهم سلامت عمومی در دنیا بوده و شیوع آن در حال افزایش می باشد. در زنان کاهش سریع توده استخوانی در زمان شروع یائسگی به دلیل کمبود هورمون استروژن ثابت شده است. هدف از این مطالعه تعیین شیوع استئوپروز در زنان سن یائسگی یزد بود.مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی (Cross-sectional) و توصیفی تحلیلی (Descriptive-Analytical) تعداد 502 زن در سنین یائسگی که به ترتیب به تنها مرکز سنجش تراکم استخوانی شهر یزد در سال های 1380-1381 مراجعه نموده بودند، با سرشماری وارد مطالعه گردیدند. زنان دارای استئوپروز شناخته شده، بیماری های مزمن و بیماری های استخوانی یا متابولیک و زنانی که سابقه جراحی هیسترکتومی و اووفرکتومی با سابقه مصرف دارو های موثر بر متابولیسم استخوان داشتند از مطالعه خارج گردیدند. از تمامی بیماران پرسشنامه ای حاوی خصوصیات دموگرافیک و سوابق سلامتی و عوامل خطر برای پوکی استخوان تکمیل می گردید. نتایج با استفاده از نرم افزارآماری 11.5 SPSS و با آزمون های آماری Chi-Square و Anova تجزیه و تحلیل ومتغیر های کمی به صورتMean±SD  گزارش گردیدند.یافته ها: تعداد 502 زن یائسه با محدوده سنی از 50 تا 85 سال [7.05±60.57 (Mean±SD) سال] وارد مطالعه گردیدند. با استفاده از BMD ناحیه L2-L4 تعداد 103 نفر (20.5% کل این زنان) استئوپروز، 261 نفر (52%) استئوپنی و 138 نفر (27.5%)BMD  نرمال داشتند. این موضوع در حالی است که با استفاده از BMD ناحیه هیپ تعداد 216 مورد (43.03%) استئوپروز، تعداد 216 مورد (43.03%) استئوپنی و تعداد 70 نفر (13.94%)BMD  نرمال داشتند. با افزایش سن درصد موارد طبیعی کاهش و به طبع آن موارد مبتلا به استئوپروز و استئوپنی به صورت معنی داری از نظر آماری افزایش می یافتند. تنها در 261 مورد (52%) هر دو ناحیه تشخیص را مطرح می کردند و در باقی موارد یعنی 241 مورد (48%) تشخیص بر حسب ناحیه اندازه گیری BMD متفاوت می بود.نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که شیوع استئوپروز و استئوپنی در این جامعه تا حدودی مشابه کشور عربستان می باشد. ولی از بسیاری از کشور های دیگر بالاتر می باشد. در کل، می توان ابراز داشت که استئوپروز و استئوپنی در بین زنان سنین پس از یائسگی در یزد شایع است. این مطالعه، این بیماری را به عنوان یک مشکل سلامت عمومی در جامعه ما نیز تایید می کند. در پایان پیشنهاد می شود جهت ارزیابی دقیق تر شیوع و بروز استئوپروز نسبت به انجام مطالعاتی برای فراهم آوردن اطلاعات جمعیت رفرانس ایرانی اقدام گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 3305

دانلود 1788 استناد 2 مرجع 0
نشریه: 

پایش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  67-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1050
 • دانلود: 

  286
چکیده: 

مقدمه: یائسگی یک واقعه طبیعی در زندگی زنان است و به عنوان یکی از مسائل مهم در حوزه بهداشت باروری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از آنجا که زندگی سالم جنسی و احساس رضایت جنسی از عمده مسائل مرتبط با این دوران هستند، پژوهش حاضر با هدف تعیین عوامل موثر بر رضایت جنسی زنان یائسه انجام شد. مواد و روش کار: این پژوهش توصیفی در سال 1395 بر روی 50 زن یائسه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در شهر تهران صورت گرفت. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های مشخصات دموگرافیک و مامایی و رضایت جنسی لارسون بودند. نتایج با آزمون های تی مستقل، تحلیل واریانس، من ویتنی، همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 23 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها: میانگین سنی نمونه ها 36/55 سال و میانگین نمره رضایت جنسی آنان 30/85 بود و اکثر زنان(66%) رضایت جنسی متوسط داشتند. بین رضایت جنسی با متغیرهای طول مدت ازدواج، رضایت از زندگی مشترک، رضایت از رابطه جنسی با همسر، رضایت از فواصل رابطه جنسی و خواسته بودن ازدواج ارتباط مستقیم و معنادار یافت شد (05/0P <). میانگین نمره رضایت جنسی در زنانی که در رابطه جنسی مشکل نداشتند بیشتر بود. بحث و نتیجه گیری: بررسی رضایت جنسی زنان یائسه توسط پرسنل بهداشتی درمانی و بکارگیری راهکارهایی در خصوص ارتقای آن از طریق آموزش مهارتهای روابط زوجی و عملکرد جنسی توصیه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 1050

دانلود 286 استناد 0 مرجع 13
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  65
 • صفحات: 

  13-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  3955
 • دانلود: 

  732
چکیده: 

مقدمه و هدف: یکی از ابعاد رضایت زناشویی، حیطه جنسی است. رضایت از رابطه جنسی در سلامت روحی افراد نقش بسزایی دارد. با توجه به اینکه میانگین سنی و امید به زندگی زنان کشور ایران رو به افزایش است، اطلاع از ابعاد جنسی زنان یائسه می تواند راهگشای ارتقای سلامت و کیفیت زندگی زنان یائسه کشور ایران شود. این مطالعه، با هدف تعیین میزان رضایت ازحیطه های جنسی در زنان یائسه مراجعه کننده به درمانگاههای علوم پزشکی شهر تهران، 1386 انجام شد.مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که نمونه گیری آن بصورت نمونه گیری در دسترس انجام شده است. تعداد نمونه 270 نفر بود. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بوده که به طریقه مصاحبه تکمیل شده است. پرسشنامه از دو بخش مشخصات دموگرافیک و رضایت جنسی تشکیل شده است. از آمار توصیفی و آزمونهای اسپیرمن و آنالیز واریانس یکطرفه استفاده شده است. تمام اطلاعات توسط نرم افزار، اس پی اس اس نسخه 16 آنالیز شد.یافته ها: میانگین سنی زنان یائسه 4.93±52.49 سال بود. و میزان رضایت جنسی نیز مطلوب (58.9درصد) بود. حیطه میل جنسی ( 66.3درصد) نامطلوب بود. تمامی حیطه های جنسی با میزان رضایت زن یائسه از فعالیتهای جنسی اش ارتباط داشت (p<0.001). حیطه تحریک با سطح تحصیلات همسر (p<0.05) و حیطه های ارگاسم و فرونشینی با سن یائسگی، تعداد فرزندان غیرطبیعی (p<0.05) و درمان با هورمون و داشتن بیماری خاص (p<0.01) ارتباط داشت.نتیجه گیری: گرچه دوران یائسگی با کاهش هورمونهای جنسی و میل جنسی همراه است اما ایجاد ارتباط صمیمی با همسر و افزایش میزان تحصیلات که منجر به افزایش میزان آگاهی شده، تطبیق با شرایط دوران یائسگی، استفاده از هورمون درمانی و کاهش تنشهای محیطی و عوارض بیماریهای مزمن می تواند بر میزان رضایت جنسی بیفزاید.

آمار یکساله:  

بازدید 3955

دانلود 732 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

YALCIN F. | GURGAN S. | GUL G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  227-233
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6097
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6097

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسنده: 

PIRAMI FATEMEH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  1995
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

BACKGROUND: TODAY, HEALTH SYSTEMS, YOUR MOST IMPORTANT PLANS WERE DRAWN BASED FAMILY HEALTH. FAMILY WELL‐BEING OF women CONSIDERED TO BE THE MAIN PATTERN OF EDUCATION AND PROMOTE A HEALTHY LIFESTYLE IS THE NEXT GENERATION. MENOPAUSE IS ONE OF THE INEVITABLE STAGES OF women'S LIFE THAT HAPPENS TO EVERY WOMAN WITH MENSTRUATION AND SEX HORMONES ESTROGEN AND PROGESTIN REDUCE AND CAUSE A RANGE OF SYMPTOMS DURING MENOPAUSE. ...

آمار یکساله:  

بازدید 1995

دانلود 0
strs
نویسنده: 

DARAFSHEH M.R. | GHORBANY M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  1680
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

PURPOSE: THE AGING PROCESS IS CHARACTERIZED BY A DECLINE IN MOST PHYSIOLOGICAL FUNCTIONS. THE DECLINE IN BOTH FAT-FREE MASS (FFM) AND MUSCLE STRENGTH (I.E., SARCOPENIA: PARTICULARLY MUSCLE LOSS WHICH MAY LEAD TO SARCOPENIA) IS A WELL-DOCUMENTED ALTERATION WITH ADVANCING AGE. THE SARCOPENIA HAS BEEN DESCRIBED IN BOTH ELDERLY MEN AND women. ADDITIONALLY, THIS MAY RESULT IN OSTEOSARCOPENIA, THE CONCURRENT LOSS OF BONE AND MUSCLE MASS. THE PURPOSE OF THIS STUDY WAS TO INVESTIGATE THE RELATIONSHIP BETWEEN SARCOPENIC INDEX, BODY COMPOSITION AND MUSCULAR STRENGTH IN postmenopausal women.METHODOLOGY: THIS INVESTIGATION WAS IN THE FORM OF A DESCRIPTIVE – CORRELATION STUDY, SO 53 postmenopausal women (57.56±5.21 YRS) TOOK PART IN THIS STUDY. BODY COMPOSITION AND APPENDICULAR FAT-FREE MASS (AFFM) WERE MEASURED BY DXA. SARCOPENIA INDEX WAS DEFINED AS AN AFFM DIVIDED BY HEIGHT SQUARED £5.45 KG/M2. UPPER AND LOWER BODY STRENGTH WAS MEASURED VIA ONE-REPETITION MAXIMUM (1RM) ON THE CHEST PRESS AND SQUAT SMITH MACHINES. HANDGRIP (HG) STRENGTH WAS ASSESSED USING A HG DYNAMOMETER. DATA ANALYSIS INCLUDED DESCRIPTIVE AND INFERENTIAL (PEARSON-CORRELATION COEFFICIENT) STATISTICS WAS DONE USING SPSS-18 SOFTWARE.RESULTS: THE RESULTS OF THIS STUDY SHOWED THAT THERE WERE SIGNIFICANT RELATIONSHIPS BETWEEN REDUCING SARCOPENIA INDEX AND BMI & CHEST PRESS (P≤0.05), WHILE THERE WERE RELATIONSHIPS, BUT NOT SIGNIFICANT, BETWEEN SARCOPENIA INDEX AND LOWER BODY (SQUAT SMITH) & HG STRENGTHS (P>0.05).CONCLUSIONS: THESE RESULTS SUGGEST THAT BMI HAS A POSITIVE RELATIONSHIP WITH THE REDUCED SARCOPENIA INDEX. IN OTHER WORDS, IT IS LIKELY THAT AN INCREASE IN WEIGHT AND/OR FFM, LEADING TO A REDUCTION OF THE AGE-RELATED SARCOPENIA INDICES.

آمار یکساله:  

بازدید 1680

دانلود 0
نویسندگان: 

JACKSON S.L. | SCHOLES D. | BOYKO E.J.

نشریه: 

DIABETES CARE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  1730-1738
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7615
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7615

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  171
 • صفحات: 

  99-105
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  731
 • دانلود: 

  333
چکیده: 

سابقه و هدف: یائسگی یک فرایند فیزیولوژیک طبیعی میباشد که میتواند زندگی بسیاری از زنان میانسال را تحت تاثیر قرار دهد. با توجه به تناقضات موجود در خصوص تاثیر عوامل مختلف در شدت علائم یائسگی، مطالعه حاضر به منظور شناسایی فاکتورهای تعیین کننده علائم یائسگی در زنان پست منوپوز شهر تهران طراحی شد. مواد و روشها: پژوهش مقطعی حاضر بر روی 307 زن یائسه 65-45 ساله واجد شرایط ورود به مطالعه با روش نمونهگیری در دسترس انجام شد. اطلاعات مطالعه با استفاده از پرسش نامه حاوی اطلاعات شخصی و مقیاس درجهبندی یائسگی (Menopause Rating Scale) جمع آوری و از کلیه زنان مورد مطالعه نمونه خون جهت سنجش سطح استرادیول خون گرفته شد. دادهها با استفاده از روشهای آمار توصیفی، ضریب همبستگی اسپیرمن، آزمون من ویتنی و رگرسیون خطی چندگانه به روش گام به گام مورد تحلیل قرار گرفتند. یافتهها: در این پژوهش، ارتباط منفی معنیدار بین علائم یائسگی با سن ازدواج (12/0-=, r 03/0=P)، سن اولین بارداری (11/0-=, r04/0=P)، سطح استرادیول سرم (32/0-=, r 001/0>P)، وضعیت تحصیلی (24/0-=, r 001/0>P) و ارتباط مثبت معنیدار با تعداد حاملگی (19/0=, r 001/0=P)، شاخص توده بدنی (11/0=, r 04/0=P) مشاهده شد. همچنین نمره کل MRS در دو گروه با و بدون فعالیت ورزشی اختلاف معنیداری دارد (01/0=P). براساس نتایج حاصل از آنالیز رگرسیون خطی مشخص گردید که به ترتیب سطح استرادیول سرم (001/0>P)، وضعیت تحصیلی (001/0P=) و فعالیت ورزشی (015/0P=) از عوامل پیشگوییکننده شدت علائم یائسگی هستند. استنتاج: با توجه به نتایج پژوهش حاضر علاوه بر درمانهای هورمونی، می توان زنان را به داشتن فعالیت ورزشی و تغییر در شیوه زندگی برای اداره علائم یائسگی توصیه کرد

آمار یکساله:  

بازدید 731

دانلود 333 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

MOTAGHI P. | KARIMIFAR M. | SALESI M. | MEHRABI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  122-126
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22991
 • دانلود: 

  18372
چکیده: 

Background: Osteoporosis is a major health problem, but testing low bone mineral density is not practical for screening all postmenopausal women. The objective of this study was to evaluate the efficiency of the clinical tools to help clinicians to identify the Iranian women at an increased risk for osteoporosis.Methods: The popular osteoporosis screening tools were evaluated in 341 postmenopausal women without secondary cause for osteoporosis, using data from a bone densitometry centre, and compared the results with their bone mineral density.Results: National Osteoporosis Foundation recommendations had only a sensitivity of 48% for screening patients with low bone mass but the Osteoporosis Risk Assessment Instrument and the Simple Calculated Osteoporosis Risk Assessment Estimation with a sensitivity of 70.9% and 87.2%, respectively, showed better results in respect to the screening for osteoporosis of postmenopausal women.Conclusion: The efficiency of these osteoporosis screening tools in our Iranian patients was relatively similar to that of other populations, and these screening tools accurately identify the vast majority of postmenopausal women likely to have low bone mineral density.

آمار یکساله:  

بازدید 22991

دانلود 18372 استناد 0 مرجع 0
litScript