نتایج جستجو

97266

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

9727

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  31-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  384
 • دانلود: 

  53
چکیده: 

با توجه به گسترش و توسعه کمی و کیفی دانشکده ها و گروه های آموزشی تربیت بدنی به ویژه بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، هم چنین نیاز روزافزون جامعه برای بهره مندی بیشتر از دستاوردها و خدمات این دانشکده ها، یک خلا اساسی در این زمینه کاملا مشهود است و آن فقدان یک سیستم منسجم علمی برای ارزیابی علمکرد است. در این مقاله، حاصل یک کار تحقیقی که در مورد تبیین و تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد دانشکده ها و گروه های آموزشی تربیت بدنی انجام شده، معرفی می شود. زیرا بررسی ها نشان می دهد در زمینه ارزیابی عملکرد، کارآیی و اثربخشی این دانشکده ها و گروه های آموزشی تا به حال فعالیت علمی منظمی انجام نشده و ارزش یابی های موجود، محدود و بیشتر به صورت تجربی و از دیدگاه قضاوت های ذهنی بوده است. برای این منظور ابتدا از طریق تشکیل یک گروه کارشناسی (اساتید رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی و مدیریت)، به روش تصمیم گیری گروهی دلفی شاخص های ارزیابی علمکرد در آموزش عالی به طور اعم و در حوزه تربیت بدنی به طور اخص بررسی شد، سپس بر اساس نظرات و پیشنهادات آنان و نیز مطالعه مستندات موجود در این زمینه، هم چنین با توجه به وظایف و اهداف دانشکده ها و گروه های آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی، مبانی مقدماتی شاخص ها در 3 بخش آموزش، پژوهش و خدمات تخصصی مشخص شد. با عنایت به این که در حیطه های آموزشی و پژوهشی قبلا مطالعاتی صورت گرفته بود، لیکن در بخش ارائه خدمات تخصصی مخصوصا در دانشکده ها و گروه های آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی تحقیقی انجام نشده بود، لذا تعداد بیست و چهار شاخص در این بخش تبیین شد و متناسب با روش کار و در راستای تعیین میزان اهمیت، به وسیله پرسشنامه کیفی پنج گزینه ای (از خیلی زیاد تا خیلی کم) به نظرخواهی سی و سه نفر از خبرگان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گذاشته شد. برای تبدیل پاسخ ها به اعداد قطعی کمی از روش آماری منطق فازی استفاده شد، که در متن مقاله به آن اشاره خواهد شد. یافته های تحقیق نشان داد، تعداد ده شاخص دارای اهمیت خیلی زیاد و زیاد، نه شاخص اهمیت متوسط و پنج شاخص اهمیت کم و خیلی کم هستند (البته در متن مقاله راجع به این نکته بحث خواهد شد) ضمنا پایایی پرسشنامه از طریق آزمون آلفا کرونباخ 97% به دست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 384

دانلود 53 استناد 2 مرجع 7
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2 (پیاپی 34)
 • صفحات: 

  143-150
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  200
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

سابقه و هدف: مبنای طب سنتی ایران بر پایه ی مزاج شناسی است. مزاج به عنوان یک فاکتور قابل توجه در ایجاد تفاوت های فردی انسان ها، در عملکرد ورزشی می تواند مؤثر باشد. هدف این پژوهش مقایسه ی مزاج های گرم و سرد با توان بی هوازی، آستانه ی بی هوازی و قدرت بیشینه ی نسبی است. مواد و روش ها: تحقیق به روش توصیفی روی تعداد 40 نفر از دانشجویان خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد که حداقل شش ماه فعالیت ورزشی منظم نداشتند و مجرد بودند. داوطلبان، مردان جوان سالم 18 تا 22 ساله بودند که با استفاده از یک پرسشنامه ی استاندارد، مزاج آنها معلوم شد. تعداد افراد گرم مزاج 21 نفر و سردمزاج 19 نفر بودند. توان بی هوازی با استفاده از تست رست و میزان آستانه ی بی هوازی از روش Dmax و قدرت بیشینه ی نسبی به واسطه ی عضلات همسترینگ با دستگاه بدنسازی پشت ران اندازه گیری شد. یافته ها: تفاوت معنی دار در دو گروه سردمزاج و گرم مزاج درتوان اوج، توان میانگین و حداقل توان بی هوازی (P<0/05)، قدرت بیشینه (P=0/016) که در افراد گرم مزاج 07/0± 61/0 کیلوگرم و در افراد سردمزاج 06/0± 54/0 کیلوگرم بود و همچنین آستانه ی بی هوازی (P=0/019) که افراد گرم مزاج با میانگین 9/4± 7/163 ضربه در دقیقه و در افراد سردمزاج با میانگین 1/4± 2/167 ضربه در دقیقه بود مشاهده شد. نتیجه گیری: مزاج یک تفاوت فردی لحاظ می شود و این تفاوت فردی اثر مستقیمی بر فاکتورهای آمادگی جسمانی دارد. به گونه ای که توان هوازی در افراد سردمزاج بهتر و توان بی هوازی در افراد گرم مزاج بهتر از گروه مقابل خود است و مزاج می تواند متغیر مهمی در امر خصوصی سازی تمرینات ورزشی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 200

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4 (پیاپی 32)
 • صفحات: 

  61-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  390
 • دانلود: 

  263
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور با کارت امتیازی متوازن بود. جامعه آماری پژوهش متشکل از 200 نفر از اعضای هیات علمی، مدیران قبلی و فعلی اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور، مسیولین و متخصصین، مطلعین و خبرگان آشنا به کارت امتیازی متوازن بود که تعداد 132 نفر بر اساس جدول مورگان به طور تصادفی ساده برای نمونه آماری انتخاب شدند. برای دست یابی به اهداف پژوهش در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن به تایید 15 نفر از متخصصین مدیریت ورزشی رسید و پایایی آن با آلفای کرونباخ 82/0 محاسبه شد. برای تجزبه و تحلیل اطلاعات به دست آمده در بخش کمی از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی از جمله مجذور کای و آلفای کرونباخ و در بخش کیفی نیز از روش استقرای منطقی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور چهار منظر مالی، دانشگاهی، فرآیندهای داخلی و یادگیری و رشد، 44 هدف استراتژیک و 139 سنجه دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 390

دانلود 263 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

RAMOS T.B. | CAEIRO S.

نشریه: 

ECOLOGICAL indicators

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  157-166
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9615
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9615

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  15-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  904
 • دانلود: 

  238
چکیده: 

سابقه و هدف: ارزیابی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی امری اجتناب ناپذیر در جهت بهبود کیفیت آنهاست. در این راستا تعیین شاخص های عملکردی گامی اساسی خواهد بود. مواد و روشها: در این تحقیق توصیفی، پرسشنامه ای محتوی 16 مولفه (عامل) اصلی و 216 شاخص تنظیم شد و در اختیار 150 صاحبنظر در امر آموزش عالی علوم پزشکی کشور قرار گرفت. یافته ها: عواملی نظیر وجود پایگاههای اطلاعاتی، انتشارات کتبی و رسالت و اهداف دانشگاه بالاترین اولویت و شاخص های مربوطه به عامل فارغ التحصیلان دانشگاه و عامل مالی - اداری جزو پایین ترین اولویت ها بودند. نتیجه گیری و توصیه ها:16 مولفه اصلی تعیین شده در این تحقیق از اهمیت و اولویت یکسانی برخوردار نبودند. در این راستا توسعه و گسترش پایگاههای اطلاعاتی در سطح دانشگاهها توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 904

دانلود 238 استناد 2 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  1 (پیاپی 121)
 • صفحات: 

  40-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  111
 • دانلود: 

  66
چکیده: 

هدف مقایسه شاخص های عملکرد کتابخانه های کنگره، بریتانیا، کتابخانه های ملی استرالیا، اسپانیا، سوییس، کانادا، و ژاپن با استاندارد ایزو 28118. روش شناسی داده ها از شاخص های عملکرد 7 کتابخانه ملی گردآوری و مولفه های آنها طبق استاندارد ایزو 28118 دسته بندی و با این استاندارد مطابقت داده شد. یافته ها کتابخانه های ملی در بعدهای دسترس پذیری منابع: کاربرد، دسترس پذیری خدمات: دیجیتالی کردن، دسترس پذیری خدمات: دسترسی سریع و آسان، و ایجاد مجموعه ملی بیشترین شاخص ها را تعریف کرده اند دسترس پذیری در شرایط حاضر برای آنها بیش از واسپاری اهمیت دارد. همچنین در بعدهای ارایه خدمات مرجع، حفظ و نگهداری مجموعه، توسعه، مدیریت کارآمد، و دسترس پذیری خدمات: فهرست نویسی، شاخص های کمتری تعریف کرده اند. نتیجه گیری ایزو 28118 با مقتضیات کتابخانه های ملی تناسب دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 111

دانلود 66 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

صفوی زینب | محبوب سیامک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2 (مسلسل 58)
 • صفحات: 

  225-241
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  171
 • دانلود: 

  44
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 171

دانلود 44 استناد 0 مرجع 2
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  76
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  291-300
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1768
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1768

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

بیمارستان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1 (مسلسل 40)
 • صفحات: 

  51-61
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1632
 • دانلود: 

  260
چکیده: 

زمینه و هدف: وجود شاخص های گوناگون آماری باعث اندازه گیری میزان کارایی موسسات بهداشتی ودرمانی بوده و می تواند به عنوان راهبردی دقیق، موانع و مشکلات را از سرراه توسعه خدمات درمانی بردارد. این مطالعه با هدف ارزشیابی شاخص های عملکردی بخش زنان وزایمان انجام شده است.مواد و روش ها: این مطالعه یک پژوهش توصیفی و مقطعی است که در بخش زنان و زایمان بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه و فرمهای آماری و روش گردآوری داده ها از طریق تکمیل پرسشنامه، فرمهای آماری، مشاهده مستقیم و مصاحبه بوده است. برای تعیین روایی شاخص ها از تکنیک دلفی و برای پایایی روش از پرسشنامه های استاندارد استفاه و با مقیاس لیکرت مقایسه داده ها انجام شده است.نتایج: شاخصهای ضریب اشغال تخت (63%)، فاصله گردش تخت (5)، متوسط طول اقامت (4 روز)، سرانه بیمار به ازای هر پرستار (19)، سرانه آموزش ضمن خدمت کادر (10)، تعداد کادر خدماتی به ازای تخت فعال (1 به 12)، تعداد کادر مامایی به ازای تخت زایمان (0)، رضایتمندی کادر (50.9%) و بیمار (89%) امتیاز بخش از حدود مورد انتظار پایین تر است. شاخص های هم اتاقی مادر و نوزاد (100%)، تغذیه باشیرمادر (100%)، دسترسی به اطلاعات بیمار از HIS (100%)، دسترسی به داروهای اورژانسی و هتلینگ (100%)، برگزاری راندها و گزارشات صبحگاهی (100%)، متوسط زمان پذیرش بیمار در بخش (حدود 30 دقیقه)، میزان فوت نوزاد و مادر به کل زایمان ها (صفر) و درصد بیماران آموزش دیده (100%) در حد مورد انتظار بود. شاخص های سرانه متخصص به ازای تخت فعال (1 به 7) و نسبت سزارین به کل زایمانها (67%) از حد مورد انتظار بالاتر بود.نتیجه گیری: شاخص ها، عملکرد بیمارستان را در زمینه های گوناگون نشان می دهند. بنابراین توجه همه جانبه به این نشانگرها ضروری است که باید به طور منظم در دوره های زمانی مشخص مورد بررسی و مقایسه قرار گیرند. یافته های این مطالعه نشان داد که تعدادی از شاخص های عملکردی در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و نیاز به ارزیابی و انجام اقدام اصلاحی در جهت بهبود وضعیت این شاخص ها و به تبع آن بهبود وضعیت عملکرد بخش می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1632

دانلود 260 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  پیاپی 34
 • صفحات: 

  69-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  862
 • دانلود: 

  325
چکیده: 

امروزه روند رو به تزاید شهرنشینی و رشد تصاعدی خطرپذیری شهر و شهروندان در ارتباط با مخاطرات محیطی و تکنولوژیک و چالش های اجتماعی ضرورت اهتمام به مساله ایمنی به عنوان یکی از مولفه های مهم و تعیین کننده یک شهر پایدار بیش از پیش احساس می شود. کرج، کلانشهر جوانی که از عمر جدید آن کمتر از نیم قرن می گذرد، از جمله شهرهایی است که با توجه به سیر تحول و تطور شتابان خود از سکونتگاه های پراکنده روستایی با جمعیت 14226 در سال 1335 به کلانشهر امروزین با جمعیت معادل 1386030 نفر، ضرورت مدیریت ایمنی مولفه های خطرپذیر را اجتناب ناپذیر نموده است.جهت رسیدن به چشم اندازهای برنامه ایمن شهر کرج و کاهش اثرات نامطلوب بحران ها و سوانح، شناخت و ارزیابی مولفه های ایمن ساز کالبدی شهر و مدل سازی مکانی-فضایی این مولفه ها در نواحی سی و چهارگانه به عنوان هدف پژوهش حاضر می باشد. تشکیل بانک داده های توصیفی، ترکیب آن با داده های مکانی و در نهایت مدل سازی مکانی-فضایی آن در قالب مدل ترکیبی GIS Cellular Network و AHP به عنوان روش شناسی مدنظر در این پژوهش می باشد.یافته های پژوهش نشان داده اند که در بین شاخص های ده گانه ایمنی کالبدی، شاخص نفوذناپذیری با ارزش وزنی 0.79 از 1 دارای بالاترین امتیاز، ناحیه یک با ضریب ایمنی کالبدی 0.50 از 1 ناامن ترین ناحیه و ناحیه 20 با ضریب ایمنی 0.73 ایمن ترین ناحیه شناخته شده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 862

دانلود 325 استناد 0 مرجع 0
litScript