نتایج جستجو

63741

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

6375

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

صفه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  92
 • صفحات: 

  69-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  805
 • دانلود: 

  708
چکیده: 

در دنیای مدرن امروزی، با توجه به مشکلات شهرنشینی و الگوی زندگی و تراکم ساختمانی، عرصة میانی مجتمع های مسکونی ازجمله فضاهای مهمی است که کودک می تواند پس از مدرسه بخش عمده ای از زمان خود را برای گذران اوقات فراغت و تعاملات اجتماعی در آن سپری کند. هدف از پژوهش حاضر ارتقای رشد اجتماعی کودکان 3 تا 6ساله از طریق بیان اصول طراحی عرصة میانی مجتمع های مسکونی میان مرتبه با تأکید بر بهره گیری از قابلیت های بازی انگیزی محیط است. در این پژوهش، بر پایة تلفیق نظریات مرتبط با موضوع پژوهش، از روش ترکیبی (کمی و کیفی) استفاده شده است. در این مسیر پس از انتخاب نمونة مورد مطالعه و گردآوری داده ها به کمک ابزار پرسش نامه، با روش تحلیل عاملی مهم ترین عامل های تأثیرگذار در انگیزش بازی کودک به دست آمد. در ادامه، بر اساس تجزیه وتحلیل داده ها، فرضیه های پژوهش بررسی و تفسیر شد. یافته ها نشان داد که تأثیر «سرزندگی محیط» و «عوامل محرک طبیعی» در عرصة میانی مجتمع مسکونی بر «تحریک حواس» کودکان و نیز تأثیر «عوامل محرک طبیعی»، «سرزندگی محیط»، «خوانایی محیط کودک محور»، و «نظارت پذیری» عرصة میانی مجتمع مسکونی بر «تعاملات اجتماعی (نسلی ‍ بین نسلی)» آن ها برای انگیزش بازیْ مثبت و معنادار است. پس از حصول اطمینان از درستی فرضیه های پژوهش، اصول طراحی عرصة میانی مجتمع های مسکونی استخراج و به آزمون کودکان 3 تا 6ساله گذاشته شد.

آمار یکساله:  

بازدید 805

دانلود 708 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

جغرافیا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  15 (دوره جدید)
 • شماره: 

  53
 • صفحات: 

  165-180
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1179
 • دانلود: 

  301
چکیده: 

شهرگریزی با تعاریف گوناگون در ادبیات پژوهش مطرح شده و تعریف آن بر افزایش جمعیت شهرهای کوچک(small cities)  در فرایند رشد و توسعه شهرها دلالت دارد. در این پژوهش، براساس داده های جمعیتی، مهاجرتی، آمدوشدهای روزانه (commuting) و محرک های مهاجرتی، سعی شده است با بهره گیری از روشی اکتشافی به بررسی پدیده شهرگریزی در منطقه کلانشهری اصفهان پرداخته شود. نتایج نشان می دهد که افزایش جمعیت در طی دورهای مختلف از شهرهای بزرگ به نفع شهرهای کوچک و خارج از محدوده کلانشهری تغییر جهت داده است. به صورتی که در فواصل نزدیک به شهر اصلی رشد جمعیت کمتری در طی دهه اخیر مشاهده می شود. با توجه به مهاجرت و اثربخشی مهاجرت  (migration effectiveness)بر جمعیت و همچنین محرک های مهاجرتی در منطقه می توان بیان داشت که عواملی مانند دستیابی به مسکن بهتر و شغل از جمله مهمترین محرک ها در افزایش جمعیت شهرهای کوچک در پیرامون شهر اصلی بوده است. همچنین کاهش آمدوشد روزانه جمعیت با فاصله گرفتن از شهر اصلی نشان می دهد که شهرهای با فاصله گرفتن از شهر مرکزی از استقلال عملکردی بیشتر برخوردارند. همچنین براساس مدل برگشت تمرکز  (polarization reversal)و بررسی فرایندهای تحولات جمعیتی در منطقه کلانشهری، تحولات جمعیتی از مرکز به پیرامون مشاهده می شود که در هر دوره به کاهش جمعیت شهر اصلی و افزایش جذب جمعیت در شهرهای کوچک منجر شده است. در مجموع می توان بیان داشت که منطقه کلانشهری اصفهان از یک مرحله شهرنشینی به مرحله شهرگریزی وارد شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1179

دانلود 301 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  24
تعامل: 
 • بازدید: 

  52
 • دانلود: 

  81
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 52

دانلود 81
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  387-407
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1441
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

فضاهای شهری امروز برای فعالیت روزانه کودک یعنی بازی پاسخده نیست، چرا که در شهر مدرن فضاهای خصوصی مانند آپارتمان ها، نیمه خصوصی مانند مدرسه و مهد کودک و عمومی مانند کوچه و خیابان محیطی ناایمن، نامناسب و ناکافی برای بازی آزادانه کودکان هستند، همچنین فضاهای بازی فرامحله ای با وجود فاصله زیاد از محل سکونت و سرانه کم پاسخگوی این نیاز نیست. در بسیاری از موارد نیز فضاهای بازی محله ای در موقعیتی مکانیابی شده اند که از نظر ایمنی، سازگاری، مساحت و فاصله و برخی از مشخصه های دیگر اثرات نامطلوبی بر بازی کودکان گذارده و حتی فعالیت کاربری های همجوار را نیز با مشکل مواجه کرده است، بنابراین برنامه ریزی و مکانیابی فضاهایی مناسب و ویژه برای بازی کودکان در بطن محله ها یک ضرورت است. هدف از این پژوهش برنامه ریزی و گزینش مناسب ترین مکان ها برای بازی محله ای کودکان در عرصه کوی و محله با بررسی و معرفی سنجه های اثرگذار در مکانیابی است. در این جستار با استفاده از روش تلفیقی GIS و AHP و تعیین سنجه های فضایی و نافضایی به مکان گزینی بازیکده های کوی و محله در محله کردآباد منطقه 4 شهرداری اصفهان به عنوان نمونه موردی پرداخته شده است. در فرآیند دو مرحله ای گزینش مکان، در مرحله تحلیل فضایی GIS یا غربالگری، وزن دهی سنجه ها با نظرخواهی از کارشناسان خبره و با استفاده از نرم افزار  expert choiceانجام شده است، سپس در مرحله ارزیابی با استفاده از روش AHP گزینه های برتر از بین یازده گزینه انتخابی فضای بازی کوی انتخاب می شود. در بین سنجه ها با توجه به مرحله کارشناسی، کاربری وضع موجود در مرحله غربالگری و دسترسی آسان در مرحله ارزیابی وزن بیشتری نسبت به سایر سنجه ها پیدا کردند. در ادامه بهترین سایت ها یعنی سایت های کوی شماره 2، 6 و 3 و سایت های محله ای شماره 1 و 2 در نقشه های پیشنهادی و تلفیقی مختلف محله و با در نظر گرفتن شعاع دسترسی مناسب و سطح پوشش حداکثری ارائه شده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی - تحلیلی است و ابزار جمع آوری داده ها مطالعات اسنادی، پرسشنامه، پیمایش میدانی و مشاهده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که با تفکیک سنجه ها به دو نوع فضایی و نافضایی و تلفیق روش دو تکنیک هر یک نقاط ضعف تکنیک دیگر را جبران می کند؛ چرا که همیشه سنجه ها از یک نوع نیست. با توجه به شعاع دسترسی یک بازیکده محله ای 5000 متری و دو تا سه بازیکده کوی 1000 متری برای محله 7000 نفری کردآباد پیشنهاد شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1441

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

PALACIOS HUERTA I.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  70
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  395-415
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6663
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6663

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

MCFARLAND E.G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8414
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8414

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
عنوان: 
نویسندگان: 

VATANKA ALEX

نشریه: 

FOREIGN AFFAIRS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4398
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4398

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  23777
 • دانلود: 

  7805
چکیده: 

Background: Geohelminth infections are common infections worldwide. These helminthes are parasitic nematodes, which could infect humans and animals by contact with eggs or infective larvae and in some cases cause serious disorders, especially in children.Objectives: The present study was designed to evaluate the prevalence of geohelminth eggs in the soil of schools and play areas of Kermanshah city, western Iran.Materials and Methods: One hundred and ninety-two soil samples were collected from 24 primary schools and 24 play areas from four different parts of each area. Diagnosis of geohelminth was confirmed by the recovery of their eggs by the flotation technique using sucrose solution and examined under light microscope using 10X and 40X objectives.Results: Out of 192 soil samples, soil of play areas from four regions was contaminated with geohelminth eggs. The rate of soil contamination with Trichuris spp. eggs was 3.12% while this was 2.1% for hookworm eggs, yet no Ascaris eggs were found in the examined soil samples.Conclusions: Based on the results of this study there is a risk of infection with soil transmitted helminthes among children of Kermanshah, Iran.

آمار یکساله:  

بازدید 23777

دانلود 7805 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

شیخ رضایی حسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  61
 • صفحات: 

  143-168
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1244
 • دانلود: 

  177
چکیده: 

چکیده فارسی:هدف این نوشته آن است که با بررسی نظریه ها و مدل های روان شناسان اخلاق و پیوند زدن این مباحث با مفهوم «استعاره»، پیشنهادی کاربردی برای تقویت تفکر اخلاقی کودکان، از طریق بازی و ادبیات ارائه کند. ابتدا به بررسی الگوی پیاژه برای رشد اخلاقی کودک می پردازیم و سپس بحث را با بررسی آرا کولبرگ، از دیگر روان شناسانی که در قالب رویکرد شناختی، به این موضوع نگاه کرده است، دنبال می کنیم. در ادامه، با بیان برخی انتقادهای وارد بر این رویکرد، به بررسی آرا گیلیگن، از نظریه پردازان فمینیست، در باب نسبت رشد اخلاق و «روایت» می پردازیم. سپس با طرح نکاتی درباره تعریف مفهوم استعاره، به استعاره های مفهومی و غیر زبانی خواهیم پرداخت. هدف از این نکات آن است که بتوانیم «بازی»، به ویژه «بازی وانمودی» را به عنوان نوعی استعاره مفهومی تعمیم یافته تعریف کنیم. چنین تعریفی به ما اجازه می دهد که در چارچوب رویکرد روایت محور به اخلاق، به امکانات بالقوه ادبیات و بازی به عنوان یکی از مهم ترین سرچشمه های تقویت قوه اخلاقی کودکان بیشتر واقف شویم.   چکیده عربی:یستعرض کاتب المقالة نظریات و نماذج علماء نفس الاخلاق و یربط هذه المواضیع من خلال مفهوم الاستعارة باقتراح عملی یستهدف تقویة الذهنیة الاخلاقیة لدی الاطفال عن طریق اللعب و الأدبیات. یستهل الکاتب بحثه بعرض نموذج «پیاجه» حول تربیة الاخلاق فی مرحلة الطفولة و یتناول بحث آراء «کولبرک» - أحد علماء النفس الذین لهم رؤیة معرفتیة. حول هذا الموضوع ینتقل الکاتب بعد ذلک الی ذکر بعض الانتقادات التی و جهت لهذا المنهج ثم یتعرض الی بحث الاراء التی طرحها«جلیجن» - احد الذین ساهموا بوضع نظریة مساواة الجنسین - و التی ترتبط بتربیة الاخلاق و الروایة. کذلک تتطرق المقالة الی تعریف مفهوم الاستعارة و تتحدث عن نوعین من الاستعارات: استعارات خاصة بالمفهوم و استعارات غیر لفظیة. ان الهدف الذی یتوخاه کاتب المقالة هو التمکن من تعریف اللعب - خاصة اللعب المصطنع - علی انه احد انواع الاستعارات الخاصة بالمفهوم المستخدم علی نطاق واسع. ان مثل هذا التعریف یمکننا - و بالاستعانة باسلوب الترکیز علی الروایة فی بناء الاخلاق - من الاحاطة بنحو افضل بالامکانیات المتوفرة للأدبیات و الألعاب باعتبارها أحدی اهم مصادر بناء القواعد الاخلاقیة فی مرحلة الطفولة.

آمار یکساله:  

بازدید 1244

دانلود 177 استناد 1 مرجع 2
نشریه: 

مجله چغندرقند

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  71-84
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  990
 • دانلود: 

  168
چکیده: 

به منظور بررسی امکان کشت پائیزه چغندرقند (Beta vulgaris L.) در مناطق مستعد استان فارس، این تحقیق به صورت آزمایش کرت های دو بار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار از سال 1384 به مدت سه سال زراعی در منطقه فسا اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل سه تاریخ کاشت، پنج مهر، 25 مهر و 15 آبان در کرت اصلی، دو رقم چغندرقند مولتی ژرمBR1 و منوژرم رسول در کرت فرعی و سه زمان برداشت 10 اردیبهشت، پنج خرداد و 30 خرداد در کرت های فرعی فرعی بود که با هم مقایسه گردید. درطول دوره رویش یادداشت برداری هایی شامل، شمارش تعداد بوته، بوته های به ساقه رفته (بولتینگ)، بوته های گمشده و نمره رشد انجام شد. در زمان برداشت، پس از شمارش تعداد ریشه و توزین آن ها، نمونه خمیر برای تعیین درصد قند، میزان نا خالصی ها (پتاسیم، سدیم و نیتروژن آمینه) و قند ملاس تهیه شد. نتایج نشان داد که تیمارهای تاریخ کاشت، درصد بولتینگ را به طور معنی داری در سطح احتمال یک درصد تحت تاثیر قرار می دهد. تاریخ کشت پنجم مهر دارای بیشترین درصد بولتینگ (18.409 درصد) و تاریخ کاشت 25 مهر و 15 آبان به ترتیب با 5.420 درصد و 2.870 درصد کمترین درصد بولتینگ را داشتند. دو رقم BR1 و رسول از نظر درصد بولتینگ، عملکرد ریشه، درصد قند و عملکرد شکر سفید تفاوت معنی داری نشان ندادند. بیشترین درصد بولتینگ معادل 9.96 درصد مربوط به برداشت 30 خرداد، بود. بیشترین عملکرد ریشه و شکر سفید به ترتیب 58.486 و 5.36 تن در هکتار مربوط به تاریخ کاشت پنجم مهر و برداشت 30 خرداد بود. با توجه به افزایش عملکرد در تاریخ کاشت پنجم مهر و برداشت 30 خرداد استفاده از ارقام مقاوم به ساقه روی برای بهبود کمیت و کیفیت بیشتر محصول توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 990

دانلود 168 استناد 0 مرجع 0
litScript