نتایج جستجو

650

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

65

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

NEYSARI FARZANEH | BAHRAMPOUR ABBAS | JAHANI YUNES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  41-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17404
 • دانلود: 

  9220
چکیده: 

Background & Aim: Statistical modeling is one of the most suitable methods for analyzing the relationship between health and medical issues. In the situation of analysis of zero-inflated data, there are different methods. In this study, the models poisson, poisson gamma, and poisson lognormal regression were compared.Methods & Materials: This cross-sectional study was conducted to determine the influential factors on decay-missing-filled (DMF) index by the three mentioned models using the data of 808 first-grade children of the primary school in Kerman, Iran. The command PROC NLMIXED in SAS software was applied for fitting the models on data. For comparing the models, we applied the Akaike’s criterion (AIC), mean square error (MSE) criterion and confidence interval (CI).Results: The AIC and CI showed that the poisson lognormal model was better than the others due to a level of significance. The variables of the students’ place of living, mothers’ jobs, fathers’ jobs, the region, sex, optic problems, and behavioral problems had a significant effect on DMF index.Conclusion: poisson lognormal was better than the other models in dental health data.

آمار یکساله:  

بازدید 17404

دانلود 9220 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KARLIS D. | XEKALAKI E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  73
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  35-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5529
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5529

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  37-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11192
 • دانلود: 

  6381
چکیده: 

Multivariate normal-poisson model has been recently introduced as a special case of normal stable Tweedie models. The model is composed of a univariate poisson variable, and the remaining variables given the poisson one are independent Gaussian variables with variance the value of the poisson component. Two characterizations of this model are shown, first by variance function and then by generalized variance function which is the determinant of the variance function. The latter provides an explicit solution of a particular Monge-Ampère equation.

آمار یکساله:  

بازدید 11192

دانلود 6381 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسنده: 

MOHAMMADPOUR M. | SHIROZHAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  12
تعامل: 
 • بازدید: 

  840
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

THE PRESENT WORK FOCUSES ON A NEW STATIONARY INTEGER-VALUED AUTOREGRESSIVE MODEL OF FIRST ORDER WITH poisson-LINDLEY MARGINAL DISTRIBUTION.SEVERAL STATISTICAL PROPERTIES OF THE MODEL ARE ESTABLISHED. WE CONSIDER SEVERAL METHODS FOR ESTIMATING THE UNKNOWN PARAMETERS AND INVESTIGATE PROPERTIES OF THE ESTIMATORS. THE PERFORMANCES OF THESE ESTIMATORS ARE COMPARED VIA SIMULATION.

آمار یکساله:  

بازدید 840

دانلود 0
نویسندگان: 

MAHMOUDI EISA | ZAMANI HOSSEIN | Meshkat RahmatSadat

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  119-146
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10290
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

A new generalized version of the mixed poisson distribution, called the poisson-beta exponential (PBE) distribution, is obtained by mixing the poisson and the beta exponential (BE) distributions. Estimation of the parameters, using the method of moments and maximum likelihood estimators, is discussed. We show the consistency of the new model parameters using simulation study. Examples are given for fitting the PBE distribution to data, and the fit model is compared with that obtained using other distributions.

آمار یکساله:  

بازدید 10290

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2 (پی در پی 55)
 • صفحات: 

  35-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1365
 • دانلود: 

  255
چکیده: 

سابقه و هدف: در تحلیل داده های باروری از روشهای مختلف آماری می توان استفاده نمود. در حالتی که متغیر پاسخ (وابسته)، گسسته باشد مدل پواسن مورد استفاده قرار می گیرد. در صورتی که شرایط مدل پواسن برقرار نباشد، از تعمیم یافته آن و یا در صورتی که متغیری به عنوان متغیر لایه (سطح) وجود داشته باشد بهتر است از پواسن چند سطحی استفاده گردد. هدف از این مطالعه، مقایسه برازندگی دو مدل تعمیم یافته و چند سطحی، نسبت به مدل پواسنی معمولی در برآورد ضرایب عوامل موثر بر تعداد فرزندان است.مواد و روشها: این مطالعه مقطعی بر روی یک نمونه 1019 نفری از زنان روستایی 49-15 سال که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی انتخاب شدند، انجام گردید. زنان در 7 طبقه قرار گرفتند و در هر طبقه بطور مساوی با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک تعداد نمونه های مورد نظر انتخاب شده سپس تحلیل داده ها با استفاده از رگرسیون پواسنی معمولی، تعمیم یافته و چند سطحی انجام گرفت. یافته ها: میانگین فرزندان هر زن 4.3 و واریانس آن 8.3 بود. تحصیلات زن و همسر، سن ازدواج زن، وضعیت اقتصادی و متوسط شیردهی و فاصله گذاری بین فرزندها در دو مدل تعمیم یافته و چند سطحی معنی دار شدند (p<0.05).نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که دو مدل تعمیم یافته و چند سطحی نسبت به معمولی جهت تحلیل این داده ها مناسب تر بوده و می توانند ضرایب عوامل موثر بر تعداد فرزند را دقیقتر برآورد نمایند.

آمار یکساله:  

بازدید 1365

دانلود 255 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

BIAZAR J. | ANSARI R. | HOSSEINI K. | GHOLAMIN P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  16
 • صفحات: 

  1-6
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13748
 • دانلود: 

  9667
چکیده: 

This paper applies the homotopy perturbation method (HPM) to find the exact solution of poisson equation with the Dirichlet and Neumann boundary conditions. To illustrate the simplicity and reliability of the method, two examples are provided. The results obtained reveal that the method is capable and easy to apply.

آمار یکساله:  

بازدید 13748

دانلود 9667 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BIAZAR J. | HOSSEINI KAMYAR | GHOLAMIN P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  33-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15582
 • دانلود: 

  7465
چکیده: 

This paper applies homotopy perturbation method (HPM) to find the exact solution of poisson equation with Dirichlet and Neumann boundary conditions. To illustrate the simplicity and reliability of the method, two examples are provided. The results obtained reveal that the method is capable and easy to apply.

آمار یکساله:  

بازدید 15582

دانلود 7465 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  155-164
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  138
 • دانلود: 

  39
چکیده: 

توزیع گمپرتز-پواسن یک توزیع طول عمر سه پارامتری با تابع نرخ خطر افزایشی، کاهشی، افزایشی-کاهشی و تک مدی شکل[1] و ترکیبی از توزیع های گمپرتز و پواسن بریده شده در نقطه صفر است که در این مقاله پارامترهای این توزیع را به روش ماکسیمم درست نمایی برآورد کرده و به منظور تایید برآوردهای محاسبه شده، براساس نمونه تصادفی با حجم های 100، 200، 300، 400 و 500 از توزیع گمپرتز-پواسن مطالعه شبیه سازی انجام می دهیم. هم چنین به کمک دو مجموعه داده های واقعی و با مقایسه توزیع گمپرتز-پواسن با چند توزیع دیگر طول عمر نشان می دهیم این توزیع مدلی مناسب برای برازش به داده های مربوط به طول عمر است.

آمار یکساله:  

بازدید 138

دانلود 39 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  21-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15232
 • دانلود: 

  6635
چکیده: 

The Liu estimator has consistently been demonstrated to be an attractive shrinkage method for reducing the e ects of multicollinearity. The poisson regression model is a well-known model in applications when the response variable consists of count data. However, it is known that multicollinearity negatively a ects the variance of the maximum likelihood estimator (MLE) of the poisson regression coe cients. To address this problem, a poisson Liu estimator has been proposed by numerous researchers. In this paper, a Jackknifed Liu-type poisson estimator (JPLTE) is proposed and derived. The idea behind the JPLTE is to decrease the shrinkage parameter and, therefore, improve the resultant estimator by reducing the amount of bias. Our Monte Carlo simulation results suggest that the JPLTE estimator can bring significant improvements relative to other existing estimators. In addition, the results of a real application demonstrate that the JPLTE estimator outperforms both the poisson Liu estimator and the maximum likelihood estimator in terms of predictive performance.

آمار یکساله:  

بازدید 15232

دانلود 6635 استناد 0 مرجع 0
litScript