نتایج جستجو

6139

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

614

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

KUMARESAN P. | SINHA R.K. | RAJE URS S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  11-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22504
 • دانلود: 

  16572
چکیده: 

The genetic variation and diversity among fifty-eight polyvoltine silkworm genotypes was estimated by using ten economic traits. The results revealed that the single shell weight showed higher genetic variation such as PCV% (17.20%), GCV% (12.93%), and heritability (56.5%) followed by single cocoon weight, shell ratio and matured larval weight. The D2 (Mahalonobis’ distance) statistics revealed nine clusters with substantial inter and intra cluster distances. The genotypes included in different clusters varied from 1 to 16. The genotype Pure Mysore was included in isolated cluster indicates its longer adaptation. The genotypes included in cluster VIII and IX showed optimum genetic distance along with higher cluster mean emphasised for utilization in the silkworm breeding.

آمار یکساله:  

بازدید 22504

دانلود 16572 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

NAGARAJU J. | GOLDSMITH M.R.

نشریه: 

CURRENT SCIENCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  83
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  415-425
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5134
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5134

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  399-409
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  101
 • دانلود: 

  75
چکیده: 

شش هیبرید تجاری ایرانی و یک هیبرید چینی کرم ابریشم موجود در کشور، در بهار سال 1395 پس از تفریخ در اتاق تفریخ مرکز توسعه نوغانداری تربت حیدریه پرورش داده شدند. هدف از این تحقیق مقایسه عملکرد هیبریدهای مورداستفاده کرم ابریشم در منطقه تربت حیدریه بود. پس از اتمام دوره پرورش، پیله های تولیدی جمع آوری گردید. بعضی از صفات موردبررسی شامل تعداد لارو زنده، تعداد شفیره زنده، وزن پیله، وزن قشر پیله، درصد قشر پیله اندازه گیری و رنگ پوسته تخم نوغان و طول دوره لاروی بود. مقایسه بین هیبریدها نشان داد که هیبرید 31 × 32 دارای بالاترین وزن برای پیله های خوب تولیدی (86/147 گرم)، بیشترین میانگین وزن یک پیله خوب (64/1 گرم) و بیشترین میانگین وزن یک پیله خوب (39/0 گرم) بود (05/0>P). از طرفی هیبرید چینی و هیبرید 154×151 برای صفات وزن پیله خوب تولیدی به ترتیب با 66/121 و 61/121 و میانگین وزن قشر یک پیله خوب به ترتیب با 29/0 و 31/0 کمترین عملکرد را نشان دادند (05/0>P). همچنین پروانه های هیبرید 31 × 32 با تولید 67/604 عدد تخم بیشترین مقدار تخم گذاری را داشتند (0. 05>P).

آمار یکساله:  

بازدید 101

دانلود 75 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  75-84
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  283
 • دانلود: 

  46
چکیده: 

لاروهای کرم ابریشم در شرایط اقلیمی متفاوت، واکنش های متفاوتی از خود بروز می دهند که باعث اقتصادی بودن پرورش برخی نژادهای آنها در شرایط اقلیمی خاص نسبت به سایر نژادها می گردد. با استفاده از رویهGLM نرم افزارSAS 9. 2 تجزیه و تحلیل و مقایسه میانگین صفات به منظور، بررسی اثرات شرایط آب و هوایی روستاهای نوغان دار منطقه تربت حیدریه، جنس و نژاد بر عملکرد کرم ابریشم نژادهای چینی، ژاپنی و هیبرید این دو نژاد صورت گرفت. بهترین منطقه از نظر عملکرد پیله و قشر پیله در منطقه حوض سرخ با وزن پیله 3186/0± 5105/1 و وزن قشر پیله 0805/0± 4124/0 گرم می باشد. همچنین، نژاد هیبرید به طور معنی داری با وزن پیله 2214/0± 767/1 و وزن قشر پیله ی0361/0± 4058/0 گرم عملکرد بیشتری نسبت به سایر نژادها دارا می باشد (سطح معنی داری 05/0). جنس ماده عملکرد بهتری از نظر پیله 3143/0± 5965/1 گرم و قشر0899/0± 3679/0 گرم در ابریشم کشی نسبت به جنس نر دارا می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده مشخص شد روستای حوض سرخ شرایط بهتری برای پیله کشی دارا می باشد و عملکرد جنس ماده نژاد هیبرید نسبت به سایر نژادها بیشتر می باشد. آمیزش هر والد کرم ابریشم هیبرید اگرچه تعداد تخم ریزی بیشتر از آمیزش در حالت های مختلف است، اما کرم ابریشم جوان بدست آمده در این حالت به شدت حساس به بیماری بوده و تلفات به حداکثر می رسد. درحالتی که از کرم ابریشم ژاپنی در نقش والد نر استفاده می شود تخم ریزی بیشتر و مطلوب است.

آمار یکساله:  

بازدید 283

دانلود 46 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  141-148
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17
 • دانلود: 

  69
چکیده: 

نانوذره دی اکسید تیتانیوم به واسطه خواص ویژه الکتریکی، نوری و فوتوکاتالیستی که دارد، بیشترین کاربرد را در بین نانوذرات فلزی به خود اختصاص داده دارای خاصیت آنتی­, باکتریال خیلی قوی بوده و بطور وسیعی بعنوان ماده پاک کننده محیطی استفاده می­, شود. با توجه به اینکه پرورش کرم ابریشم در منطقه تربت حیدریه یکی از صنایع اصلی کشاورزی محسوب می­, شود و تعداد زیادی کشاورز از این طریق امرار معاش می­, کنند، تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر نانوذرات دی اکسید تیتانیوم بر خصوصیات رشدی و عملکرد کرم ابریشم بصورت آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل کاربرد غلظت­, های مختلف نانوذرات دی اکسید تیتانیوم (0، 5، 10، 50 و 100 میلی­, گرم در لیتر) در رژم غذایی کرم­, های ابریشم بود. صفات مورد اندازه­, گیری شامل درصد زنده مانی سن چهارم و پنجم، وزن پیله، وزن قشر پیله و درصد قشر پیله بود. نتایج نشان داد که استفاده از نانوذرات دی اکسید تیتانیوم باعث افزایش درصد زنده­, مانی و عملکرد پیله و قشر پیله شد. وزن پیله­, ها 30/3 و 85/3 درصد به ترتیب در تیمارهای 5 و 10 میلی­, گرم در لیتر نانوذرات دی اکسید تیتانیوم نسبت به تیمار شاهد افزایش نشان داد (05/0 p <). وزن قشر ابریشم و نسبت قشر ابریشم در تیمار 5 میلی­, گرم در لیتر نانوذرات دی اکسید تیتانیوم نسبت به تیمار شاهد به ترتیب 40/10 و 27/6 درصد بیشتر بود (05/0 p <). نتایج این تحقیق نشان داد در حالی که استفاده از نانوذرات دی اکسید تیتانیوم در غلظت 5 و 10 میلی­, گرم در لیتر باعث افزایش عملکرد پیله و غشا پیله می­, شود ولی غلظت­, های بیشتر تاثیری بر این صفات ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 17

دانلود 69 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

LU C. | LI B. | ZHAO A. | XIANG Z.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  477-484
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4531
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4531

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  77-85
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  21423
 • دانلود: 

  11898
چکیده: 

Antiviral proteins (AVP), present in silkworm fecal matter, show activity against nuclear polyhedrosis virus (NPV) in vitro and in vivo. The extract of silkworm fecal matter prepared in phosphate buffer solution of pH 7.5 was subjected to 50% solid ammonium sulfate precipitation to enrich AVP, then which was dialyzed. The dialysate was applied to the column containing silica gel-G, the column elutes were purified by gelfiltration chromatography. The gelfiltration pattern gave three protein peaks A, B and C. The protein obtained from peak fractions of peak A is found to be active against NPV in vitro. Whereas the proteins were obtained from peak fractions of peaks C and B were not shown activity against NPV in vitro. The peak A fractions were collected and further purified by High Pressure Liquid Chromatography (HPLC) using C4 column. Purified AVP of SDS-polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) resulted in two protein bands with the molecular mass of 23 KD and 16 KD. Thymol sulphuric acid method of carbohydrate staining indicated that both of these protein bands are glycoproteins. AVP activity is determined in vitro by precipitation reaction. In vivo activity of the AVP is confirmed by conducting the bioassay in silkworms.

آمار یکساله:  

بازدید 21423

دانلود 11898 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم کشاورزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  358-363
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  755
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

عملکرد شش آمیخته کرم ابریشم شامل 151×152، 151×110-32، 151×154، 103×104، 31×32 و 107×110 در محیط استاندارد و نیز سه نوع شرایط ناشی از انحراف از حالت استاندارد که در سطح مزارع کشور مرسوم است مورد بررسی قرار گرفت. آمیخته های مورد مطالعه از شروع سن چهارم در چهار تیمار (هر تیمار شامل سه تکرار) شامل دما و رطوبت بالا، دمای بالا و رطوبت پایین، نوسان درجه حرارت و تیمار شاهد در دو فصل پرورشی بهار و پاییز پرورش یافتند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که اثر شرایط محیطی معنی دار بود. میانگین درصد پیله خوب درآمیخته 151×152 (76.26 درصد) به طور معنی داری بالاتر از سایرین بود. میانگین درصد پیله متوسط نیز در آمیخته مذکور پایین تر از دیگر آمیخته ها بود (18.52 درصد). به این جهت می توان واریته 151×152 را به دلیل تولید پیله های دارای کیفیت بهتر، یک آمیخته مطلوب دانست. درصد مرگ و میر لاروی در آمیخته های 103×104 (6.2 درصد) و 31×32 (5.09 درصد) بالاتر و در آمیخته های 151×110-32 (3.84 درصد) و 107×110 (2.85 درصد) پایین تر بود. درصد مرگ و میر شفیرگی در آمیخته های 103×104 (13.13 درصد) و 31×32 (12.96 درصد) بالاتر بود. درصد تلفات کل نیز در همین واریته ها به ترتیب با 17.76 درصد و 16.86 درصد بالاتر بود. در واریته های 151×110-32، 31×32 و 107×110 نوسان درجه حرارت تاثیری در کاهش وزن پیله نداشت و در آمیخته 103×104 نوسان درجه حرارت موجب کاهش وزن قشر پیله نشد. تنها در آمیخته 151×154 در صورت افزایش رطوبت نسبت به وقتی که رطوبت محیط پایین باشد، میانگین وزن قشر پیله کاهش می یابد، لیکن در سایر آمیخته ها خصوصیت فوق در دو محیط اختلاف معنی داری را نشان نمی دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 755

دانلود 87 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  وِیژه نامه علوم دامی
 • صفحات: 

  117-124
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  573
 • دانلود: 

  168
چکیده: 

دو گروه از کرم ابریشم تجاری ایران شامل گروه چینی (110، 104 و 32) با گروه بومی ایران (پرتقالی گیلان، پرتقالی خراسان، لیمویی خراسان، صورتی خراسان و بغدادی) مورد مقایسه ژنتیکی قرار گرفتند. در این مقایسه از نشانگرهای ISSR با سه آغازگر استفاده شد. استخراج DNA به روش بهینه یافته سوزوکی انجام شد. در مرحله PCR در کل 253 باند تولید شد که در آنها 100 درصد چند شکلی مشاهده شد. متوسط تعداد آلل موثر برای کل جمعیت ها 1.518 و متوسط تنوع ژنی جمعیت ها 0.3194 محاسبه شد. با استفاده از روش UPGMA برای جمعیت ها دندروگرام رسم شد. بیشترین چندشکلی در جمعیت 110 و کمترین در جمعیت بغدادی قرار داشت. بیشترین فاصله ژنتیکی نااریب بین جمعیت گیلانی و 104 و کمترین فاصله را بغدادی و 110 داشتند که در یک گروه مجزا قرار گرفتند. نتایج نشان می دهند که از این نشانگر می توان به عنوان ابزاری مفید در تشخیص گونه ها، نژادها، بیوتیپ های حشرات و مطالعات فیلوژنی بهره برد.

آمار یکساله:  

بازدید 573

دانلود 168 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  2 (ویژه نامه زیست شناسی)
 • صفحات: 

  75-90
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  697
 • دانلود: 

  201
چکیده: 

به منظور بررسی و مقایسه بازده تغذیه ای شش هیبرید (A)103×104، (C)31×32، (E)107×110، (B)104×103، (D)32×31 و (F)110×107 در شرایط مختلف تغذیه، هیبریدهای فوق در سه دوره پرورشی مجزا، در سنین چهارم و پنجم لاروی تحت چهار تیمار تغذیه ای 5 درصد بالاتر از جدول غذایی استاندارد هیبریدها، جدول غذایی، 5 درصد پایین تر از جدول غذایی و 10 درصد پایین تر از جدول غذایی قرار گرفتند. پارامترهای اندازه گیری شده شامل غذای مصرفی، غذای هضمی، قابلیت مصرف، قابلیت هضم، نسبت برگشتی، وزن پیله، وزن قشر پیله، درصد قشر پیله، ضریب کارآیی غذای خورده شده به وزن قشر پیله، ضریب کارآیی غذای هضم شده به وزن قشر پیله، ضریب کارآیی غذای خورده شده به وزن پیله و ضریب کارآیی غذای هضم شده به وزن پیله بودند. نتایج نشان داد که در هر سه دوره پرورش میانگین چهار شاخص تغذیه ای غذای مصرفی، غذای هضمی، قابلیت مصرف و قابلیت هضم برای آمیزش های معکوس (هیبریدهای B، D و (F بیشتر از آمیزش های مستقیم (هیبریدهای A، C و (E بود. همچنین در هر سه دوره پرورش ضریب کارآیی غذای خورده شده و ضریب کارآیی غذای هضم شده به وزن قشر پیله و ضریب کارآیی غذای خورده شده و ضریب کارآیی غذای هضم شده به وزن پیله در آمیزشهای معکوس کمتر از آمیزش های مستقیم بود. بررسی ضریب کارآیی غذای خورده شده و ضریب کارآیی غذای هضم شده به وزن پیله و وزن قشر پیله نشان داد که در نسل دوم پرورش این نسبت ها در هیبریدهای E و F پایینتر می باشند. همچنین نسبت های فوق در دوره پرورشی پاییز کاهش یافتند. بازده تبدیل غذای مصرفی و هضمی به وزن قشر پیله و وزن پیله نیز در کل هیبریدها در پرورش پاییزه کمتر از پرورش بهاره بود.

آمار یکساله:  

بازدید 697

دانلود 201 استناد 0 مرجع 0
litScript