نتایج جستجو

28

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

طب انتظامی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  175-182
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  144
 • دانلود: 

  32
چکیده: 

مقدمه: بیوپلاستیک پلی هیدروکسی بوتیرات کاربرد گسترده در صنایع مختلف و ساخت تجهیزات پزشکی دارد. هزینه های استخراج و تخلیص پلی هیدروکسی بوتیرات در اشریشیا کولی، بخش اعظم هزینه های تولید را به خود اختصاص داده است. ژن E باکتریوفاژ Фx174 با ایجاد تونل غشایی برای لیز باکتری میزبان استفاده می شود. هدف از انجام این مطالعه، بررسی عملکرد ژن E در ایجاد تونل غشایی و رهاسازی پلی هیدروکسی بوتیرات تولیدشده در اشریشیا کولی می باشد.مواد و روش ها: در این مطالعه، اپران پلی هیدروکسی بوتیرات بعد تکثیر اولیه با واکنش زنجیره پلی مراز توسط پلاسمید pUC18 کلون و تحت کنترل پروموتور اپران بیان شد. ژن E نیز پس از تکثیر با واکنش زنجیره پلی مراز توسط پلاسمید pMR103 کلون و تحت کنترل پروموتور T7 بیان گردید. برای بررسی تشکیل تونل غشایی در باکتری میزبان از میکروسکوپ الکترونی استفاده شد. ارزیابی پلی هیدروکسی بوتیرات تولیدی با کروماتوگرافی گازی و رنگ آمیزی سودان سیاه انجام شد.یافته ها: با فعال شدن ژن E و لیز باکتری، جذب نوری نمونه کاهش یافت. در بررسی بقایای باکتریایی به دست آمده از محیط کشت باکتری نوترکیب با میکروسکوپ الکترونی، منافذ غشایی در باکتری های لیز شده دیده شد. نتایج رنگ آمیزی سودان سیاه و کروماتوگرافی گازی نشان داد که گرانول های پلی هیدروکسی بوتیرات در اثر ایجاد تونل های غشایی در محیط کشت آزاد شده است.نتیجه گیری: ژن لیز E می تواند برای کاهش هزینه و تسهیل استحصال پلی هیدروکسی بوتیرات در باکتری دراشریشیا کولی به کار رود که می تواند در ساخت تجهیزات یکبار مصرف پزشکی و اتاق عمل مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 144

دانلود 32 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

پژوهش نفت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  69
 • صفحات: 

  73-85
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  113
 • دانلود: 

  62
چکیده: 

در آزمایش های به عمل آمده در این تحقیق از میکروارگانیسم Azotobacter Beijerinckii DSMZ 1041 که از بانک میکروبی آلمان تهیه شد، استفاده گردید. بر اساس گزارش هایی که قبلا ارایه شده و آزمایش های صورت گرفته مشخص شد که این میکروارگانیسم در شرایطی که منبع کربنی به میزان فراوان در محیط موجود بوده و منبع نیتروژنی محدود باشد، قابلیت تجمع گرانول های پلی هیدروکسی بوتیرات را دارا است. در این تحقیق منبع نیتروژنی (کلرید آمونیوم) با غلظت های 0.5 و 2 gr/L و منبع کربنی (گلوکز) با غلظت های 30، 40، 50 و 60 gr/L مورد استفاده قرار گرفت و تاثیر غلظت های این دو ماده بر وزن خشک توده سلولی، میزان مصرف قند توسط میکروارگانیسم و میزان تولید بیوپلیمر بررسی گردید. بیشترین میزان تولید بیوپلیمر در غلظت گلوکز 60 gr/L و کلرید آمونیوم 0.5 gr/L حاصل شد، لازم به ذکر است که غلظت های بالاتر گلوکز به علت بازدارندگی، میزان تولید بیوپلیمر را کاهش می دهد. بیشترین بازده بیوماس (Yx/s) در گلوکز 30 gr/L و کلرید آمونیوم 2 gr/L حاصل شد. بیشترین بازده تولید (Yp/s) در گلوکز و کلرید آمونیوم 30 و 0.5 gr/L حاصل شد و حداکثر بهره دهی (Qp) در گلوکز و کلرید آمونیوم 50 و 1 gr/L حاصل گردید. همچنین میزان بیوپلیمر به دست آمده از روش آزمایشگاهی با روش آماری پاسخ سطح مقایسه شده و دقت آزمایش های انجام شده بررسی گردید. پس از استحصال بیوپلیمر خالص، طیف های FT-IR و NMR نیز صحت ماده فوق را تایید نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 113

دانلود 62 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17961
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

Polyhydroxyalkanoates are biodegradable polymer materials that accumulate in numerous bacteria. The polyhydroxybutyrate is the most common type of polyhydroxyalkanoates, which potentially serves as precursor for bioplastic production. The most extensively studied polyhydroxybutyrate producing bacteria is Cupriavidus necator due to its capability to accumulate large amounts of this biopolymer in simple culture medium. Accumulation of polyhydroxyalkanoates granules in the cytoplasm of C. necator significantly depended on pH, aeration, carbon sources, nitrogen sources, and minerals in the culture medium. In the present study, the effect of both nutritional and physical variables on polyhydroxybutyrate production was investigated in order to optimize these conditions. At first, on the basis of one-factor-at-a-time experiments, fructose and ammonium chloride were found to be the most suitable sources of carbon and nitrogen for biopolymer production. Then the most significant factors affecting granules accumulation were recognized as fructose, agitation speed, KH2PO4, and initial pH using the Plackett-Burman and central composite design. ANOVA analysis showed significant interaction between fructose and agitation speed. After optimization of the medium, compositions for polyhydroxybutyrate production were determined as follows: fructose 35 g/L, KH2PO4 1.75 g/L, MgSO4 7H2O 1.2 g/L, citric acid 1.7 g/L, trace element 10 mL/L, initial pH=7, and agitation speed 175 rpm. Under this optimal culture conditions, the maximum yield of PHB was 7.48 g/L. The present strategies included in this study could be used for PHB production by this bacterium. These results are the highest values of PHB ever obtained from batch culture of C. necator reported so far.

آمار یکساله:  

بازدید 17961

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

RAMADAS N.V. | SINGH S.K. | SOCCOL C.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  52
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  17-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6468
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6468

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

SHAHHOSSEINI SH. | JAMALZADEH E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  123-129
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  27512
 • دانلود: 

  13307
چکیده: 

Modeling and simulation of polyhydroxybutyrate (PHB) production by Protomonas extorquens in fed-batch culture were conducted in this research. The fed-batch model, developed for this process, employed a kinetic model proposed by other researchers. Several kinetic models were investigated to choose the best model. The criterion for this selection was goodness of fit d2. Haldane kinetic model was selected since it leads to the lowest d2. Experimental data that have been used in this study were extracted from literature. The kinetic model was then incorporated into the process model. The values of process model parameters were estimated by employing an optimization routine developed in this study and using two sets of experimental data. These data were obtained applying two different methods of fed-batch cultivation. The values of d2 for these two methods were 2.5 and 0.0016 respectively. Finally, simulation results were compared with two other sets of experimental data to validate the model.

آمار یکساله:  

بازدید 27512

دانلود 13307 استناد 0 مرجع 630
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  165-187
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  338
 • دانلود: 

  123
چکیده: 

امروزه با توجه به مصرف بسیار زیاد پلیمرهای مقاوم به تخریب زیستی، مشکل بزرگ تجمع ضایعات پلیمری در طبیعت به وجود آمده است. پلی هیدروکسی آلکانوات ها ترکیبات تجزیه پذیر زیستی هستند که می توانند جایگزین پلاستیک شوند. در این مطالعه، اثر تنش غلظت های مختلف نمک های معدنی موجود در محیط کشت بر تولید پلی هیدروکسی بوتیرات توسط سیانوباکتری Spirulina sp. مورد بررسی قرار گرفت. اسپیرولینا در محیط کشت زاروک حاوی نمک های معدنی با غلظت های نصف ( )، برابر (X، به عنوان شاهد)، دو برابر (2X) و سه برابر (3X) به مدت 20 روز کشت داده شد. بررسی کیفی و کمی پلی هیدروکسی بوتیرات و اندازه گیری شاخص های رشد، محتوای پروتئین و پراکسیداسیون لیپیدی صورت گرفت. میزان رشد Spirulina sp. در محیط کشت حاوی غلظت های افزایشی و کاهشی نمک های موجود تغییر معنی داری نداشت. اما میزان پراکسیداسیون لیپیدی و میزان پروتئین با بیشتر شدن غلظت نمک تا 3 برابر در مقایسه با نمونه شاهد به ترتیب افزایش و کاهش یافت. مقدار پلی هیدروکسی بوتیرات در شرایط، X، 2X و 3X به ترتیب 011/0، 014/0، 019/0 و 006/0 گرم بر گرم وزن خشک سلول به دست آمد. در نتیجه تیمار با غلظت نمک 2X، تنش مناسب تری برای تولید پلی هیدروکسی بوتیرات نسبت به تیمارهای دیگر است.

آمار یکساله:  

بازدید 338

دانلود 123 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  3 (69)
 • صفحات: 

  93-102
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  987
 • دانلود: 

  210
چکیده: 

پلیمر زیست تخریب پذیر پلی هیدروکسی بوتیرات ((PHB فراورده درون سلولی برخی از میکروارگانیسم ها است که در شرایط سخت به عنوان منبع کربن و انرژی تولید می شود. تخمیر حالت جامد (SSF) روشی مناسب برای تولید فراورده های ثانویه می باشد و قابلیت استفاده از ضایعات کشاورزی به عنوان سوبسترا را دارد. در این پژوهش با به کارگیری فرایند SSF، تولید PHB با استفاده از میکروارگانیسم واترسیا یوتروفا و مخلوط سبوس و جوانه ذرت به عنوان سوبسترای ارزان قیمت مورد بررسی قرار گرفت. عامل های موثر بر تولید PHB مانند درصد ترکیب سوبسترا، دما و همچنین غنی سازی سوبسترا توسط ملاس به روش طراحی آزمایش «یک عامل در هر زمان» به منظور افزایش بهره وری تولید PHB در مقیاس ارلن مورد بررسی قرار گرفت. بیشینه تولید PHB و بهره وری آن در دمای 28oC، رطوبت اولیه 70%، سوبسترای دارای 50% جوانه ذرت و بدون حضور ملاس به ترتیب برابر 3.26 g/kg و 0.06 g/kg/h به دست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 987

دانلود 210 استناد 0 مرجع 19
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1 (پیاپی 42)
 • صفحات: 

  21-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2
 • دانلود: 

  1
چکیده: 

سابقه و هدف: پلی هیدروکسی بوتیرات یک بیوپلی مر تولید شده توسط باکتری ها است. این ترکیبات با وجود داشتن خواص فیزیکی و شیمیایی مشابه با پلاستیک های مصنوعی کاملاً زیست تخریب پذیر و سازگار با محیط زیست می باشند. این مطالعه با هدف جداسازی و شناسایی یک سویه بومی تولید کننده پلی هیدروکسی بوتیرات با قابلیت تولید مناسب برای اهداف صنعتی انجام شد. مواد و روش ها: در این مطالعه تحلیلی، نمونه برداری از پساب شرکت پتروشیمی انجام شد. وجود پلی هیدروکسی بوتیرات در جدایه ها با رنگ آمیزی سودان سیاه مورد بررسی قرار گرفت. یک جدایه باسیلوس به منظور افزایش تولید پلی هیدروکسی بوتیرات انتخاب شد. این جدایه با روش های بیوشیمیایی و تعیین توالی ژن 16S rRNA شناسایی شد. تأیید نهایی سنتز پلی هیدروکسی بوتیرات توسط آنالیزهای طیف سنجی مادون قرمز و رزونانس مغناطیسی هسته پروتون انجام شد. به منظور تولید بیشتر پلی هیدروکسی بوتیرات تأثیر عوامل مختلف مانند منابع کربن و نیتروژن، pH و دما ارزیابی شدند. یافته ها: در مجموع 8 جدایه باکتریایی تولید کننده پلی هیدروکسی بوتیرات جداسازی شد که از این میان یک سویه جدید باسیلوس سرئوس به عنوان جدایه برتر انتخاب گردید. شرایط بهینه به منظور تولید بیشتر پلی هیدروکسی بوتیرات، استفاده از گلوکز به عنوان منبع کربن، سولفات آمونیوم به عنوان منبع نیتروژن، pH 7 و دمای 30 درجه سلسیوس بود. نتیجه گیری: مطالعه حاضر نتایج ارزشمندی را در مورد شرایط بهینه برای تولید پلی هیدروکسی بوتیرات فراهم آورده است که می تواند در سطح صنعتی برای تولید پلی هیدروکسی بوتیرات به عنوان یک جایگزین سریع پلاستیک های مصنوعی مبتنی بر نفت مورداستفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 2

دانلود 1 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SAMANIPOUR REZA | KARBASI SAEED | HASHEMIBENI BATOOL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  99-109
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10072
 • دانلود: 

  2564
چکیده: 

 Abstract ----------------------------- Introduction: As the ability to repair cartilage tissue in body is limited, finding a suitable method for cartilage regeneration has gained the attention of many scholars. For this purpose, scaffold structure and morphology, along with cell culture on it, can be a novel method to treat cartilage injuries, osteoarthritis.Methods: In this study, polyhydroxybutyrate (PHB) is selected as the scaffold. Firstly, PHB (6% w/v) solution was prepared using chloroform solvent by employing solvent and electrospinning methods. With regard to phase studies, morphology, and specifying agent groups, we used specific characterization devices such as Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR). To compare the behaviour of cellular scaffolds, they were divided into 2 groups of scaffolds, and the chondrocyte cells were cultured. To perform phase studies, analysis of MTT and trypan blue were carried out for measuring the viability and attachment on the surface of the scaffold, and the specification of scanning electron microscope (SEM) was employed to determine the morphology of the cells.Results: Through performing MTT test on the first, third and seventh days, it was found that these types of scaffolds are significantly different from those in the control group (P<0.05). Scanning electron microscope (SEM) indicates good attachment of chondrocytes on all scaffolds. Results obtained from trypan blue exclusion test also indicated an increase in cell attachment on scaffolds.Conclusion: Comparing cell behavior on two scaffolds indicates that cell attachment, cell growth and proliferation, and cell migration on the electrospun scaffold is better than the scaffold provided by using solvent casting approach.

آمار یکساله:  

بازدید 10072

دانلود 2564 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SHAKERI SHAHRYAR | ROGHANIAN RASOUL | EMTIAZI GITI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4 (S.N. 14)
 • صفحات: 

  229-238
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  28194
 • دانلود: 

  14219
چکیده: 

Introduction and objective: Intracellular polyhydroxyal-kanoate granules (PHA) are biodegradable polyesters and produce by different kind of prokaryotic microorganisms. polyhydroxybutyrate (PHB) is one of the PHA polyesters and consists of hydroxybutyrate unit. PHB has a wide range of applications in pharmacy and drug delivery systems. The aims of this study were PHB production and determination of granules distribution in different subpopulations of single genus by Nile red staining method and flow cytometry.Materials and methods: Bacterial PHB producers were screened by viable colony staining method. Kinetic study or secondary screening of strains was performed by fluorometric and photometric methods. Also distribution of PHB granules in different subpopulations of single genus of Ralstonia and Sinorhizobium had been determined by flow cytometry.Results: Different genera of bacteria were isolated and selected for PHB production. Among all studied strains, Ralstonia (L1) and Sinorhizobium (AR2) have the highest ability for granule formation. Flow cytometry distinguished four subpopulations (QA1, QA2, QA3 and QA4) with different PHB content and side scatter parameter in both strains at Mid-log phase.Conclusion: These heterogeneous subpopulations have diverse characteristics related to granule formation and multiplication activity. Flow cytometry showed each individual subpopulation has specific cell size, complexity and granularity related to cell biochemical and physiological states.Significance and impact of the study: These strains are not pathogen and have been isolated from plant roots and soil. They are appropriate to get high PHB for drug delivery applications.

آمار یکساله:  

بازدید 28194

دانلود 14219 استناد 0 مرجع 0
litScript