نتایج جستجو

106

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

11

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

NAIR R. | ABDOOL CARRIM A.T. | ROBBS J.V.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  87
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  602-607
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8309
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8309

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

JOURNAL OF SURGERY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  13-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1214
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1214

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  206-214
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  172
 • دانلود: 

  86
چکیده: 

مقدمه: سندرم درد کشککی رانی واژه کلینیکی شایعی جهت توصیف شرایط پاتولوژیک درد موجود بین کشکک و کندیل های ران است. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر چهار هفته تمرین درمانی بر زاویه Q و popliteal در ورزشکاران مبتلا به سندرم درد کشککی- رانی بود.مواد و روش ها: تحقیق نیمه تجربی حاضر بر روی 60 ورزشکار مبتلا به درد کشککی- رانی در رشته های والیبال، کاراته و تکواندو با میانگین سن 0.15±21.38 سال، قد 1.52±170.18 سانتی متر، وزن 0.67±60.79 کیلوگرم و سابقه ورزشی آنها بیش از 3 سال در دو گروه 30 نفری تجربی و شاهد انجام شده است. در این تحقیق زاویه Q و popliteal با استفاده از گونیامتر و شدت درد زانو با مقیاس بصری درد (VAS) قبل و بعد از تمرین درمانی چهار هفته ای سنجیده شد. داده های بدست آمده از طریق آزمون های آماری t زوجی و t مستقل در نرم افزار SPSS نسخه17  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (سطح معنی داری 0.05).یافته ها: چهار هفته تمرین درمانی، تاثیر معنی داری در کاهش میزان درد زانوی ورزشکاران دارای سندرم درد کشککی رانی داشت. همچنین انعطاف پذیری عضلات همسترینگ و قدرت عضله چهارسر رانی نیز بعد از اجرای برنامه حرکت درمانی افزایش یافت.نتیجه گیری: برنامه های تمرینی کششی و تقویتی در عضلات خم و راست کننده زانو ممکن است در درمان سندرم درد کشککی رانی موثر باشد. اثبات این مورد نیازمند انجام تحقیقات بیشتری می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 172

دانلود 86 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

AMERICAN SURGEON

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  96
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  485-489
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3665
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3665

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  213-218
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  133
 • دانلود: 

  38
چکیده: 

زمینه و هدف: با توجه به نادر بودن شریانی وریدی پوپلیتیال به دنبال دررفتگی خلفی زانو، در این مطالعه به معرفی این مورد نادر پرداخته می شود. شرح مورد: در این گزارش مورد، آقای 46 ساله ای که به دنبال ترومای بلانت، دچار دررفتگی خلفی زانو و پارگی لیگامان های صلیبی شده و تحت آرتروسکوپی و ترمیم لیگامان قرار گرفته است، شرح داده می شود. در پیگیری های بعد از عمل، بیمار دچار درد و تورم اندام شد. در معاینه، تریل در لمس پوپلیته و ادم اندام تحتانی وجود داشت. سونوگرافی داپلر وآنژیوگرافی وجود فیستول شریانی وریدی در ناحیه پوپلیته را تایید کرد. بیمار تحت عمل جراحی قرار گرفت و بدون هیچ عارضه ای مرخص شد. نتیجه گیری: عوارض دررفتگی خلفی زانو، معمولا ترومبوز و ایسکمی اندام می باشد. با توجه به این که فیستول شریانی وریدی به دنبال ترومای بلانت به زانو نادر است، بنابراین عدم تشخیص و در نتیجه تاخیر در درمان آن می تواند عوارض جبران ناپذیری ایجاد نماید، لذا پزشکان جراح، همیشه باید احتمال این عوارض در نظر بگیرند.

آمار یکساله:  

بازدید 133

دانلود 38 استناد 0 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  9-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19803
 • دانلود: 

  11984
چکیده: 

Background: The purpose of this study is to report management techniques and factors associated with early limb salvage following high risk popliteal vascular injury. Additionally controversial aspects of popliteal vascular injury management unique to an Iranian trauma center are discussed.Methods: A retrospective analysis was conducted of prospectively collected data from Tabriz Medical Trauma Center. Patients were divided into two study groups: Group 1 Limb salvage and Group 2 Amputation. Subgroup analysis consisted of univariate analysis comparing the Group 1and Group 2 as well as multivariate analysis examining factors associated negatively and positively with the primary endpoint, limb salvage.Results: Sixty of the patients (97%) were male, two female (3%); the mean age was 34.years (16-49 years).. The overall amputation rate in the present study was 23 amputations (37 %).On logistic regression analysis, significant (P<0.05) independent factors associated negatively with limb salvage were combined tibia and fibula fracture (OR 0.133; CI 0.017 -1.018) , concomitant artery and vein injury (OR 0.039; CI 0.004- 0.407), ligation of venous injury (OR 0.326; CI 0.161- 0.660) , lack of back flow after Fugarty catheter thrombectomy (OR 0.129; CI 0.023-0.729) , while repair of popliteal artery and vein injury (OR 2.81; CI 2.22 -6.53) when present was associated with improved early limb salvage. Conclusion: Expeditious recognition of vascular injury, transport to repair and repair of associated venous injury when possible are necessary to optimize limb salvage. A low threshold for timely amputation when limb salvage is not possible is important to prevent life-threatening complications.

آمار یکساله:  

بازدید 19803

دانلود 11984 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

ROKNI YAZDI H. | ANVARI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  43-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  21552
 • دانلود: 

  8420
چکیده: 

The popliteal artery entrapment syndrome (PAES) is an uncommon developmental abnormality, which comprises various anatomic variants causing compression of the popliteal artery. Strenuous athletic activity can cause repetitive compression or micro trauma to the popliteal artery and may result in foot or calf claudication. popliteal artery aneurysm, thrombosis, or thromboembolism may rarely occur which may mask the underlying pathology. The first diagnostic technique of choice in patients with possible PAES should be duplex color Doppler ultrasonography with high-frequency transducers. Use of stress views-active plantar flexion and passive dorsiflexion of the ankle-increases the diagnostic accuracy. Classically, arteriography with the foot in the neutral position demonstrates abrupt medial deviation of the popliteal artery. In this article, we describe imaging findings in a young wrestler with complicated PAES. As far as we know, this is the first reported case from Iran with PAES.

آمار یکساله:  

بازدید 21552

دانلود 8420 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  73-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  242
 • دانلود: 

  166
چکیده: 

آنوریسم کاذب یکی از موارد مهم بروز یافته پس آسیب ناکامل عروقی مورد غفلت ناشی از تروما یا مداخلات جراحی در نواحی نزدیک به شریان های اصلی می باشد که ممکن است محدود شده و یا همراه با عوارض مهم باشد. در این مقاله گزارش یک مورد آنوریسم کاذب پاره شده شریان پوپلیته همراه با سندروم کمپارتمان و ایسکمی حاد اندام در یک مرد 47 ساله مطرح گردیده که تحت عمل جراحی قرار گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 242

دانلود 166 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  420-423
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13729
 • دانلود: 

  10848
کلیدواژه: 
چکیده: 

Dear Editor: The popliteal cyst, as first described by William Baker in 1877, is defined as a fluid-filled mass that is a benign swelling of bursa in the popliteal fossa, usually the gastrocnemio-semimembranosus bursa (1). popliteal cysts nearly always have a cause, normally being a reaction to loose bodies formed in conditions such as osteoarthritis (OA), rheumatoid arthritis or in the presence of meniscal tears (1). More recently, popliteal cysts have been seen in relation to wear particles following knee arthroplasty, mostly from the polyethylene liner (1, 2).

آمار یکساله:  

بازدید 13729

دانلود 10848 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2 (پی در پی 35)
 • صفحات: 

  84-90
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  541
 • دانلود: 

  138
چکیده: 

این مقاله به معرفی یک مورد عارضه نادر ولی شناخته شده آنوریسم کاذب، در فرد دو قلو، که در اثر بر آمدگی استخوانی از نوع ارثی که به شریان پوپلیتیال آسیب رسانده، می پردازد. نکته حائز اهمیت این گزارش دو قلو بودن بیمار است. با این که دوقلوها حاصل یک نطفه هستند، یکی دچار عارضه رگ شده، ولی در دیگری این عارضه به وجود نیامده است.

آمار یکساله:  

بازدید 541

دانلود 138 استناد 0 مرجع 0
litScript