نتایج جستجو

70757

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

7076

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  43-55
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  326
 • دانلود: 

  239
چکیده: 

مقدمه: مشارکت مداوم در فعالیت بدنی برای حفظ سلامتی و بهزیستی در طول عمر ضروری است. لذا، پژوهش حاضر با هدف تعیین همبستگی حمایت و فعالیت بدنی والدین، ادراک کودکان از حمایت والدین، حس اجتماعی و محیط همسایگی با فعالیت بدنی کودکان انجام گرفت. روش کار: این مطالعه به روش توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری را کلیه دانش آموزان دختر و پسر 9 تا 11ساله شهر تهران و والدین آنها تشکیل دادند که تعداد آنها 299610 تن بود که براساس جدول مورگان تعداد 384 تن انتخاب و تعداد 400 پرسشنامه به روش نمونه گیری خوشه ای توزیع شد. در این مطالعه از "حمایت گزارش شده از والدین برای فعالیت بدنی" (Parent-Reported Support for physical activity)، "پرسشنامه بین المللی فعالیت بدنی" (International physical activity Questionnaire)، "ادراک کودکان از حمایت والدین" (Children's Perceptions of Parental Support)، "مقیاس حس اجتماعی" (Sense of Community Scale)، "مقیاس فعالیت بدنی در محیط همسایگی" (The physical activity Neighborhood Environment Scale)، "پرسشنامه فعالیت بدنی برای کودکان" (physical activity Questionnaire for Children)، استفاده شد. روایی صوری، محتوایی و سازه (به روش تحلیل عاملی تاییدی) و پایایی (به روش ضریب آلفای کرونباخ) بررسی شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SmartPLS 2. 0 M3 استفاده شد. یافته ها: بین فعالیت بدنی والدین (22/0=β ، 31/2=t) با فعالیت بدنی کودکان همبستگی مثبت معناداری وجود دارد. اما، بین حمایت والدین از فعالیت بدنی (10/0=β ، 72/0=t)، حس اجتماعی (09/0=β ، 83/0=t)، ادراک کودکان از حمایت والدین (26/0=β ، 93/1=t) و محیط همسایگی (006/0-=β ، 05/0=t) با فعالیت بدنی کودکان همبستگی معنی دار نبود. نتیجه گیری: فعالیت بدنی والدین و نوع رفتار ورزشی آنها منجر به بهبود فعالیت بدنی کودکان می شود. لذا پیشنهاد می شود برنامه های فعالیت بدنی به صورت خانوادگی در اولویت برنامه های خانواده ها قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 326

دانلود 239 استناد 0 مرجع 12
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-25
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1310
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1310

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4 (24)
 • صفحات: 

  53-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  469
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 469

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  107
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  104
 • بازدید: 

  490
 • دانلود: 

  5259
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 490

دانلود 5259 استناد 104 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  51
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  2322
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 2322 استناد 51 مرجع 0
نویسندگان: 

OZGURBUZ CENGIZHAN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  101-105
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8712
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8712

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

BLUNDELL J.E. | STUBBS R.J. | HUGHES D.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  62
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  651-661
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  16219
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 16219

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  370-376
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  605
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 605

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

MONTARULI A. | PATRINI P. | ROVEDA E.

نشریه: 

SPORT SCIENCES FOR HEALTH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  5784
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5784

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
نویسندگان: 

HEGAARD H.K. | DAMM P. | NIELSEN B.B. | PEDERSEN B.K.

نشریه: 

UGESKRIFT FOR LAEGER

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  168
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  564-566
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5638
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5638

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript