نتایج جستجو

44367

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

4437

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  81
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  179-189
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  149
 • دانلود: 

  48
چکیده: 

آلودگی پسته به زهرابه قارچی آفلاتوکسین از مهم ترین محدودیت ها در مصرف و تجارت پسته در ایران و جهان است. جدایه های غیرتوکسین زای قارچ Aspergillus flavus برای کاهش آفلاتوکسین پنبه دانه، بادام زمینی و ذرت در جهان استفاده می شوند و برنامه مطالعاتی وسیعی برای جایگزینی سویه های غیرتوکسین زای A. flavus در باغات پسته دنیا در حال انجام است. به منظور پایش و بررسی چگونگی پراکنش جدایه های غیرتوکسین زای A. flavus در باغات پسته، از خاک باغات و میوه پسته استان های کرمان، خراسان رضوی، قم، اصفهان، یزد، سمنان و مرکزی نمونه برداری شد. با استفاده از روش سری های رقت و محیط کشت AFPA، جدایه های مختلف متعلق به section Flavi Aspergillus جداسازی و خالص سازی شدند. جدایه ها بر اساس ویژگی های مرفولوژیکی و آغازگرهای اختصاصی در حد گونه شناسایی گردیدند. برای بررسی توانایی تولید آفلاتوکسین ابتدا جدایه ها بر اساس تولید نور فلورسنت اطراف پرگنه در محیط های نارگیل آگار و YES اصلاح شده با متیل بتاسیکلودکسترین و تغییر رنگ میسلیوم در تماس با بخار آمونیاک روی محیط های کشت PDA، YES و نارگیل آگار غربال شدند و سپس توانایی تولید آفلاتوکسین با روش کروماتوگرافی لایه نازک اندازه گیری شد. از بین 681 جدایه section Flavi Aspergillus به دست آمده، 524 جدایه بر اساس ویژگی های مورفولوژیک گونه A. flavus تشخیص داده شدند، از بین جدایه های مذکور 53 جدایه میوه و 10 جدایه خاک قادر به تولید آفلاتوکسین نبودند. درصد جدایه های غیر توکسین زای جمع آوری شده از مناطق مختلف کشور از 6.2 تا 25 درصد متغیر بود. نتایج همچنین حاکی از آن بود که به جز محیط کشت نارگیل آگار در ترکیب با بخار آمونیاک سایر روش های کشت، درصد جدایه های غیرتوکسین زا را بیشتر از تعداد واقعی آنها نشان می داد، از اینرو در آزمایشگاه های با امکانات محدود، استفاده از بخار آمونیاک می تواند به عنوان روشی کاربردی، ارزان و سریع با دقت قابل قبول جهت غربال جدایه های توکسین زا مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 149

دانلود 48 استناد 455 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  4 (پی آیند 81) در امور زراعت و باغبانی
 • صفحات: 

  9-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2248
 • دانلود: 

  796
چکیده: 

بور یکی از عناصر ضروری کم نیاز برای رشد طبیعی گیاهان است. سمیت این عنصر در مناطق خشک و نیمه خشک، به دلیل مقادیر بالای آن در آب آبیاری این مناطق اتفاق می افتد. این مطالعه برای تعیین وضعیت بور در آب آبیاری، خاک و برگ پسته در مناطق مختلف پسته کاری کشور انجام شد. نمونه برداری خاک از سه عمق 40-0، 80-40 و 120-80 سانتی متری صورت گرفت و عصاره گیری بور در آنها به دو روش آب داغ و عصاره اشباع انجام شد. نمونه برداری برگ در اواخر تیرماه از شاخه های بدون محصول انجام گرفت. نتایج نشان داد که مقادیر میانگین غلظت بور در آب آبیاری مناطق پسته کاری رفسنجان، زرند، سیرجان، کرمان، خراسان، سمنان، قزوین و یزد به ترتیب 1/4، 2/1، 5/2، 2، 8/1، 1.5، 2.5 و 1/3 میلی گرم در لیتر می باشد. نتایج تجزیه همبستگی نشان داد که بین غلظت بور برگ و غلظت بور عصاره گیری شده به روش اشباع در نمونه های دو عمق تحتانی خاک در مناطق انار و نوق همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد. میانگین غلظت بور در برگ مناطق پسته کاری رفسنجان، زرند، سیرجان، کرمان، خراسان، سمنان، قزوین و یزد به ترتیب 557، 213، 247، 212، 319، 179، 215، 218 میکروگرم بر گرم ماده خشک بود. هدایت الکتریکی عصاره اشباع، در صد رس و درصد سیلت همبستگی مثبت و در صد شن همبستگی منفی و معنی دار با غلظت بور خاک نشان دادند. از نتایج دیگر اینکه غلظت بور در آب آبیاری، خاک و برگ پسته در مناطق زرند، سیرجان، کرمان، خراسان، سمنان، قزوین و یزد نسبت به مناطق مختلف رفسنجان پایین تر می باشد. بالا بودن نسبی مقادیر بور برگ در مناطق پسته کاری کشکوئیه، حومه شرقی و غربی رفسنجان نشان می دهد که در این مناطق از نظر این عنصر به مدیریت مناسبی برای تولید پایدار پسته نیاز است.

آمار یکساله:  

بازدید 2248

دانلود 796 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MORADI M.G. | HOKMABADI H. | MIRABOU ALFATHI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  60-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22237
 • دانلود: 

  5775
چکیده: 

Contamination of pistachio nuts by aflatoxigenic strains of Aspergillus species is the greatest constraint to production and export of pistachio nuts in Iran, the leading producer of pistachio nuts in the world. Kerman province is the main region in Iran where 85%, of pistachio nuts are produced. Determining the population density of Aspergillus spores in the orchards and terminals which are the main sources of contamination would provide information about critical control points throughout pistachio production process. Density fluctuations of airborne Aspergillus flavus and Aspergillus niger spores were investigated during 2000-2002. The monthly density fluctuations of Aspergillus spp. spores were determined by exposing open petri-dishes containing AFPA and Cz media for 15 minutes, between 11 and 13 hours at different localities in each orchard from spring to winter, and at pistachio nut processing terminals during harvesting time. The results showed that density fluctuations of A. flavus and A. niger rose from the beginning of spring reaching a peak in September. The population then gradually decreased and had little variation in relation to different periods and places. Population density of Aspergillus spores increased during processing stages (especially hulling and peeling) at different pistachio terminals. In most cases, there were positive correlations (r=0.69 - 0.91) between environmental temperature and spore density. The peak of spore density coincided with pistachio nut maturation characterized by splitting and cracking.

آمار یکساله:  

بازدید 22237

دانلود 5775 استناد 0 مرجع 2835
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

MAZLOOMI M. | REZAEI M. | EKHLASI J. | REZAEI S. | ZARAEI H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  SUPPL. (1)
 • صفحات: 

  227-227
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7941
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

Background: Soil and agricultural products pollution by heavy metals because of industry’s development has created many concerns and the leafy plants have more ability to absorb higher concentrations of heavy metals than other agricultural products. The purpose of this study was to determine the amount of nickel and cobalt heavy metals in planted vegetable of Shiraz city in 2012.Method: In this study identified the area that vegetable growing and from these areas collected86 sample of the vegetable of spinach, coriander, dill and watercress then measured of nickel and cobalt metals by Plarugraph.Then analyze these data using SPSS software, and eventually compare with standard.Result: The mean concentrations of heavy metal in dill vegetable showed significant levels (p<0.05) and the results showed that the highest concentrations of nickel is in spinach with a mean (04.3±12.4) and between the region, the highest level of nickel is in regions 2 (57.2±49.3) reserved.Conclusions: Comparison of results with the standards indicated that both metals of nickel and cobalt concentrations are far below the standards provided by WHO and CODEX and all samples are within the range.

آمار یکساله:  

بازدید 7941

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  27
 • صفحات: 

  155-168
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  54
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

واگذاری عرصه های طبیعی تولید علوفه بصورت طرح های مدون علمی می تواند در معیشت روستانشینان نقش بازی کرده و ارزیابی این طرح ها کمک قابل توجهی به برنامه ریزان در جهت مشارکت بیشتر بهره-برداران روستایی نموده و منجر به حفظ و احیاء عرصه های طبیعت می شود. هدف این مطالعه بررسی اثرات واگذاری عرصه های طبیعی به بهره برداران روستایی در قالب طرح های مدون علمی از دیدگاه بهره برداران و کارشناسان می باشد. روش انجام این پژوهش به صورت پیمایشی است. تعداد نمونه آماری این تحقیق با استفاده از فرمول کوکران و با روش تصادفی از 37 بهره بردار حاظر در سامان های عرفی و 40 کارشناس تعیین گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیونی از نرم افزار SPSS نسخه 16 انجام شد. نتایج نشان داد که بین متغیر موفقیت واگذاری عرصه های طبیعی تولید علوفه به بهره برداران در قالب طرح های مدون با متغیرهای مستقل آموزش بهره برداران، بالا بردن توان اقتصادی بهره برداران ( از طریق اصلاح و احیاء مراتع، از طریق تلفیق زراعت و دامداری و از طریق کمک های جنبی بلاعوض) در سطح احتمال 01/0 معنی دار است. نتایج تحلیل رگرسیونی نیز نشان می دهد که متغیرهای مستقل ذکر شده، 74 درصد عوامل مؤثر بر میزان موفقیت واگذاری عرصه های طبیعی تولید علوفه به بهره برداران روستایی را تبیین می کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 54

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  29-1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  861-863
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12797
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

Research was conducted during 1999 to 2009 to develop and introduce a new common millet (Panicum miliaceum) cultivar suitable for areas with short growing seasons in Iran. Several common millet populations collected from different locations of Iran were evaluated in research farm of Seed and Plant Improvement Institute in Karaj and based on yield, agronomic traits and tolerance to abiotic stresses such loding, 21 superior lines were selected. During years 2000 to 2009, these lines were evaluated in different research experiments in Karaj, Gorgan and Dezful and also in farmers fields in Yazd, Kerman and Zabol, finally a superior line coded as KCM7 was selected. Based on the results of these experiments, the new line was early maturing with high and stable fresh forage yield of 35.5 tha-1 and dry forage yield of 7.6 tha-1. The panicle length of KCM7 is 26.87 cm, its 1000 seed weight is 4.2 g with yellow color seeds and yield of 1.69 tha-1. Line KCM7 was officially introduced in 2009 by Seed and Plant Improvement Institute after approval of Seed Registration Committee of Agricultural Research, Education and Extension Organization with name of Pishahang as the first common millet cultivar in Iran.

آمار یکساله:  

بازدید 12797

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  41
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  45-55
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  67
 • دانلود: 

  27
چکیده: 

روی یکی از عناصر کم مصرف ضروری برای گیاه و انسان است و در بسیاری از چرخه های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی موجودات زنده نقش دارد. در شرایط کمبود روی، گیاهان از طریق ترشح اسیدهای آلی در ریزوسفر سبب افزایش فراهمی روی در خاک می شوند. به منظور بررسی سینتیک رهاسازی روی توسط اسیداگزالیک، 5/1 گرم از نمونه های خاک سطحی (30-0 سانتی متر) در دو تکرار به لوله های پلی اتیلنی حاوی 15 میلی لیتر اسید اگزالیک (نسبت 10: 1 خاک به محلول) در دو سطح 100 و 200 میلی گرم در لیتر اضافه و سوسپانسیون ها در بازه زمانی 1 تا 72 ساعت تکان داده شدند. در زمان های مشخص شده غلظت روی در عصاره با استفاده از دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شد؛ سپس معادلات مختلف سینتیکی بر داده-های حاصل از آزمایش برازش داده گردیدند. با توجه به نتایج، الگوی رهاسازی روی در خاک نشان داد که رهاسازی روی در ابتدا با سرعت زیاد انجام گرفته و با گذشت زمان به تدریج به یک تعادل نسبی رسیده است. افزایش سطح اسید اگزالیک در تمامی زمان ها سبب کاهش رهاسازی روی در خاک های مورد مطالعه شد. بر اساس ضریب تبیین و خطای استاندارد معادلات برازش یافته، معادلات ایلوویچ، تابع توانی و پخشیدگی پارابولیک و در انتها معادله مرتبه صفر به ترتیب به عنوان بهترین معادلات در توصیف داده ها شناخته شدند. نتایج نشان می دهد که کاربرد اسید اگزالیک در سطح 100 میلی گرم در لیتر می تواند سبب افزایش رهاسازی روی و افزایش قابلیت دسترسی آن در خاک شود.

آمار یکساله:  

بازدید 67

دانلود 27 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

UNAL EDIZ | MERMER ALI | MATE DOGAN HAKAN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  160-163
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6639
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6639

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

SEDAGHAT REZA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  67-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10452
 • دانلود: 

  6092
چکیده: 

The study of poverty and income in equality are the most important subjects of social/ economic research in agriculture sector. The present study focuses on poverty and income inequality among pistachio growers in Kerman province. Absolute poverty line, relative poverty line, poverty gap and intensity were calculated. Also income distribution was investigated using Ginny coefficient, Lorenz curve and income distribution index. The statistical community was all pistachio producers in Kerman province. Data collected through personally interviewing of 200 producer, using multi-stage cluster random sampling, during 2012-2015 cropping years. The results showed that absolute poverty line for pistachio growers in Kerman province was 24000000 (10 Rials) while, relative poverty line was 64922675(10 Rials), annually. Results also indicated that 30 percent of farmers were suffering from absolute poverty while, 57 percent from relative poverty. Income gap for poor pistachio growers under absolute poverty was 0. 48, but for poor pistachio growers under relative poverty was 0. 60. According to Lorenz curve, Ginny coefficient of 0. 66 and income distribution index, it can be concluded that there is an un-fair income distribution among pistachio growers in study area. Finally supporting capital availability specially for small scale poor farmers through low interest credit, production subsidies and national development funds is suggested.

آمار یکساله:  

بازدید 10452

دانلود 6092 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

سبحانی بهروز

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  50
 • صفحات: 

  1-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  178
 • دانلود: 

  27
چکیده: 

چغندر قند یکی از محصولات استراتژیک کشور است. بر اساس شرایط اقلیمی و محیطی در استان اردبیل، کاشت آن در رونق اقتصادی کشاورزان نقش مهمی دارد. هدف از این تحقیق مطالعه نیازهای اکولوژیکی به منظور تعیین نواحی مستعد کاشت چغندرقند و استفاده بهینه از زمین های زراعی در استان اردبیل می باشد. بدین منظور با بررسی عناصر اقلیمی از قبیل، دمای سالانه، دمای طول دوره رشد (آوریل- اکتبر)، بارش سالانه، بارش طول دوره رشد (آوریل- سپتامبر) در دوره آماری 1988 تا 2008 ایستگاه های هواشناسی استان تهیه گردید و همچنین نقشه لایه های سطوح ارتفاعی، شیب، جهت و عمق خاک ترسیم گردید. فرآیند تحقیق شامل، گردآوری داده ها، ارزش گذاری لایه ها با روش AHP، ورودی اطلاعات به محیط GIS، تلفیق اطلاعات و تهیه نقشه نهایی می باشد. نتایج حاصل از یافته های تحقیق نشان می دهد که استان اردبیل می تواند به سه ناحیه مناسب (حدود 37 درصد)، متوسط (25 درصد) و نامناسب (38 درصد) از لحاظ کاشت چغندر قند پهنه بندی شود.

آمار یکساله:  

بازدید 178

دانلود 27 استناد 0 مرجع 9
litScript