نتایج جستجو

436

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

44

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

VIGNAIS P.M. | BILLOUD B. | MEYER J.

نشریه: 

FEMS MICROBIOLOGY REVIEWS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  455-501
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  373
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 373

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  45-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  84
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

ارتباط فیلوژنتیکی 11 گونه متعلق به Medicagoid Trigonella و 6 گونه متعلق به Trigonella غیر Medicagoid، یک گونه از هر کدام از جنس های Medicago و Melilotus با استفاده از توالی منطقه ITS با روش ماکزیمم پارسیمونی وبایسین قبلاً انجام شد. در این مقاله بررسی های ریختی دانه توسط میکروسکوپ الکترونی اسکنینگ و استریومیکروسکوپ انجام گرفت. نتایج بدست آمده از ریخت شناسی دانه با نتایج حاصل از مطالعات ITS همخوانی دارد و گونه های Medicagoid Trigonella در یک دندروگرام با حمایت بالا قرار گرفته و منوفیلتیک هستند. همچنین نتایج مطالعات مورفولوژی دانه قرار گرفتن گونه های بخشه های Bucerates وLunatea متعلق به گروه Medicagoid Trigonella در دو زیر خوشه نزدیک به هم را تایید می کند. در هردو مطالعه انجام یافته گونه Medicago radiata به عنوان گروه خواهری گونه های مورد مطالعه در نظر گرفته شد. این نتایج هماهنگی نتایج مورفولوژیکی و مولکولی را در حل اختلافات تاگزونومیکی بیان می دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 84

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  1785
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

AMONG ALL PERSIAN DIALECTS TATI IS ON OF THE OLDEST AND MOST IMPORTANTS WHICH HAS BEEN SIGNIFICANT IN HISTORICAL AND LINGUISTIC ASPECTS. TATI SPEAKER POPULATIONS IN IRAN ARE SPREAD IN AN UNCLEAR REGION WHICH BEGINS FROM TAKESTAN GHAZVIN AND MOVES TO SOUTH AND SOUTHEASTERN PARTS OF IRAN. …

آمار یکساله:  

بازدید 1785

دانلود 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

ROUT P.K. | JOSHI M.B. | MANDAL A.

نشریه: 

BMC GENETICS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  11-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3105
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3105

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

منابع ژنتیکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  69-80
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  52
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 52 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

VALLES J. | MCARTHUR E. DURANT

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  67-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6541
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6541

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  71
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  21-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  6408
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6408

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  296-311
تعامل: 
 • استنادات: 

  8
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  324
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 324 استناد 8 مرجع 0
نویسندگان: 

ZHANG P. | CHEN Y. | ZHOU H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  103
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  7360-7365
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7296
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7296

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

ZAPATA A. | AMEMIYA C.T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  248
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  254-261
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7969
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7969

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript