نتایج جستجو

2

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

میرشکاری بهرام

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  788-797
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  58
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 58

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم خاک و آب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  159-169
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  696
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

به منظور بررسی تاثیر بوفه و سطوح مختلف نیتروژن بر فیلوکرون و سرعت برگ ذرت، آزمایشی در سال 1384 در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی اردبیل به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. کرت های اصلی به سطوح نیتروژن (0،75 و 150 کیلوگرم در هکتار) و کرت های فرعی به تراکم بوته (7، 9 و 11 بوته در مترمربع) اختصاص داده شد. نتایج نشان داد فیلوکرون و سرعت ظهور برگ ذرت تحت تاثیر تراکم بوته و سطوح نیتروژن و اثر متقابل این دو قرار دارد. با افزایش مقدار نیتروژن، سرعت ظهور برگ ها افزایش و فیلوکرون کاهش یافت. همچنین با بالا رفتن تراکم بوته، فیلوکرون افزایش و سرعت ظهور برگ ها کاهش یافت. بالاترین سرعت ظهور برگ و نیز کوتاه زمان برای فیلوکردن در ترکیب تیماری 7 بوته در مترمربع و 150 کیلوگرم نیتروژن در هکتار بدست آمد. طول دوره رشد رویشی و عملکرد، با افزایش تراکم بوته و نیتروژن افزایش یافت. زمان ظهور دانه های گرده با افزایش تراکم، کاهش یافت و در تراکم 11 بوته در مترمربع و 150 کیلوگرم نیتروژن در هکتار این زمان طولانی تر از سایر ترکیبات تیماری بود. طول دوره تطابق گلدهی در اثر افزایش تراکم بوته کاهش یافت و سطوح نیتروژن تاثیر معنی داری بر طول این دوره نداشت ولی معنی دار شدن اثر متقابل نیتروژن در تراکم بوته در سطح احتمال پنج درصد برای دوره تطابق گلدهی و مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین طول این دوره در ترکیب تیماری 7 بوته در مترمربع و 75 کیلوگرم نیتروژن هکتار بدست آمد. به طور کلی افزایش تراکم بوته و سطوح نیتروژن عملکرد ذرت افزایش یافت. لذا توصیه می شود به منظور افزایش سرعت ظهور برگ و عملکرد دانه، به ترتیب تراکم های 7 و 11 بوته در مترمربع با 150 کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار به کار برده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 696

دانلود 87 استناد 1 مرجع 1
litScript