نتایج جستجو

111

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

12

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

MULLANEY E.J. | DALY C.B. | ULLAH A.H.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  157-199
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3421
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3421

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

SELLE P.H. | RAVINDRAN V. | CALDWELL R.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  255-278
تعامل: 
 • استنادات: 

  945
 • بازدید: 

  5541
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5541

دانلود 9195 استناد 945 مرجع 0
نشریه: 

ژنتیک نوین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  229-239
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  360
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

فیتازها آنزیم هایی هستند که اسید فیتیک دانه های گیاهی را هیدرولیز و فسفات را برای حیوانات قابل دسترس می کنند. این امر باعث می شود تا فیتاز به عنوان افزودنی جیره غذایی دام، طیور و ماهیان کاربری فراوانی داشته باشد. افزودن فیتاز به جیره غذایی باعث حفاظت محیط زیست و ممانعت از اثرات زیان بار افزودن فسفر معدنی و پدیده Eutrophication می شود. کاربری وسیع فیتاز در علوم کشاورزی، دامداری و داروسازی نشان از اهمیت تولید طبیعی و نوترکیب فیتاز است. از آنجائی که افزودنی جیره غذایی تحت دمای 70 تا 80 درجه سانتی گراد مرحلهFood Pelleting قرار می گیرد، لذا دستیابی به فیتاز پایدار در برابر حرارت هدف ایده ال است که با استفاده از روش های مهندسی پروتئین می توان به این هدف دست یافت. در این تحقیق پس از بررسی های بیوانفورماتیکی، ژن فیتاز سنتتیکBac phy-Wild مطابق ترجیح کدونی میزبان طراحی و درون باکتری میزبان Escherichia coli-DH5α کلون سازی شد. جهش زایی هدفمند با هدف افزایش پیوند های هیدروفوبی در جایگاه (S392W) انجام شد. ژن طبیعی و جهش یافته Bac Phy-Mut به ناقل بیانی pET26b(+) انتقال یافته و سازه حاصل به درون Escherichia coli-BL21 منتقل شد. نتایج الکتروفروز عمودی حضور خارج سلولی فیتاز با وزن مولکولی 42 کیلو دالتون را نشان داد. هم چنین بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی فیتاز های نوترکیب نشان داد که دمای بهینه 55 درجه سانتی گراد و pH بهینه 5 می باشد. مقایسه پایداری دمایی نمونه جهش یافته نسبت به نمونه طبیعی در دماهای40، 50، 60، 70 و 80 درجه سانتی گراد به ترتیب 18، 24، 19، 9 و 6 درصد بهبود را نشان داد. نتایج مطالعه نشان داد که با استفاده از روش جهش زایی هدفمند می توان از فیتاز جهش یافته پایدار در برابر حرارت با کاربری در صنایع کشاورزی، دامپروری و محیط زیست به عنوان افزودنی جیره غذایی دام، طیور و ماهیان و هم چنین مصارف دارویی بهره برد.

آمار یکساله:  

بازدید 360

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

SINGH P.K. | KHATTA V.K.

نشریه: 

JOURNAL OF ECOPHYSIOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  117-121
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4133
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4133

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  345-355
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12454
 • دانلود: 

  6241
چکیده: 

Purpose Wheat straw is an agricultural waste which can be used as a cost effective animal feed. However, high hemicelluloseand phytic acid content in wheat straw prevents it as a primary feed choice. Utilization of wheat straw in solid-statefermentation may result in wheat straw valorization and enzyme production. In this study, phytase production in solid-statefermentation of wheat straw using Aspergillus ficuum and valorization of wheat straw were evaluated. Methods A two-step experimental design procedure was employed for screening and optimization of influencing factorson phytase production. Effects of different nutritional and environmental factors were investigated by one factor at the timemethod (OFATM). To reach higher amounts of phytase, response surface methodology (RSM) was employed to optimizephytase production as a function of three of the most effective factors. Results Optimization of the significant parameters resulted in an increase in the phytase activity from 0. 74 ± 0. 12 to a maximumof 16. 46 ± 0. 56 Units per gram dry substrate (U gds− 1). The high degree of the fungal phytase activity on wheat strawresulted in the decrease in phytic acid content by 57. 4%, as compared to the untreated sample. Scanning electron microscopy(SEM) and FTIR structural analysis showed intensive fungal growth on wheat straw, and partial removal of hemicelluloses, lignin and phytic acid. Conclusion The study demonstrated the feasibility of wheat straw utilization in solid-state fermentation using Aspergillusficuum toward the production of phytase and valorization of wheat straw as an animal feed.

آمار یکساله:  

بازدید 12454

دانلود 6241 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  1260
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

PHYTATE, THE MAJOR SOURCE OF PHOSPHORUS IN SEEDS, EXISTS AS A COMPLEX WITH DIFFERENT METAL IONS. THE phytase PRODUCTION WAS STIMULATED BY PHYTATE IN THE MEDIUM USED AND AUREOBASIDIUM PULLULANS SHOWING phytase ACTIVITY WAS ISOLATED.THE phytase EXHIBITED HIGH STABILITY AT TEMPERATURES UP TO 50OC.THE MAXIMUM PRODUCTION OF phytase (108 U/ML) OCCURRED IN A MEDIUM CONTAINING SODIUM PHYTASTE. THE phytase HAS AN OPTIMUM PH OF 5.5, AND AN OPTIMUM TEMPERATURE OF 50OC.

آمار یکساله:  

بازدید 1260

دانلود 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  23598
 • دانلود: 

  11047
چکیده: 

Phosphorus (P) is a macro mineral in broiler nutrition. In growing broilers, besides its requirement for proper bone development, it is also involved in almost all metabolic processes. Poor P availability results in decreased productivity and poor health status. Phosphorus availability from plant derived feeds is affected by an anti-nutritional factor “phytate”, which forms a variety of insoluble salts with most of the minerals including P, calcium (Ca), magnesium, zinc (Zn) and copper (Cu) due to its reactive anion capability. So, phytate is responsible for considerable nutrient losses as vegetable sources form a major portion in broiler diet formulations. Phytate has also been reported to form complexes with protein and proteolytic enzymes (pepsin and trypsin). Mono-gastric animals lack endogenous phytase (an enzyme capable of hydrolyzing phytate bound P, Ca, protein and other nutrients), so phytate decreases the nutrient availability at the intes-tinal level in poultry. Application of phytase in poultry rations may liberate cations and other nutrients bound by phytate-P complexes resulting in improved production parameters and body structure characteris-tics in broilers. However, efficacy of supplemental phytase rests on its rate of application, Ca: P in ration, composition of diet, genotype and age of birds. phytase could ensure the economical poultry production by the exploitation of inherent nutritional potential of feedstuffs. Some studies, however, showed that phytase does not degrade dietary phytate efficiently and thus the negative influence of phytate on protein digestibil-ity is not completely removed by phytase supplementation. More focused research on currently available phytase feed enzymes and their potentialimproved action by the simultaneous use of other exogenous en-zymes, which complement their activity is recommended.

آمار یکساله:  

بازدید 23598

دانلود 11047 استناد 0 مرجع 2520
نویسندگان: 

GODOY S. | CHICCO C. | MESCHY F.

نشریه: 

INTERCIENCIA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  24-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3071
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3071

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  57
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  75-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1461
 • دانلود: 

  259
چکیده: 

هدف: تعیین اثرات افزودن آنزیم فیتاز بر عملکرد جوجه های گوشتی.طرح: بلوکهای کاملا تصادفی.حیوانات: دویست وهشتاد قطعه جوجه گوشتی.روش: افزودن سطوح مختلف آنزیم فیتاز و دی کلسیم فسفات به جیره شاهد.جیره های آزمایشی به شرح زیر از سن 21 الی 49 روزگی تغذیه شدند. جیره شاهد، دارای 0.2 درصد فسفر غیرفیتات و فاقد آنزیم فیتاز یا دی کلسیم فسفات بود. سه جیره حاوی آنزیم فیتاز به ترتیب از افزودن 600، 300 و 900 واحد آنزیم فیتاز به هر کیلوگرم جیره شاهد تهیه شدند و سه جیره دارای دی کلسیم فسفات از افزودن 0.53، 1.07 و 1.6 درصد دی کلسیم فسفات به جیره شاهد تهیه گردید تا به ترتیب 0.1، 0.2 و 0.3 درصد فسفر از منشا دی کلسیم فسفات را تامین نماید.در طول آزمایش صفات مربوط به عملکرد و عوامل مرتبط با تغذیه فسفر، نظیر طول استخوان درشت نی، درصد خاکستر و فسفر استخوان درشت نی ودرصد فسفر در فضولات تعیین شد.تجریه و تحلیل آماری: تجزیه واریانس، آزمون مقایسه میانگینها به روش چند دامنه ای دانکن و تعیین معادلات رگرسیون خطی.نتایج: افزودن آنزیم فیتاز به طور معنی داری موجب افزایش میانگین مصرف خوراک، اضافه وزن، طول استخوان درشت نی، درصد خاکستر استخوان درشت نی و درصد فسفر استخوان درشت نی در طول آزمایش گردید (P<0.05) افزودن آنزیم فیتاز بر متوسط ضریب تبدیل غذایی، درصد تلفات و هزینه خوراک برای تولید یک کیلوگرم وزن زنده اثر معنی داری نداشت و در اثر استفاده از آنزیم فیتاز دفع فسفر از طریق کود به طور معنی داری کاهش یافت(P<0.05) . در این تحقیق به ترتیب 400 و 700 واحد فعالیت آنزیم فیتاز در کیلوگرم جیره برای معیارهای درصد خاکستر استخوان درشت نی و اضافه وزن بدن معادل با یک گرم فسفر از منشا دی کلسیم فسفات تعیین شد.نتیجه گیری: بر اساس یافته های این آزمایش مشخص شد که استفاده از آنزیم فیتاز در جیره جوجه های گوشتی می تواند عملی و ثمربخش باشد وضمن عدم نیاز به افزودن منابع فسفر معدنی نظیر دی و منوکلسیم فسفات به جیره جوجه های گوشتی، هزینه اضافی تحمیل نشده و موجب کاهش دفع فسفر از طریق کود نیز می گردد. سطح مطلوب به کارگیری آنزیم فیتاز 600 واحد فعالیت آنزیم فیتاز در هر کیلوگرم جیره توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1461

دانلود 259 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  407-415
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  145
 • دانلود: 

  41
چکیده: 

هدف از این مطالعه، استفاده از باکتری های باسیلوس سابتیلیس با قابلیت تولید آنزیم فیتاز و تاثیر آن بر عملکرد رشد، اندام های گوارشی و استحکام استخوان درشت نی در جوجه های گوشتی انجام گرفت. این آزمایش با 200 قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه راس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار، 4 تکرار و 10 قطعه جوجه در هر تکرار به مدت 42 روز اجرا شد. تیمارها شامل: تیمار1-جیره شاهدمثبت حاوی فسفر استاندارد; تیمار2-جیره شاهد منفی حاوی 30 درصد فسفر کمتر _ تیمار3; جیره شاهد منفی + آنزیم فیتاز; تیمار4-جیره شاهد منفی + پروبیوتیک تجاری تیمار5-جیره شاهد منفی + باسیلوس سابتیلیس 3-17SH بودند. تغذیه جوجه های گوشتی با جیره حاوی باکتری باسیلوس سابتیلیس 3-17SH، مصرف خوراک و میانگین افزایش وزن بدن را در کل دوره پرورش کاهش داد(p<0/05)، تغذیه جوجه های گوشتی با جیره حاوی آنزیم فیتاز، مصرف خوراک و میانگین افزایش وزن را افزایش داد(p<0/05). مقاومت استخوان درشت نی در پرندگانی که جیره حاوی آنزیم فیتاز را دریافت کردند بیشتر از سایر گروهها بود (p<0/05). براساس نتایج حاصل، استفاده از آنزیم فیتاز در جیره های با کمبود فسفر، عملکرد را در جوجه های گوشتی بهبود می دهد؛ اما باکتری باسیلوس سابتیلیس مولد فیتاز 3-17SH، نمی تواند جایگزین مناسبی برای پروبیوتیک و همچنین آنزیم فیتاز باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 145

دانلود 41 استناد 0 مرجع 0
litScript